Landet Afghanistan

Anders Fänge har varit platschef hos Svenska Afghanistankommittén i tjugo år och blev hedersdoktor vid Umeå Universitet 2012. Han är väl insatt in landets historia och förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geografiska fakta

Afghanistan gränsar till Pakistan, Indien, Kina, f.d. Sovjet och Iran. Landet har ingen kustgräns. Att landet saknar kustgräns försvårar relationer med grannländer eftersom kusten kunde ha skyddat och bevarat handeln med andra länder. 12 % av landets yta består av odlingsbar mark jämfört med Europa som har 25-30% odlingsbar mark. Snön på vintern är mycket viktig eftersom den ger vatten till skörden sommartid.

 

Folkhälsan i Afghanistan

Landet har c:a 26-34 miljoner invånare och medellivslängden är 43-48 år. Alla sådana siffror måste tas med en stor nypa salt eftersom man inte genomför regelrätta folkräkningar utan uppskattar folkmängd efter att ha räknat i ett antal byar.

Ett av åtta barn dör före 5 års ålder. Varannan timme dör en kvinna i barnsäng ofta unga flickor. Lagen anger 16 år vid giftermål men den efterlevs inte alltid.

De flesta dör i TBC och Malaria och sjukdomar som hos oss undviks via vaccination. Många sjukdomar beror på smutsigt vatten. Detta och trafikolyckor dödar många fler än kriget. När Anders Fänge påpekar detta förhållande för journalister som vill ha uppgifter om olika krigsskådeplatser förs det sällan vidare.

 

Familjetraditioner

Manliga afghaner älskar sina mödrar och mödrarna omhuldar dem. Kvinnan flyttar till mannen efter giftermålet till hans familj och man bor tillsammans.

Sönerna förväntas ge trygghet på ålderdomen och ta hand om sina föräldrar. Döttrarna flyttar ifrån och har därför inte samma betydelse inför framtiden

 

Islamskt prästerskap

Statens inkomster från det egna landet är mindre än 10 %, resten består av utländska bidrag. Det islamska prästerskapet är starkt i byarna och stöds av bönderna, eftersom staten och dess företrädare ofta är korrupta. Varken väs- terlänningar eller ryssar har lyckats genomföra reformer i landet. I mitten av 90-talet kom talibanerna och drev bort de s.k. ”kommendanterna” som representerade staten. Idag finns talibaner i organiserad form i 30 av 34 provinser. Det finns ett starkt motstånd mot statlig inblandning och reformer. Landsbygden är mycket konservativ och den islamska lagen, sharia, tolkas att gälla före landets lagar.

Kommendanterna anlitades av USA när USA övergick till att kriga i Irak. Kommendanterna erbjöds och tog emot hundratals miljoner i dollar från USA som utdelades utan kvitto. De fick också inkomster från opium och heroin försäljning.

 

Västerländsk demokrati?

Det tog många hundra år för Sverige att bilda en enhetlig stat. Det går inte att kopiera den västerländska modellen på ett land som aldrig haft en fungerande stat eller ett demokratiskt politiskt system. Det har förekommit röstköp och fusk vid valen. Afghanistankommittén arbetar utifrån principen folk- till-folk men det statliga biståndet går från stat till stat. Det misslyckas när mottagande stat är korrupt. Polis- och rättssystem är mest korrumperat i Afghanistan. Av de tvåhundratusen i armén deserterar 30 %. Efter kontraktstidens slut efter 3 år förlänger endast 7 % sitt kontrakt.

 

Vad händer när USA lämnar Afghanistan?

Sverige och Australien är ensamma om att utlova ett ökat bistånd efter 2014. Många känner inte till att USA:s reträtt även medför ökad arbetslöshet. USA har privatiserat stödtjänster till militären och de afghaner som anlitats blir arbetslösa när USA lämnar. De som arbetat för västerländsk militär ses som landets motståndare. (Diskussionen om FN:s tolkar ska erbjudas asyl är ett exempel på detta dilemma, min anm.) Mycket talar för att fler blir flyktingar efter 2014, bedömer Anders Fänge.

 

Olika stammar, språk och folkslag

Det finns stora etniska motsättningar inom Afghanistan som består av stammar med många olika språk och folkslag som sinsemellan har olika status. Afghan betyder pashtuner som betyder stam, säger pashtunerna. Men endast 45 % av den afghanska befolkningen tillhör gruppen pashtuner. Pashtunerna räknas till indoarier och talar språket pashto. De är ofta sunnitiska muslimer. Exempel på andra grupper som talar andra språk och ser olika ut är tadjiker som uppskattas till 25 %. De talar dari och är kända för ekonomiskt kunnande. Folkgruppen hazarer betyder de tusenden och beräknas till 10 % av den afghanska befolkningen. Hazarerna har en bakgrund av att ha varit slavar och de utsätts fortfarande för diskriminering. Det är ett stolt folkslag som troligen har mongoliska rötter. Språket är hazaragi, en dialekt av persiskan. De är ofta shiamuslimer. De utför de farliga jobben och om de får möjlighet satsar de hårt på utbildning.

 

Att tänka på vid mottagande av flyktingar

 


-De har ingen erfarenhet av en fungerande stat.

-De är befogat misstänksamma eftersom afghanska statens representanter visat sig vara korrupta och opålitliga. Det är inte självklart för en afghan att tro på svenska statliga beslut.

 

-Man ser sig i första hand som medlem av sin grupp.

Det är viktigt att försvara gruppens rykte till varje pris (även om gruppen inte finns här). Det kan därför vara svårt att erkänna egna fel eftersom det kan leda till att gruppens rykte försvagas. Viktigt att inte tappa ansiktet. Särskilt viktigt är att inte ge hård kritik när andra är närvarande (något som för övrigt gäller alla människor, min anm).

 

-Det kan bli spänningar i ett boende med både pashtuner och hazarer eftersom hazarer ses som underlägsna av pashtuner

Flyktingarna är ofta hazarer. De har höga ambitioner och satsar på utbildning och att skicka pengar hem

 

-Gästfriheten är mycket omfattande

 

-Tidsuppfattningen har man fått via solen och kyrkklockorna, som vår tids fabriksvissla

 

Inger Wolf Sandahl, FSF:s styrelse

Kontaktar nu överförmyndaren i min kommun och ställa frågor kring det snåla arvode kommunen betalar ut till god man.

Jag förväntar mig inte underverk. Jag vet att flera gode män i Leksand hoppat av för de tycker att arvodet är så lågt att man som god man blir den som betalar för resor och andra utlägg.

Så ska det inte vara. Ersättningen ska vara rimlig och korrekt i förhållande till vad som varit i uppdraget. God man ska ha skälig ersättning. Det tolkar jag som att jag ska få ersättning för;

nödvändiga resor jag gjort i uppdraget

ersättning för den tid jag lagt på uppdraget

ersättning mot redovisade kvitton i uppdraget 

Det måste nog förtydligas att det är personal på boendet eller inom socialtjänsten som skjutsar till sjukbesök, folkbokföring och besök hos advokat. Så fungerar det tyvärr inte idag i Leksands kommun.

I Leksands kommun har det blivit mer och mer av skjuts för mig som god man. Ett boende har förklaringar till varför man gör som man gör. Man vill inte skapa orättvisa mellan ungdomarna, säger man. Skjutsar man en ska man måste man skjutsa alla. 

 

Ja, det var lite kort om vad som händer här i snörika Dalarna. 

Vänlig hälsning

Birgitta Målar, länsombud i Dalarna

För en god man finns det goda skäl att ha vissa kunskaper om islam för att kunna agera för barn och ungas  bästa. Likaväl som vi förväntas hjälpa till med asylprocessen, skolan, boendet och många andra saker i deras vardag är det självklart att även frågor som gäller religion och livskvalitet ingår i uppdraget. Barn/unga som söker asyl i Sverige kommer ofta från delar av världen där islam är den dominerande religionen och följdaktligen är många av dem  troende med ett behov att utöva sin religion. 
Det finns skäl att förkovra sig på området oavsett om man är ateist, agnostiker, kristen eller tror på judendom, buddihismen, hinduismen eller någon annan religion eftersom din  kunskap om islam kan bli en hjälp och ett stöd för ungdomen.
Samtal om religion


Som god man kan det vara lämpligt att du upp frågan om religion med ungdomen  i syfte att möjliggöra för dem att utöva sin religion om det är aktuelt och kanske också få en uppfattning om deras seriösitet.  
En del av ungdomarna är starkt troende, andra inte och i en del fall verkar verkar tron variera i styrka från dag till dag och inte sällan intensifieras i samband med de stora högtiderna. 

Om ungdomen vill, ibland är det så, ser du att en bönematta införskaffas liksom en qiblakompass, informerar om närbelägna moskeér, att det finns både papper och en kanna vatten på toaletten och maten är halal, om ungdomen vill ha det så.

Beträffande maten blir det inte sällan ett problem och inte minst gäller det halalkött som upprör känslorna på olika håll och debatten för och emot är stundtals intensiv och ibland hätsk. Frågan om halalkött är ingen praktisk fråga eftersom det är lätt att anskaffa. Oviljan, på sina håll,  att inte tillmötesgå barn och ungas önskemål om halalkött kan ha många förklaringar men med någon kunskap om islam är önskemålen förståliga och borde inte förosaka några problem om viljan finns. Fastan under Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns finns undantag från fastan och att det är viktigt att vara uppmärksam på att de ungdomar som vill fasta mår bra men i regel är det inga problem. http://islam.se/islams-fem-pelare/fastan


 

Barn/unga och islam


I Sverige råder religonsfrihet och i Barnkonventiones artikel 13-15 uttrycks varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Alla troende minderåriga har rätt att utöva sin religion, att besöka kyrkor, moskéer och delta i de högtider som ingår i religionen och de som inte är troende har rätten att avstå. 

I regel har personal på HVB, Familjehem, socialsekreterare och gode män men också  ungdomen bristande  kunskaper om islam och är dåligt orienterade när det gäller hur religionen kan utövas och de alternativ och möjligheter som finns. 
Ibland blir det här ett problem när det gäller skolgång och det dagliga livet eftersom ungdomarna förstår att de ofta vet mer än de vuxna runt omkring dem vilket kan leda till, förutom praktiska problem, att de kan vara frestande för att utnyttja vuxnas okunskap för att kanske få ledigt från skolan eller vara ute sent på kvällen.
Informera dig om vad som gäller, vad som är ”måsten”  i de här avseendena och uppmana personalen på boende att inbjuda en på området kunnig person som kan informera om och prata religion med ungdomarna.


 

 

Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen (DO)


Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att lagen följs, inrättades vid samma tidpunkt. 
I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är ålder, där förbudet begränsas till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening.

DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förbygga diskriminering.
www.do.seBakgrund

Islam växte fram på 600-talet på Arabiska halvön. I dag är islam den största religionen i västra Asien och norra Afrika samt i Indonesien, Bangladesh och Pakistan, i Sverige är islam den näst största religionen med omkring 350.000 utövare.


Som i andra relgioner finns det också inom islam olika företeelser som ifrågasätts och diskuteras, när det gäller islam handlar det bland annat om: koranen sett ur ett kvinnoperspektiv, Ramadan och tillämpningen av fastereglerna. sharialagar-en ålderdomlig juridik, den muslimska världen och demokrati, islam och homosexualitet, bruket av slöja och jihad-bruk och missbruk.Olika riktningar inom islam


Olika riktningar inom islam har uppstått eftersom man inte har varit överens om vem som är den rätte efterträdaren till Muhammed och därmed ledare för muslimerna. Efter Muhammeds död började folk strida om vem som skulle bli efterträdaren, och här splittrades religionen upp i två delar, sunni och shia  ur dessa riktningar har ett flertal mindre riktningar över tid uppstått.Sunnimuslimerna är den i särklass största gruppen med miljoner anhängare över hela världen.  De anser att den som är bäst lämpad ska vara den som leder. Sunniterna menade att den efterföljande skulle utses genom duglighet och fasthållandet vid sunna. Dom hänvisar ofta direkt till Muhammed som ledare.  


Shiamuslimer är den näst största inriktningen inom islam och dess anhängare anser att Ali och hans ättlingar är Muhammeds rättmätige efterföljare. Shiamuslimerna anser att det var ledare av Muhammeds ätt, imamer, som gav den rätta tolkningen av Koranen och Sunna.


Ahmadiyya är den tredje största inriktningen och uppstod i slutet av 1800-talet men accepteras inte av alla muslimer. Ahmadiya benämner sig själva som muslimer, men alla muslimska lärda inom alla ovannämnda grupper hävdar bestämt att de inte tillhör islam. Anledningen är att Ahmadiya, precis som namnet antyder, tror på ytterligare en profet efter Mohammad, Ahmed Ghulam Mirza, som levde i Indien på 1800-talet. 

Sufi kallar sig många olika grupper, en del är shia men en del anses dalla falla utanför ramen för islam.
Sufism används som en samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten inom islam. Sufiernas erfarenheter och läror är att vi, genom att rena sinnet från allt som inte är av Gud och förstå att kärleken är Guds sanna väsen,kan nå fram till den upplysning som öppnar medvetandet. Enligt sufisk åskådning får sharia (lagen) ofta företräda den yttre eller exoteriska dimensionen av religionen medan sufism definieras som islams inre dimension eller esoterism. Sufier, det vill säga utövare av sufism, säger sig eftersträva en personlig, oförmedlad och omedelbar kontakt med Gud samt kunskap om vad de uppfattar som den gudomliga kärlekens och vishetens uppenbarelser. De fem pelarna


Koranen beskriver fem plikter eller pelare som viktiga för muslimer i deras liv, De är: Trosbekännelsen, Bönen, Allmosan, Fastan och Vallfärden.
Trosbekännelsen, en av de fem grundpelarna


Den muslimska trosbekännelsen (Shahada), lyder:" Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet".
Den som i närvaro av två muslimer uttalar dessa ord uppriktigt på arabiska anses av de troende ha övergått till den muslimska tron. Det anses dck av vissa muslimer, att det är tillräckligt om dessa ord sägs i enskildhet, med enbart Allah som vittne.

Bönen, salah, en av de fem grundpelarnaMuslimer ber fem gånger om dagen vid bestämda tider och bönetillfällena har olika namn beroende tidpunkten på dygnet: i gryningen, Fajr, mitt på dagen, Zohr, på eftermiddagen, Asr, i skymningen, Maghrib och på natten, Isha. 

Bönen i islam föregås av en rituell tvagning, så kallad wudu. Den ska utföras i en viss ordning och innehålla särskilda element. Till exempel ska hela foten upp till ankeln tvättas tre gånger. Även ansiktet upp till hårfästet, samt munnen och näsan ska tvättas av. Under de många år jag varit god man har jag bara i två fall varit med om att mina underåriga  genomfört den rituella tvagningen  på det sätt som föreskrivs, ibland kan det till och med vara svårt att å dem att borsta tänderna. 
Likaså hör de till undantagen att de ber fem gånger om dagen, vid samtal med dem anger de färre tillfällen eller att de ber spontant då och då. Men det är ju deras sak och ingenting som du som god man behöver lägga dig i såvida de inte behöver hjälp om de inte vet hur de ska göra, hur de ska be, vilket faktiskt kan vara fallet.

Muslimer vänder sig mot Mecka under bön, böneriktningen kallas qibla och det finns speciella qiblakompasser. 
Moskéer byggs riktade mot Mecka och muslimer begravs också med ansiktet i qiblariktningen.

FredagsbönenFredag är dagen för den obligatoriska samlingsbönen och har följdaktligen en speciell religiös och social betydelse för  muslimer. Det är också en mötesplats, ett tllfälle att träffa kompisar, knyta nya kontakter och att umgås. För den underårige är fredagsbönen även ett sätt att bli införlivad i vuxenvärlden, känna gemenskap med sin kultur och en många gånger saknad värld. 
Trots att det är bättre att be alla de dagliga obligatoriska bönerna kollektivt, är det inte nödvändigt. Å andra sidan är det obligatoriskt för varje vuxen manlig muslim att iaktta fredagens samlingsbön. För kvinnor är det valfritt. 

När man gör sig i ordning för Jum'abönen, bör man ta sig en dusch eller ett bad på morgonen, sätta på sig rena kläder och avstå från att äta mat som ger dålig andedräkt, såsom lök eller vitlök. Fredagsbönen utföres alltid i moskéer, när detta är möjligt men alla platser folk kan samlas på lämpliga för ändamålet. Det är en plikt för muslimer som bor i ett samhälle att ordna något permanent arrangemang för fredagsbönen som skall utföras snarast efter att solen passerat sin högsta punkt. Fredagsbönen motsvarar då middagsbönen på vardagarna.
Fredagsbönen (Jum'a-bönen) leds, som alla andra samlingsböner, av en imam och föregås av en predikan av imamen, som leder bönen. Predikan är en del av dyrkandet och under den ska ingen prata eller göra någonting, förutom att koncentrera sig helt på vad imamen säger.
Predikan består av två delar och tar upp aktuella frågor, muslimers problem lokala eller universella, kommentarer eller förklaringar av delar ur Koranen eller religiösa bruk, kan vara ämnen för en predikan. Fredagspredikningarna är ett medel att undervisa muslimerna i deras skyldigheter och förpliktelser, att hålla dem å jour med aktuella frågor och att stärka de religiösa banden mellan de troende. En predikan ska börja och sluta med lovprisning av Gud, välsignelser över Profeten Muhammad och en bön för alla muslimer. Efter predikan läses en bön högt i motsats till andra böner under dagtid. (Källa Islamguiden)

 


Allmosan, Zakat, en av de fem grundpelarna


Den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet "Zakat" är rening. Den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det. 
Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på ett helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat. Om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte bara ett frivilligt bidrag till någon person eller för något ändamål. Den är inte heller en skatt som utfärdats av någon regering. Den är snarare en plikt som ålagts av Gud och som uppfylls av muslimerna i hela samhällets intresse. Ordet Zakat, såsom det används i Koranen, inkluderar inte bara välgörenhet, allmosor, tionde, officiell skatt, frivilliga bidrag osv utan inbegripen även gudsmedvetenhet och andliga såväl som moraliska motiv.
Fördelningen av Zakat görs direkt av muslimen själv eller också kan han/hon överlåta utdelningen av Zakat åt en institution. Enligt Koranen skall insamlade medel ges till:
fattiga och behövande muslimerna, de nya muslimska konvertitema, krigsfångarna, de skuldsatta muslimerna, de muslimska tjänstemän som utnämnts av en muslimsk guvernör för att samla in Zakat, de muslimer som genom forskning eller studier eller spridning av islam arbetar för Guds sak, de muslimska resenärer som befinner sig i främmande länder och behöver hjälp.
Den behörige mottagaren av Zakat inom de här kategorierna är den som inte har tillräckligt för livets nödtorft eller har mycket lite.

 


Fastan, Saum, en av de fem grundpelarna


Ramadan är den heliga fastemånaden och infaller 2013 tisdagen den 9 juli och pågår i 30 dagar fram till 7 augusti. Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern och den heliga fastemånaden, som är en av islams fem pelare. Genom att från gryning till skymning helt avstå från mat, dryck och sex ska muslimer som deltar i fastan lära sig tålamod och ödmjukhet och öka sitt medvetande om religionen. De ber till Gud (arabiska: Allah) mer än vanligt och önskar då förlåtelse för gångna synder och vägledning för att leva rättfärdigt och rena sig själva genom avhållsamhet och goda gärningar. Alla förväntas uppträda väl, ge allmosor (zakat), högakta sin familj och undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och ryktesspridning. Ramadan är också en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta senare måltider tillsammans. Företag sponsrar banketter för medarbetare och kunder. Bättre bemedlade personer dukar upp och delar ut mat till den som inte har råd eller hinner hem innan solen går ner. Gator och byggnader dekoreras och påkostade tv-produktioner är mycket populära i många länder.

Ramadan följs av högtiden eid al-fitr. Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. Muslimer tror att ramadan är en lyckobådande månad eftersom Gud då för profeten Muhammed uppenbarade de första verserna i islams heliga skrift Koranen.

Under ramadan ska alla vuxna och friska muslimer från gryning till skymning avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer. Genom fastan (sawm) anses hjärtat styras iväg från världsliga aktiviteter, själen renas och människor påminnas om hur beroende de är av Gud, vilket antas leda till större ödmjukhet, sannfärdighet och medvetenhet om det gudomliga i skapelsen. Genom att själva uppleva fattigdomens prövningar kan muslimer helhjärtat ge allmosan zakat, den tredje av islams fem pelare. Många barn vänjer sig gradvis vid fastan genom att till exempel bara avstå från mat och dryck en kortare tid under dagen. Vissa får lov att stå över fastan, bland annat gamla och sjuka, gravida eller ammande kvinnor, kvinnor som nylgen fött barn och de som har mens. Den som annars avstår från fastan eller bryter mot ramadans regler förväntas under ett senare tillfälle ta igen de missade dagarna.

 Böner och koranläsning

Muslimer uppmuntras att läsa hela Koranen under ramadan. Koranen är uppdelad i 114 kapitel (suror) och man bör läsa alla kapitel innan ramadan är slut. Somliga reciterar hela Koranen med särskilda böner som kallas tarawih och som hålls i moskén varje kväll och då ett helt avsnitt (juz') läses. Avsnitten utgör 1/30 av koranen så vid månadens slut har hela den heliga boken reciterats.

Givmildhet 
Ramadan är också en tid då muslimer ska ägna mindre tid åt världsliga aktiviteter och istället fokusera på självutveckling, rening av själen och upplysning. På så vis skapas en länk mellan dem själva och Gud genom bön, åkallan, välgörenhet, goda gärningar, vänlighet och hjälp till andra. 

Under denna period betalar man zakat mal som är en summa baserad på ens förmögenhet (normalt 2.5 procent av förmögenheten). I Sverige bestäms varje år för zakat al-fitr en summa som man ska ge sista dagen man fastar (75 kr/hushållsmedlem 2011).
Sociala aspekter av traditionen inkluderar inbjudningar till festliga måltider och att man bjuder de mindre bemedlade på mat.

Måltiden som bryter fastan 
Den fastebrytande måltiden i skymningen kallas på arabiska iftar som bokstavligen betyder frukost. När solen gått ner är det brukligt att först dricka vatten och äta dadlar samt yoghurt. Detta sker ofta rituellt och enligt profeten Muhammeds föredöme (sunna) och av praktiska hälsoskäl. 
Efter detta dagens första inmundigande följer tacksägelsebön innan en måltid som i många hem är enkel och består av frukt och grönsaker tillsammans med traditionella rätter. Numera är iftar ofta också banketter och små festivaler där familjer och vänner möts men också mer formella tillställningar som anordnas av företag och andra organisationer. Hela restauranger och festvåningar kan reserveras för hundratals gäster. 
Ramadan är en viktig högtid för muslimer då det är under denna månad som "allmaktens", "kraftens", "ödets" eller "härlighetens" natt (laylat al-qadr) anses ha infallit, sannolikt under det tjugosjätte dygnet i månaden. Det var då Guds budskap genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) började uppenbaras för profeten Muhammed, vilket sedan nedtecknats i Koranen. Om man ber under denna natt, motsvarar det 1000 månader, enligt Koranens sura 97.
Pigimsfärden Dhu´l-Hiddja (Haddj), en av de fem grundpelarna


Pilgrimsfärden till Makkah, staden där bara muslimer har tillträde. Enligt den muslimska tron, förutsatt att man klarar av det ekonomiskt sett och har en god hälsa, så är vallfärden till Makkah obligatoriskt en gång i livet. Vallfärden är en grundpelare i islam. Alla muslimer samlas i Makkah’s moské, det går stora plan ifrån länder med Islamsk tro under denna period till Makkah, och antalet människor kan bli upp till 2 miljoner. Alla är klädda i s.k vallfärdskläder. De består av mycket enkla, vita kläder eller två ihopsydda lakan. Tanken med det är att alla är lika inför Allah, det spelar ingen roll om man är förmögen eller tillhör en “bättre” familj. Kvinnorna ska också bära en huvudduk.

Ritualen går till på så sätt att man går 7 varv motsols runt den stora stenen Kaba och ju närmre man är stenen desto bättre är det. Helst ska man ta i/kyssa på den. Enligt religionen är stenen en religiös symbol och sägs ha blivit ditplacerad av Allah. Efter besöket vid Kaba reser vissa pilgrimer vidare till Muhammeds grav. Under vallfärden finns ett antal regler. Man får varken raka sig, klippa håret eller klippa naglarna. Man får inte ha sexuellt umgänge, inte röka eller utöva våld. En annan regel är att högst 1% av ett lands befolkning får genomföra vallfärden, pga att det blir så mycket folk. Många människor svimmar eller tom dör för att det är så mycket trängsel. Denna ritual sägs vara instiftad av Abraham och hans son Ismael, på en befallning av Allah.

Muslimska högtiderMuharram


Muharram är starten på det islamska året, alltså muslimernas nyår. Muharram
 sägs vara den bästa månaden för fasta. Även fast den obligatoriska fastan infaller under månaden Ramadan, så belönas varje fastedag under månaden Muharram. Muharram firas nu som Hidjra-dagen, fast den egentligen inträffar den 8:e Rabi’ al-Awsval. Hidjra betyder flykt, och står för när Muhammed flydde till Medina, staden som senate utsågs till “profetens stad”. Det finns inget specifikt sätt att fira nyår för muslimer, men muslimer skall tänka på en djupare mening med Hidjra, flykten.
Enligt koranen betyder ordet “Hidjra” att förflytta sig ifrån ett dåligt ställe eller en dålig situation till en bra. Allltså ser de också nyår, precis som vi, som en bra chans till en ny start och en chans att lämna att dåligt bakom sig.

Ashura 13 nov 2013


För sunniterna är detta en högtid där man ska göra goda gärningar och vara vänlig mot alla. För shiiterna är detta en mycket ledsam och allvarlig högtid där de sörjer väldigt mycket. Enligt traditionerna firas Ashura för två huvudsaker; Dagen då Noah lämnade arken och dagen då Moses blev räddade ifrån Egyptierna av Allah. Bland shiiterna håll en stor festival som kallar ashura-festivalen. Den hålls till minne av Hussein, Muhammeds dotterson. Denna händelse ledde till skillnaderna i firandet mellan sunniterna och shiiterna.
Ashura-festivalen är en mycket viktig händelse för shiiterna, under denna tid brukar många muslimer måla sig med röd färg som symboliserar blod och död, medans de spelar sorgespel och sjunger sånger om Hussein

 Mavalid al-Nab
i


Denna högtid inträffar i Rabi’ al-awwal. Mavalid al-Nabi betyder “profetens födelsedag”. Alltså muhammed. Denna sed firas väldigt olika från land till land. Men muslimerna brukar dock samlas i moskéerna och läsa s.k “suror” ur koranen som handlar om Muhammed. Gatufiranden är också vanliga.
Miradj
Miradj är Muhammeds himmelfärd. Han färdades först mitt i natten till Jerusalen, och senare till Himlen. Denna dag är mycket festlig, alla samlas i moskén, ljus tänds och man förtär exklusiv festmat. Det berättas historier och legender om himmelsfärden och muhammeds resa.

Mavalid al-Nabi


Denna högtid inträffar i Rabi’ al-awwal. Mavalid al-Nabi betyder “profetens födelsedag”. Alltså Muhammed. Denna sed firas väldigt olika från land till land. Men muslimerna brukar dock samlas i moskéerna och läsa s.k “suror” ur koranen som handlar om Muhammed. Gatufiranden är också vanliga.

 


Rajab-Miradj Den 27 dagen i månaden Radjab firar muslimer  Muhammeds färd mitt i natten först till Jerusalen, och senare till Himlen. Denna dag är mycket festlig, alla samlas i moskén, ljus tänds och man förtär exklusiv festmat. Det berättas historier och legender om himmelsfärden och muhammeds resa.

Al-Hijra, Muslimskt nyår 4 nov 2013

Shaban, Lailet al-berat


Detta är prövningarnas natt. Den kan också kallas för Lailet al-berat som betyder prövning av goda och dåliga gärningar. Denna natt vägs alla muslimers goda gärningar mot de dåliga. Självfallet förekommer mycket intensiv bön denna högtid. Efter denna natt är alla synder förlåtna och kommande årets öden fastställda. Den här högtiden är en mycket glad högtid med fyrverkerier och firande

Rebi I - Meulud (Muhammeds födelsedag)

Denna högtid kallas "Mavalid al-Nabi" som betyder "profetens födelsedag". Han föddes i Mekka den 12:e dagen i månaden Rebi I, (den 20 augusti år 570 e.Kr.).Högtiden firas olika i olika länder, t.ex. i Turkiet, Egypten och Iran, men det finns alltid gatuprocessioner och särskilda gudstjänster i moskén denna dag. Då läser man ur Koranen det avsnitt som hör samman med denna dag. Eid al-Adha 15 okt 2013 och Eid al Fitr
Eid betyder "en återkommande lycka eller festglädje". Det sägs att när profeten Muhammed först kom till staden Medina, tyckte han att befolkningen där firade alldeles för många högtider. Därför såg han till att de hedniska sederna avskaffades och sa till muslimerna att det endast fanns två högtider för dem enligt gud, Eid al-Adha och Eid al-Fitr.
Eid al-Fitr, firas den 1:a  shawwal efter fastemånaden Ramadan och Offerhelgen.
Dessa högtider är väldigt muntra och en sann glädje för alla muslimer. På Eid al Adha firar man slutet på den långa fallfärden, och prövningen på Profeten Ibrahim när han ombads av Allah att offra sin son Ismail.
Eid al Adha betyder därför offerhelgen. Dessa båda Eid-helger handlar om dyrkan till gud sammanlindat med fröjd och glädje. Enligt en muslim är den sanna glädjen att ha fulllbordat Allahs önskan, och inte att ha brukat någon sorts lättsinnighet. Under denna högtid ägnar man sig åt att ge allmosor och gåvor åt varandra. Helgerna är ett utmärkt tillfälle för att glömma allt agg man hyser mot medmänniskor och för att knyta starkare band och träffa nya vänne

r.Islamisk tideräkningDen islamiska kalendern är baserad på en månkalender. Månkalender kallas en tideräkning som grundar sig på månens faser. Den representerar i allmänhet en äldre form av tidsbestämning än den som bygger på solåret. Enligt traditionen bestämde man att året för Muhammeds utvandring från Mekka till Medina 622 e.Kr. skulle vara utgångspunkt för tideräkningen.Den islamiska kalendern är baserad på månens kretslopp runt jorden. En månad räknas från nymåne till nymåne.
Ett månår består av 12 månader som varierar mellan 29 och 30 dagar. Eftersom det islamiska året är 11 dagar kortare än solåret genomlöper dess data baklänges alla årstiderna under loppet av 33 år. På 32 solår går det sålunda 33 månår. Det är därför som islamiska högtider inte infaller vid samma tid år från år i den europeiska kalendern.

 Månaderna

Muharram, Säfar, Rebi i, Rebi ii, Djumada, Djumada ll, Radjab, Shaban, Ramadan, Schawwal, Dhu´l-kaada, Dhu´l-hiddja.

 

J Samuelsson, god man 2013-03-28


Om Oleg
Oleg, en ensamkommande ungdom från Vitryssland kom till Sverige för att begå brott och gavs möjlighet att göra det under en lång tid eftersom myndigheter och institutioner ansåg sig förhindrade att ingripa med hänvisning till lagar och förordningar. Omdömeslöshet och oprofessionellt beteende var andra skäl till att Oleg i stället för att få hjälp kunde fortsätta med stölder och missbruk och den gode mannen skulle efter närmare ett år bli entledigad som god man för honom. Ingen ansågs sig göra något fel men alla var förhindrade att göra det rätta. 


Oleg en ung trevlig kille som gav ett sympatiskt intryck, född i Benarus men uppväxt i Ryssland berättade han själv och till synes obekymrad om livets vedermödor. Under ytan fanns inga drömmer, viljan var inte hans egen och framtiden aldrig längre bort än tidpunkten för nästa stöld av ett par jeans eller inköp av några gram Cannabis.

När han sökte asyl i Sverige hösten 2010 gjorde han det på uppdrag av kriminella som avsåg att  utnyttja honom för systematiska stölder och med en historia som Migrationsverket efter en omsorgsfull utredning inte trodde på.

Det innebar att han våren 2011 skulle få avslag på sin asylansökan och att Migrationsverket gjorde en anmälan till Kommissionen för mänskliga rättigheter eftersom de liksom olika polisdistrikt i Stockholm som förhört honom i samband med brott han begått, Gränspolisen som försökt att få honom att samarbeta, biträdet som följt ärendet ansåg att han var offer för handel med barn och ungdomar.

Det var också min uppfattning och därför gjorde jag en anmälan till Socialtjänsten om misstanke om människohandel och att han måste få ett lämpligt boende anpassat till hans situation.

HVB och Olegs vardag
Så blev det inte, i väntan på Migrationsverkets beslut placerades Oleg på ett HVB norr om Stockholm som blev en bas för hans systematiska stölder och missbruk. På boendet preparerade han väskor med stanjol för kommande stölder och missbrukade droger tillsammans med andra ungdomar.

Dagligen åkte han in till Stockholm eller något köpcentrum i stadens utkanter för att tillsammans med andra ungdomar planera stölder, stjäla jeans, jackor, skor etc. och för att köpa och missbruka cannabis.

Till HVB återkom han sent på kvällen eller mitt i natten, om han inte övernattade hos okända personer ett dygn eller två. Dag efter dag, månad efter månad utan att det föranledde chefen för boendet eller socialsekreteraren att ens överväga ett alternativt boende för honom.

Olika uppfattningar
Chefen på HVB ansåg att han skulle bo kvar och sa sig kunna ge honom vård och handskas med hans problem. 

Verkställande direktören för det kommunala bolaget som var huvudman för HVB, som jag kontaktade för att framföra mina synpunkter och få hjälp, delade chefens uppfattning och ansåg att så länge socialtjänsten inte hittade ett alternativt boende för Oleg kunde han bo kvar förutsatt att han inte agerade så att  han "smittade" de andra ungdomarna med ett negativt beteende som slagsmål och självmordsförsök.

Att Oleg rökt Cannabis med andra ungdomar på boendet och förberett stölder sa han sig inte fått information om men beklagade Olegs öde som han ansåg var socialtjänstens ansvar.


Socialsekreteraren borde förstått att HVB tog sig vatten över huvudet, saknade nödvändig kompetens, bröt mot gällande avtal med kommunen, inte följde Socialstyrelsens anvisningar och inte klarade av att ta ansvar för Olegs omsorg, tillsyn, missbruk och stölder ansåg ändå att boendet var bra för honom och gjorde därför inga ansträngningar för att hitta ett alternativt boende.

Därför blev det så att Socialtjänsten fattade beslut om Olegs boende tillsammans med chefen på HVB som överhuvudtaget inte skulle vara inblandad i beslutet utan möjligen enbart ha en rådgivande funktion och mot min bestämda uppfattning som vårdnadshavare och förmyndare med rätt att medverka och bestämma  i beslut om Olegs boende.

Det var egentligen bara tre personer, chefen för HVB, som sju månader senare då frågan hamnat hos Socialstyrelsen ändrade uppfattning, socialsekreteraren som bytte avdelning och den verkställande direktören för det kommunala bolaget som ansåg att HVB var lämpligt, förutom Oleg själv.

För utomstående erfarna personer  var det självklart att han snarast måste få ett nytt boende, alternativt ett LVU omhändertagande så att han kunde få hjälp att komma ifrån en osund miljö och få behandling för sitt missbruk. 
Men Oleg blev kvar på HVB och den möjlighet som funnits att hjälpa honom genom ett snabbt ingripande på ett tidigt stadium med en placering på ett boende som kunde hjälpa honom med missbruket och ge skydd mot dem som utnyttjade honom  blev dramatiskt mindre och minskade för varje dag som gick.

Kriterier för ett omhändertagande
Oleg uppvisade alla kriterier för ett omhändertagande enligt LVU. Han missbrukade Cannabis, utsatte sin hälsa för allvarlig fara, förstörde sitt liv, begick kriminella handlingar och umgicks med kriminella, var enligt en samstämmig bedömning i händerna på kriminella, kunde inte bestämma själv och for illa och kanske tvingades till prostitution vilket naturligtvis var mycket allvarligt också av det skälet, att han konstaterats ha Hepatit C.

Men det räckte inte för ett omedelbart omhändertagande enligt socialtjänsten. För det krävdes att han utgjorde ett hot mot andra, försökt att ta sitt liv eller att det förelåg risk för att han skulle göra det, de juridiska förutsättningarna var inte uppfyllda ansåg man.

Oleg var välunderrättad och visste var gränserna gick och under åtta månader överskred han dem aldrig med undantag för ett enda tillfälle. Han skötte sig exemplariskt på boendet med undantag för Cannabis missbruket som emellertid inte fick några påföljder och när han vid olika tillfällen greps av polisen kunde han lugnt meddela att han hade en fast adress på HVB varför han regelbundet släpptes efter förhör.

Rätten att gå under
Oleg ville självfallet bo kvar på HVB som var perfekt för honom. Han kom och gick som han ville utan att  några verksamma åtgärder från personalen på boendet och kunde fortsätta med sina stölder och sitt missbruk. Hans vilja att själv få bestämma var han ville bo måste respekteras ansåg socialsekreteraren och för chefen för boendet var det viktigt att hålla skenet uppe och inte framstå som ett HVB som inte klarade av problem.

Socialsekreteraren sa sig inte kunna hitta ett lämpligt boende vilket uppenbarligen inte stämde utan var en ursäkt för att prioritera Olegs rätt att själv bestämma var han skulle bo trots kännedom om de negativa omständigheterna. Den uppfattningen ledde till att Oleg mådde allt sämre, klev djupare in  missbruk av cannabis, kriminalitet som dag för dag förstörde sitt liv.

Trots det bedömdes ändå hänsynen till hans rättigheter vara viktigare än vad som var bäst för honom och oavsett mina invändingar blev han kvar på boendet. Det var som att försöka forcera en mur av ovilja, oförklarliga motiv och ett beklagligt exempel på vad som kan hända då vuxna frånsäger sig sitt ansvar och hänvisar till ungdomens vilja och rättigheter utan hänsyn till vad som är ungdomens bästa, socialtjänsten skyldigheter eller den gode mannens ansvar som ställförträdande vårdnandshavare och föremyndare.

Polisförhör och rättegånga
Under nio månaderna begick Oleg ett stort antal stölder, åkte fast för en del av dem. Han var på förhör hos olika polisdistrikt i Stockholms området och gränspolisen som försökte få honom att samarbeta. Under en tid bevakade gränspolisen honom utanför HVB och andra platser i ett försök att komma åt hans medbrottslingar. Han var på tre rättegångar vid Stockholms och Solna tingsrätter där han dömdes för stölder, snatterier, sexuellt ofredande och narkotikabrott till dagsböter och ungdomstjänst.

Han erkände alltid vad som lades honom till last väl medveten om att ingenting skulle hända som rubbade hans vardag och invanda ruiner.

Land skall med lag byggas heter det, men i Olegs fall byggdes ingenting på de tre rättegångar han instämts till eftersom Socialtjänsten i sina yttranden till Tingsrätterna inte yrkat på några påföljder som kunnat hjälpa honom vilket såväl Tingsrätten i Solna och Stockholm ansåg anmärkningsvärt.

Oleg dömdes till dagsböter och ungdomstjänst, påföljder som inte på något sätt förändrade hans situation eller berörde honom det minsta. Någon ungdomstjänst skulle han inte göra och Kronofogden skulle aldrig få de 20.000 kronor i dagsböter  som han dömts att betala till statskassan.

Innan sommaren var slut greps han för fler stölder, det blev fler rättegångar.

Biträdet ansökte på min uppmaning om prövningstillstånd hos Kammarrätten trots att det inte förelåg några ny skäl eller andra omständigheter som skulle få Migrationsöverdomstolen att ta upp ärendet för prövning. Men överklagandet skulle ge honom tid för behandling och att få skydd förutsatt att socialtjänsten bestämde sig för det. Men det gjorde de inte.


Olegs situationen hade stadigt försämrats jämfört med hur det varit ett halvår tidigare, hans drogberoende hade blivit större, hälsan var försämrad och han förekom i belastningsregistret. Han fortsatte med stölder, och missbruk med boendet som bas och var fortfarande i händerna på kriminella. Socialtjänsen anmälde honom efter ett par månader pliktskyldigast till ett Beroendecentrum i kommunen där personalen kostaterade att han ofta uteblev, lämnade postiva prover och att det inte var rätt behandlingsform för honom. Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstån och  Migrationverket överlämnade ärendet till polisen som nu hade ansaret för att  verkställa avisningen från Sverige.

I väntan på att avvisas blev han kvar på det HVB som sa sig kunna handskas med hans problem, ge honom den vård han behövde och som under lång tid kunnat konstatera att Olegs situation förvärrats, någon ljus framtid var inte i sikte och hjälpen avlägsen.

Mitt ansvar som god man
Engagemanget för Oleg, oron för honom och konfrontationerna med socialtjänsten, HVB under nämare ett år och även med överförmyndaren tog på krafterna och jag var på god väg att omärkligt gå in i den omtalade väggen vilket möjligen kan förklara att jag vid några tillfällen uppträdde oprofessionellt och inte gjorde mig själv rättvisa, vilket naturligtvis lades mig till last. Men en anmälan till Socialstyrelsen blev det som inte öranledde inågra åtgärder. Man motiverade sitt beslut med:

Av de granskade handlingarna framgår ingenting som visar att socilalnämnden brustit i stt ansvar för pojken under granskningsperioden. När de visat sig att frivilliga insatser inte varit tillräckliga för att ge pojken den vård han behöver inledde nämnden en ny utredning för att utreda behovet av fortsatt vård med stöd av LVU.
Beträffande HVB: klagomålen mot ungdomsboendet har beaktats vis socialstyrelsens inspektioner av ungdomsboendet
Min anmälan till socialstyrelsen föranledde inga åtgärder, om socialnämnden i kommunen agerat rätt och bedömningen av HVB riktig undrar jag förstås vad som fordras för att någonting skall vara fel.

En välkommen förändring
Efter min information till Socialstyrelsen tog en ny socialsekreterare kontakt med med mig och förslog ett möte, som emellertid fick ställas in då Oleg var borta.

Handläggaren på Socialstyrelsen var på semester och efter sju månader reagerade chefen på HVB och ifrågasatte om Oleg skall bo där då han inte inte följt boendets regler för övernattningar men inget om hans bekymmersamma situation och fick det att låta som om dessa "regelbrott" inträffat bara den sista tiden när det i själva verket pågått under sedan han kom till boendet.

Under 2010 gjorde Socialstyrelsen två inspektioner av HVB vilket föranledde anmärkningar avseende journalföring och för att personalen gav motstridig information till ungdomarna.

Händelserna med Oleg visade att det finns allvarliga brister i verksamheten i olika avseenden inte minst när det gäller tillsynen. Så hade det också varit tidigare vilket föranlett en kommun att säga upp avtalet med HVB och en annan att flytta ungdomar därifrån. Allvarliga händelser har inträffat som berört ungdomar jag varit god man för vilket jag kritiserat HVB för vilket fått till följd att dessa ungdomarna skrivit till överförmyndaren och begärt att jag skulle entledigas.

Det skulle hända igen men att Oleg själv, skulle ta initiativ till en sådan begäran var inte sannolikt utifrån min erfarenhet som god man för honom över 9 månader, det iniativet skulle komma från boendet.

Ny socialsekreterare
Den nya socialsekreteraren som kom rakt in i hetluften ansåg dess bättre att Oleg borde  få ett alternativt boende och vidtog en del åtgärder för att göra det möjligt.

Huvudmannen för HVB ansåg att allting på boendet var bra och inga åtgärder mot chefen ansågs nödändiga.

Gränspolisen lade ned utredningen om människohandel eftersom Oleg inte ville eller kunde medverka. 
Enheten för människohandel på Rikskriminalen kunde inget göra av samma skäl, Tingsrätterna kunde heller inget göra utan socialtjänstens medverkan, boendet vill inget göra och inte heller VD för det kommunala bolaget. Min information til Socialstyrelsen föranledde ingen ny inspektion när man efter lång tid skulle komma att yttra sig om boendet gjorde man det utifrån tidigare tillsyner.

Alla anser sig ha gjort rätt eller kan inget göra men för Oleg rann tiden ut.

Slutet på historien om Oleg
På eftermiddagen den 23 juli 2011 greps Oleg av Ösermalmspolisen för stöld och nakotikabrott och tvångsomhändertogs enligt LVU och fördes till Kronobergshäktet för att dagen därpå transporteras till en SiS anstalt ett tjugotal mil från Stockholm.

Jag åkte dit med kläder till honom dagen därpå, pratade med personalen som berättade att intagningen varit problemfri. Oleg mötte mig med ett stort leende, han var som en kamelont som fort anpassade sig till nya förhållanden, ingenting verkade bekymra eller förvåna honom.

För första gången på nio månader behövde han inte bekymra sig om nya stölder och missbruk.

Efter några månder på SiS anstalten i Västmanland lyckades Socialtjänsten få honom inskriven på ett behandlingshem i Norrland. Det som tidigare inte ansägs möjligt klarades nu av med berömvärd effektivitet. Jag var fortfarande  hans gode man trots att överförmyndaren velat entlediga mig eftersom Oleg begärt det. Nu blev det inte så eftersom Oleg flyttade från kommunen och  överförmyndaren  i den nya kommunen ansåg att det var bäst att jag kvarstod som god man, det gjorde också Oleg.

Efter ungefär en månad avvek Oleg från det nya boendet vid en av allt av döma planerad flykt tillsammans vilket inte var helt oväntat och är numera försvunnen. Polisen har ringt några gånger föt att fåhjälp att indentifiera honom på videoband i samband med butisstölder.

Ingen vet var han är och kanske slutar historien om Oleg här eller kanske blir han återigen gripen av polisen i samband med nya brott eller dyker upp i Norge eller Portugal vilket han ofta talade om som ett alternativ. Var han skall vara och göra gör ligger inte i hans händer, det bestämmer de som utnyttjar honom.

Alldeles för sent fattades rätt beslut och alldels för sent fick han en engagerad socialsekreterare som hjälpte honom men ingen anser sig ha gjort fel men uppenbarligen inte heller något rätt för Oleg under hans årslånga vistelse i Sverige.

 

 

 

 

 

Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndare lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.

För första gången finns nu överförmyndarstatistik samlad på både lokal och nationell nivå.

 

Följande uppgifter finns i den samlade statistiken:

Antalet tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren.

Antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare.

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap.

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut.

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän.

Antalet registrerade förmynderskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder.

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör.

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses.

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare.

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen.

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning.

 

Antalet tjänster i årsarbetstid

1 095,76

Antalet ställföreträdarskap

217 145 st

Antalet ställföreträdare

150 155 st

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap

 

- Godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

62 378 st

- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

102 190 st

- Övriga godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

2 965 st

- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

3 769 st

- Godemän för ensamkommande barn

17 978 st

- Godmanskap för ensamkommande barn

51 031 st

- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

10 797 st

- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

18 682 st

- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap.

56 037 st

- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

41 473 st

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut

25 409 st

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän

75 259 668 909 kr

Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken

9 411 st

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör

11 640 st

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses

20 st

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare

 

- Totalkostnad per ställföreträdarskap

906 177 kr

- Totalkostnad per kommuninvånare

15 424 kr

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen

 

- Totalkostnad beslutade arvoden

1 105 138 181 kr

- Enskildes del i kronor

412 063 617 kr

- Enskildes del i procent

37 %

- Kommunens del i kronor

693 074 564 kr

- Kommunens del i procent

63 %

 

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning

 

- Granskade redovisningshandlingar

224 104 st

- varav granskade med anmärkning

2 940 st

(Källa Länsstyrelsen i Dalarna 2016-12-29)

Sova över hos en kompis
Självklart måste man ha förståelse för barn och ungdomars utsatta situation, omställningen till svenska förhållanden är omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Här blir de barn igen och tillvaron är kravlös, uppgifter som gör dem behövda få och omgivningen är förstående.  Till det kommer inte sällan oro för familjen i hemlandet men också en längtan att börja leva det nya livet och att drömmar ska bli verklighet.
Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med förekommande långa väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort. 
Därför kan frågan om övernattning komma upp som kan ge omväxling från dagliga rutiner och en inrutad händelsefattig tillvaro. 
Men det kan även vara så att de uppmanas av okända vuxna i omgivningen, som vill utnyttja dem i olika avseenden, att de ska övernatta hos dem. Av bland annat det skälet finns det anledning att vara restriktiv till övernattningar om det över huvudtaget ska förekomma alls.

 

Om frågan om övernattning blir aktuell får du  bästa fall en förfrågan, oftast med kort varsel, från boendet om det är ok att han eller hon sover över hos en kompis, släktingar eller goda vänner.
Det är det inte. De kan som sagts ha uppmanats av okända vuxna i omgivningen och det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det, goda vänner är inte alltid så goda och kompisar inte så omdömesgilla men har däremot många "bra råd" att erbjuda, som om det vill sig illa kan försätta honom eller henne i situationer som kan påverka möjligheten att få uppehållstillstånd. Ingen vill missunna dem att umgås med kompisar och ha roligt  men om det överhuvudtaget ska övernattas bör det ske undantagsvis, under kontrollerade former och först när du lärt känna ungdomen och på olika sätt försäkrat dig om  övernattningen inte utsätter honom eller henne för några faror. 


Gode mannnen bestämmer

Tyvärr händer det att personalen på HVB och Familjehem på eget bevåg och utan ditt samtycke låter ungdomarna övernatta. Så får det inte gå till. Att tillåta övernattningar är den gode mannens sak att avgöra men beslutet bör i förekommande fall tas i överenskommelse med personal på boendet och i samråd med socialsekreteraren då frågan inte är enkel och kan bli ett bekymmer för dig som god man och andra berörda. 

Det bästa är att ta upp frågan om övernattning innan den blir aktuell och att samtliga berörda gode män håller en gemensam linje så att han eller hon inte kan spela ut gode män mot varandra.

-Varför får han när jag inte får, är en fråga som du egentligen  inte borde behöva höra men finns det ingen samsyn mellan gode män dyker den upp på samma sätt som önskemål om dyra telefoner, vilket också skulle kunna undvikas med en fungerande rimlig samverkan mellan gode män.


Samtal

Samtal är viktiga för att han eller hon ska få förståelse för din uppfattning som självklart inte alltid gillas och det kan leda till meningsskiljaktigheter när du bestämmer och sätter gränser. Men det är ett stöd för ungdomen att kunna hänvisa till vad du sagt när okända vuxna i omgivningen kräver det ena eller andra. 
Det finns uppfattningar att deras uppgifter inte skall ifrågasättas av hänsyn till deras ålder, situation och integritet. Den inställningen bäddar för att viktig information inte kommer i dagen och möjligheterna att hjälpa de som är utsatta för människohandel eller har ett behov av att lätta sitt hjärta av andra anledningar uteblir. 
Utifrån vad som kan anses vara deras bästa finns det goda skäl att metodiskt och med hänsyn till deras livssituation och förståelse för att de kanske ålagts "tystnadsplikt" av vuxna, kontinuerligt samtala om hur det verkligen förhåller sig med saker och ting. 
I bästa fall kan det leda till att förtroende för dig som god man blir större än rädslan för att berätta som det är och du får därmed möjligheter att vidta lämpliga åtgärder. 

 

Se upp med

övernattningar

tjat om att få sova över hos en kompis 

frånvaro från skolan utan giltig anledning

sena ankomster till boendet under veckorna och helger

övernattningar utan tillstånd

vuxna som vill ta med ungdomen från boendet

drogmissbruk

nya kläder, skor och mobiltelfoner 

vuxna som ringer boendet eller till dig av olika anledningar

frekventa besök i simhallar och på Gym

deras umgänge

upprepade krav på mer pengar

 


 

"Kan det vara människohandel" från UNICEF  (förkortad version.)


Allmänna utgångspunkter

När det finns misstanke om människohandel måste barnet skyddas från människohandlarna och få stöd och hjälp. Många barn står i ett beroendeförhållande till dessa och ser inget annat alternativ än att vara lojala mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv som han eller hon lever just nu. Barnet kommer därför sannolikt inte att berätta om sin situation och själv be om hjälp.

Principerna i barnkonventionen är lämpliga som utgångspunkt för rep- resentanter för berörda myndigheter utifrån respektive ansvarsområde samt för gode män, när samtal förs med ett barn:

-Låt barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som vidtas.

-Försök att samtala med barnet på en plats där han eller hon känner sig trygg och kan få krisbehandling om så behövs.
-Var uppmärksam på om tolk behöver anlitas. Det är viktigt att vara observant på att inte anlita en person som erbjuder sig vara tolk, om det finns misstankar att uppsåtet inte är ärligt.
-Försök att ställa så öppna frågor som möjligt och låt barnet i möjligaste mån berätta fritt om det han eller hon varit med om.
-Lyssna på barnets egna önskemål.
-Var medveten om att ett barn som begått en kriminell handling kan vara offer för människohandel.
-Berätta för barnet vad som kommer att hända.


Faktorer att uppmärksamma

Det förekommer att barn ger inlärda svar på frågor om namn, ålder, nationalitet, språk och anledningen till vistelsen i Sverige. Detta ingår i förövarnas strategi att binda barnet till sig. Barnet kommer inte att ge svar på dessa frågor förrän han eller hon befinner sig i en trygg situation och är säker på att de vuxna i omgivningen går att lita på.

Faktorer att särskilt uppmärksamma:

-Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn eller tillsammans med någon som uppges vara släkting?
-Verkar barnets uppgivna ålder inte stämma?
-Kommer flera ensamkommande barn med samma historia?
-Är barnet borta mycket från sitt boende?
-Har barnet lämnat boendet utan förklaring?
-Har någon hämtat barnet från boendet och uppgett släktskap eller visat intyg från föräldrar?
-Finns en anhörig som för barnets talan? 
-Påträffas barnet för stöld eller tiggeri?


Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Anmälningsskyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004).

Samverkan mellan myndigheter
För att ge ett barn som misstänks ha utsatts för människohandel bästa möjliga hjälp och stöd, är det viktigt med ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och eventuellt god man. Var uppmärksam på gällande sekretessbestämmelser för respektive myndighet.

Polisanmälan
Om det finns misstanke om att ett barn är utsatt för människohandel bör en polisanmälan göras.


Barnets identitet och ålder

Barn uppger inte alltid sin rätta identitet eller ålder. De kan säga det de blivit tillsagda att säga. Det behövs tid och trygghet för att ett barn ska kunna känna den tillit som gör att han eller hon vågar berätta sin verkliga historia. Om ett barn har oklar identitet eller ålder kan det vara bra att:

Fråga barnet själv om identitetsuppgifter och ålder.

Gå igenom uppgifterna i passet eller i andra identitetshandlingar till- sammans med barnet.
Utgå från att barnet är under 18 år om barnet själv säger det. (Se http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas)
Vara uppmärksam på att barnet kan säga sig vara över 18 år trots att omständigheterna tyder på att så inte är fallet.


 

Europarådets konvention mot människohandel
Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel (som Sverige ratificerade 2010) får en person när det finns grundad anledning att misstänka att hon eller han fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. 

Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstater erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad  anledning att de fallit offer för människohandel.

Under 2015 kom över 35300  ensamkommande barn och unga till Sverige. En del av dem har försvunnit  spårlöst. En nyligen offentliggjord rapport från Länsstyrelsen visar att beredskapen hos ansvariga myndigheter för att hjälpa utsatta barn och unga är otillräckliga och det finns en uppenbar risk att de som är i händerna på kriminella inte upptäcks.


Den tredje största brottsligheten i världen
Människohandel är idag den tredje största brottsligheten i världen, näst efter narkotikahandel-och vapenhandel. Men beredskapen att möta denna organiserade brottslighet är hos svenska myndigheter låg.
MV uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället på ansökningsenheten eller vid asylutredningen och de instruktioner som finns att handläggarna skall göra noteringar om det finns misstankar om människohandel efterföljs inte.

De barn och unga som utnyttjas av kriminella kan inte heller hoppas på Socialtjänsten som rutinmässigt genomför sina BBIC utredningar utan tanke på de som utreds kan vara offer för människohandel. 
Inga frågor i saken ställs när vård-och genomförandeplaner upprättas. 
Det offentliga biträdet har inget intresse av att uppmärksamma frågan och hos den gode mannen är kunskapen om handel med barn/unga inte vad den borde vara och intresset av att hjälpa denm man förordnats som god man för med uppehållstillstånd överskuggar eventuella misstankar om att ungdomens vistelse här kan handla om människohandel. 


 

J Samuelsson, god man  2015-01-03


Länkar o
m människohandel

EU
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-bekampa-manniskohandel/

Sveriges Riksdag om Människohandel
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/JuU33/?lattlast=true

UNICEF 
http://unicef.se/fakta/handel-med-barn

Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/S
v/kalender/2013/Pages/konferens-om-barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

Ecpat 
http://www.ecpat.se/barnsexhandel

Om Oleg
Hur det kan gå till

Polisen
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Manniskohandel/
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/

Regeringen
http://www.regeringen.se/sb/d/17415/a/214395


 

En ungdom från Afghanistan som fyllt 18 år i december (enligt egen uppgift) vilket godtagits av Migrationsverket. Han blev erbjuden ett boende i Migrationsverkets regi men tackade nej och lyckades inkvartera sig hos en f.d. personal som tidigare arbetat på HVB-hemmet där han bodde. Hon gillar honom och ville göra en insats. Hon var införstådd med att ingen ersättning betalades ut till henne.

Idag ringer kurator från skolan till mig. Han säger att grabben i stort varit frånvarande från skolan sedan nyår. Eftersom han är arton år har jag inte insyn i skolverksamheten. Jag har kontaktat honom på telefon och fått svaret att allt är bra.

Jag har en fullmakt från ungdomen att företräda honom i frågor med Migrationsverket och advokaten.

Skolan vill ta tag i detta då  många elever har stor frånvaro från skolan.Kurator ringer boendet där grabben bor. Kvinnan uppger att han inte bott hos henne sedan nyår. Han flyttar runt och bor hos olika personer.

När han flyttade från HVB-hemmet var jag med när hon hämtade ungdomen hem till sig. Jag lämnade mina kontaktuppgifter för att hon skulle kunna nå mig i händelse något skulle inträffa som jag, advokaten och Migrationsverket behöver veta. Inte ett ljud till mig om att han varit "på drift" sedan nyår.

Jag har ringt pojken och försökt komma överens om att vi ska träffas för att reda ut hans situation med skola och väntan. Han har ännu inte fått besked om överklagandet. Av hans beteende att döma tror han att det "är kört". Han planerar att åka till Stockholm.

Det här ser jag som oerhört stor risk för att hamna i fel sällskap med locktoner om pengar i utbyte mot tjänster av olika slag.

 Vi säger att vi har ett värdigt mottagande. Är det värdigt att låta människor fara vind för våg för att de betraktas myndiga enligt lagen? De har liten kunskap om hur det fungerar i samhället utanför HVB-hemmet. I början ger vi dem all omvårdnad och från ena dagen till den andra kastar vi ut dem i total ovisshet.

Förslag:

Anvisningar till Migrationsverkets boende ska gälla. Alternativa val ska inte vara möjlighet.

Varför säger jag så? Därför att vi ska se till att ungdomen lever under stabila omständigheter. Det vill säga att myndigheten tar sitt ansvar.

Jag har sett flera fall där snälla människor vill ställa upp med boende och efter ett tag av olika skäl tröttnar. Är det humant?

Det ska vara tydligt informationsflöde mellan Migrationsverket, boendet, gode man om sådan finns kvar eller den som har fullmakt att företräda ungdomen. Varför? Därför att vi ska till varje pris undvika att få fler missbrukare eller prostituerade ungdomar.  

Birgitta Målar, god man och Länsombud i Dalarna

 

Rapport från Blekinge
Jag är mitt uppe i ett av dessa brutala beslut som drabbar en enskild asylsökande ungdom som skrivits upp i ålder med alla konsekvenser som detta medför! 
Han har också nekats uppehållstillstånd trots att den äldre brodern som jag också varit god man för, fått PUT. Båda är från Afghanistan.
Just denna fredag e.m. den 17:e november - får vi ett samtal från den berörda socialsekreteraren som meddelar att "från och med måndag den 20 november är din plats på HVB hemmet uppsagd och du ska infinna dig på Migr. kontor kl 0900 med dina tillhörigheter och transporteras till XX"! (orten ligger ca 10 mil från Karlskrona..). 
Ingen möjlighet att informera skolan och kompisarna där som han umgåtts med sedan dec.2015!
Detta är den krassa verkligheten som får oanade konsekvenser för den enskilde och hans/hennes nätverk. Ska vi finna oss i detta..eller ?...Man känner sig totalt maktlös och utlämnad och "vet ingen råd"!
Finns det något lagrum som kan förhindra denna typ av beslut? 
Det är ju också med bestörtning vi noterar den nedskärning av personal som Migr. beslutat om - trots den fortsatt orimligt långa asylprocessen!
 
Med vänlig hälsning 2017-11-18
 
Bengt Winnow

Rapport från Bohuslän
Jag har haft tre avslag och ett PUT besked. Killen som fick PUT har det varit mycket problem runt. Trodde att beskedet skulle ändra på hans beteende men så blev inte fallet. Han var arg den dagen som vi skulle ta emot beskedet. Handläggaren på Migrationsverket frontade honom med att säga; du verkar inte glad och det var han inte heller. Han har flyttat sex gånger varav en på grund av att det boendet stängde. Där hade det fungerar relativt bra. Nu är han akut placerad. 

Dom tre som har fått avslag bor tillsammans med två som syskon i en familj och kommer att få bo kvar fast dom nu är 18 år. Det är familjen som väljer att låta dom bo kvar, inte kommunen. Den tredje killen har flyttat till kyrkans boende. Kyrkan engagerat sig i de killar som nu är 18 och har avslag för att möjliggöra att dom får behålla sitt nätverk och gå kvar i skolan.
På onsdag åker vi till ambassaden i Stockholm för att söka pass, för att ges möjlighet att jobba. Handläggaren på Migrationsverket  tryckte på att dom inte skulle visa sitt Lma kort på ambassaden.

Jag har en kille som väntar på sitt beslut och där Migrationsverket ringde förra veckan och undrade om  jag har haft kontakt med er offentliga biträdet. Han har varit omöjlig att nå. Migrationsverket överväger att entlediga honom. 

En annan kille som är kvar i asylprocessen har Migrationsverket avbokat tre gånger och det kommer jag trycka på vid nästa möte dom är 28 november. Han blir 18 år i januari och läser omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 


I övrigt så råder det en allmän oro bland ungdomar, skolan och boendepersonal. Ser det som en kollektiv oro, vilket inte är svårt att förstå. Som Godman gäller drt att behålla lugnet. Så viktiga är vi!!!!!!

 

Killen som jag är vårdnadshavare till försöker få hit sin mamma och pappa. Där har föräldrarna varit på intervju nu på närliggande ambassad. Killen kommer från Syrien.

Ann-Helen Danielsson

2017-11-19

2017-11-18

Rapport från Medelpad
Som god man har jag upplevt några intensiva veckor. Några besök på skolor, Uvs och samtal gällande ungdom som har tappat lusten att studera, han vill ut och arbeta. Fantastisk lärare och rektor som lyssnade på ungdom och placerade honom på byggprogrammet. En lärare berättade att det är tungt att vara lärare i dag med så många elever som mår dåligt. Kuratorerna har fullbokat med besök av ungdomar som behöver stödsamtal.Lärare och övrig personal på skolorna får ta mycket av det praktiska när ungdom har fyllt 18 år och god man och boendepersonal inte längre finns kvar som stöd och hjälp med att tyda brev/beslut och att skriva/skicka svara.Många elever deltar fullt ut i skolarbetet trots flera avslag. Det finns en grupp elever som alltid stöttar och peppar när de ser att någon kompis/elev mår dåligt.Jag har två ungdomar nu som är i asyl.  Ytterligare en som väntar på muntlig förhandling.En av dessa killar tackade nej till medicinsk åldersbedömning, han erkände sig överårig på asylutredningen och visade Pass.Jag har några ungdomar som jag har givit mig fullmakt, där finns jag kvar som stöttning och hjälp.

Hälsningar från Gunilla Öhman

 

Statistik

Artiklar visade
1304342
Back to Top