När en ensamkommande minderårig asylsökande kommer i kontakt med Migrationsverkets ansökningsenhet registreras ett ärende om uppehållstillstånd:

Med hjälp av tolk registreras uppgifter om namn, ålder, nationalitet och  familjeförhållande på en standardiserad blankett dessutom görs en intervju om hur den minderårige tagit sig till Sverige, skälen därför och en del andra omständigheter. 
En basinformation ges om vad som fortsättningsvis kommer att ske avseende praktiska frågor och gällande asylprocessen.

Den minderårige informeras om rätten till ett offentligt biträde och ibland också om möjligen att kunna välja ett kvinnligt eller manligt biträde. Ingen information ges emellertid om rätten att själv kunde välja ett särskilt biträde.
Efter det att den minderårige registrerats, intervjuats, fotograferats, lämnat fingeravtryck och en hälsoundersökning gjorts görs  en anmälan till socialtjänsten i ankomstkommunen, överförmyndarmyndigheten underrättas om behovet av en god man och utifrån en biträdeslista kontaktas ett offentligt biträde som inte sällan bekräftar den minderårigas asylansökan med vändande post, utan att ha träffat den underåriga.
Förordnande av god man kan dröja några dagar, en vecka eller längre tid än så.  Själva mottagningsprocessen har alltså påbörjats innan god man förordnats
Det första mötet med Migrationsverket kan för den minderårige vara fyllt av oro, rädsla, osäkerhet och trötthet efter en lång och påfrestande resa. Kanske har den minderåriga också med sig en del förmaningar om vad han/hon ska säga eller inte säga. Behovet av stöd och råd av en god man i det här skedet är stort.

Asylproceduren för dummis

http://www.sanna-ord.se/asylnytt/flykt/dummies.html