Barnkonventionen blir till lag
Den 1 januari blev  FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. 2020.  (Arbetsmarknadsdepartementet 2020-01-01) 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/idag-blir-barnkonventionen-svensk-lag/


Ingen ny regel för uppehållstillstånd
Att barnkonventionen blivit svensk lag ""ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige." Det säger säger biträdande rättschef Carl Bexelius. (Migrationsverket 2019-12-19)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-12-19-
Barnkonventionen-ny-lag---men-ingen-ny-regel-for-uppehallstillstand.html


1990 anslöt sig Sverige till konventionen.
Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter. Att den blir lag innebär att den får större genomslag, och blir likställd andra svenska lagar, såsom socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlännings­lagen. Barnkonventionen kommer nu att kunna åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst. )Detta var tidigare inte möjligt, eftersom den inte hade en formell status som lag. (UNICEF 2020-01-01)

https://blog.unicef.se/


Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO
”I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.” (IVO 201912-17)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/nyheter-2019/gode-mans-synpunkter-gav-vardefull-information-till-ivo/


Statistik ensamkommande barn/unga- en liten ökning jämfört med 2018
Under 2019 registrerades 913 ensamkommande barn/unga som asylsökande därav 263 flickor. Det är drygt 30 fler jämfört med  2018 då det kom 878.

Flertalet (713) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (152) Somalia (126) Marocko (125) Afghanistan (123) samt Irak och Eritrea (39). 
1035 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 171 dagar. Se https://www.godmanakuten.se


Pengar till boendelösningar för vissa ensamkommande unga
Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga. (Arbetsmarknadsdepartementet 2019-12-23)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/medel-for-att-utveckla-boendelosningar-for-vissa-ensamkommande-unga/


Regeringens  regleringsbrev för 2020
Mål, uppdrag och rapporteringskrav för myndigheter och hur mycket pengar de får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. 

Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.  (Regeringskansliet 2012-12-23)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regleringsbrev-for-2020/https://www.esv.se/statsliggaren/ 


EU-ländernas migrationsministrar och Europaparlamentet förhandlar om en ny europeisk asylpolitik
”Flyktingkrisen hösten 2015 visade enligt EU-kommissionen på framförallt två brister i EU:s nuvarande asylsystem. Dels att ett fåtal medlemsländer får ta emot och ta ansvar för en stor majoritet av de asylsökande. Och dels att asylsökande inte behandlas lika i alla EU-länder vilket gör att de söker sig till vissa medlemsländer framför andra.” (Europaportalen 2020-01-02)

https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration


Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020
Sammanfattning av lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020. (Regeringskansliet 2019-12-30)
https://www.regeringen.se/4b0986/contentassets/05ff51dfa3c84ed18813b1d8815c29a0/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2019_2020.pdf


Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
"Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten." (Regeringskansliet)

Pressmeddelande: Fler brott som barn misstänks för ska utredas
Faktablad: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Dir. 2019:103 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten


Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning. Det motsvarar knappt en procent av grund- skolans elever. Grundskolor med konfessionell inriktning skiljer sig mycket åt sinsemellan. De varierar i storlek, i elevsammansättning, i andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och när det gäller elevernas skolresultat.

https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964Snabbare lagföring 
 

”Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan om att korta tiden mellan det att ett brott begås och det att domstolen dömer ut ett straff. Av det skälet tillsatte regeringen år 2017 en utredning som fick i uppdrag att se över om någon form av jourdomstol kunde inrätt”  (Fredrik Nydén på Södertörns Tingsrätt 2019-11-26)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/


Har inte helt motsvarat förväntningarna 
”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.” (Riksrevisionen 2019-11-29)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-28-bristande-forutsattningar-for-tillsynen-av-vard-och-omsorg.html-


Analys av Migrationsverkets nya organisation
”Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att stärka kärnverksamheten och använda resurserna effektivt.” (Statskontoret 2019-11-29)

http://www.statskontoret.se/nyheter/hur-utvecklas-migrationsverkets-nya-organisation/


Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas
”Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.” (Migrationsverket 2019-11-28)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-11-28-
Samarbete-med-organisation-i-Afghanistan-aterupptas.html


Europeiska unionens domstol. Dom i mål C-233/18
”En sökande av internationellt skydd som allvarligt har brutit mot de regler som gäller för den förläggning där han eller hon är placerad eller uppträtt grovt våldsamt får inte åläggas en sanktion som består i indragning av de materiella mottagningsvillkor som avser inkvartering, mat och kläder .”(Europeiska unionens domstol 2019-11-12)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190141sv.pdf den offen 


I Tyskland kan asylsökande från länder utanför EU som går en lärlings utbildning eller har en anställning få uppehållstillstånd för att fullfölja utbildningen och sedan arbeta.  
Efter påtryckningar från företrädare inom industrin från främst förbundsstaterna Baden-Württemberg och Bajern trädde den 1 januari 2020 en ny lag i kraft i Tyskland som bl.a innebär att utlänningar utan uppehållstillstånd kan få det om de har en anställning eller genomgår en lärlings utbildning eller annan relevant utbildning som leder till arbete. Bakgrunden till den nya lagen är att det råder stor brist  på arbetskraft i flera av Tysklands 16 förbundsstater och syftet med den nya lagen är att underlätta för den offentliga och privata sektorn att få bättre tillgång till arbetskraft. (Källa, Gesetz: uber Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung Vom 8 juli 2019)


Vårdnadshavare till skolungdomar krävs på flera tusen kronorEnligt uppgift från CSN, Rättsavdelningen, blev under läsåret 2018/19  5236 vårdnadshavare däribland  särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande ungdomar skyldiga att återbetala studiemedel   och särskilda bidrag i vissa fall på flera tusen kronor.  Orsaken till detta är ungdomarna haft ogiltig frånvaro från undervisningen i sådan utsträckning att det inte hade rätt till de pengar som utbetalats men att rektorerna inte rapporterat den ogiltiga frånvaron till CSN enligt gällande regelverk 15 kap. 16 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen som har ett tillsynsansvar har inte visat något intresse för frågan trots att den bristfälliga rapporteringen varit känd i många år. Läs mer www.rgmv.se


Positiv svensk PISA-trend håller i sig men det gör även dåliga resultat för nyanlända som delvis exkluderas i undersökningen
-PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker, det framgår av en rapport från Skolverket. Glädjande att det i flera avseenden blir bättre men klyftan mellan de som presterar bra och de som har sämst resultat är stor enligt RGMV och utbildningen är fortfarande dåligt anpassad till behov och förutsättningar vad avser särskilt  äldre nyanlända men även berörda svenska elever. 

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här
ta del av hela Pisa-rapporten 

https://lararnastidning.se/kritiken-mot-pisa-firandet-skrammande/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=ab07ec60b0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-ab07ec60b0-493409341