Ansökan om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Om Migrationsdomstolen avslagit ungdomens överklagande är det möjligt att gå ett steg till och begära prövning hos Migrationsöverdomstolen men det ska då ha framkommit särskilda skäl eller vara av betydelse för framtida avgörande i kommande mål.


Som god man bör man i det här läget fundera på om det är rimligt, att först underkänna en omsorgsfullt gjord utredning av tjänstemän på Asylprövningsenheten, därefter ifrågasätta omdömet hos en länsrättsfiskal och tre nämndemän på Migrationsdomstolen och gå ytterligare ett steg och begära prövning hos Migrationsöverdomstolen.
Migrationsöverdomstolen ändrar mycket sällan på tidigare fattade beslut genom att bevilja prövningstillstånd. Om de gör det kallas ungdomen till PUT samtal i annat fall gäller tidigare beslut.
Efter besked att prövningstillstånd ej beviljats fastställs tidigare beslut och  ungdomens rätt till biträde upphör. Kammarrättens beslut går inte att överklaga.

I och med att återvändardirektivet införlivades i svensk lag och från den 1 maj 2012  meddelar numera Migrationsverket i samband med beskedet om avslag på asylansökan ett datum för när ungdomen förväntas lämna landet och återvända till hemlandet. Tidpunkten för när detta skall ske ligger i regel längre bort i tiden än den tid det tar för Kammarrätten att pröva ansökan om  prövningstillsånd. Av det skälet finns det inte någon orsak att begära prövningstillstånd för att "vinna tid". 

Men om det däremot finns sådana skäl som är av betydelse för framtida mål eller om det föreligger särskilda skäl  finns det anledning att begära prövningstillstånd. 


Det offentliga biträdet ska i sin rådgivning upplysa den underårige om de förutsättningar som krävs för att en ansökan skall beviljas. Men det görs långt ifrån alltid snarare är det så att ansökningar görs rutinmässigt. Kanske beror det på att det ekonomiska intresset är större än en korrekt rådgivning eller för att det inspirerande och en utmaning för en jurist att skriva en inlaga till en av landets högsta rättsliga instanser. 

Självklart är det en jurist som skall stå för det juridiska men om det inte finns några skäl gör det ingen skillnad om det är du eller ett biträde som ansöker om prövningstillstånd eftersom resultatet blir detsamma, men du besparar statskassan en del pengar.

Sammanfattningsvis, samtala med biträdet och ungdomen om förutsättningarna, skriv inte på någon fullmakt till ett biträde som utan skäl vill överklaga i stället för att informera om det faktiska förhållandet och slutligen om ungdomen insisterar på att gå vidare kan du överklaga  själv till Kammarrätten.

 

Skriv ut