Svartsjuka är inte romantiskt
"För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället som nu när barnkon ventionen blivt till lag har ett ännu större ansvar. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer." (Källa Länsstyrelsen Västmanland)
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter--


Olika verkligheter
MUCF har släppt en ny rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor. "Resultaten visar ett tydligt mönster – det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor än bland andra unga. Det gäller bland annat trygghet, ekonomi, sociala skyddsnät, fritid och hälsa." (Källa MUCF)
https://www.mucf.se/publikationer/olika-verkligheter


 Fick "fel utbildning"-riskerar utvisning
Ett tiotal afghanska ungdomar i Säffle som kom hit som ensamkommande och studerar enligt den så kallade gymnasielagen riskerar nu att utvisas. Migrationsverket anser att den vuxenutbildning som de går inte motsvarar gymnasiala studier. Men skolchefen är kritisk till Migrationsverkets bedömning.  (SVT 2020-02-28)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ett-tiotal-flyktningar-i-saffle-gick-fel-utbildningriskerar-utvisning


Sveriges första döva nämndeman är en kvinna
”När jag var i tonåren ville jag bli åklagare eller advokat. Men i takt med att jag blev äldre valde jag att fokusera på andra saker i livet. Nu fick jag möjligheten att sitta som nämndeman, och få större inblick i rättsväsendet, och blir en del av landets rättssystem.
Uppdraget känns och är ansvarsfullt, spännande och väldigt utvecklande.” (Domarbloggen, Södertörns Tingsrätt 2020-02-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/intervju-med-sveriges-forsta-dova-namndeman/


Skolsegregation förklarar relativt lite av de ökade skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever
Gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever har växt under  perioden 1990–2017. Studieresultat hos inrikes födda elever har förbättrats något, men framför allt presterar utrikes födda elever sämre än tidigare. Andelen utrikes födda elever som får gymnasiebehörighet har också minskat kraftigt framgår av en  forskningsrapport från SNS.
https://www.sns.se/aktuellt/studiegapet-mellan-inrikes-och-utrikes-fodda-elever/
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/252-andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda.html  


 Innebörden av ”svenskt konventionsåtagande
”Syftet med 2016 års tillfälliga lag om uppehållstillstånd är att inskränka möjligheterna till uppehållstillstånd utan att riskera en tillämpning av skydds­bestämmelser och regler om anhöriginvandring som strider mot Sveriges interna­tionella förpliktelser. För att uppnå detta används svenska konventions­åtaganden som ”ventiler” i vissa av lagens centrala bestämmelser.” (Svensk Juristtidning, docent Rebecca Thorburn Stern)
https://svjt.se/content/inneborden-av-svenskt-konventionsatagande-svarare-att-tolka-man-tror


De som inte får stanna
Under perioden 1999–2018 har svenska myndigheter fattat mer än 300 000 beslut om återvändande. De som inte får stanna förväntas återvända frivilligt till ursprungslandet, men en stor andel gör inte det. (Delmi. Att implementera återvändande politik, Rapport och Policy Brief 2020:1)
https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/de-som-inte-far-stanna-att-implementera-atervandandepolitik-rapport-och-policy-brief-20201-1 


Statistik ensamkommande barn/unga 2020
Fram till 5 mars 2020 har 159 ensamkommande barn/unga varav 46 flickor registrerats som asylsökandei Sverige. Flertalet (105) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (32) Somalia (29) Afghanistan (24) Marocko (21) Eritrea (8)  och Irak (5) ...
https://www.godmanakuten.se


Polismästare bad god man om ursäkt
En ensamkommande yngling på en mindre ort i mellansverige kom i klammeri med rättvisan och omhändertogs av polisen. Hans gode man underrättades inte men fick av en händelse reda på att hans huvudman tagits om hand. För att bistå yngligen  kontaktade han omedelbart polisen  som avvisade hans begäran med hänvisning till att den möjligheten endast gällde föräldrar. Den gode mannen kontaktade då polismästaren som visste bättre och bad om ursäkt för det inträffade samt betonadeatt poliserna handlat felaktigt och att en god man självklart har rätt och ska närvara vid ett förhör. 


Över 17000 gode män till ensamkommande 2016 men hur många är vi idag
Någon gång i april/maj är länsstyrelsen klar med sammanställningen av de uppgifter som landets 230 överförmyndare/nämnder sedan 2015 är skyldiga att lämna om sin verksamhet enligt vad som anges i förmyndarskapsförordningen (1995:79) 26 §. Bland annat då antalet förordnanden som god man för ensam kommande barn/unga. Det man kan förvänta sig av kommande statistik är att antalet gode män för ensamkommande minskat kraftigt samt att fler kommuner insett fördelarna med en nämnd i stället för en överförmyndare och en utökad samverkan med grannkommuner. 


Drugsmarts faktasidor
Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. På faktasidorna finns de vanligaste preparaten listade. Här kan du också läsa om droger och samhället och hitta svar på vanliga frågor. Hittar du inte den information du söker? 
Ställ en fråga till våra experter.
https://www.drugsmart.com 


Ojämna framsteg för flickors rättigheter
Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport. (UNICEF 2020-03-04)
https://blog.unicef.se/2020/03/04/ojamna-framsteg-for-flickors-rattigheter/ 


Advokatsamfundets disciplinverksamhet samt ersättningar
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 456 anmälningar mot advokater under 2019. Det är 5 procent färre än under 2018; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 2 procent. 
Beträffande ersättningar har regeringen beslutat att timkostnadsnormen som styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden för 2020 är
1404 kr exklusive moms för den som är godkänd för F-skatt  och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms. (Källa Advokatsamfundet)
isciplinnamnd/https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/timkostnadsnormen-2020-ar-1-404-kronor/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/ett-normalar-for-advokatsamfundets-d


Omfattande brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn och unga
I en analys av kommunernas handläggning har IVO gått igenom samtliga 819 tillsynsbeslut från 2017-2018 och funnit brister i 67 procent av ärendena. Merparten av bristerna som IVO ser i kommunernas handläggning rör orosanmälningar, förhands bedömningar och utredningar. (IVO 2020-02-23)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/omfattande-brister-i-kommunernas-handlaggning-av-arenden-som-ror-barn-och-unga/ 


Fortsatt långa väntetider på BUP
Under perioden 2016-2018 ökade antalet besök inom BUP med 24 procent. Nu har SKR och staten tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020 som omfattar totalt 2 896 miljoner kronor. (Källa SKR 2020-02-28)
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/langavantetidertillbupmenkortareoperationskoer.
32050.html&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
Nyhetsbrev+februari+2020

Statistik

Artiklar visade
1857610
Back to Top