Under 2012 har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 ärenden med stöd av Dublinförordningen avseende ensamkommande barn. Den genomsnittliga handläggningstiden har varit 93 dagar från ansökan till beslut och 50 dagar från beslut till utresa, sammanlagt 4 – 5 månader.


Handläggning av Dublinärenden

Dublinärenden utgörs främst av ärenden då en person tidigare har ansökt om asyl i en annan medlemsstat, så kallade återtagandeärenden, men Dublinförordningen ska även tillämpas om t.ex. ett ensamkommande barn skulle ha familjemedlemmar eller släktingar i en medlemsstat för att sammanföra barnet med familjen/släktingarna, så kallade övertagandeärenden. Ärenden där en begäran enligt Dublinförordningen kan ställas till en annan medlemsstat handläggs av Migrationsverkets Dublinenhet. En begäran ska ställas snarast. Då det rör sig om återtagandeärenden har den tillfrågade medlemsstaten två veckor på sig att besvara den svenska begäran. Vid över- tagandeärenden är svarsfristen två månader. Om den andra medlemsstaten inte svarar inom tidsfristen föreligger en s.k. tyst accept. Med accepten som underlag kan Migrationsverket fatta beslut om överföring dvs. att personen ska överföras till den andra medlemsstaten. Beslutet fattas normalt i nära anslutning till accepten.
Migrationsverket ställer även förfrågningar (enligt artikel 21 i Dublinförordningen) till andra medlemsstater för att få information om vilken status t.ex. ett ensamkommande barn har i den andra staten. När svar inkommit, vilket kan ta sex till åtta veckor, har verket underlag för att avgöra om det rör sig om ett Dublinförfarande eller inte. I de fall förutsättningarna föreligger ställer Sverige genom Migrationsverket en begäran om återtagande eller övertagande till den andra medlemsstaten. Huvuddelen av förfrågningarna som ställs är initierade av att barnet före- kommer i Eurodac (den europeiska databasen för lagring av fingeravtryck) på grund av illegal inresa i en annan medlemsstat. Om den andra medlemsstaten svarar att barnet ansökt om asyl där övergår ärendet till Dublinenheten för fortsatt handläggning.
Innan beslut fattas ska barnet tillsammans med gode mannen informeras (kommuniceras) om att ett förfarande enligt Dublinförordningen föreligger och vilken stat som är ansvarig för att pröva asylansökan. I samband med detta är det möjligt att lämna invändningar mot att överföras till ansvarig stat. Kommuniceringen utförs av Migrationsverkets mottagningsenheter och detta tar vanligtvis en till två veckor, se mer nedan. Enligt gällande lagstiftning har en sökande inte rätt till offentligt biträde i Dublinärenden utan den gode mannen företräder det ensamkommande barnet i alla hänseenden. I samband med att barnet ansöker om asyl ansöker Migrationsverket om att god man ska förordnas hos Överförmyndaren i kommunen där barnet vistas så att denne kan bekräfta asylansökan eftersom att barnet inte har egen rättskapacitet.
Migrationsverkets beslut om överföring till en annan stat med stöd av Dublinförordningen kan verkställas även om beslutet överklagats till migrationsdomstol eller om beslutet inte vunnit laga kraft. Domstolen har möjlighet att inhibera (stoppa) en överföring i avvaktan på att målet prövas.
BilagaEn överföring till en annan stat ska ske inom sex månader från den dag som accepten lämnats. Under vissa omständigheter finns det möjlighet att förlänga tidsfristen för överföring. Om personen avviker kan tidsfristen förlängas till längst 18 månader från dagen för accepten. Om ärendet om överföring inhiberas är tidsfristen för överföring sex månader från det att ärendet om överklagande eller omprövning med suspensiv verkan avgjorts.


Överföring - återvändande

När Migrationsverket fattat beslut i ärende om överföring med stöd av Dublinförordningen, kallas barn och god man till Migrationsverket för underrättelse av beslut och för planering av resa från Sverige till den andra medlemsstaten. Det är Migrationsverket som utfärdar resehandling, bokar flygbiljetter till barn och två medföljande handläggare från Migrationsverket. Det är också Migrationsverket som kontaktar mottagande medlemsstat så att de är informerade om vilken dag och med vilken flight barnet ankommer till flygplatsen. Om barnet har fyllt 16 år är huvudregeln att barnet inte har sällskap av någon medföljande handläggare under själva flygresan. Däremot hjälper Migrationsverket till vid ombordstigningen, och vid ankomst till den andra medlemsstaten möts barnet upp av motsvarande myndighet.
En förutsättning för att Migrationsverket ska kunna genomföra en överföring enligt Dublinförordningen är att barnet själv medverkar under planeringen av resan. Skulle barnet uttrycka att han eller hon inte vill åka till en annan medlemsstat, kan det innebära att Migrationsverket lämnar över ärendet om överföring till polismyndigheten i det län där barnet vistas. När ett ärende är överlämnat till polisen kan ärendet inte återgå till Migrationsverket även om barnet efteråt uppger att han eller hon vill åka, utan polisen fortsätter handläggningen och ansvarar för själva resan. Skulle barnet avvika (försvinna) i samband med beslut om, eller planering av överföring av beslut enligt Dublinförordningen görs en polisanmälan och ärende om överföring överlämnas polis- myndigheten.
För närvarande finns 16 öppna ärenden där Migrationsverket fattat beslut om överföring till annan medlemsstat avseende ensamkommande barn. Under 2011 genomförde Migrationsverket 26 överföringar från Sverige till annan medlemsstat. Under 2011 överlämnades 83 ärenden till polismyndigheterna, 58 ärenden överlämnades på grund av att barnet avvikit i samband med beslut om och planering av överföring till annan medlemsstat och 25 ärenden på grund av att barnet uttryckt att han eller hon inte vill åka till en annan medlemsstat.


Skriv ut