Under 2011 och 2012 har närmare sextusen ensamkommande barn och unga sökt asyl i Sverige. Omkring 65 % av dem har bevljats uppehållstillstånd, 35% har fått avslag och över 500 ungdomar har bedömts som Dublinfall och har överförts  eller skall överföras till den stat inom EU som de  först kom till.
För dem som beviljades uppehållstiistånd är grunden för beslutet i flertalet fall, övrigt eller alternativt skyddsbeov och synnerligen ömmande omständigheter, ett mindre antal bedömdes vara konventionsflyktingar och ett fåtal beviljas temporärt uppehållstillstånd.

Se utlänningslagen


Besked om beslut

Normalt får det offentliga biträdet först besked om vad MV beslutat och meddelar dig som god men det händer även att handläggare på mottagningsenheten kontaktar dig.
För flertalet ungdomar är beslutet en stor lättnad och månader av ovisshet och oro förbyts till glädje och MV beslut firas inte sällan med ett tårtkalas på boendet. 
Men ett besked om uppehållstillstånd är inte alltid positivt. Det förekommer också att barn och unga inte ser beslutet som något glädjande eftersom uppehållstillståndet innebär att de inte längre har något godtagbart skäl för att återvända hem vilket de i hemlighet kan ha hoppats på och för barn och unga som är i händerna på kriminella och transporterats hit för att utnyttjas på olika sätt är konsekvenserna inte överblickbara.

Besvikelse i en del fall men en stor glädje för flertalet ungdomar som får stanna i Sverige och en lättnad för den gode mannen eftersom motsatsen nästan undantagslöst innebär, att asylprocessen fortsätter med överklaganden till Migrationsdomstolen och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten med ytterligare väntan och förhoppningar som sannolikt inte kommer att infrias och till slut vanligtvis en ansökan om verkställighetshinder.


När ungdomen fått PUT


När ungdomen fått besked om PUT börjar en intensiv period  som inleds med att konsultera biträdet för att gå igenom beslutet för ett eventuellt överklagande, inte av beslutet om uppehållstillstånd som sådant utan klassificeringen det vill säga på vilka grunder som det permanenta uppehållstillståndet beviljats eftersom det har betydelse för en eventuell återförening och möjlighet till resehandlingar.

Därtill skall ett antal olika praktiska åtgärder vidtas som att ansöka om: folkbokföring hos Skatteverket, bankkort, ID kort hos Skatteverket eller en bank, studiemedel och extra tillägg hos CSN, i förekommande fall resehandlingar hos Tillståndsenheten och så arbetet med återförening som ungdomens föräldrar har ansvar för och inte du som god man men som ändå hamnar i ditt knä eftersom varken MV eller Socialtjänsten visar något intresse för saken.

 


Planer för framtiden

I och med beslutet att ungdomen får stanna i Sverige är det övergripande målet uppnått och nu aktualliseras inte sällan frågan om återförening med anhöriga och en nödvändig planering för ungdomens kommande liv i Sverige  riskerar att komma i skymundan. Ansvaret för återförening ligger på ungdomens föräldrar och inte på dig som godd man. Ditt ansvar är att tillsammans med ungdomen göra upp planer för framtiden oavsett om familjen blir kvar i hemlandet eller får möjlighet att komma till Sverige.

 

 

Statistik

Artiklar visade
1771049
Back to Top