Covid - 19 och gode mäns uppdrag

Gode män till ensamkommande barn/unga har samma ansvar som alla andra medborgare ett ansvar för att förhindra smittspridning och att tänka på sin egen hälsa. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller vid utförandet av uppdraget vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att förmedla information om rådande förhållanden, smittspridning samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket, andra myndigheter och organisationer bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 

Kontakta i förekommande fall Överförmyndare/nämnd, Migrationsverket, Domstolar för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


 Information om covid-19
Här hittar du samlad information om covid-19 till dig som är god man till ensamkommande barn/unga, HVB samt personal inom vård och omsorg. (Källa Socialstyrelsen)
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/?utm_campaign=nyhetsbrev200324&utm_medium=email&utm_source=apsis


 Domstolen och COVID-19
"COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]" ( Domarbloggen. Södertörns Tingsrätt, Karin Påle-Bartes 2020-04-01http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domstolen-och-covid-19/


 Information från Sverige domstolar
"Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd.
Är du kallad till en förhandling i domstol? Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.
För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till aktuell domstol eller nämnd istället." (Källa Sveriges Domstolar)

https://www.domstol.se/information-med-anledning-av-coronavirus/


Information från Migrationsverket
"För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:
Kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller via någon av våra e-
tjänster.
-Våra öppettider på telefon och på våra kontor har ändrats.
-Kontrollera tiderna här på webbplatsen innan du ringer eller besöker oss.

-Högst 50 personer åt gången får besöka våra servicecenter och alla lekutrymmen för barn är stängda.
-Det är mycket begränsade möjligheter att besöka förvaren."
(Migrationsverket)


Distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever
Sedan den 18 mars och för okänd tid framöver står vuxenutbildningen och gymnasieskolan, dess personal och elever inför ett nytt faktum; all undervisning rekommenderas att bedrivas på distans. För nyanlända elever med varierande studieerfarenhet är distansundervisning en omställning som ställer nya krav som förutsätter tillgång till tekniska hjälpmedel samt  hjälp från vuxna. I bästa fall har de en god man, f d god man eller kontaktperson i sin närhet alternativt en organisation som tex Stadsmissionen eller projekt som ”Mitt liv Mitt samhälle” dit de kan vända sig för hjälp med studierna. Men om så inte är fallet är möjligheterna att klara av studierna små.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad
https://www.andrasprak.su.se


 Ökad oro bland ungdomar
Bland ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier finns en allmän oro att smittas av Covid-19 men också en oro att förlora möjligheten till permanent uppehållstillstånd på grund av rådande förhållanden som bl.a innebär undervisning på distans och en växande arbetslöshet. Följden kan bli att de enligt gällande regelverk inte klarar kraven på en utbildning som leder till arbete och en anställning inom sex månader efter avslutade studier. I sådana fall upphör de tillfälliga uppehållstillståndet och beslutet om utvisning ska verkställas. 


 Mitt liv Mitt samhälle
Aysel Yusubova jobbar i Eskilstuna med ett ESF projektet Min Framtid som handlar om att hjälpa och stötta utrikesfödda ungdomar mellan 15-24 år som saknar fullständig gymnasieutbildning. "Vi hjälper dem att få egenmakt, vara delaktiga i samhället och hitta arbete, praktik eller utbilda sig vidare."
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/456-mitt-liv-mitt-samhalle


 Det som ingen vill se  - om unga i hemlöshet i Malmö
Skåne Stadsmission har funnits i över 100 år och har en  samlade erfarenhet av hemlöshets problematiken i Skåne är stor. "Med De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne vill vi ge såväl beslutsfattare som allmänhet mer kunskap om de många unga människor som befinner sig i hemlöshet i Skåne."
https://skanestadsmission.inpublix.com/unga-hemlosa-2019/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/A4_Rapport_26jun.pdf


Unga förlorarna vid rekordhöga varsel
Aldrig tidigare har varselsiffrorna varit så höga som nu. Utvecklingen på arbetsmarknaden är också högst osäker förutom på en punkt: De mest utsatta grupperna som ungdomar och utrikesfödda riskerar att komma ännu mer i kläm. (TT, Arbetsmarknadsnytt 2020 -03-31)
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/unga-forlorarna-vid-rekordhoga-varsel_772573.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2020-03-31&utm_campaign=nbamn 
Regelverket ändras inte 
"Per Ek på Migrationsverket, säger att reglerna inte har ändrats på grund av coronautbrottet, men att man ser över vilka konsekvenser det kan få för den här gruppen.– Det som vi måste titta på löpande är ju alla de konsekvenser som det kan få för alla, och titta på vad är det som är rimligt eller inte i vår prövning av de ansökningar som finns.
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, avböjer intervju, men meddelar att man inte planerar att se över regelverket." (Sveriges Radio 2020-03-31)


Studerande får behålla sitt studiestöd
"Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för. Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd. Även studiehjälp, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas. Vidare ska det för studerande med studiestöd inte längre krävas läkarintyg vid vård av barn för en period som överstiger sju dagar." (Regeringskansliet 2020-04-03)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/studerande-far-behalla-sitt-studiestod
vid-installd-undervisning-i-samband-med-atgarder-mot-smittspridning/
 


Elever ges nu  bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning"Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete." (Regeringskansliet 2020-04-03)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre-forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Skollunch för elever som studerar på distans i flera kommuner
I Malmö har man ordnat skollunch för de över 6500 gymnasieelever som nu studerar på distans och följer undervisningen på nätet. För att minska smittorisken hämtas den färdigpackade lunchen vid varumottagningen på ett femtontal skolor. I Kalmar kan gymnasieelever på vardagar äta dagens lunch på valfri restaurang i kommunen och det kan man även göra i Trelleborg  Fler kommuner borde ta efter då det är viktigt att eleverna dagligen får näringsriktig mat.


Portugal beviljar migranter och asylsökande tillfälliga uppehålls tillstånd
Portugals regering har beslutat att människor i landet som väntar på beslut i asylärendet ska behandlas som fastboende fram till 1 juli för att säkerställa att de kan få tillgång till offentliga tjänster under utbrottet av coronaviruset. De får nu tillgång till Portugals nationella hälsovård och övriga välfärdsförmåner. "Människor bör inte berövas sina rättigheter till hälsa och offentlig service bara för att deras ansökan ännu inte har behandlats," sa Claudia Veloso, talesman för inrikesministeriet, till Reuters. 

Statistik

Artiklar visade
1997752
Back to Top