Aktuellt november 2019

 

Trots faran att dö av törst i Sahara-öknen, drunkna i Medelhavet eller säljas som slavar i Libyen är många afrikaner villiga att migrera
Unga människor utgör majoriteten av de som riskerar sina liv på flyktvägar från Afrikanska stater söder om Sahara mot Europa, enligt forsknings institutet Afrobarometers undersökning.

Det finns viktiga skillnader mellan staterna liksom att många migranter är välutbildade och 80 % migrerar till andra afrikanska stater med bättre framtidsutsikter. (källa Afrobarometer)
https://afrobarometer.org/blogs/african-migration-whos-thinking-going-where


Det globala avtalet om internationell migration
Den globala kompakten för migration är det första mellanstatliga förhandlade avtalet, som utarbetats under FN: s regi, för att täcka alla dimensioner av internationell migration på ett holistiskt och omfattande sätt. (källa FN) 
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 


Vardagsheder och balkongflickor
För över tio år sedan uppmärksammade media och även  Sveriges riksdag, att flera unga flickor  tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Flickorna har kastat sig ut från balkonger efter att ha anklagats för att ha  brutit mot ett rådande föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. 

Frågan om hedersrelaterat våld, som framför allt tjejer men också killar utsätts för, är i högsta grad är aktuell och nödvändiga åtgärder angelägna. 


 10 minuter av frihet
"Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag." (Källa Tris)

https://www.tris.se/publikationer/lista/2019/1/17/10-minuter-av-frihet-en-film-om-vardagsheder


Särskild företrädare för barn
När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. (Julia Högberg på Södertörns Tingsrätt 2019-11-05)
http://www.domarbloggen.se/tag/barn/ 


JO kritiserar Migrationsverket för bristfällig underrättelse om beslut
"Migrationsverket avslog AA:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov den 17 juni 2016. AA underrättades dock inte om beslutet i samband med detta utan först den 6 februari 2018, d.v.s. ett år och åtta månader efter att beslutet fattats." (JO 2019-11-06)
http://www.jo.se/PageFiles/14247/923-2018.pdf


Undersökning avslöjar myter om migranter
En ny undersökning från forskningsinstitutet Afrobarometer ger en bättre förståelse av hur och varför afrikaner migrerar. (Nordiska Afrika institutet 2019-11-06)

https://nai.uu.se/news/articles/2019/11/06/121030/index.xml


Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser för bl.a 500 ungdomar

"Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.

Migrationsverket har gjort en ny tolkning av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden, måste flytta senast tre dagar efter den 31 januari 2020. Bland dem som berörs av den nya tolkningen är cirka 750 ungdomar som fått eller kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen och som nu ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd."

SKL ifrågasätter tolkningen. (se artikel)


Statistik, ensamkommande barn/unga 2019-01-01 - 2019-11-04
Fram till 4 november 2019 har 764 ensamkommande barn/unga varav 222 flickor sökt asyl i Sverige.
Flertalet (595) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (127) Marocko (113) Somalia (106) Afghanistan (102) samt Irak (35). 547 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 216 dagar.

Frivilligt återvändande
42 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (18) Irak (7) och till första asylland (48) flertalet till Tyskland (25) och Danmark (8)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (3) Armenien (2) . Till första Asylland 3 varav till Bulgarien (2) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 204 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9253)


Ankomst-center
Med hänsyn tagen till ålder och mognad och då det inte kan anses vara uppenbart olämpligt finns det skäl som talar för att en vistelse under en begränsad tid i ankomst-center ska tillämpas även när det gäller  ensamkommande asylsökande barn/unga.  (Se artiklar:Ankomst center för ensamkommande barn/unga samt  skrivelse mottagande utredningen)


Överförmyndarnämnden i Perstorp polisanmälde socialförvaltningen 
Socialsekreterare ska ha hotat en god man med att inte skulle få fler uppdrag om hon inte samarbetade kring en familjehems placering av ensamkommande barn. Det föranledde överförmyndarnämnden att göra en polisanmälan där det också framgår att den gode mannen utsatts för andra påtryckningar. (Sveriges Radio P4 Kristianstad 2019-10-17)
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=101&grupp=32149&artikel=7322549

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/101/65f8ade5-f98f-46f6-a38a-d5dea2b6bd88.pdf


Sveriges bästa skolkommuner 2019 
Flera Värmlandskommuner hamnar högt upp på listan när Lärarförbundet presenterar sin årliga rankning över Sveriges bästa skolkommuner. ”(Lärarnas tidning 2019-10-16)
 https://lararnastidning.se/


Gymnasielagen
De 7478 ungdomar som  beviljats tillfälliga uppehållstillstånd far i många fall illa när berättigad hjälp från samhället uteblir då kommuner inte tillämpar eller förstår regelverket kring gymnasielagen. Det är till ringa tröst och liten hjälp i deras vardag att regeringen utreder en ny asylmöjlighet "humanitär skyddsgrund" och att SKL uppmanar till analys och översyn av den så kallade gymnasielagen.
Räddningen för ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar och kyrkliga organisationer som hjälper till med pengar och boende. 


Särbehandling i stället för likvärdighet ger en bättre  anpassad utbildning för nyanlända 
Många skolbänkar står tomma idag beroende på ett oklart regelverk kring gymnasielagen och på grund av den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever.  
De senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB att mindre än hälften av de nyanlända eleverna når målen. 

Regeringen och SKL, Sveriges största arbetsgivar- och intresseorganisation borde ägna även det förhållandet uppmärksamhet och överväga fördelarna med att särbehandla 
äldre nyanlända elever och anordna en yrkes-hantverksutbildning där undervisningen sker på deras hemspråk men parallellt med undervisning i svenska.
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20

Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf

Statistik

Artiklar visade
2057108
Back to Top