Migrationsverket tillämpar gymnasielagen

 

För Migrationsverkets handläggning av ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier innebär Förvaltningsrättens dom i Malmö tills vidare inga förändringar. Det innebär att sänkt beviskrav fortfarande gäller vad avser identitet för de som ansöker. 

Iövrigt att den som studerar eller har för avsikt att studera på gymnasieskola men fått avslag på sin asylansökan kan, om vissa villkor uppfylls, från och med den 1 juli 2018 ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier på introduktions program, nationella program, Komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.
Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018 och den sökande måste befinna sig i Sverige när ansökan görs.

För att omfattas 

-ska en första ansökan om uppehållstillstånd som ensamkommande barn ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.

-Väntetiden på beslut var mer än 15 månader och beslutet om utvisning delgavs den 20 juli 2016 eller senare

 

Även sökande som har överklagat sitt asylärende till domstol och väntar på ett beslut på sin asylansökan kan omfattas och vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier om de uppfyller villkoren och ska skicka sin ansökan till Migrationsverket. Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

 

 

Prognos för 2018

Asyl 2018

23 000 väntas söka asyl, varav 1500 ensamkommande barn

12 800 bedöms vara öppna ärenden vid årets slut, varav 2 500 förlängningsärenden

Cirka 54 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 10 000 förlängningsärenden
Syrien, Georgien, Irak och Afghanistan är de största asylsökande nationaliteterna (i januari 2018)

Arbetstillstånd 2018

61 000 ärenden väntas inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden

68 000 ärenden beräknas avgöras, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018

24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden

23 000 ärenden beräknas avgöras, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

56 000 väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden

Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas avgöras, varav 12 000 förlängningsansökningar

Kommunmottagning (bosättning) 2018

46 700 nyanlända totalt beräknas tas emot i kommunerna i år

varav 23 000 är sökande från asylmottagningen, vilka har fått uppehållstillstånd

varav cirka 19 000 är inresta anhöriga till före detta asylsökande, vilka har fått uppehållstillstånd

varav 5000 är kvotflyktingar

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

28 400 återvändandeärenden beräknas avgöras

varav 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)

varav 3 500 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)

varav 12 100 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna

(efter avslag på asylansökan)

11 500 verkställighetshinder väntas inkomma

11 200 bedöms avgöras under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minskar från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året från 4 700 till omkring 1 600 vid årets slut.

Europas största flyktingläger


Mottagningscentret CARA di Mineo beläget på den sicilianska landsbygden mellan Mineo och Caltagirone var tidigare en amerikansk militär förläggning. Jämfört med flyktingläger i till exempel, Kenya, Syrien och andra platser med hundratals tält och svåra förhållanden för tusentals människor ger Mineo, Europas största mottagningscenter för flyktingar och migranter, ett helt annat intryck.
Det  liknar på håll mer ett radhusområde i en välmående förort. Här finns ett stort antal hus, fotboll-och basketplaner och lekplatser för barn och vissa ordnade aktiviteter och möjlighet att gå i skola.

IMG_2950.jpgIMG_3180.jpg

Det är ett öppet centrum men asylsökande kan komma och gå som de vill efter anmälan. Centret är omgivet av taggtråd och det finns beväpnade vakter som skydd för dem som bor där.  

 IMG_2961.jpgIMG_2949.jpgIMG_2954 2.jpg

CARA di Mineo är överbefolkat, trångt och isolerat och var från början avsett för cirka 1500 personer men på grund av den tidigare stora inströmningen av flyktingar och migranter till Italien finns enligt uppskattade uppgifter från olika organisationer över 3000 personer där som väntar på besked i asylärendet. Men enligt uppgifter från personalen i augusti 2018 handlar det snarare om 2000.

Självklart är påfrestningarna stora för dem som bor där. Precis som i Sverige är handläggningstiderna långa och dessutom ligger centret tämligen isolerat på landsbygden, utefter väg ss417 drygt 5 mill från Catania, en mil till tätorten Mineo och närmare tre mil till Caltagirone. Det är svårt att nå omkringliggande samhällen vilket innebär att  flertalet väljer att förbli på centret men företagsamma ungdomar ordnar på något vis en cykel och ger sig ut på milslånga cykelturer  för att söka arbete på landsbygden eller i Catania.

IMG_3173.jpgIMG_3199.jpg

Svårigheter att ta sig ifrån Mineo gör att många blir kvar trots besked om uppehållstillstånd men en del bland annat ungdomar lyckas och ta sig till Catania och sedan vidare till Rom eller någon annan storstad på det italienska fastlandet. För en del av dem är Rom slutmålet för andra fortsätter färden numera främst till Frankrike och Tyskland då Sverige inte längre är lika lockande som tidigare.

Handläggningstiden är tänkt att vara högst sex månader men är i själva verket vara betydligt längre då det blir förseningar på grund av det stora antalet flyktingar/migranter. 

Jag pratade med två artonåringar från Nigeria utanför mottagningscenter som båda hoppades på ett bättre liv i Europa än det haft i Afrika. Men förutsättningarna för att deras önskan  ska bli verklighet är inte ljusa. Båda har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd och deras hopp står nu till att deras advokater i sin överklagan kan få myndigheterna att ändra sitt beslut. 

Har man ingenstans att sova kan man kanske tag sig in till kompisar på centret.

(J Samuelsson, god man 2018-11-30)

 

 

 

Sverige kan berömma sig av att under flera år tillhört de länder i Europa som tar emot flest ensamkommande barn/unga och dessutom kanske har den bästa mottagningen. Här får de en god man och offentligt biträde, rätt till sjuk-och tandvård och skolgång.  De kan överklaga beslut till rättsliga instanser och ansöka om verkställighetshinder och inhibition. 

Men det finns brister. Enligt gällande lagstiftning ska inga ensamkommande som vistas i Sverige vara utan en fungerande, tillgänglig vårdnadshavare  men sedan 2010 har över 61000 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige men ingen av dem har företrätts av en ställföreträdare vid registreringstillfället  när de sökt asyl.
Flertalet i åldern 13-15 år de allra flesta 16-18 år med viss livserfarenhet och i flera avseenden kompetenta men tämligen resurslösa språkligt och kunskapsmässigt kring asylprocessen.

Men trots det och att de saknar rättslig handlingsförmåga förväntas de själva, i en livsavgörande situation sakligt kunna redogöra för viktiga  omständigheter och förstå vad som är viktigt att berätta. 
För unga hbtq-personer, traumatiserade och de med  funktionsnedsättningar eller är i människohandel är avsaknaden av en företrädare  särskilt allvarlig eftersom det finns en uppenbar risk att de överhuvudtaget inte blir sedda med Migrationsverkets nuvarande rutiner.


Barn/unga har rätt att komma till tals men förutsättningarna  måste vara sådana att de kan göra det

Ensamkommande är  i olika avseenden som nämnts tämligen okunniga om asylprocessen och söker inte sällan kunskap genom att fråga kompisar om goda råd som inte alltid är så goda eller  gogglar på olika nätverk. Men osäkra på vad som är viktigt att berätta, ensamma i världen och i tron att deras egna skäl och upplevelser inte är tillräckliga återberättar de i stället vad smugglare och andra vuxna sagt till dem.  


För att de ska få en riktig chans att komma till tals krävs:

- att de företräds av rättrådiga, erfarna och i övrigt lämplig ställföreträdare med kunskap om psykisk ohälsa, människohandel och HBTQ som ska vara  närvarande vid alla delar av asylprocessen således även när barn/unga söker asyl vid en ankomstenhet 

- att asylutredningar som gäller barn/unga  ska utgå ifrån en samtalsmetodisk strategi i stället för en förhörsliknande intervju

- att endast särskilt  lämpliga handläggare i barnärenden ska handlägga asylärenden som gäller ensamkommande barn/unga

- att de offentliga biträden som utses ska ha den kompetens som krävs och vara tillgängliga för barn/unga redan vid deras ankomst till Sverige


En rättssäker mottagning

Den nuvarande ordningen är inte rättssäker och överensstämmer inte med vad som sägs i gällande lagstiftning om barn/ungas bästa och inte heller med Mottagande utredningens uppfattning om en rättssäker mottagning. De är hög tid att Migrationsverket vidtar åtgärder så att en ställföreträdare kan  närvaro vid registreringstillfället för att ge råd och stöd  genom:

- att dela upp mottagningen på ankomstenheten så att den huvudsakliga delen av intervjun senareläggs och genomförs först efter det att en god man förordnats. 

- att alternativt verka för att en förteckning med gode män som kan kontaktas finns tillgänglig på ankomstenheterna.


Om Karim

För Karim, en sextonårig ensamkommande asylsökande grabb från Afghanistan var det självklart att tacka nej till dem som utanför skolan och på andra platser sålde droger och till den frikyrkliga församling som inte bara erbjöd honom ett evigt liv utan även uppehållstillstånd om han konverterade.

Det var således inget fel på hans moraliska kompass men han klarade inte av att byta buss och förstod aldrig varför Migrationsverket inte trodde på honom trots att han själv upplevde att han utförligt redogjort för sina asylskäl.

Ansökan om asyl

När Karim kom till Sverige var han traumatiserad, hade medfödda funktionshinder, obehandlade frakturer på underarmar och en fot samt  skallskador.
Han funktionshinder som efter en förhållandevis lång tid skulle 
diagnostiseras som autismspektrumstörning innebar, att han saknade tidsuppfattning, orienteringsförmåga, nedsatta minnesfunktioner samt förmåga att se sammanhang när han sökte  asyl på en av Migrationsverkets ankomstenheter.

Handläggaren var av förklarliga skäl ovetande om detta och behandlade därför hans asylansökan utifrån antagandet att han var en fullt fungerande person och således utan hänsyn till eller förståelse för hans oförmåga att redogöra för viktiga omständigheter. 
Rutinmässigt fick han lämna fingeravtryck, personuppgifter och fotograferades. Via fax bekräftade det utsedda biträdet hans asylansökan, överförmyndaren kontaktas om behovet av en god man och socialtjänsten angående boende.
Den delen föranledde inga problem för Karim men det gjorde däremot den efterföljande intervjun om varför han sökte asyl, hur han tagit sig till Sverige, identitet, ålder och andra omständigheter.

Karim svarade efter bästa förmåga på frågorna. Men handläggaren noterade att hans svar var anmärkningsvärt knapphändiga, att han inte kunde redogöra för sina asylskäl samt att han besvarade de frågor som ställdes ofullständigt eller inte alls.  
Men det förhållandet ifrågasattes inte och det föranledde inte heller några särskilda åtgärder senare i asylprocessen. Trots att Karim var traumatiserad, hade medfödda funktionshinder, obehandlade frakturer på underarmar och en fot samt  skallskador uppmärksammades det inte.

Diagnos

För vuxna omkring Karim, personal på HVB där han först placerades och senare familjehem, lärare och skolpsykolog samt  jag som god man som över tid lärt känna honom och observerat hans oförmåga i vardagliga sammanhang blev diagnosen autismspektrumstörning en bekräftelse på den uppfattning som funnits att allt inte stod rätt med honom. För Karim själv som förstod att han inte var som andra var det en befrielse att få ett namn på sina problem och han kunde i olika sammanhang nästan lite stolt framhålla att han var autistisk. 
Men beroende på långa väntetider på barn-och ungdomspsykiatrin och att det tog tid att förstå vad som var fel fick han diagnosen först efter de två efterföljande asylutredningarna och beslutet att han inte beviljades uppehållstillstånd. De överklagande till rättsliga instanser som gjordes förändrade inte det förhållandet och inte heller den ansökan om verkställighetshinder som gjordes när hans diagnos bekräftats.


Karims berättelse

Tiden i Sverige gjorde Karim tryggare och med professionell hjälp och hjälpsamma människor omkring sig kunde han efter hand, om än fragmatiskt berätta om vissa omständigheter och förhållanden som han inte kunnat ge uttryck för under den tidigare prövningen av hans ärende.
Hade han kunnat det skulle han vid asylutredningen berättat hur hans föräldrar sålt honom till människohandlare när han var liten då han inte var som andra barn och förts bort från sitt hem av okända personer till Teheran. Under en följd av år där utsatts för övergrepp, tvingats arbeta i ett stenbrott och utföra sexuella tjänster.

Om sina skador har Karim tidigare berättat att han ramlat ned från ett berg i Teheran men efterhand har det framkommit att skadorna uppkommit vid olika tillfällen men han kan inte närmare beskriva hur det gått till. Han kan ha utsatts för grov misshandel, vilket kan förklara varför hans skador inte behandlats och därför läkt ihop felaktigt. Det läkare som undersökt honom i Sverige har av förklarliga skäl inte kunnat ange hur skadorna uppkommit eller kunnat bekräfta att det rör sig om misshandel men utesluter det inte heller. 

Ett anpassat mottagande

Under sin tid i Sverige gjorde olika aktörer imponerande insatser. Han placerades på ett särskilt till hans problematik anpassat boende, fick snabbt börja skolan ien Asperger klass, psykiatrisk behandling, ledsagning och sitt ben opererat.
Med tanke på Karim och de omfattande insatser som gjordes för hans bästa är oerhört olyckligt att Migrationsverkets beslutade att inte bevilja honom uppehållstillstånd. I synnerhet som beslutet kunnat bli annorlunda om mottagandet varit mer förberett och observant på att det förekommer att  ensamkommande barn/unga som söker asyl kan vara autistiska.

 

Karim lämnar Sverige

Vi var på väg från Stockholm till en liten ort i Uppland långt ute på landet för att besöka ett familjehem. Karim blickande ut över det vidsträckta uppländska öde höstlandskapet och sa eftertänksamt, att här skulle 30 miljoner människor kunna bo. Förundrad över hur stort landet han kommit till var satte han upptäckten av allt outnyttjat utrymme i relation till sin egen situation och drog slutsatsen att det rimligen borde finnas plats för honom också, men så blev det inte.

Oförstående varför han fått avslag på sin asylansökan, överklaganden och väntan på vad ytterligare en ansökan om verkställighetshinder skulle innebära orkade han inte längre.
En dag tog han ut sina små besparingar och lämnade Sverige. Från ett tåg på väg till Paris ringde han och sa adjö.

Karim kommer sannolikt att överleva men inte mer än det, på gatorna i Paris eller hos den afghanska kolonien utanför Rom dit han nog tagit sig.

(J Samuelsson, god man 2018-11-30)

När barnet fyller 18 år upphör den gode mannens förordnande utan särskilt beslut. Den unge betraktas nu som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår till Migrationsverket, som anvisar den unge till en förläggning (3 § LMA). Socialtjänsten avslutar placeringen.

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört (5 kap. 1 § nionde strecksatsen SoL). Barns och ungas rätt till stöd och hjälp efter placering utanför hemmet gäller oberoende av barnets ålder när vården avslutas och om barnet eller den unge varit placerad i familjehem, HVB  eller stödboende. Om barnet efter fyllda 18 år inte har ett fortsatt vårdbehov och ansvaret övergår till Migrationsverket är det dock inte aktuellt med stöd och hjälp från socialtjänstens sida enligt denna bestämmelse.

Att det inte är aktuellt med stöd och hjälp från socialtjänsten efter placering för de ungdomar som fyllt 18 år och där ansvaret övergått till Migrationsverket beror på att de då omfattas av LMA. Den som har rätt till bistånd enligt LMA, har inte rätt till förmåner av motsvarande karaktär från kommunen (1 § LMA).

1 § andra stycket LMA: Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Socialtjänstlagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

LMA
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137

Handbok, Ensamkommande barn och unga s. 49-40
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-8

Svarsfunktion för flyktingfrågor

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm

Telefon: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

Förlängd skolplikt, möjlighet att prioritera svenskämnet före andra och extra undervisningstid i svenska är några av regeringens förslag för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever.

70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål, endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010. Det är en trend som förvärrats de senare åren. Regeringen presenterar idag en rad åtgärder för att förbättra skolgången för dessa barn.


Förlängd skolplikt

För elever som kommit till Sverige efter 12-årsåldern och inte har nått målen i svenska i årskurs 9 förlängs skolplikten tills dess att målen är uppnådda eller eleven fyller 18 år.


Högst ett år i förberedelseklass


Målet är att nyanlända elever så fort som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen ska gå mer än ett år i förberedelseklass.


Prioriterad timplan


Det första året en elev går i svensk skola ska tid kunna flyttas från andra ämnen till svenskundervisningen. Föräldrar och elever ska få tydlig information om framsteg i svenskämnet.


Fler lektioner i svenska


Elever i årskurs 6-9 som är nyanlända ska kunna få mer undervisning i svenska. Regeringen anslår 30 miljoner kronor per år i statsbidrag. Det ska gå till att nyanlända elever får tre timmar mer svenska i veckan, de fyra första terminerna i svensk skola.

Flera av dessa förslag skickas idag ut på remiss. Samtidigt får Skolverket i uppdrag att fram stödmaterial till skolorna samt fördela statsbidraget för mer svenskundervisning.

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/98/6136ac8c.pdf

(under arbete)

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 

"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 

 

http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening

 

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga

Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga

I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag

I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande

Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här

Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

 

Amin,färdig snickare om ett år-

Foto:J Samuelsson

20000 skolungdomar på Yrkes-SM

 

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Omkostnadsersättning till familjehem ska täcka dagersättning

Migrationsverket avslog dagersättningen till ett ensamkommande barn på grund av att barnet är placerat i ett familjehem och socialtjänsten betalar full omkostnadsersättning till familjehemmet. Barnet överklagade beslutet genom sin gode man och förvaltningsrätten upphävde beslutet och visade målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning. (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4898-16, meddelad 2016-11-28.) 

______________________________________

Statistik 2017
63 ensamkommande barn och unga varav 7 flickor har till och med den 16 januari 2017 registrerats som asylsökande i Sverige. 
Flertalet från Afganistan 16,  Marocko 13, Somalia 7, Algeriet 6, Albanien 4.

Statistik 2016
Under 2016 kom sammantaget 2199 ensamkom mande barn och unga. Under 2016 avgjordes 9495 ärenden varav 3565 gällde afghanska ensamkom mande. 2131 fick bifall på sin ansökan och 617 avslag. Bifallsandelen borträknart Dublinfall var 78% jämfört med till exempel ensamkommande barn och unga från Marocko som var 16%.

Totalt utreste 176, varav 77 från Afghanistan, självmant till hemlandet i 15 fall med tvång. 188 utreste självmant till Dublinland i 6 fall med tvång.

Handläggningstiden var i snitt 353 dagar.

 

____________________________________

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga 

Som många gode män och vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp

___________________________________

Prenumerationer och Nyhetsbrev

Gå tillwww.rgmv.se och fyll i uppgifterna för prenumeration respektive medlemskap.

___________________________________

 

Vägen till Sverige

Det förekommer att ungdomar på eget initiativ och mot föräldrarnas vilja söker sig till länder med bättre framtidsutsikter än vad hemlandet kan erbjuda, trötta på krig och konflikter. Men vanligtvis är det anhöriga, den klan de tillhör eller kriminella som bestämmer att ungdomen skall lämna hemlandet och bege sig till Europa
Vägen till Sverige

____________________________________

TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

_____________________________________

Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening
Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.(Regeringskansliet 2016.01-19)

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/

 

Uppgivna  gode män att slutar
Riksföreninngen Gode män Vårdnadshavare, RGMVs talespersoner och länsombud uppger at de  dagligen får samtal från uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget. En socialtjänst som på många håll havererat, personal på boenden som saknar kompetens, en utbildning för barn och unga som inte leder till måluppfyllelse för de allra flesta samt avsaknaden av stöd och utbildning gör att många gode män inte orkar fortsätta med uppdraget.

Manifestation mot våldet

Till den manifestation som anordnades vid stadshuset i Malmö med anledning av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid kom närmare 1000 personer varav många var Ahmeds klasskamrater. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll ett anförande och en släkting till Ahmed talade om den oro som finns  för barn och ungas framtid när våldet får råda. Men det är inte bara det ökade våldet som inger oro för framtiden det gör även ett ökat drogmissbruk, prostitution och kriminalitet inte minst bland ensamkommande barn och unga.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/brottsbekampande-och-brottsforebyggande/

_______________________________________

Vårdnadshavares ansvar
20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015 däribland många nyanlända. "Vårdnadshavarna ska se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt." (Skolinspektionen 2017-01-09)
______________________________

Ensamkommande ungdomar prostituerar sig
Det är inte bara papperslösa som säljer sex. Det förkommer även att ungdomar som bor på familjehem eller på HVB boenden utnyttjas. För gode män, Socialtjänst och personal på boenden finns det anledning att vidta åtgärder för att förhindra att ungdomar prostituerar sig eller tvingas till det.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ensamkommande-saljer-sex-pa-gatan
http://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/278-oevernattningar-maenniskohandel

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och personalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 
God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamerakanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämmanderätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. 
Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 
JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.


TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 
"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 
http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga
Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM
20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamera kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnadshavare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15 Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 

JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%20201523%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening (2016-10-30)
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga.
 Läs mer


Anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen  
(2016-10-30)
”Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.(Justitiedepartementet 2016-09-23 
http://www.regeringen.se/contentassets/2a7ea18138804f4fbf73370bec9955de/ds-2016_34.pdf


Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.


Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer


 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM (2016-10-30)

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.


Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer


God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/
magnetkamera
kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer


Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

 

 

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga (2016-10-30)
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/


Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag (2016-10-30)
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende (2016-10-30)
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15


Kommuner tar hem "sina barn" (2016-10-30)

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer


JO beslut (2016-10-30)
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%
20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Inkorperering av Barnkonventionen (201610-11)
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över betänkandet, avstyrker att i dess nuvarande utformning med undantag av förslagen till ändring i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen med instruktion (2007:1021) för Barnombudsmannen

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Remissvar/2016/Remissvar_Betänkandet%20Barnkonventionen%20blir%20svensk%20lag%20SOU_2016-19.pdf


Behörighet till gymnasieskolan (2016-09-25)

Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-09-25)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


SKL uppfattning om gode män/vårdnadshavares roll vid omplaceringar (2016-09-25)
Flera överförmyndare har under året uppgett till oss att kommuner börjat flytta ”hem” ensamkommande barn som tidigare anvisats till en annan kommun. Viss oklarhet verkar råda kring vilken bestämmanderätt den gode mannen och barnet har i dessa frågor och vi vill därför belysa några ställningstaganden i ämnet.Läs mer


Anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik (2016-09-25)
Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid. (Kammarrätten i Göteborg 2016-08-23)
http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=50268


Sommarjobb (2016-08-29)

Sommarjobb kan som bekant utgöra en viktig väg in i arbetslivet, och kanske inte minst för ensamkommande unga. Bra att veta är därför att en asylsökande som har fyllt 16 år och har identitetshandlingar, eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet, är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i enlighet med 5 kap. 4  § utlänningsförordningen (AT-UND).

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159a280/
1463059120621/05+Aktuellt+om+maj+2016.pdf


Semester (2016-08-29)
En god man/vårdnadshavare kan självklart ta semester, men inte från uppdraget. Uppdraget är personligt och möjligheten att utfärda en fullmakt till någon annan under ledigheten är begränsad i tid och enbart till för mindre åtgärder. Det är  dock möjligt att bli entledigad och förordnas på nytt efter semestern. 


140 ensamkommande har återtagit sin ansökan (2016-08-29)
Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utrednings samtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100. Av de 3000 personer som har valt att återkalla sin ansökan har 140 st varit ensamkommande barn.(Migrationsverket 2016-05-04)


Tillsyn (2016-08-29)
Sju av landets 21 länsstyrelser utövar idag tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn och dessa är Stockholm, Dalarna, Skåne, Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.
Men liksom för elva år sedan kännetecknas verksamheten idag av bristande tillsyn och kvalitets kontroller.

http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26')


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-29)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.


http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-08-24)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-24)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Behörighet till gymnasieskolan (2016-08-24)
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige (2016-08-18)

Migrationsverkets prognos för 2016 utgår ifrån ett nedre och ett övre scenario samt ett planeringsantagande däremellan.Prognosen för antalet asylsökande år 2016 skrivs ned till mellan 30 000 och 50 000, och planeringsantagandet är att 34 500 personer varav 3 000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige under 2016. (Migrationsverket 2016-07-25)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-25-Kontrollatgarder-ger-fortsatt-effekt-pa-antalet-asylsokande-till-Sverige.html


Beslut i mål om byte av offentligt biträde
 (2016-07-21)
Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet. (Högsta förvaltningsdomstolen 2016-06-21)
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Juni/6499-15.pdf


Nytt uppdrag för BO (20116-07-20)

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Diarienummer: S2016/04467/FST (Regeringskansliet 2016-07-01)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/06/uppdrag-om-varfor-ensamkommande-barn-forsvinner/


Nu blir sfi en del av komvux (2016-07-20)
I dag upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/nu-blir-sfi-en-del-av-komvux/


Uppdrag att förbättra tillsynen 2016-07-14
Regeringen har gett ett uppdrag till sju länsstyrelser att förbättra tillsynen och stödet till gode män och överförmyndare.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/uppdrag-att-forbattra-tillsynen-av-gode-man-och-forvaltare/


Unga migranter (2016-06-25)

Under en följd av år har det varit känt att oseriösa personer åtagit sig ett orimligt antal uppdrag som god man i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar och de kan tjäna en million om året genom att åta sig trettio till kanske femtio uppdrag samtidigt. 


Praktikplatser för asylsökande (2016-06-25)

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” Migrationsverket 2015-10-26 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Ramadan (2016-06-21)

För en god man finns det goda skäl att ha vissa kunskaper om islam för att kunna agera för barn och ungas  bästa. Likaväl som vi förväntas hjälpa till med asylprocessen, skolan, boendet och många andra saker i deras vardag är det självklart att även frågor som gäller religion och livskvalitet ingår i uppdraget. 
Läs mer


Dom ger kommunen rätt att omplacera barn/unga (2016-06-08
Kammarrätten i Göteborg har i två domar konstaterat att Kumla kommun haft rätt att omplacera två ensamkommande barn från tillfälliga familjehem till kommunens HVB-hem för ensamkommande barn. Kammarrätten bedömer att kommunens beslut att omplacera barnen skapar en bättre sammanhållen bild av barnets hela livssituation och ger en ökad trygghet både nu och i framtiden. (Kammarrätten i Göteborg 2016-05-30) Läs mer


 

Medicinska åldersbedömningar (2016-05-27)

Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige behövs. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.
(Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Morgan Johansson 2016-05-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/rattsmedicinalverket-far-i-uppdrag-att-genomfora-medicinska-aldersbedomningar/

 


 

Föreningar får ökade anslag för läxhjälp (2016-05-16)
"Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid." (Regeringen 2016-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/
2016/02/ideella-foreningar-far-okade-anslag-for-laxhjalp/


Bidrag för glasögon (2016-05-16)
800 kronor i bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år från och med 1 mars 2016, har regeringen bestämt. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för införandet av lagstadgat glasögonbidrag till barn och unga i åldern 8–19 år.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor
-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-barn-och-unga/ 


 

Asylsökande (2016-04-23)

De senaste sju dagarna har 499 personer sökt asyl i Sverige av dessa var 24 ensamkommande barn/unga, varav 13 % från Afghanistan.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-04-08-502-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


Vårdplan och Fullmakt (2016-04-23)

Socialtjänsten i vissa kommuner skickar fullmakter för undertecknande till gode män och vårdnads havare. Självklart finns det anledning att samverka men om du inte finner det lämpligt så skriv inte under fullmakten. 

I de fall du får en begäran per post om dina syn punkter på en vårdplan  kan det vara ett bra tillfälle att delge socialtjänsten det du anser vara ”din ungdoms” bästa utifrån vad du och ungdomen kommit fram till.


Tradegi för ungdomar-förlust för samhället (2016-04-22)

En rapport från Skolverket visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. Rapporten visar också att det finns behov att utveckla språkintroduktion och hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. (Skolverket 2016-04-06)
Det är angeläget att snabbt och effektivt ta fram åtgärder för att få unga nyanlända till utbildning och arbete. Kanske ryms inte dessa åtgärder inom dagens system och gode män bör öveväga att redan vid skolstarten försöka ordna med hantverksutbildningar för de äldre ungdomarna som ett alternativ till en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3622


Barnrättighetsutredningen (2016-04-05)

Fredag den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/barnrattighetsutredningens-presenterade-sina-slutsatser-for-barnminister-asa-regner/


ICA kort spärras (2016 01 22)
Många gode män har erfarit och andra kommer framöver göra det att Migrationsverket spärrar ICA kortet och att utbetalningar av dagsbidrag  och bidrag för kläder till ensamkommande barn och unga som är placerade på familjehem upphör. Vissa kan vara undantagna beroende på hur avtalet mellan kommunen/och familjehemmet alternativt konsultföretaget är utformat.

Anledningen till att bidragen upphör är att Migrationsverket anser att dessa ersättningar ingår i den omkostnadsdel som utbetalas till familjehemmet alternativt konsultföretaget. Information i frågan har utlovats av Migrationsverket men uteblivit.

För gode män till ungdomar på Familjehem är uppdraget detsamma inklusive den del som gäller ekonomin så det finns anledning att kräva uppgifter av kommunen, familjehemmet eller konsult företaget för att kunna ta ansvar för ekonomin och kunna redovisa ekonomin om en redovisning efterfrågas av Överförmyndaren.


Unga ensamkommande migranter
Den ungdom som du blir god man för är en oftast en målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. Läs mer 


Beräkningar, asylsökande
Vid en presskonferens den 22/10 meddelade regeringen att:
Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140000 och 190000 asylsökande, varav 29000-40000 är ensamkommande barn.
2016 ligger beräkningarna på mellan 100000 och 170000, varav 16000-33000 är ensamkommande barn. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.
-EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.


Åldersbedömning
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöver- domstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.”
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html


Civicio Zero och A 28
I den eviga staden Rom med Vatikan staten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero på Via dei Bruzi nr 10, 2 km söder om Termini.Läs mer


Samtal med tolk
En av flera faktorer som skiljer uppdraget som gode män för ensamkommande unga från ett vanligt godmanskap är att samtalen med ungdomen under en relativt lång tid måste genomföras med hjälp av en tolk. Läs mer


Offentlighets-sekretesslagen
I Migrationsverkets verksamet reglerar Offentlighets- och sekretesslagen vilka handlingar och uppgifter som skyddas av sekretess.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/
Läs mer


Rosorna blommar i Kabul 
Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, befinner sig regelbundet i olika delar av Afghanistan. (se vidare SAKs hemsida 


Flyktingar på Malta
Som Europas sydligaste stat, tillsammans med den italienska ön Lampedusa, är Malta första asylland för tusentals flyktingar. fortsSå arbetar Migrationsverket med asylärenden

Anders Danielsson,  general direktör, på Migrationsverket bemöter kritik som  riktats mot verket. forts Bli svensk med borgare

För dem som söker medborgar skap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts.fortsHur många uppdrag
Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnads havare utförs fortsBeslut om stödboende (2016-01-22)

Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5  Vad räknas som skolk?
All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. För gode män finns det en påtaglig risk att bli återbetalningsskyldiga då skolor inte frekvent rapporterar frånvaro och inte sällan meddelar HVB eller familjehemmet i stället för den gode mannen. CSN 2015-07-08
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722Vuxna asylsökande uppger att de är minderåriga

På grund av den stora belastningen påMigrationsverket är ålderskontrollerna eftersatta. Det finns vuxna asylsökande som utnyttjar detta och uppger att de är underårigaoch placeras därför i familjehem, på HVB avsedda för barnoch ungdomar, går i skolan tillsammans med elever itonåren och får en god man år. Läs merResa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare (STV) har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och om det i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa. FortsGode män hoppar av
Samtidigt som behovet av gode män till ensamkommande aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag beroende på att socialtjänsten... Läs mer Ersättningar, bidrag... 
och skicka pengar till anhöriga. Asylsökande ensamkommande barn unga som saknar pengar eller andra tillgångar.Läs mer Om Somalia
Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen. Läs merMedicinska åldersbedömningar
Barnläkarföreningen presenterar sin syn på medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. BLF,Anders Hjerne 2015-07-17
http://www.barnlakarforeningen.se /2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/God man/vårdnadshavares ansvar
En god man/vårdnadshavares ansvar för efterforskning och återförening är mycket begränsade och handlar i huvudsak om...fortsHur kommer de hit
Utrustade med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas de i dagar genom Europa vanligtvis med bil eller långtradare. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen -till-sverige3http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistanKan det vara människohandel
Varje år försvinner barn och unga. Hur många är oklart  och det är sällan de påträffas. forts Barn/unga försvinner
När barn unga försvinner från boenden är det i huvudsak två faktorer som avgör om en god man skall kvarstå eller entledigas. Läs mer Ansluter sig till terror organisationer
Flertalet ensamkommande tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. fortsSKL vill inte ha gode män (2016-01-03)
"Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser att regeringen  snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode för ensamkommande barn och ungdomar.Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om  gode män för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande  barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd."Migrationsverkets experter förklarar
 
Dublinförordningen 
 
Migrationsverkets Martin Lindén, enhetschef för Dublinenheten, och Madelene Bergdahl, expert på migrationsrättsenheten,  besvarar frågor om Dublinförordningen. Migrationsverket 2015-12-04
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-04-Migrationsverkets-experter-forklarar-Dublinforordningen.html Krav på återbetalning av studiemedel
Att ha kontroll på att ungdomarnas närvaro i skolan och på deras ekonomi är viktigt då särskilt tillförordnade vårdnadshavare kan bli återbetalnings skyldiga av studiemedel när skolan rapporterar frånvaro till CSN. Ett flertal särskilt tillförordnade vårdnadshavare har fått krav från CSN på flera tusen kronor och riskerar att inte bara förlora pengar utan även att hamna hos Kronofogden.Barnpension och efterlevandestöd 
Barnpension kan sökas för de barn som har mist en eller båda sina föräldrar. Då våra ensamkommande barn/unga saknar föräldrar som arbetat i Sverige så söker man efterlevande stöd istället.Läs mer Förändringar i FB 
Den 1 januari 2015 trädde vissa förändringar i kraft som innebär förbättringar för gode män/vårdnads havare. fortsAsylprocessen påbörjas utan en god man närvarande
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och även bekräfta den, påbörjas idag asylprocessen utan en god man närvarande.  www.rgmv.se Om Afghanistan
Afghanistan gränsar till Pakistan, Indien, Kina, f.d. Sovjet och Iran. Landet har ingen kustgräns. Att landet saknar kustgräns försvårar relationer med grannländer eftersom kusten kunde ha skyddat och bevarat handeln med andra länder. Läs merBarn/ungas bästa
Det kan inte anses vara meningsfullt eller för deras bästa att de barn/unga som skall lämna Sverige, skall studera för att få. Gör så härUtbildningen för nyanlända elever dåligt anpassad
Den teoretiskt  inriktade utbildning som nyanlända elever erbjuds passar dem illa. forts Vem hjälper en god man/vårdnadshavare 
Uppdraget är givande och viktigt, men inte utan påfrestningar.Läs merRättsligt ställningstagande
Angående prövning och bedömning av barns ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. forts


 

Antalet asylsökande minskar
De senaste sju dagarna har 1929 personer sökt asyl i Sverige. Av dessa var  369 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 75 % afghaner.  I början av december var antalet över 6000 och tidigare under hösten omkring 10000. Migrationsverket 2015-12-30
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-30-Nagot-over-1-900-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


 


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar /kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdfAsylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html


 

Beslut om stödboende
Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.
IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5 

 Osäker prognos
Migrationsverkets beräkningar pekar på att 24000 barn och unga söker asyl i Sverige, 2016 men beräkningarna är osäkra. 
– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärlds analytiker på Migrationsverket. Migrationsverket 2016-01-28Fram till och med de 28
januari i år har Migrationsverket registrerat 620 ansökningar från ensamkommande omyndiga motsvarande antal inkomna ärenden januari 2015 var 560. 
http://www.migrationsverket.se/Om
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv
2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen--EUs-agerande-avgorande.html


 

Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutadtillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.
Som tonåringar vill de känna sig fria och umgås med kompisar som svenska ungdomar och trots omständighe terna försöka leva ett normalt liv. Läs mer


 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn.
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015 
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf 


 


Asylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas
giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25 
http://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html

·         KOMPETENSKRAV FÖR ATT GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE ATT REDOVISA TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE: 
          

Minst 20 stycken migrationsärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 
-          Minst 6 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 
-          För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 
  
·         FÖR ATT KVARSTÅ SOM GODKÄNT BITRÄDE SKA ÅRLIGEN REDOVISAS ATT OVANSTÅENDE KOMPETENSKRAV OM MINST 6 TIMMARS VIDAREUTBILDNING I MIGRATIONSRÄTT HAR UPPFYLLTS UNDER DET GÅNGNA ÅRET.   
  
·         SÄRSKILDA KOMPETENSKRAV FÖR ATT  GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN SKALL REDOVISAS TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN: 
tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   
  
·         KOMPETENSEN FÖR BITRÄDEN SOM REDAN NU ÄR UPPTAGNA I MV:S NUVARANDE DATABAS SKA ”OMPRÖVAS” ENLIGT OVAN.   
  
Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet). 

·         KOMPETENSKRAV FÖR ATT GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE ATT REDOVISA TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE: 
          

Minst 20 stycken migrationsärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 
-          Minst 6 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 
-          För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 
  
·         FÖR ATT KVARSTÅ SOM GODKÄNT BITRÄDE SKA ÅRLIGEN REDOVISAS ATT OVANSTÅENDE KOMPETENSKRAV OM MINST 6 TIMMARS VIDAREUTBILDNING I MIGRATIONSRÄTT HAR UPPFYLLTS UNDER DET GÅNGNA ÅRET.   
  
·         SÄRSKILDA KOMPETENSKRAV FÖR ATT  GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN SKALL REDOVISAS TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN: 
tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   
  
·         KOMPETENSEN FÖR BITRÄDEN SOM REDAN NU ÄR UPPTAGNA I MV:S NUVARANDE DATABAS SKA ”OMPRÖVAS” ENLIGT OVAN.   
  
Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet). 

Olämpliga placeringar
Under många år har det varit ett problem för landets kommuner och för gode män, att vuxna asylsökande uppger att de är omyndiga för att komma i åtnjutande av de fördelar det är i asylprocessen att vara omyndig och med förhopp ning att de ska hjälpa dem att få uppehållstillstånd, möjlighet till studier, arbete och ett bättre liv.

De åldersbedömningar Migrationsverket gör trots att de är otillförlitliga motiveras av att ensamkommande barn/ungas (ebu) ansökan ska prövas utifrån ett barnperspektiv då en asylsökandes ålder har betydelse i asylprocessen och i andra rättsliga och sociala sammanhang. 
Men avsaknaden av effektiva system för en säker åldersbestämning medför att även vuxna kan registreras som omyndiga och placeras på HVB och familjehem för ebu, påbörjar en skolgång tillsammans med elever i tonåren och förordnas en god man.

Detta är ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer.

Antalet asylsökande som av Migrationsverket bedöms vara äldre än vad de uppgett varierar över tid och påverkas av extraordinära förhållanden som till exempel en oväntad kraftig inströmning av asylsökande som kan medföra svårigheter för Migrationsverket att följa gällande rutiner som dessutom enligt JO hellre ska fri än fälla när det finns en osäkerhet om åldern och vid tveksamhet ska den ålder den asylsökande uppger godtas om den inte är uppenbart felaktig.
Utifrån de uppgifter Migrationsverket redovisat för Justitiedepartementet 2013 och en i övrigt samlad bedömning kan det röra sig om sex till tio procent eller fler av de asylsökande uppger en felaktig ålder.

Under 2015 registrerades 35369 ensamkommande underåriga (eku), det kan således handla om ett förhållande stort antal asylsökande som utnyttjar brister i mottagandet för att tillskansa sig fördelar.

Syftet med godmanskapet är det ska vara en hjälp för eku som på grund av sin ålder och bristande livserfarenhet kan behöva stöd i en utsatt situation och ska inte kunna utnyttjas av personer som är över arton år men felaktigt uppger att de är omyndiga. Men det sker ändå och ställer till problem för personal på boenden och ebu som tvingas bo med okända vuxna men även för  lärare och gode män.

Att lämna felaktiga ålderuppgifter handlar inte alltid om ohederlighet då unga asylsökande i många fall inte själva vet hur gamla de är då åldern inte har samma betydelse i vissa andra kulturer som i Sverige. I vissa fall kan de känna sig tvungna att uppge den ålder anhöriga eller smugglare uppmanat dem att uppge utan att förstå allvaret med att lämna felaktiga uppgifter eller att de obetänksamt följer de ”goda råd” som kompisar ger. När vuxna asylsökande utger sig för att vara minderåriga är det en annan sak. De har kunskap om fördelarna med att vara underårig och medvetna om att de lämnar oriktiga uppgifter.


I vissa fall uppgraderar Migrationsverket åldern på de asylsökandes som bedömts som underåriga men de görs först i samband med att beslut i asylärendet meddelas vilket troligen kommer att ädras 20mmaren 2107 då det finns ett förslag från regeringen om en tidigare åldersbedömning i asyöprocessen. Med nuvarande handläggningstider kan vuxna under lång tid därför utnyttja fördelarna som underårig då socialsekreterare, andra aktörer i regel inte vidtar några åtgärder för att förhindra det. Trots att det av en "Rättslig kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden" från Migrationsverket framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning utan kan inom ramen för sin verksamhet göra egna åldersbedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning. Men å andra sidan finns ett JO beslut i motsatt riktning.

Även SKL och Socialstyrelsen anser att kommunernas kan göra egna bedömningar. I SKLs nyhetsbrev till överförmyndare, nov.-dec sägs. "I de fall den gode mannen (eller blivande god man) liksom personal på boendet och socialtjänsten finner det uppenbart att den unge är betydligt äldre än 18 år och inte borde bo i ett HVB-hem eller familjehem där betydligt yngre barn är placerade,kan bestämmelsen i *10 kap. 2 § OSL användas av kommunen för att lämna uppgifter till Migrationsverket. Kommunens möjligheter att tillhandahålla platser till barn begränsas ju om vuxna personer upptar platser på boenden/i familjehem. Ett uppgiftslämnande borde därför kunna ses som nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sin verksamhet, särskilt med beaktande av den aktuella situationen med det stora inflödet av barn." SKL

*10. kap. 2 § OSL Nödvändigt utlämnande 2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder.

Socialstyrelsen anser " att det finns egentligen inte några legala hinder för socialtjänsten att inom ramen för sin verksamhet bedöma att en person är t.ex. över (eller under) 18 år. Frågan är mer om på vilka grunder man gör det i så fall och vilka konsekvenser det kan få. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2

Ytterst så är det även andra myndigheter som Migrationsverket – men även Skatteverket (ifråga om folkbokföring och identitetsuppgifter) som kan bedöma eller ändra födelseuppgifter angående ensamkommande barn eller andra personer som bosatt sig i Sverige.

Det oftast en fråga om beviskrav och bevisvärdering som kan prövas i domstol, tex. inom ramen för ett migrationsärende eller inom ramen för ett förvaltningsrättsligt ärende (t.ex. ifråga om identitet och folkbokföring, beslut från Skatteverket).

Vi kan inte ta ställning till om personal på HVB eller gode män kan anmäla till Migrationsverket när man tror att någon uppgett en felaktig ålder. Det måste var och en själv avgöra.

Om man märker att en placering inte är lämplig får man vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan se över om det finns ett bättre placeringsalternativ.”

Möjligheten för socialtjänsten att i vissa fall bryta sekretessen enligt 10. kap. 2 § OSL Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder.

Socialstyrelsen tar inte ställning till om den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig eller inte. Varje socialnämnd måste själv bedöma om det finns möjlighet att bryta sekretessen i det enskilda ärendet. Vägledningen beskriver socialtjänstens ansvar att ge alla placerade ensamkommande barn och unga en trygg och säker omvårdnad och boende. Vägledningen vill motivera och underlätta för socialtjänsten att flytta fram positionerna genom att tydliggöra olika myndigheters ansvar och påtala det stora behovet av samverkan.

Men intresset för att rätta till det som är uppenbart fel är anmärkningsvärt lågt liksom ta det ansvar som åligger olika aktörer inte minst socialtjänsten. Åtgärder och anmälningar till Migrationsverket och Skatteverket om att omyndiga anses vara myndiga är sällan förekommande och ändringar av en fastställd ålder till följd av sådana anmälningar förekommer endast undantagsvis.

Skatteverket kan visserligen pröva en anmälan om felaktig ålder men i regel krävs att personen medger att åldern är felaktig, att det finns officiella handlingar där födelsedatum framgår om det finns kan skatteverket förorda en medicinsk bedömning vilket bara sker om det föreligger synnerliga skäl och med personens medgivande.

Personal på HVB, vårdnadshavare på EBO, familjehem, lärare, skola, sjukvården och gode män har ingen anmälningsplikt och är i regel inte angelägna att ifrågasätta en asylsökandes ålder och göra en anmälan trots att det kan finnas välgrundade skäl för det.

Socialtjänsten som enligt SoL har skyldighet att se till barn/ungas bästa och borde inse det uppenbart olämpliga i att okända vuxna bor tillsammans med ebu på HVB och familjehem kan och vidta åtgärder.

Men av okänd anledning gör man inte det.

J Samuelson, god man 2016-05-15

FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER

Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder i ärenden enligt utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande och lagen om god man för ensamkommande barn fördelar sig mellan olika myndigheter. Utredningen ska särskilt redovisa 1. Beslutande myndighet, bevisbörda och beviskrav enligt de olika lagstiftningarna, 2. Möjligheterna att bedöma ålder vid olika tillfällen enligt de olika regelverken, 3. Betydelsen av en registrerad uppgift om ålder i utlänningsdatabasen i förhållande till de olika lagstiftningarna.

 

INLEDNING

Som framgår av kommittédirektiv 2015:107 har även regeringen uppmärksammat att det finns behov av tydliggöranden i de frågor som behandlas i rättsutredningen. En särskild utredare ges i uppdrag ”att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”. Som en del av utredningsuppdraget, som ska redovisas under 2017, ingår att gå igenom ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala myndigheter i alla delar av asylprocessen. Utredaren ska därvid ”göra en avvägning mellan statens behov av styrning av ett nationellt åtagande, och kommunernas behov av att kunna påverka kommunmottagandet”. I direktiven framgår att förslagen som utredaren lämnar ska analyseras bland annat i förhållande till det kommunala självstyret. Inledningsvis ska också framhållas att rättsutredningen inte omfattar åldersbedömning i straffrättslig mening. Det kan emellertid konstateras att problematiken finns även inom detta område, vilket tydligt framgår av en dom från Svea Hovrätt (mål nr B 232-16, dom den 17 februari 2016) där domstolen ”skriver upp” den tilltalades ålder i förhållande till vad denne själv uppgivit. 2 (8) FRÅGA 1 Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Som framgår av domstolspraxis (se till exempel MIG 2011:11) och av den rättsliga kommentaren SR 35/2015 är ålder en del av en persons identitet. Sökanden har bevisbördan för att göra sin identitet, av vilken åldern är en del, sannolik (se till exempel MIG 2007:9). Migrationsverket upplyser sökande om att de, för att uppfylla sin bevisbörda, kan begära att få göra en medicinsk åldersbedömning. Inom asylrätten i allmänhet, däribland vid åldersbedömning, finns en bevislättnadsregel, tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt), till förmån för den asylsökande (se till exempel MIG 2007:12). I ett avgörande från Migrationsöverdomstolen (MIG 2014:1) framgår att tvivelsmålets fördel ska tillämpas också vid åldersbedömning. Domen hänvisar till UNHCR:s riktlinjer för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och det som anges i dessa riktlinjer angående att en viss felmarginal bör accepteras vid vetenskapligt bestämmande av ett barns ålder. Av domen och de riktlinjer från UNHCR som den hänvisar till framgår att barnet ska ges tvivelsmålets fördel och att en individ i tveksamma fall ska behandlas som ett barn.

I senaste versionen av det så kallade asylprocedurdirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU) finns bland annat en artikel, artikel 25, som innehåller garantier för ensamkommande barn. Av punkt 5 i nämnda artikel framgår att medlemsstater får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande barn. Där framgår också att ifall man i medlemsstat fortfarande hyser tvivel om åldern efter att läkarundersökning utförts så ska man utgå ifrån att sökanden är underårig. Vid Migrationsverkets initiala åldersbedömning registreras annan ålder än vad sökanden uppger endast i uppenbara fall eller där det finns bevisning som strider mot sökandens muntliga uppgifter och identiteten således är klarlagd på annat sätt. Vid träff i VIS anses identiteten klarlagd och identitetsuppgifterna ändras – om de inte överensstämmer med vad sökanden uppger - så att uppgifterna stämmer med VIS-träffen. Registreringen av sökandens födelsetid kan också komma att ändras under handläggningen av ett asylärende i samband med slagningar i Eurodac och handläggning i enlighet med Dublinförordningen. Särskilt om Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) Frågor om sysselsättning och bistånd till bland annat asylsökande regleras i LMA som tillkom 1994. LMA anger inte något om behörighet att göra åldersbedömningar. Ingen myndighet ska göra någon direkt åldersbedömning enligt LMA. Däremot är 3 (8) tillämpningen av ett antal av bestämmelserna i lagen och anknytande förordning beroende av ifall någon är underårig eller inte. I 1 § finns en legaldefinition av vad som avses med ensamkommande barn: ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”. I 2 och 3 §§ LMA finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år.

Enligt 2 § LMA ska Migrationsverket ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar. Enligt 3 § LMA ska Migrationsverket, för ensamkommande barn, anvisa en kommun som ska ordna boendet. Anvisning ska ske i omedelbar anslutning till att ett ensamkommande barn ger sig till känna för en svensk myndighet och har ansökt om uppehållstillstånd. Av 22 § LMA framgår att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn inte får överklagas. När Migrationsverket anvisat ett ensamkommande barn till en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). Migrationsverkets initiala anteckning om ålder blir i praktiken avgörande för anvisningsbeslutet enligt LMA; även om LMA-beslutet i formell mening endast är ett anvisningsbeslut och således inte innehåller en uttrycklig åldersangivelse så fattas sådant beslut endast avseende underårig. Beslutet enligt 3 § LMA får i sin tur också ett avgörande inflytande över vilken tillgång den sökande får till övriga av samhällets resurser i form av skola, ersättningar och vård. Det anses vara för barnets bästa att snabbt bli anvisad till en kommun som ordnar boende och god man samt utreder barnets behov av stöd (prop. 2012/12:162, s 19).

Det är tydligt uttalat i förarbetena att Migrationsverket inte ska ordna boende för ensamkommande barn (prop. 2005/06:46, s 42 f). I förarbetena till den lagändring genom vilken boende för asylsökande ensamkommande barn blev ett kommunalt ansvar noteras att avsaknaden av identitetshandlingar många gånger gör det svårt att avgöra om en person fyllt 18 år samt att en del asylsökande utger sig för att vara yngre än 18 år i hopp om att få en mer gynnsam behandling av sin asylansökan (prop. 2005/06:46 s 28). Problematiken med åldersbedömningar kommenteras dock inte närmare. Ersättningar till kommuner enligt LMA hanteras av Migrationsverket. De huvudsakliga tillämparna av LMA, utöver Migrationsverket, är kommunala nämnder, framför allt socialnämnder. LMA innehåller ingen självständig reglering i fråga om förutsättningarna för utlänningars rätt att vistas i Sverige eller för att de ska få avlägsnas ur landet. Sammantaget talar det ovanstående avseende tillämpningen av LMA med styrka för att LMA inte kan eller ska läsas fristående från utlänningslagen. Slutsatsen av den tolkningen är att beviskrav och bevisbörda för att fastslå om någon är underårig enligt LMA är desamma som i asylprocessen.

För tillämpning av kriteriet underårig ska alltså göras sannolikt att någon är det. 4 (8) Särskilt om lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn För ensamkommande barn uppkommer tidigt frågan om att företrädas av en god man. Av 1§ i ovan rubricerade lag följer att god man i vissa fall ska förordnas för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Som framgår av 3 § fattas beslut av de kommunala överförmyndarna. Av samma paragraf framgår att ansökan kan göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får även självmant ta upp frågan. Ett godmanskap enligt denna lag ska vara en temporär lösning i avvaktan på att beslut fattas i anledning av barnets ansökan om uppehållstillstånd. I förarbetena till lagen betonas att det är fråga om ärenden av brådskande natur. Detta var ett av skälen till att beslutsbefogenheten lades hos överförmyndarna (prop. 2004/05:136 s 31 f).

Inte heller i lag om god man för ensamkommande barn omnämns åldersbedömning. Dock ska enligt denna lag ett självständigt beslut fattas av kommunal överförmyndare som förutsätter ett ställningstagande till huruvida någon är underårig eller inte. Förordnande av god man enligt denna lag förutsätter att det är fråga om underårig för att god man ska förordnas. Vad gäller beviskrav och bevisbörda kan, även vad gäller tillämpningen av lag om god man för ensamkommande barn, anföras att tillämpningen av denna lag är en del av asylprocessen.

Emellertid har godmanskapet enligt denna lag stora likheter med godmanskap enligt Föräldrabalken, som lagen hänvisar till och anknyter till i tillämpningen. Mot den bakgrunden är tolkningen att beviskrav och bevisbörda ska vara desamma som enligt Föräldrabalken den mest rimliga. Det får till följd att underårighet enligt denna lagstiftning ska vara ”styrkt”, det vill säga att det på objektiva grunder kan fastställas att det rör sig om en underårig. Tillämpningen av tvivelsmålets fördel i de aktuella lagstiftningarna Någon praxis eller några förarbeten som utvisar klart hur tvivelsmålets fördel ska tillämpas vid asylprövningen finns inte. Det finns heller inte någon praxis eller några förarbeten som utvisar ifall principen alls ska tillämpas vad gäller LMA och lag om god man för ensamkommande barn. Ett möjligt synsätt är att anse att denna princip tillgodoses bland annat genom tillämpning av bevisbördekravet ”sannolik” för identitet i asylprocessen och att en asylrättslig princip inte ska ges självständig betydelse för övriga mottagningsfrågor. Det synsättet skulle leda till att tvivelsmålets fördel inte har någon självständig betydelse vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn. 5 (8) Ett annat möjligt synsätt är att anse att den asylrättsliga principen inte i första hand handlar om en asylsökandes bevisbörda utan att principen har en vidare innebörd, bland annat i syfte att säkra att barn inte bedöms som vuxna. Det synsättet skulle leda till att principen om tvivelsmålets fördel gäller, under asylprövningen, även vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn.

Min uppfattning är att den vidare tolkningen av principen om tvivelsmålets fördel är den mest korrekta. De främsta argumenten för det är att frågor om asyl och mottagning är nära integrerade och beroende av varandra under ett asylärendes gång. Både LMA och lag om god man för ensamkommande barn bidrar också starkt till att säkra att underåriga behandlas just som underåriga, vilket är ett huvudsyfte med tvivelsmålets fördel vid åldersbedömning. Min uppfattning är alltså att tvivelsmålets fördel inte i första hand är att uppfatta som en bevislättnadsregel utan syftar till att skydda underåriga i en asylprocess. Principen ska därför enligt min mening gälla också vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn. Övrigt Socialnämnd, skola och vårdinrättningar måste under ett asylärendes gång fatta olika beslut där det är avgörande om någon är underårig eller inte. För andra förfaranden än asylprocessen finns inte några bemyndiganden i lagtext och inte heller några klarlägganden i förarbeten eller praxis för hur dessa myndigheter kan komma fram till ifall någon är underårig. Det innebär att det inte är klart vem som har bevisbördan och vilket beviskravet är. Varje myndighet har ett eget ansvar att vid tillämpning av lagstiftning överväga huruvida man tillämpar gällande lagstiftning på ett riktigt sätt och överväga att begära omprövning av/överklaga beslut man anser felaktiga. I förarbetena till förvaltningslagen (1986:223) anges att det är en närmast självklar eller underförstådd grundsats att förvaltningsmyndigheter är skyldiga att se till att deras ärenden blir tillräckligt utredda. Hur långt denna skyldighet sträcker sig och hur uppgiften att skaffa utredningen bör fördelas mellan myndigheten och den som är part i ärendet kan inte anges generellt utan beror på ärendets karaktär (prop. 1985/86:80 s 19). Migrationsverkets utredningsansvar vid asylprövningen, liksom vid anvisning enligt LMA, följer således av förvaltningsrättsliga grundsatser. 6 (8)

FRÅGA 2 Vad gäller de kommunala myndigheterna, skola och vårdinrättningar är svaret på fråga 2 redan givet under svaret på fråga 1 ovan. Ingen sådan myndighet har några direkta bemyndiganden i lagstiftning avseende åldersbedömningar. Däremot gör regelverken skillnad på de förmåner och den omsorg som ska tillhandahållas underåriga respektive de som inte är det. Myndigheterna som tillämpar regelverken har naturligen ett ansvar för att regelverken tillämpas korrekt och har möjligheter att begära omprövning samt – i förekommande fall – överklaga beslut av andra myndigheter, till exempel Migrationsverket. Myndigheterna måste också anpassa sin handläggning till att någon, efter viss tid, inte längre är underårig. Vad gäller Migrationsverket är läget ett annat. Beslutsunderlaget gällande en asylsökandes ålder kan förändras under ett asylärendes gång. Bedömningen av om den asylsökande är vuxen eller underårig ska därför normalt ske i samband med att beslut i asylärendet fattas (se JO:s beslut den 12 december 2012, dnr 4107-2011 och den 9 april 2015, dnr 6942-2013). Den första anteckningen om ålder anses endast utgöra utgångspunkt för verkets interna följande handläggningsåtgärder. I förekommande fall sker ändring i åldersbedömning under asylprocessen genom handläggningsbeslut (ofta benämnda tjänsteanteckning). I normalfallet görs slutlig åldersbedömning i samband med beslut i asylärendet. I JO-besluten av den 12 december 2012 (dnr 4107-2011) och av den 9 april 2015 (dnr 6942-2013) riktas kritik mot Migrationsverket och framhålls betydelsen av att åldersbedömningar görs på ett rättssäkert sätt. I det förra beslutet betonar JO vikten av att åldersbedömningar sker på ett rättssäkert sätt, vilket som regel förutsätter att de görs först i samband med att beslut fattas i asylärendet.

JO menar också att den asylsökandes åldersuppgift dessförinnan ska godtas, om det inte är helt uppenbart att den är felaktig. Emellertid lägger JO till att ifall det råder oklarhet om den uppgivna åldern och denna har betydelse för Migrationsverkets handläggning måste verket göra en bedömning. JO sluter sig till att åldern därvid både kan ”skrivas upp” och ”skrivas ned” i förhållande till vad den sökande själv uppgett. I det senare beslutet upprepar JO de tidigare utgångspunkterna och klargör att de ska gälla även vid överföring enligt Dublinförordningen. JO motiverar ställningstagandet med att beslutsunderlaget för en asylsökandes ålder kan förändras under ärendets gång. JO tillägger att detta ställningstagande inte utesluter att resultatet av en åldersutredning påverkar inriktningen på handläggningen, och att ärendet kan flyttas till en annan enhet. 7 (8) Även Socialstyrelsen har kommit till ett ställningstagande som är av särskilt intresse vad gäller åldersbedömningar (den 26 juni 2012, dnr 31156/2011). Socialstyrelsens ställningstagande är som följer. ”Den nuvarande ordningen inom Migrationsverket är att handläggaren noterar i journalen huruvida den enskilde har gjort det sannolikt att hans/hennes identitet innebär en ålder under 18 år. I praktiken har detta handläggningsbeslut en rättsverkan. Beslutet påverkar den unges sociala situation och samhällets stöd i form av boende genom socialtjänsten, rätt till god man, skolgång m.m. Med anledning av detta vill Socialstyrelsen erinra om att UNHCR, UNICEF, Europarådet m. fl. har gett tydliga rekommendationer att förändring av ålder bör ske på ett rättsäkert sätt i form av ett formellt beslut med besvärshänvisning, en uppfattning som Socialstyrelsen delar.” Hänsynen som JO och Socialstyrelsen hänvisar till är hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Högre krav ställs av naturliga skäl när beslut tas som är till nackdel för den enskilde; till exempel beslut som innebär att en enskild inte längre betraktas som underårig. Således måste det göras tydligt vilka formerna är för att ändra en åldersbedömning, ”skriva upp” eller ”skriva ner” ålder, under ett asylärendes gång. För det första måste det vara alldeles klart att det rör sig om beslut som ska föregås av utredning och kommunikation med den enskilde i enlighet med Migrationsverkets förvaltningsrättsliga utredningsansvar.

Detta innebär till exempel att förändrade åldersbedömningar inte ska skrivas i form av tjänsteanteckningar (som oavsett benämningen kan antas utgöra beslut). Det innebär vidare att den enskilde måste ges möjligheter att inkomma med bevisning och att det måste ske en tydlig kommunicering av att ett beslut under handläggning, om ändrad åldersbedömning, fattats. En viktig fråga är om ett beslut om ändrad åldersbedömning ska kunna överklagas separat eller endast i samband med att huvudsaken avgörs. Min uppfattning är att de rättssäkerhetshänsyn som JO och Socialstyrelsen betonar upprätthålls genom handläggningsbeslut, förutsatt att de följer förfaringssättet ovan. Den föreslagna gången kräver inte någon lagändring eftersom rätten att fatta beslut under hand följer av rätten att fatta beslut i huvudsaken. 8 (8) FRÅGA 3 Betydelsen av registrering av åldersbedömning för asylärendet och för anvisningen enligt 3 § LMA har tydliggjorts ovan. Den möjlighet som står till buds för kommuner som vill göra en annan åldersbedömning än Migrationsverket är att begära omprövning hos Migrationsverket eller att på annat sätt få verket att inse att omprövning av åldersbedömningen bör ske. Några klarlägganden i lagstiftning, förarbeten eller praxis avseende betydelsen för andra myndigheter av registrering i utlänningsdatabasen har jag inte hittat. Avsaknaden av sådana klarlägganden leder i sin tur till otydligheter i tillämpningen och oklara förväntningar kring betydelsen av registreringen i utlänningsdatabasen. Enligt verkets ställningstagande i den rättsliga kommentaren SR 35/2015 står det andra aktörer fritt att inom sin verksamhet själva ta ställning till sökandens uppgivna ålder. Verkets ställningstagande avseende ålder fram till att beslut i asylärendet fattas förstås således endast som utgångspunkt för att påverka inriktningen av den interna handläggningen. Med rådande tillämpning av regelverket finns det exempel på att kommuner anser sig fria att göra egna bedömningar av asylsökandes ålder, såväl enligt LMA som enligt lag om god man för ensamkommande barn. Det finns också exempel på att kommunala nämnder och vårdinrättningar hänvisar till Migrationsverkets registrering av ålder som styrande för de samhälleliga förmåner de tillhandahåller den enskilde. Det finns några nyare avgöranden från olika domstolar där domstolarna gör olika tolkningar av betydelsen av Migrationsverkets anteckning om ålder. Förvaltningsrätten i Karlstad anser i dom den 1 mars 2016, mål 2280-15, att asylsökandes ålder bör kunna prövas i ett ersättningsärende enligt asylersättningsförordningen och att Migrationsverkets nya åldersbedömning inte bör beaktas i ersättningsärendet. Luleå tingsrätt har i beslut den 8 mars 2016, Ä 3078-15, hänvisat till en tidigare dom från Kammarrätten i Jönköping där det fastslogs att åldersfrågan i första hand är en sak för Migrationsverket att utreda och fastställa. Beslutet innebar att överförmyndare inte gavs någon självständig rätt att bestämma en asylsökandes ålder utan att utgångspunkt ansågs vara Migrationsverkets bedömning i åldersfrågan. I den dom som refereras till av Luleå tingsrätt slog Kammarrätten i Jönköping fast att ”åldersfrågan bör bestämmas av Migrationsverket” och kammarrättens bedömning av ålder, i ett LVU-mål, utgick ifrån den av asylansökanden uppgivna åldern (dom den 10 februari 2016 i mål 3411-15).

http://skl.se/download/18.1562820d15385874ca8247a6/1458811283865/Bilaga+Migrationsverket+-+Nyheter+f%C3%B6r+%C3%96F%2C+mars+2016.pdf

Statistik

Artiklar visade
1304335
Back to Top