De kom gömda på en långtradare - nu i fattigdom på gator och torg

Med  en plastdunk för personliga behov en flaska vatten, något att äta och med en dröm om ett bättre liv tar de sig från länder i Europas utkanter till Sverige. Gömda bland godset på en långtradare eller ett utrymme för verktyg nära vägbanan. 
För många blir drömmen verklighet  andra kan ses på gator och torg utan boende och pengar i väntan på besked om uppehållstillstånd för gymnasiestudier  eller för att de fått avslag men av olika skäl inte kan åter vända till hemlandet. 
Några insatser från socialtjänsten för att hjälpa dem görs inte, men 
före detta gode män, lärare och frivilligorganisationer som Stadsmissionen gör vad de kan när samhället inte tar ansvar. 

 


Regeringen och Regeringsförklaringen

Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 21 januari 2019.
https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsforklaringen-2019.pdf
https://www.regeringen.se/48f2c2/contentassets/b7a372535d4d4115b2c9b9ef2c256c6e/faktablad-2019-01-21-sv.pdf


Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

Högsta domstolen presenterar nu för tredje året en publik verksamhetsberättelse. Den innehåller redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat) och skildrar arbetet i domstolen. (Högsta domstolen 2019-01-24)
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/dokument/H%C3%B6gsta%20domstolens%20verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf


Alla barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige ska få möjlighet till en ändamålsenlig utbildning

Enligt Migrationsverket har sedan i somras till och med den sista december 2018, 7754 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlagts. I 5190 fall har ansökan beviljats, 2421 har fått avslag och i 143 fall har ansökan inte fullföljts. 
Hur många ärenden som inte är avgjorda av Migrationsdomstolarna är oklart liksom vad utfallet kan bli. 
De som fått avslag och har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft måste lämna landet även om de väljer att överklaga men de som har ett utvisnings beslut som ännu inte vunnit laga kraft får stanna i Sverige under tiden överklagan prövas i domstol.

Under 2018 avvisades 176 ungdomar till hemlandet eller överfördes till första asylland. Ingenting talar för att det ska bli fler under 2019 då  de drygt 2400 som fått avslag troligen kommer att gå under jorden och sälla sig till de tusentals som redan lever på gator och torg utanför samhället i stället för att samverka till att utvisas. 

För de ungdomar som sökt sig hit för att studera och få ett arbete som leder till självförsörjning är avslaget en tragedi och för samhället en förlust då ungdomarna kunnat bidra till samhällsutvecklingen i Sverige men också i hemlandet. 
Nu kan det i stället bli så att dessa ungdomar uppgivet söker sig till, eller med hot om våld mot dem själva eller anhöriga, tvingats in i destruktiva sammanhang där det förekommer droger, kriminalitet, prostitution, människohandel eller med en oviss framtid låter sig rekryteras till våldsbejakande rörelser.

Enligt RGMV hade tragiska följder och förluster för samhället kunnat undvikas om alla barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige fått möjlighet till en ändamålsenlig utbildning och inom rimligt tid avsluta den oavsett Migrationsverkets beslut i asylärendet.


LSS-utredningen överlämnad till regeringen

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. (Regeringskansliet, Socialdepartementet 2019-01-10)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/


Skolinspektionen beslutar om statliga åtgärder för rättelse för Botkyrka kommun

”Skolinspektionen har den 9 januari meddelat ett beslut om statliga åtgärder för rättelse. Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och innebär att staten, genom Skolinspektionen, genomför åtgärder i Botkyrka kommuns skolverksamhet. Detta för att säkerställa att huvudmannen uppfyller de författningskrav där vi har konstaterat brister. De statliga åtgärderna kommer att ske på Botkyrka kommuns bekostnad.” (Skolinspektionen 2019-01-09)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-beslutar-om-statliga-atgarder-for-rattelse-for-botkyrka-kommun/


 

Flertalet av de 950 barn/unga som registrerades som asylsökanden under 2018 kom från Syrien

Till och med de sista december 2018 registrerades 950 ensamkommande barn/unga som asylsökande. De allra flesta kom från Syrien 141, Marocko 125,  Somalia 108, Afghanistan 100 och Eritrea 99. 
Flertalet av dem i åldern 13-15 291 och 16-17 år 396.
Av de 950 som registrerats var 249 flickor.

(Antal som kommit till Sverige men ej registrerat sig är oklart.)


Statistik

Antal ändringar av födelsedatum för ensamkommande barn/unga som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år uppgick under 2018 till 9162

Bifallsprocent exklusive Dublin och övriga (ej fullföljt, dragit tillbaka ansökan etc.)
Afghanistan 70% av 689 avgjorda
Marocko  5% av 120 avgjorda
Eritrea 100% av 54 avgjorda
Somalia 76 % av 146 avgjorda 
Syrien 100 % av 171 avgjorda 
Irak 35 % av 92 avgjorda 
Etiopien 56 % av 41 avgjorda

Handläggningstiden under 2018 var i snitt 416 dagar. I november och december 2018, 174 dagar.
Utresta självmant till hemland  62 och till dublinland 98. Med tvång till hemland 8 och till dublinland  2.

Avgjorda ärenden gällande gymnasielagen, totalt 7754. Avslag 2421, bifall 5190 samt övriga 143En bra början på 2019

När lagar och förordningar inte följs eller  tolkas och tillämpas på ett sätt som lagstiftaren inte avsett och det förhållandet kommit att normaliseras är det ett samhällsproblem som alla inblandade myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 
En bra början på 2019 är att starta den processen nu.


 

En mottagning som inte är rättssäker har normaliserats

Statens åtagande är långtgående, kostsamma och avsikterna goda för att mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga ska vara rättssäkert och för deras bästa.

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. Om vissa villkor uppfylls kan också tillstånd till byte av offentligt biträde ges.
Men i många fall tolkas och tillämpas de lagar som reglerar mottagningen inte som 
lagstiftaren avsett. 
Biträden utses som inte för barn/ungas talan på ett professionellt sätt, tillstånd att byta olämpliga biträden ges i praktiken inte, viktig information uteblir och asylprocessen påbörjas utan en god man. 

En mottagning som inte är rättssäker är ett samhällsproblem som alla involverade myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 
En bra början på 2019 är att starta den processen nu för att återupprätta det förtroende för myndigheter och rättsväsendet som saknas idag. 
(se artikel)

 


 

5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att även under 2019 vidarebosätta 5 000 personer till Sverige, i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. (Regeringskansliet 2018-12-21)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/5-000-kvotflyktingar-till-sverige-ar-2019/

 

 


I andras ögon

-Att medborgarna har förtroende för rättsväsendet i allmänhet och domstolarna i synnerhet är centralt i en demokratisk rättsstat. Den yttersta konsekvensen av att förtroendet börjar svikta på bred front är rättsstatens sammanbrott., Fredrik Bohlin, rådman i Ystads tingsrätt (Domstolsverket 2018-12-21)
http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/Rapport%20-%20I%20andras%20%C3%B6gon%20%5bwebb%5d.pdf

 

Skriv ut