Socialtjänsten blundar


Det förekommer i vissa fall att vuxna asylsökande uppger en ålder som inte stämmer, då de har kunskap om de fördelar som finns när man som omyndig söker asyl. Brister i Migrationsverkets åldersbedömning gör att de registreras som omyndiga och placeras på boenden för minderåriga där de blir kvar trots socialtjänsten vetskap. Detta är ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer. 

Migrationsverket åldersbedömningar vid registreringstillfället måste därför förbättras. Socialstyrelsen måste också informera socialsekreterare och socialnämnder i landets kommuner om att de inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömningar. De kan, när de finner det nödvändigt, gör egna bedömningar och omplaceringar för att vuxna inte ska bo på boenden för minderåriga. 

Tanken med godmanskapet är det ska vara en hjälp för barn/unga som på grund av sin ålder och bristande livserfarenhet kan behöva stöd i en utsatt situation. Godmanskapet ska inte kunna utnyttjas av personer som är över arton år men felaktigt uppger att de är omyndiga för att komma i åtnjutande av de fördelar det innebär i asylprocessen. Men det sker ändå i en okänd omfattning och ställer till problem för personal på boenden, minderåriga som tvingas bo med vuxna, lärare och gode män. Socialsekreterare och socialnämnder i landets kommuner som borde och kan vidta åtgärder gör det inte trots att de är straffbart att lämna felaktiga uppgifter och det uppenbart olämpliga att minderåriga bor tillsammans med vuxna.

 Om vuxna asylsökande som uppger att de är omyndiga

Under många år har det varit ett problem för landets kommuner och för gode män, att vuxna asylsökande uppger att de är omyndiga för att komma i åtnjutande av de fördelar det är i asylprocessen att vara omyndig.

Det har inneburit att vuxna placerats i familjehem och på HVB avsedda för barn och ungdomar och  påbörjat skolgången tillsammans med elever i tonåren. Det har även  inneburit att överförmyndaren förordnat en god man enligt vad som anges i Lagen om god man för ensamkommande barn. 
Av en "Rättslig kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden" från Migrationsverket framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning utan kan inom ramen för sin verksamhet göra egna åldersbedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning, vilket varit obekant för flertalet kommuner. Socialtjänsten har dessutom  skyldighet,  att vid förfrågan från Migrationsverket redovisa sin uppfattning om en asylsökandes ålder.

Så till  exempel kan Socialtjänsten fatta beslut som innebär att vuxna flyttas från HVB och familjehem, skolan kan förhindra att uppenbarligen vuxna påbörjar studier på grundskolan eller gymnasiet och gode män kan entledigas  från ett uppdrag de aldrig skulle haft, då en god man för ensamkommande barn och unga de facto inte var det för asylsökande som är myndiga.


 

Vuxna som bor på HVB-hem/i familjehem

I SKLs nyhetsbrev till överförmyndare, nov.-dec sägs. "I de fall den gode mannen (eller blivande god man) liksom personal på boendet och socialtjänsten finner det uppenbart att den unge är betydligt äldre än 18 år och inte borde bo i ett HVB-hem eller familjehem där betydligt yngre barn är placerade,kan bestämmelsen i *10 kap. 2 § OSL användas av kommunen för att lämna uppgifter till Migrationsverket. Kommunens möjligheter att tillhandahålla platser till barn begränsas ju om vuxna personer upptar platser på boenden/i familjehem. Ett uppgiftslämnande borde därför kunna ses som nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sin verksamhet, särskilt med beaktande av den aktuella situationen med det stora inflödet av barn." SKL

*10. kap. 2 § OSL Nödvändigt utlämnande 2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder. 


 

Socialstyrelsens uppfattning

Socialstyrelsen anser " att det finns egentligen inte några legala hinder för socialtjänsten att inom ramen för sin verksamhet bedöma att en person är t.ex. över (eller under) 18 år. Frågan är mer om på vilka grunder man gör det i så fall och vilka konsekvenser det kan få. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2 
Ytterst så är det även andra myndigheter som Migrationsverket – men även Skatteverket (ifråga om folkbok föring och identitetsuppgifter) som kan bedöma eller ändra födelseuppgifter angående ensamkommande barn eller andra personer som bosatt sig i Sverige.
Det oftast en fråga om beviskrav och bevisvärdering som kan prövas i domstol, tex. inom ramen för ett migrationsärende eller inom ramen för ett förvaltningsrättsligt ärende (t.ex. ifråga om identitet och folkbok föring, beslut från Skatteverket).
Vi kan inte ta ställning till om personal på HVB eller gode män kan anmäla till Migrationsverket när man tror att någon uppgett en felaktig ålder. Det måste var och en själv avgöra. 
Om man märker att en placering inte är lämplig får man vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan se över om det finns ett bättre placeringsalternativ.”

 

Möjligheten för socialtjänsten att i vissa fall bryta sekretessen enligt 10. kap. 2 § OSL Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder. 

Socialstyrelsen tar inte ställning till om den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig eller inte. Varje socialnämnd måste själv bedöma om det finns möjlighet att bryta sekretessen i det enskilda ärendet.


 

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Vägledningen beskriver socialtjänstens ansvar att ge alla placerade ensamkommande barn och unga en trygg och säker omvårdnad och boende. Vägledningen vill motivera och underlätta för socialtjänsten att flytta fram positionerna genom att tydliggöra olika myndigheters ansvar och påtala det stora behovet av samverkan.

Sammanfattning

Sedan den 1 juli 2006 gäller att staten, genom Migrationsverket – som har huvudansvaret för mottagande av alla asylsökande – ska anvisa en kommun som i sin tur ska ordna ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom ramen för socialtjänsten. Att ta emot de barn som kommer är en angelägen och utmanande uppgift för socialtjänsten. Socialstyrelsen har identifierat vissa brister vad gäller socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga, varför denna vägledning tagits fram för att ge ansvariga inom professionen användbar information och hjälp i arbetet – till gagn för barnen. Vägledningen riktar sig till den personal inom socialtjänsten som arbetar med ensamkommande barn och de vårdgivare som socialnämnden i sin tur utser att ta hand om barnens behov av boende, stöd och annan hjälp.

 

Vägledningen ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens olika publicerade föreskrifter och allmänna råd med tillhörande handböcker och vägledningar om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, om socialnämndens ansvar och uppgifter gällande barn och unga i familjehem och HVB, om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare med flera publikationer. Samma regelverk och ansvar som gäller för alla andra placerade barn och unga, gäller givetvis också för barn och unga som kommer ensamma till Sverige och i och med det blir aktuella för insatser inom socialtjänsten. Även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd med tillhörande handbok, kan utgöra ett viktigt stöd för handläggare med ansvar för ärenden gällande ensamkommande barn och unga.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19030/2013-5-2.pdf

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2 

 


 

Hur många och varför

Enligt Barnkonventionen är alla människor under arton år barn och enligt svensk lagstiftning omyndiga och för att komma i åtnjutande av de fördelar det är i asylprocessen, att vara underårig kan såväl unga migranter som uppenbart vuxna lämna oriktiga åldersuppgifter i förhoppning att de ska hjälpa dem att få uppehållstillstånd, möjlighet till studier, arbete och ett bättre liv.
Antalet asylsökande som av Migrationsverket bedöms vara äldre än vad de uppgett och efter en sammantagen bedömning av olika omständigheter får sin ålder uppskriven varierar över tid och påverkas även av extraordinära förhållanden som som till exempel en oväntad kraftig inströmning av asylsökande som kan medföra svårigheter för Migrationsverket att följa gällande rutiner. Men utifrån de uppgifter Migrationsverket redovisat för  Justitiedepartementet 2013 och en i övrigt samlad bedömning kan det röra sig om sex till tio procent eller högre.
Under 2015, har över 35000 och omyndiga ensamkommande registrerats som underåriga, det kan således handla om ett förhållande stort antal personer som utnyttjar brister i mottagandet för att tillskansa sig fördelar. 

 

För unga migranter kan det i många fall vara så att  de inte själva vet hur gamla de är då åldern inte har samma betydelse i vissa andra kulturer som i Sverige eller så kan anhöriga och smugglare uppmana dem att lämna oriktiga uppgifter liksom kompisar som gärna ger ”goda råd.” 

Personer i smugglarorganisationen, släktingar ger dem inga alternativ. I priset för smugglingen ingår inte bara en transport utan också en tillrättalagd historia anpassad för öka  chansen att få permanent uppe hållstillstånd. Själva har de  ingen talan i saken utan förväntas göra som vuxna säger till dem  kanske utan att förstå att det är olagligt och ovetande om att det kan få oönskade konsekvenser.

Det är inte en fråga om oärlighet eller om  moral och etik utan handlar mer om  att de kan  befinna sig i en icke självvald situation som inte bara är avgörande för deras egen framtid, på deras axlar vilar inte sällan också ansvaret för anhöriga.

Men att lämna oriktiga uppgifter är straffbart, oavsett skälen och kan om det uppdagas leda till att en asylsökande inte får uppehållstillstånd eller att ett beviljat permanent uppehållstillstånd återkallas.

När vuxna asylsökande utger sig för att vara minderåriga  är det en annan sak. De är medvetna om  att de lämnar oriktiga uppgifter och trots att det är uppenbart vuxna och enligt bedömningar av gode män, personal på HVB och familjehem och bedöms vara över tjugo eller tjugofem år och till och med äldre får de en god man placeras på familjehem och HVB avsedda för barn och ungdomar och påbörjar en skolgång tillsammans med elever i tonåren. Problemet tycks växa i takt med den ökade inströmningen av asylsökande och kan förklaras av att Migrationsverket inte hinner med att registrera alla nyanlända och ännu mindre ägna tid åt åldersbedömningar. 


 

Åldersbedömningar

Då Sveriges riksdag har beslutat att invandringen till Sverige skall vara reglerad, kan asylsökande efter Migrationsverkets, och i förekommande fall rättsliga instansers prövning, utvisas. eller enligt vad som anges i Dublinförordningen överföras. 

Åldersbedömningar är motiverade och av betydelse i asylprocessen bland annat därför att underårigas ansökan ska prövas utifrån ett barnperspektiv men också när det gäller ställningstaganden i andra rättsliga och sociala sammanhang.  Därför blir avsaknaden av effektiva system för en säker åldersbestämning ett problem för Migrationsverket, andra berörda myndigheter, HVB och familjehem, förvaltningar och inte minst för gode män, som de facto inte kan vara gode män för myndiga. Problem anses de även  bli för asylsökande som lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder och fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder eftersom det inte anses kan vara för deras bästa. 

En uppfattning som nödvändigtvis inte delas av dem som till varje pris vill få  uppehållstillstånd  Sverige eller en utbildning som möjliggör att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll. Men priset de betalar för att lämnat oriktiga uppgifter om asylskäl och ålder kan bli ett bekymmer som följer dem resten av livet.

 


 

Migrationsverket och kommunernas ansvar

"Frågan om en asylsökande är under 18 år är av betydelse när det gäller sökandes boende och omvårdnad under tiden Migrationsverket handlägger ärendet. Åldern är även en omständighet som kan inverka på beslutet i asylärendet och på bedömningen av om det är möjligt att verkställa ett avslagsbeslut." (Etiska rådet)

Det är Migrationsverket som ansvarar för åldersbedömningar men vid registreringstillfället ifrågasätts i regel inte de uppgifter som lämnas om det inte är uppenbart att den angivna åldern är felaktig. Möjligen görs en tjänsteanteckning och först vid kommande utredningar kan frågan om en eventuell åldersuppskrivning aktualiseras. Råder det tveksamheter om den ålder en asylsökande uppgett  tillämpas principen, att om det inte är uppenbart att de är arton år eller äldre ska han/hon betraktas som omyndig och har därmed rätt till en god man och andra förmåner.

Men kommunerna är inte är bundna av den  åldersbedömning Migrationsverket gör vid registreringstillfället för att kunna registrera en asylansökan utan kan göra egna bedömningar. Såväl gode män, socialsekreterare, lärare och andra aktörer har möjlighet och självklart ansvar för att ta upp frågan om det är uppenbart att de uppgifter en asylsökande lämnat om sin ålder bedöms som felaktiga.

 En god mans ansvar

Även vid beaktande av etnicitet, uppväxtvillkor, kulturella förhållanden och andra variabler går det inte med säkerhet avgöra en människas ålder.  

Utifrån dessa förutsättningar hamnar åldersfrågan i den gode mannens knä och de betänkligheter som kan uppstå om en asylsökande är myndig eller inte går av flera skäl inte att ignorera då godmanskapet avser omyndiga och således kan en god man inte vara det för någon som är arton år eller äldre. Därför kan det anses rimligt att en god man gör en bedömning utifrån den rättrådighet som följer uppdraget, omdöme och personliga erfarenheter trots att det inte finns någon lagstadgad skyldighet som anger att så är fallet.

 

Bedömningen kan vara rätt eller fel, de vet egentligen bara den asylsökande och dennes anhöriga men precis som i många andra sammanhang krävs ett ställningstagande, att förhålla sig passiv kan inte anses vara rättrådigt. Det är det inte heller att hänvisa till, att det är Migrationsverkets uppgift att bedöma åldern då verkets bedömning vid registreringen egentligen är en administrativ åtgärd.

Men vanligen vidtar gode män inte några åtgärder trots att det finns en välgrundad uppfattning. Det blir liksom enklare då och det är påfrestande att driva en ”omöjlig” fråga som sällan har omgivningens stöd och som kan påverka utgången i asylprocessen. 

Ensamkommande barn och unga omfattas av barnkonventionen och ansökan om permanent uppehålls tillstånd ska prövas utifrån ett barnperspektiv. Dessutom kan det möjligen vid speciella omständigheter  vara lite lättare att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket kan inte heller avvisa eller överföra någon under arton år om det inte finns anhöriga eller någon organisation i det land de sänds till som tar emot dem.

Ansvaret kan känns extra tungt om man tror att man "försämrar" för en asylsökande att få uppehållstillstånd genom att ifrågasätta dennes ålder. Men åldern är generellt sätt inte avgörande för möjligheten att få uppehållstillstånd. Det handlar om att göra uppgifter om identitet och asylskäl trovärdiga och ansvaret för att lämna korrekta uppgifter ligger på den asylsökande och de vuxna som uppmanat honom/henne att lämna oriktiga uppgifter, inte på den gode mannen. 

 Begäran om entledigande

Ensamkommande barn och unga omfattas av barnkonventionen och ansökan om permanent uppehålls tillstånd ska prövas utifrån ett barnperspektiv. Dessutom kan det möjligen vid speciella omständigheter  vara lättare att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket kan inte heller avvisa eller överföra någon under arton år om det inte finns anhöriga eller någon organisation i det land de sänds till som tar emot dem.

Det finns goda skäl för en god man att vara vaksam och inte åta sig uppdrag om det är uppenbart att den asylsökande är uppenbart äldre än vad han/hon uppgivit, enligt den tilltänkte gode mannens uppfattning. 

Att det är Migrationsverket och kommunerna som har ansvar för åldersbedömningar råder ingen tvekan om men det innebär inte att en god man är utan ansvar och med hänvisning till till Migrationsverket och kommunernas ansvar anser sig förhindrad eller befriad från att vidta åtgärder. Lagen är tydlig i det här fallet och anger att en god man de facto inte kan vara ställföreträdare för någon som är vuxen och i och med att det uppstår betänkligheter om åldern finns det anledning att agera.

Och det handlar inte att man säger till barn att det är vuxna utan att man ifrågasätter vuxna som påstår sig vara barnMöjligt tillvägagångssätt

1) Beroende på omständigheterna kan du prata med den unge migranten om dina betänkligheter om den ålder som uppgivits och uppmanna henne/honom tala om som det är och att du känner till, liksom Migrationsverket, att många unga uppmanas av vuxna att lämna oriktiga uppgifter. Förklara även att ett uppehållstillstånd inte beror på åldern utan handlar om att lämna sanningsenliga uppgifter om identitet, ålder och att göra sina asylskäl trovärdiga. Att det är straffbart att medvetet lämna felaktig uppgifter och att ett beviljat uppehållstillstånd kan återkallas om det framkommer att uppgifterna som legat till grund för beslutet är oriktiga. Därtill att du inte enligt gällande lagstiftning kan vara god man för någon som är myndig. 

2) Prata även med andra aktörer kring ungdomen om dina betänkligheter som dock erfarenhetsmässigt inte nödvändigtvis är särskilt intresserade men kan vara det och agera tillsammans. Speciellt viktigt är att du har Socialtjänstens och skolans stöd som oavsett Migrationsverkets åldersbedömning har rätt och kan göra sin egen bedömning.

3) Förklara för den asylsökande hur du ser på saken och begär att överförmyndaren entledigar dig.

 


 

Anmälan till Migrationsverket och Skatteverket

Anmälningar till Migrationsverket och Skatteverket om att omyndiga anses vara myndiga är sällan förekommande och ändringar av en fastställd ålder till följd av sådana anmälningar förekommer endast undantagsvis. 
Skatteverket kan pröva en anmälan om felaktig ålder men  i regel krävs att personen medger att åldern är felaktig, att det finns officiella handlingar där födelsedatum framgår om det finns kan skatteverket förorda en medicinsk bedömning vilket bara sker om det föreligger synnerliga skäl och med personens medgivande.
Personal på HVB, vårdnadshavare på EBO, familjehem, lärare, skola, sjukvården och gode män har ingen anmälningsplikt och är i regel inte angelägna att ifrågasätta ungdomens ålder och göra en anmälan trots att det kan finnas välgrundade skäl för det. Migrationsverket kan göra förfrågningar till personal på HVB men någon skyldighet för dessa att lämna synpunkter finns således inte däremot har Socialtjänsten sådana skyldigheter.

 Åldersbedömning av ensamkommande ungdomar 

Migrationsverket slutade under en period med medicinska åldersbedömningar och några odontologiska eller radiologiska prover gjordes inte utan de åtgärderna överläts på den sökande om intresse fanns för det. Nu har regeringen beslutat att Migrationsverket ska göra åldersbedömningar igen vilket kommer att förosaka problem precis som det gjort tidigare.

En asylsökandes ålder bedöms utifrån en sammantagen bedömning och handläggarnas visuella uppfattning om en asylsökande. 
Om Migrationsverket efter en sammantagen bedömning anser att det är motiverat att skriva upp åldern på en ungdom träder beslutet i kraft vid beslutsdatumet men i praktiken ges besked i samband med delgivningen av  beslut om utvisning, överföring  (kan även vara beslut om uppehållstillstånd) vid det möte Migrationsverket kallat till. Om uppehållstillstånd beviljas gäller den ålder ungdomen uppgett och Migrationsverket accepterat livet ut om det inte framkommer att felaktiga uppgifter lämnats då kan uppehållstillståndet återkallas.
Om Migrationsverket oavsett ungdomens uppgifter om sin ålder gjort en bedömning att åldern ska skrivas upp är det ett förvaltningsrättsligt beslut och kan därför inte överklagas men i samband med ett annat asylärende till exempel anmälan om verkställighetshinder kan bedömningen tas upp.

Om ungdomen visar upp tillförlitliga handlingar eller på annat sätt kan verifiera sin ålder kan  det vara ett skäl för Migrationsverket att ompröva bedömningen.
Det offentliga biträdet kvarstår men uppdraget som god man upphör omedelbart vid detta tillfälle utan några särskilda åtgärder. Beroende på hur Socialtjänsten ställer sig och förutsättningar i övrigt finns sig kan ungdomen få bo kvar på sitt boende. I annat fall anvisar Migrationsverket plats på ett anläggningsboende. Alternativt kan ungdomen själv ordna med ett boende hos vänner eller bekanta men ska då lämna kontaktuppgifter på dessa personer till Migrationsverket. Myndiga tonåringar med särskilt ömmande behov

Frågan om en asylsökande är vuxen eller barn har stor betydelse vid prövningen av skyddsskälen och övriga åberopade grunder för att beviljas uppehållstillstånd. Den asylsökandes ålder kan därför vara avgörande för dennes rätt att beviljas uppehållstillstånd.Då det förhållandevis ofta finns tveksamheter om asylsökandes ålder ska Migrationsverket i första hand vid registreringen särskilt beakta det förhållandet genom en visuell bedömning. Vid ett senare skede i asylprocessen kan Migrationsverket, socialtjänsten, skolan och gode män ta upp åldersfrågan och en asylsökande kan också själv med nuvarande ordning  genomföra en åldersbedömning om dennes ålder ifråsatts.

Men det finns tvivel om om de åldersuppskrivningar som görs. Metoderna är ifrågasatta av läkare och tandläkare och felaktigheter kan förekomma som gör en omyndig myndig och en myndig omyndig. Men oavsett det ena eller andra kan behoven av hjälp vara desamma för unga migranter som befinner sig i gränszonen mellan att vara barn eller vuxen. Det finns självklart en förståelse för den juridiska gränsdragningen men inte för de konsekvenser lagstiftningen kan komma att innebära för de unga migranter som med ett eller några år överskrider myndighetsgränsen.   

En tredje väg vore ett önskvärt komplement till den nuvarande ordningen. Kanske skulle det kunna vara "myndiga tonåringar med särskilda behov". Asylansökan skulle i sådana fall kunna prövas utifrån särskilda omständigheter och i alla händelser ska ensamkommande unga migranter alltid erbjudas en utbildning och ges möjlighet att slutföra den innan beslut om utvisning eller överföring eller ett frivillgt återvändande verkställs.

 

J Samuelsson, god man
(redigerat 2015-01-16)

 

 http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

Skriv ut