Det  är långt ifrån alltid som syftet med resan till  Sverige blir som föräldrar, anhöriga eller  ungdomen  tänkt sig. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd  i stället blir  ett besked om utvisning eller överföring sätter det inte bara ungdomen på hårda prov utan i många fall också den gode mannen. Även om ambitionen är, att hålla en professionell och balanserad distans blir inte sällan ungdomens glädje, problem, förhoppningar också den gode mannens.
För de som fått ett beslut om uppehållstillstånd blir situationen an annan. Ett besked om permanent uppehållstillstånd mottas oftast med glädje av ungdomen och är en lättnad för den gode mannen eftersom motsatsen nästan undantagslöst innebär, att asylprocessen fortsätter med överklaganden till Migrationsdomstolen, Kammarrätten och därefter anmälan om verkställighetshinder, vilket är en i flera avseenden påfrestande och tidskrävande process saftigt som vardagen ska fungera med skola och kamrater.
Migrationsverkets genomsnittsliga handläggningstid för ett asylärende var i mars 2015 167 dagar, genom överklagandena tillkommer sammantaget uppskattningsvis ytterligare kanske sex månaders till 12 månaders väntan med oro och ovisshet på ett beslut som  sannolikt inte leder till någon förändring eftersom Migrationsdomstolen vanligtvis inte ändrar MV beslut och Kammarrätten endast undantagsvis beviljar prövningstillstånd. 
Tre veckor efter att Kammarrätten avvisat ansökan om prövningstillstånd vinner beslutet laga kraft och ungdomen  ska lämna landet vid de tidpunkt som angivits på Migrationsverkets beslut enligt bestämmelserna i Återvändardirektivet. 

Asylprocessen
Ansökan om asyl vid ansökningsenheten
Utredning vid mottagningsenheten
Utredning vid asylenheten
MV beslutar om uppehållstillstånd
Ansökan om statusuppdatering i förekommande fall
MV beslutar att avslå asylansökan
Nöjdförklaring
Ansökan om arbetstillstånd om det inte beviljats
Överklagande till Migrationsdomstolen
Ansökan om prövningstillstånd  till kammarrätten
Anmälan om verkställighetshinder
Begäran att tidpunkten anpassas till utbildningssituationen
Ansökan till Europadomstolen att ta upp fallet
Ansökan om arbetstillstånd görs från Sverige,hemlandet 
eller stat utanför EU beroende på olika omständigheter

Överklaga av sakliga skäl och osakliga
Om ett överklagande görs på  sakliga grunder och uppfattningen att Migrationsverkets argument och bedömningar är felaktiga eller i alla händelser kan ifrågasättas alternativt, att något formfel begåtts som kan sägas göra beslutet ogiltigt så är motsatsen således överklaganden på osakliga grunder men inte nödvändigtvis omotiverat.
Ungdomens bästa skall alltid komma i första rummet och rätten att överklaga en myndighets beslut respekteras men ett överklagande skall alltid föregås av omsorgsfulla  samtal om för- och nackdelar med det ena och andra. Ett återvändande kan vara ett alternativ och en nöjdförklaring rimlig om bedömningen är att det är för ungdomens bästa likaväl som ett överklagande kan vara det.
Att förlänga vistelsen i Sverige och skjuta upp ett återvändande till hemlandet trots att det inte finns några sakliga skäl för detta kan vara motiverat utifrån ungdomens vilja, att förhållanden och omständigheter kan förändras och den i lag fastskrivna rätten att överklaga ett beslut till högre instans oavsett kvaliteten på de skäl som åberopas. 
För en god man finns det anledning att vara observant på de egna motiven vid ett överklagande som, att det är svårt att skiljas från ungdomen, uppfattningen att ungdomen inte har en framtid i annat land och därtill utmaningen och tillfredsställelsen, att lyckas med ett överklagande. 

Nöjdförklaring

Innebär att god man för ungdomens räkning accepterar Migrationsverkets beslut om avvisning och att ungdomen medverkar till att återvända till hemlandet eller första asylland. En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka.

Rätten att överklaga

Alla beslut med undantag för Kammarrättens går att överklaga. I 14 kap. förvaltningsmyndighets beslut m.m. framgår av:

 

1 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas endast i de fall som anges i detta kapitel.

 

Avvisning och utvisning samt uppehållstillstånd och arbetstillstånd

 

Polismyndighetens beslut

 

2 § En polismyndighets beslut om avvisning får överklagas till Migrationsverket.

 

Migrationsverkets beslut

 

3 § Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om beslutet innebär

 

   – avvisning eller utvisning,

 

   – avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

 

   – återkallelse av ett uppehållstillstånd eller av tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

 

   Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd eller beslut om återkallelse av arbetstillstånd får överklagas till en migrationsdomstol, om frågan om tillstånd har behandlats i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning. Lag (2011:705).

 

4 § Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller beslut om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 § överklagas till migrationsdomstol. Endast förundersökningsledaren får överklaga sådana beslut. Lag (2007:322).

 

4 a § Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b eller 16 a § eller beslut i fråga om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 b § får överklagas till migrationsdomstol. Endast Rikspolisstyrelsen får överklaga sådana beslut. Lag (2010:533).

 

5 § Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 eller 19 a § får överklagas till en

 

Överklagande

Det är du som tillsammans med ungdomen bestämmer om ett ärende ska överklagande. Om det efter omsorgsfulla samtal med ungdomen blir aktuellt med ett överklagande, instruerar du biträdet att överklaga Migrationsverkets utvisningsbeslut och meddelar socialsekreteraren..

Överklagande till Migrationsdomstolen
Inlagen skall ställas till överklagandeinstansen med skickas till Migrationsverket för att de ska få möjlighet att överväga beslutet på nytt. Därefter skickas överklagan vidare till Migrationsdomstolen. Om Migrationsdomstolen yrkar bifall till överklagandet innebär det att man anser att Migrationsverkets beslut var felaktigt och förutsatt att Migrationsverket inte överklagar domen vinner beslutet laga kraft efter tre veckor och ungdomen får uppehållstillstånd i Sverige.
Om migrationsdomstolen avisar överklagan fastställs Migrationsverkets beslut men ungdomen kan inom tre veckor begära prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen.

Ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen
Om Migrationsdomstolen avslagit ungdomens överklagande är det möjligt att gå ett steg till och begära prövning hos Migrationsöverdomstolen men det ska då ha framkommit särskilda skäl eller vara av betydelse för framtida avgörande i kommande mål.
Migrationsöverdomstolen ändrar mycket sällan på tidigare fattade beslut genom att bevilja prövningstillstånd. Om de gör det kallas ungdomen till PUT samtal i annat fall gäller tidigare beslut.
Efter besked att prövningstillstånd ej beviljats fastställs tidigare beslut och  ungdomens rätt till biträde upphör. Kammarrättens beslut går inte att överklaga.
I och med att återvändardirektivet införlivades i svensk lag och från den 1 maj 2012  meddelar numera Migrationsverket i samband med beskedet om avslag på asylansökan ett datum för när ungdomen förväntas lämna landet och återvända till hemlandet. 

Återvändandedirektivet gäller från den 1 maj 2012

EU:s medlemsstater har enats om gemensamma regler, det s.k. återvändandedirektivet, som ska gälla när en person har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och ska lämna landet. Sveriges riksdag har beslutat att regeländringarna med anledning av återvändandedirektivet införlivas i svensk lag och gäller från den 1 maj 2012.
Återvändandedirektivet anger vilka normer och förfaranden som ska gälla inom EU när tredjelandsmedborgare som vistas i medlemsstaterna utan uppehållstillstånd ska återvända till hemlandet. I Sverige innebär det bland annat att personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte lämnar Sverige inom angiven tid får ett återreseförbud på ett år till alla Schengenstater. En person kan även få ett återreseförbud på upp till fem år om det i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning bedöms finnas en risk att personen håller sig undan.
Följande länder ingår i Schengensamarbetet:
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Återvändande
Återvändandet för omyndiga förutsätter att det finns ett mottagarland och anhöriga eller någon organisation som tar emot ungdomen vid framkomsten. I vissa fall uppmanas god man att tillsammans med ungdomen besöka det aktuella landets ambassad eller beskickning för att få resehandlingar. En asylsökande har alltid skyldighet att medverka i utredningen och att visa samarbetsvilja är normalt inte till någon nackdel men innebär inte heller några påvisbara fördelar. 

 

Att tänka på-ansökan om arbetstillstånd och statusuppdatering

 

Arbetstillstånd
Om Migrationsverket avslår en asylansökan och om ungdomen inte kunnat styrka sin identitet genom ett hemlandspass eller till exempel en tazkira eller inte samarbetat vid utredningen beviljarMV normalt inte ungdomen tillstånd att arbeta under en pågående asylprocess. Om det i beskedet framgår att ungdomen inte beviljats möjligheten att arbeta är det ändå möjligt att inom fjorton dagar ansöka om arbetstillstånd. 

 

(Att få arbetstilstånd är komplicerat och förutsättninggarna för att lyckas inte självklara. Huvudregeln är att ansökan om arbetstillstånd skall göras fråen ett annat land. Det krävs en arbetsgivare som kan garantera en anställning under en viss tid, en minimilön på 13000 kr, godkännande av en facklig organisation, utannonsering av tjänsten och att anställningen tar hänsyn till ungdomens ålder och följer gällande kollektivavtal.) ansökan om arbetstillstånd, under arbete

 

Statusuppdatering
Om Migrationsverket beviljat ansökan om asyl men gjort det med hänvisning till särskilt ömmande omständigheter (G) som är den lägsta av fyra klassificeringar för uppehållstillstånd kan en ansökan om statusuppgradering göras. 

 

Arbetstillstånd
Det finns vissa möjligheter när alla andra möjligheter prövats att ansöka om arbetstillstånd för ungdomar som skall utvisas. Det är emellertid ingen lätt historia och förutsätter att, förutom att Migrationsverket skall bifalla en sådan ansökan att en, en arbetsgivare som kan erbjuda en anställning och garantera lön och att gällande kollektivavtal på arbetsmarknaden uppfylls.

 
Statistik

Artiklar visade
1771837
Back to Top