(under arbete)

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 

"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 

 

http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening

 

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga

Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga

I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag

I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande

Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här

Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

 

Amin,färdig snickare om ett år-

Foto:J Samuelsson

20000 skolungdomar på Yrkes-SM

 

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Omkostnadsersättning till familjehem ska täcka dagersättning

Migrationsverket avslog dagersättningen till ett ensamkommande barn på grund av att barnet är placerat i ett familjehem och socialtjänsten betalar full omkostnadsersättning till familjehemmet. Barnet överklagade beslutet genom sin gode man och förvaltningsrätten upphävde beslutet och visade målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning. (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4898-16, meddelad 2016-11-28.) 

______________________________________

Statistik 2017
63 ensamkommande barn och unga varav 7 flickor har till och med den 16 januari 2017 registrerats som asylsökande i Sverige. 
Flertalet från Afganistan 16,  Marocko 13, Somalia 7, Algeriet 6, Albanien 4.

Statistik 2016
Under 2016 kom sammantaget 2199 ensamkom mande barn och unga. Under 2016 avgjordes 9495 ärenden varav 3565 gällde afghanska ensamkom mande. 2131 fick bifall på sin ansökan och 617 avslag. Bifallsandelen borträknart Dublinfall var 78% jämfört med till exempel ensamkommande barn och unga från Marocko som var 16%.

Totalt utreste 176, varav 77 från Afghanistan, självmant till hemlandet i 15 fall med tvång. 188 utreste självmant till Dublinland i 6 fall med tvång.

Handläggningstiden var i snitt 353 dagar.

 

____________________________________

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga 

Som många gode män och vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp

___________________________________

Prenumerationer och Nyhetsbrev

Gå tillwww.rgmv.se och fyll i uppgifterna för prenumeration respektive medlemskap.

___________________________________

 

Vägen till Sverige

Det förekommer att ungdomar på eget initiativ och mot föräldrarnas vilja söker sig till länder med bättre framtidsutsikter än vad hemlandet kan erbjuda, trötta på krig och konflikter. Men vanligtvis är det anhöriga, den klan de tillhör eller kriminella som bestämmer att ungdomen skall lämna hemlandet och bege sig till Europa
Vägen till Sverige

____________________________________

TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

_____________________________________

Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening
Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.(Regeringskansliet 2016.01-19)

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/

 

Uppgivna  gode män att slutar
Riksföreninngen Gode män Vårdnadshavare, RGMVs talespersoner och länsombud uppger at de  dagligen får samtal från uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget. En socialtjänst som på många håll havererat, personal på boenden som saknar kompetens, en utbildning för barn och unga som inte leder till måluppfyllelse för de allra flesta samt avsaknaden av stöd och utbildning gör att många gode män inte orkar fortsätta med uppdraget.

Manifestation mot våldet

Till den manifestation som anordnades vid stadshuset i Malmö med anledning av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid kom närmare 1000 personer varav många var Ahmeds klasskamrater. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll ett anförande och en släkting till Ahmed talade om den oro som finns  för barn och ungas framtid när våldet får råda. Men det är inte bara det ökade våldet som inger oro för framtiden det gör även ett ökat drogmissbruk, prostitution och kriminalitet inte minst bland ensamkommande barn och unga.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/brottsbekampande-och-brottsforebyggande/

_______________________________________

Vårdnadshavares ansvar
20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015 däribland många nyanlända. "Vårdnadshavarna ska se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt." (Skolinspektionen 2017-01-09)
______________________________

Ensamkommande ungdomar prostituerar sig
Det är inte bara papperslösa som säljer sex. Det förkommer även att ungdomar som bor på familjehem eller på HVB boenden utnyttjas. För gode män, Socialtjänst och personal på boenden finns det anledning att vidta åtgärder för att förhindra att ungdomar prostituerar sig eller tvingas till det.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ensamkommande-saljer-sex-pa-gatan
http://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/278-oevernattningar-maenniskohandel

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och personalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 
God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamerakanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämmanderätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. 
Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 
JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.


TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 
"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 
http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga
Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM
20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamera kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnadshavare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15 Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 

JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%20201523%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening (2016-10-30)
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga.
 Läs mer


Anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen  
(2016-10-30)
”Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.(Justitiedepartementet 2016-09-23 
http://www.regeringen.se/contentassets/2a7ea18138804f4fbf73370bec9955de/ds-2016_34.pdf


Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.


Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer


 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM (2016-10-30)

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.


Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer


God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/
magnetkamera
kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer


Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

 

 

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga (2016-10-30)
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/


Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag (2016-10-30)
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende (2016-10-30)
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15


Kommuner tar hem "sina barn" (2016-10-30)

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer


JO beslut (2016-10-30)
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%
20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Inkorperering av Barnkonventionen (201610-11)
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över betänkandet, avstyrker att i dess nuvarande utformning med undantag av förslagen till ändring i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen med instruktion (2007:1021) för Barnombudsmannen

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Remissvar/2016/Remissvar_Betänkandet%20Barnkonventionen%20blir%20svensk%20lag%20SOU_2016-19.pdf


Behörighet till gymnasieskolan (2016-09-25)

Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-09-25)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


SKL uppfattning om gode män/vårdnadshavares roll vid omplaceringar (2016-09-25)
Flera överförmyndare har under året uppgett till oss att kommuner börjat flytta ”hem” ensamkommande barn som tidigare anvisats till en annan kommun. Viss oklarhet verkar råda kring vilken bestämmanderätt den gode mannen och barnet har i dessa frågor och vi vill därför belysa några ställningstaganden i ämnet.Läs mer


Anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik (2016-09-25)
Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid. (Kammarrätten i Göteborg 2016-08-23)
http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=50268


Sommarjobb (2016-08-29)

Sommarjobb kan som bekant utgöra en viktig väg in i arbetslivet, och kanske inte minst för ensamkommande unga. Bra att veta är därför att en asylsökande som har fyllt 16 år och har identitetshandlingar, eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet, är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i enlighet med 5 kap. 4  § utlänningsförordningen (AT-UND).

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159a280/
1463059120621/05+Aktuellt+om+maj+2016.pdf


Semester (2016-08-29)
En god man/vårdnadshavare kan självklart ta semester, men inte från uppdraget. Uppdraget är personligt och möjligheten att utfärda en fullmakt till någon annan under ledigheten är begränsad i tid och enbart till för mindre åtgärder. Det är  dock möjligt att bli entledigad och förordnas på nytt efter semestern. 


140 ensamkommande har återtagit sin ansökan (2016-08-29)
Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utrednings samtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100. Av de 3000 personer som har valt att återkalla sin ansökan har 140 st varit ensamkommande barn.(Migrationsverket 2016-05-04)


Tillsyn (2016-08-29)
Sju av landets 21 länsstyrelser utövar idag tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn och dessa är Stockholm, Dalarna, Skåne, Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.
Men liksom för elva år sedan kännetecknas verksamheten idag av bristande tillsyn och kvalitets kontroller.

http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26')


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-29)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.


http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-08-24)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-24)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Behörighet till gymnasieskolan (2016-08-24)
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige (2016-08-18)

Migrationsverkets prognos för 2016 utgår ifrån ett nedre och ett övre scenario samt ett planeringsantagande däremellan.Prognosen för antalet asylsökande år 2016 skrivs ned till mellan 30 000 och 50 000, och planeringsantagandet är att 34 500 personer varav 3 000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige under 2016. (Migrationsverket 2016-07-25)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-25-Kontrollatgarder-ger-fortsatt-effekt-pa-antalet-asylsokande-till-Sverige.html


Beslut i mål om byte av offentligt biträde
 (2016-07-21)
Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet. (Högsta förvaltningsdomstolen 2016-06-21)
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Juni/6499-15.pdf


Nytt uppdrag för BO (20116-07-20)

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Diarienummer: S2016/04467/FST (Regeringskansliet 2016-07-01)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/06/uppdrag-om-varfor-ensamkommande-barn-forsvinner/


Nu blir sfi en del av komvux (2016-07-20)
I dag upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/nu-blir-sfi-en-del-av-komvux/


Uppdrag att förbättra tillsynen 2016-07-14
Regeringen har gett ett uppdrag till sju länsstyrelser att förbättra tillsynen och stödet till gode män och överförmyndare.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/uppdrag-att-forbattra-tillsynen-av-gode-man-och-forvaltare/


Unga migranter (2016-06-25)

Under en följd av år har det varit känt att oseriösa personer åtagit sig ett orimligt antal uppdrag som god man i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar och de kan tjäna en million om året genom att åta sig trettio till kanske femtio uppdrag samtidigt. 


Praktikplatser för asylsökande (2016-06-25)

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” Migrationsverket 2015-10-26 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Ramadan (2016-06-21)

För en god man finns det goda skäl att ha vissa kunskaper om islam för att kunna agera för barn och ungas  bästa. Likaväl som vi förväntas hjälpa till med asylprocessen, skolan, boendet och många andra saker i deras vardag är det självklart att även frågor som gäller religion och livskvalitet ingår i uppdraget. 
Läs mer


Dom ger kommunen rätt att omplacera barn/unga (2016-06-08
Kammarrätten i Göteborg har i två domar konstaterat att Kumla kommun haft rätt att omplacera två ensamkommande barn från tillfälliga familjehem till kommunens HVB-hem för ensamkommande barn. Kammarrätten bedömer att kommunens beslut att omplacera barnen skapar en bättre sammanhållen bild av barnets hela livssituation och ger en ökad trygghet både nu och i framtiden. (Kammarrätten i Göteborg 2016-05-30) Läs mer


 

Medicinska åldersbedömningar (2016-05-27)

Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige behövs. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.
(Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Morgan Johansson 2016-05-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/rattsmedicinalverket-far-i-uppdrag-att-genomfora-medicinska-aldersbedomningar/

 


 

Föreningar får ökade anslag för läxhjälp (2016-05-16)
"Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid." (Regeringen 2016-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/
2016/02/ideella-foreningar-far-okade-anslag-for-laxhjalp/


Bidrag för glasögon (2016-05-16)
800 kronor i bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år från och med 1 mars 2016, har regeringen bestämt. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för införandet av lagstadgat glasögonbidrag till barn och unga i åldern 8–19 år.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor
-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-barn-och-unga/ 


 

Asylsökande (2016-04-23)

De senaste sju dagarna har 499 personer sökt asyl i Sverige av dessa var 24 ensamkommande barn/unga, varav 13 % från Afghanistan.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-04-08-502-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


Vårdplan och Fullmakt (2016-04-23)

Socialtjänsten i vissa kommuner skickar fullmakter för undertecknande till gode män och vårdnads havare. Självklart finns det anledning att samverka men om du inte finner det lämpligt så skriv inte under fullmakten. 

I de fall du får en begäran per post om dina syn punkter på en vårdplan  kan det vara ett bra tillfälle att delge socialtjänsten det du anser vara ”din ungdoms” bästa utifrån vad du och ungdomen kommit fram till.


Tradegi för ungdomar-förlust för samhället (2016-04-22)

En rapport från Skolverket visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. Rapporten visar också att det finns behov att utveckla språkintroduktion och hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. (Skolverket 2016-04-06)
Det är angeläget att snabbt och effektivt ta fram åtgärder för att få unga nyanlända till utbildning och arbete. Kanske ryms inte dessa åtgärder inom dagens system och gode män bör öveväga att redan vid skolstarten försöka ordna med hantverksutbildningar för de äldre ungdomarna som ett alternativ till en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3622


Barnrättighetsutredningen (2016-04-05)

Fredag den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/barnrattighetsutredningens-presenterade-sina-slutsatser-for-barnminister-asa-regner/


ICA kort spärras (2016 01 22)
Många gode män har erfarit och andra kommer framöver göra det att Migrationsverket spärrar ICA kortet och att utbetalningar av dagsbidrag  och bidrag för kläder till ensamkommande barn och unga som är placerade på familjehem upphör. Vissa kan vara undantagna beroende på hur avtalet mellan kommunen/och familjehemmet alternativt konsultföretaget är utformat.

Anledningen till att bidragen upphör är att Migrationsverket anser att dessa ersättningar ingår i den omkostnadsdel som utbetalas till familjehemmet alternativt konsultföretaget. Information i frågan har utlovats av Migrationsverket men uteblivit.

För gode män till ungdomar på Familjehem är uppdraget detsamma inklusive den del som gäller ekonomin så det finns anledning att kräva uppgifter av kommunen, familjehemmet eller konsult företaget för att kunna ta ansvar för ekonomin och kunna redovisa ekonomin om en redovisning efterfrågas av Överförmyndaren.


Unga ensamkommande migranter
Den ungdom som du blir god man för är en oftast en målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. Läs mer 


Beräkningar, asylsökande
Vid en presskonferens den 22/10 meddelade regeringen att:
Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140000 och 190000 asylsökande, varav 29000-40000 är ensamkommande barn.
2016 ligger beräkningarna på mellan 100000 och 170000, varav 16000-33000 är ensamkommande barn. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.
-EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.


Åldersbedömning
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöver- domstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.”
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html


Civicio Zero och A 28
I den eviga staden Rom med Vatikan staten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero på Via dei Bruzi nr 10, 2 km söder om Termini.Läs mer


Samtal med tolk
En av flera faktorer som skiljer uppdraget som gode män för ensamkommande unga från ett vanligt godmanskap är att samtalen med ungdomen under en relativt lång tid måste genomföras med hjälp av en tolk. Läs mer


Offentlighets-sekretesslagen
I Migrationsverkets verksamet reglerar Offentlighets- och sekretesslagen vilka handlingar och uppgifter som skyddas av sekretess.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/
Läs mer


Rosorna blommar i Kabul 
Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, befinner sig regelbundet i olika delar av Afghanistan. (se vidare SAKs hemsida 


Flyktingar på Malta
Som Europas sydligaste stat, tillsammans med den italienska ön Lampedusa, är Malta första asylland för tusentals flyktingar. fortsSå arbetar Migrationsverket med asylärenden

Anders Danielsson,  general direktör, på Migrationsverket bemöter kritik som  riktats mot verket. forts Bli svensk med borgare

För dem som söker medborgar skap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts.fortsHur många uppdrag
Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnads havare utförs fortsBeslut om stödboende (2016-01-22)

Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5  Vad räknas som skolk?
All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. För gode män finns det en påtaglig risk att bli återbetalningsskyldiga då skolor inte frekvent rapporterar frånvaro och inte sällan meddelar HVB eller familjehemmet i stället för den gode mannen. CSN 2015-07-08
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722Vuxna asylsökande uppger att de är minderåriga

På grund av den stora belastningen påMigrationsverket är ålderskontrollerna eftersatta. Det finns vuxna asylsökande som utnyttjar detta och uppger att de är underårigaoch placeras därför i familjehem, på HVB avsedda för barnoch ungdomar, går i skolan tillsammans med elever itonåren och får en god man år. Läs merResa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare (STV) har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och om det i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa. FortsGode män hoppar av
Samtidigt som behovet av gode män till ensamkommande aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag beroende på att socialtjänsten... Läs mer Ersättningar, bidrag... 
och skicka pengar till anhöriga. Asylsökande ensamkommande barn unga som saknar pengar eller andra tillgångar.Läs mer Om Somalia
Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen. Läs merMedicinska åldersbedömningar
Barnläkarföreningen presenterar sin syn på medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. BLF,Anders Hjerne 2015-07-17
http://www.barnlakarforeningen.se /2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/God man/vårdnadshavares ansvar
En god man/vårdnadshavares ansvar för efterforskning och återförening är mycket begränsade och handlar i huvudsak om...fortsHur kommer de hit
Utrustade med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas de i dagar genom Europa vanligtvis med bil eller långtradare. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen -till-sverige3http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistanKan det vara människohandel
Varje år försvinner barn och unga. Hur många är oklart  och det är sällan de påträffas. forts Barn/unga försvinner
När barn unga försvinner från boenden är det i huvudsak två faktorer som avgör om en god man skall kvarstå eller entledigas. Läs mer Ansluter sig till terror organisationer
Flertalet ensamkommande tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. fortsSKL vill inte ha gode män (2016-01-03)
"Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser att regeringen  snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode för ensamkommande barn och ungdomar.Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om  gode män för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande  barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd."Migrationsverkets experter förklarar
 
Dublinförordningen 
 
Migrationsverkets Martin Lindén, enhetschef för Dublinenheten, och Madelene Bergdahl, expert på migrationsrättsenheten,  besvarar frågor om Dublinförordningen. Migrationsverket 2015-12-04
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-04-Migrationsverkets-experter-forklarar-Dublinforordningen.html Krav på återbetalning av studiemedel
Att ha kontroll på att ungdomarnas närvaro i skolan och på deras ekonomi är viktigt då särskilt tillförordnade vårdnadshavare kan bli återbetalnings skyldiga av studiemedel när skolan rapporterar frånvaro till CSN. Ett flertal särskilt tillförordnade vårdnadshavare har fått krav från CSN på flera tusen kronor och riskerar att inte bara förlora pengar utan även att hamna hos Kronofogden.Barnpension och efterlevandestöd 
Barnpension kan sökas för de barn som har mist en eller båda sina föräldrar. Då våra ensamkommande barn/unga saknar föräldrar som arbetat i Sverige så söker man efterlevande stöd istället.Läs mer Förändringar i FB 
Den 1 januari 2015 trädde vissa förändringar i kraft som innebär förbättringar för gode män/vårdnads havare. fortsAsylprocessen påbörjas utan en god man närvarande
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och även bekräfta den, påbörjas idag asylprocessen utan en god man närvarande.  www.rgmv.se Om Afghanistan
Afghanistan gränsar till Pakistan, Indien, Kina, f.d. Sovjet och Iran. Landet har ingen kustgräns. Att landet saknar kustgräns försvårar relationer med grannländer eftersom kusten kunde ha skyddat och bevarat handeln med andra länder. Läs merBarn/ungas bästa
Det kan inte anses vara meningsfullt eller för deras bästa att de barn/unga som skall lämna Sverige, skall studera för att få. Gör så härUtbildningen för nyanlända elever dåligt anpassad
Den teoretiskt  inriktade utbildning som nyanlända elever erbjuds passar dem illa. forts Vem hjälper en god man/vårdnadshavare 
Uppdraget är givande och viktigt, men inte utan påfrestningar.Läs merRättsligt ställningstagande
Angående prövning och bedömning av barns ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. forts


 

Antalet asylsökande minskar
De senaste sju dagarna har 1929 personer sökt asyl i Sverige. Av dessa var  369 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 75 % afghaner.  I början av december var antalet över 6000 och tidigare under hösten omkring 10000. Migrationsverket 2015-12-30
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-30-Nagot-over-1-900-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


 


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar /kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdfAsylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html


 

Beslut om stödboende
Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.
IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5 

 Osäker prognos
Migrationsverkets beräkningar pekar på att 24000 barn och unga söker asyl i Sverige, 2016 men beräkningarna är osäkra. 
– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärlds analytiker på Migrationsverket. Migrationsverket 2016-01-28Fram till och med de 28
januari i år har Migrationsverket registrerat 620 ansökningar från ensamkommande omyndiga motsvarande antal inkomna ärenden januari 2015 var 560. 
http://www.migrationsverket.se/Om
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv
2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen--EUs-agerande-avgorande.html


 

Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutadtillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.
Som tonåringar vill de känna sig fria och umgås med kompisar som svenska ungdomar och trots omständighe terna försöka leva ett normalt liv. Läs mer


 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn.
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015 
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf 


 


Asylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas
giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25 
http://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html

·         KOMPETENSKRAV FÖR ATT GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE ATT REDOVISA TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE: 
          

Minst 20 stycken migrationsärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 
-          Minst 6 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 
-          För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 
  
·         FÖR ATT KVARSTÅ SOM GODKÄNT BITRÄDE SKA ÅRLIGEN REDOVISAS ATT OVANSTÅENDE KOMPETENSKRAV OM MINST 6 TIMMARS VIDAREUTBILDNING I MIGRATIONSRÄTT HAR UPPFYLLTS UNDER DET GÅNGNA ÅRET.   
  
·         SÄRSKILDA KOMPETENSKRAV FÖR ATT  GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN SKALL REDOVISAS TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN: 
tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   
  
·         KOMPETENSEN FÖR BITRÄDEN SOM REDAN NU ÄR UPPTAGNA I MV:S NUVARANDE DATABAS SKA ”OMPRÖVAS” ENLIGT OVAN.   
  
Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet). 

·         KOMPETENSKRAV FÖR ATT GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE ATT REDOVISA TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE: 
          

Minst 20 stycken migrationsärenden (barn- och/eller vuxenärenden) som offentligt biträde och/eller ombud i snitt under de senaste 5 åren. Detta krav ställs på dig som advokat alt. på din principal, för det fall du är biträdande jurist. 
-          Minst 6 timmars vidareutbildning i migrationsrätt (barn- och/eller vuxenärenden). 
-          För att en biträdande jurist ska godkännas, krävs att den biträdande juristens principal är godkänd. 
  
·         FÖR ATT KVARSTÅ SOM GODKÄNT BITRÄDE SKA ÅRLIGEN REDOVISAS ATT OVANSTÅENDE KOMPETENSKRAV OM MINST 6 TIMMARS VIDAREUTBILDNING I MIGRATIONSRÄTT HAR UPPFYLLTS UNDER DET GÅNGNA ÅRET.   
  
·         SÄRSKILDA KOMPETENSKRAV FÖR ATT  GODKÄNNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN SKALL REDOVISAS TILL MV I SAMBAND MED ANMÄLAN OM INTRESSE ATT FÖRORDNAS SOM OFFENTLIGT BITRÄDE I BARNÄRENDEN: 
tex. arbetslivserfarenhet av barnärenden och/eller utbildning på området.   
  
·         KOMPETENSEN FÖR BITRÄDEN SOM REDAN NU ÄR UPPTAGNA I MV:S NUVARANDE DATABAS SKA ”OMPRÖVAS” ENLIGT OVAN.   
  
Ovanstående krav gäller förutsatt att inte synnerliga skäl att frångå dessa föreligger (tex. sjukskrivning, föräldraledighet). 

Olämpliga placeringar
Under många år har det varit ett problem för landets kommuner och för gode män, att vuxna asylsökande uppger att de är omyndiga för att komma i åtnjutande av de fördelar det är i asylprocessen att vara omyndig och med förhopp ning att de ska hjälpa dem att få uppehållstillstånd, möjlighet till studier, arbete och ett bättre liv.

De åldersbedömningar Migrationsverket gör trots att de är otillförlitliga motiveras av att ensamkommande barn/ungas (ebu) ansökan ska prövas utifrån ett barnperspektiv då en asylsökandes ålder har betydelse i asylprocessen och i andra rättsliga och sociala sammanhang. 
Men avsaknaden av effektiva system för en säker åldersbestämning medför att även vuxna kan registreras som omyndiga och placeras på HVB och familjehem för ebu, påbörjar en skolgång tillsammans med elever i tonåren och förordnas en god man.

Detta är ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer.

Antalet asylsökande som av Migrationsverket bedöms vara äldre än vad de uppgett varierar över tid och påverkas av extraordinära förhållanden som till exempel en oväntad kraftig inströmning av asylsökande som kan medföra svårigheter för Migrationsverket att följa gällande rutiner som dessutom enligt JO hellre ska fri än fälla när det finns en osäkerhet om åldern och vid tveksamhet ska den ålder den asylsökande uppger godtas om den inte är uppenbart felaktig.
Utifrån de uppgifter Migrationsverket redovisat för Justitiedepartementet 2013 och en i övrigt samlad bedömning kan det röra sig om sex till tio procent eller fler av de asylsökande uppger en felaktig ålder.

Under 2015 registrerades 35369 ensamkommande underåriga (eku), det kan således handla om ett förhållande stort antal asylsökande som utnyttjar brister i mottagandet för att tillskansa sig fördelar.

Syftet med godmanskapet är det ska vara en hjälp för eku som på grund av sin ålder och bristande livserfarenhet kan behöva stöd i en utsatt situation och ska inte kunna utnyttjas av personer som är över arton år men felaktigt uppger att de är omyndiga. Men det sker ändå och ställer till problem för personal på boenden och ebu som tvingas bo med okända vuxna men även för  lärare och gode män.

Att lämna felaktiga ålderuppgifter handlar inte alltid om ohederlighet då unga asylsökande i många fall inte själva vet hur gamla de är då åldern inte har samma betydelse i vissa andra kulturer som i Sverige. I vissa fall kan de känna sig tvungna att uppge den ålder anhöriga eller smugglare uppmanat dem att uppge utan att förstå allvaret med att lämna felaktiga uppgifter eller att de obetänksamt följer de ”goda råd” som kompisar ger. När vuxna asylsökande utger sig för att vara minderåriga är det en annan sak. De har kunskap om fördelarna med att vara underårig och medvetna om att de lämnar oriktiga uppgifter.


I vissa fall uppgraderar Migrationsverket åldern på de asylsökandes som bedömts som underåriga men de görs först i samband med att beslut i asylärendet meddelas vilket troligen kommer att ädras 20mmaren 2107 då det finns ett förslag från regeringen om en tidigare åldersbedömning i asyöprocessen. Med nuvarande handläggningstider kan vuxna under lång tid därför utnyttja fördelarna som underårig då socialsekreterare, andra aktörer i regel inte vidtar några åtgärder för att förhindra det. Trots att det av en "Rättslig kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden" från Migrationsverket framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning utan kan inom ramen för sin verksamhet göra egna åldersbedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning. Men å andra sidan finns ett JO beslut i motsatt riktning.

Även SKL och Socialstyrelsen anser att kommunernas kan göra egna bedömningar. I SKLs nyhetsbrev till överförmyndare, nov.-dec sägs. "I de fall den gode mannen (eller blivande god man) liksom personal på boendet och socialtjänsten finner det uppenbart att den unge är betydligt äldre än 18 år och inte borde bo i ett HVB-hem eller familjehem där betydligt yngre barn är placerade,kan bestämmelsen i *10 kap. 2 § OSL användas av kommunen för att lämna uppgifter till Migrationsverket. Kommunens möjligheter att tillhandahålla platser till barn begränsas ju om vuxna personer upptar platser på boenden/i familjehem. Ett uppgiftslämnande borde därför kunna ses som nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sin verksamhet, särskilt med beaktande av den aktuella situationen med det stora inflödet av barn." SKL

*10. kap. 2 § OSL Nödvändigt utlämnande 2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder.

Socialstyrelsen anser " att det finns egentligen inte några legala hinder för socialtjänsten att inom ramen för sin verksamhet bedöma att en person är t.ex. över (eller under) 18 år. Frågan är mer om på vilka grunder man gör det i så fall och vilka konsekvenser det kan få. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2

Ytterst så är det även andra myndigheter som Migrationsverket – men även Skatteverket (ifråga om folkbokföring och identitetsuppgifter) som kan bedöma eller ändra födelseuppgifter angående ensamkommande barn eller andra personer som bosatt sig i Sverige.

Det oftast en fråga om beviskrav och bevisvärdering som kan prövas i domstol, tex. inom ramen för ett migrationsärende eller inom ramen för ett förvaltningsrättsligt ärende (t.ex. ifråga om identitet och folkbokföring, beslut från Skatteverket).

Vi kan inte ta ställning till om personal på HVB eller gode män kan anmäla till Migrationsverket när man tror att någon uppgett en felaktig ålder. Det måste var och en själv avgöra.

Om man märker att en placering inte är lämplig får man vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten kan se över om det finns ett bättre placeringsalternativ.”

Möjligheten för socialtjänsten att i vissa fall bryta sekretessen enligt 10. kap. 2 § OSL Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet för att lämna uppgifter till Migrationsverket angående ålder.

Socialstyrelsen tar inte ställning till om den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig eller inte. Varje socialnämnd måste själv bedöma om det finns möjlighet att bryta sekretessen i det enskilda ärendet. Vägledningen beskriver socialtjänstens ansvar att ge alla placerade ensamkommande barn och unga en trygg och säker omvårdnad och boende. Vägledningen vill motivera och underlätta för socialtjänsten att flytta fram positionerna genom att tydliggöra olika myndigheters ansvar och påtala det stora behovet av samverkan.

Men intresset för att rätta till det som är uppenbart fel är anmärkningsvärt lågt liksom ta det ansvar som åligger olika aktörer inte minst socialtjänsten. Åtgärder och anmälningar till Migrationsverket och Skatteverket om att omyndiga anses vara myndiga är sällan förekommande och ändringar av en fastställd ålder till följd av sådana anmälningar förekommer endast undantagsvis.

Skatteverket kan visserligen pröva en anmälan om felaktig ålder men i regel krävs att personen medger att åldern är felaktig, att det finns officiella handlingar där födelsedatum framgår om det finns kan skatteverket förorda en medicinsk bedömning vilket bara sker om det föreligger synnerliga skäl och med personens medgivande.

Personal på HVB, vårdnadshavare på EBO, familjehem, lärare, skola, sjukvården och gode män har ingen anmälningsplikt och är i regel inte angelägna att ifrågasätta en asylsökandes ålder och göra en anmälan trots att det kan finnas välgrundade skäl för det.

Socialtjänsten som enligt SoL har skyldighet att se till barn/ungas bästa och borde inse det uppenbart olämpliga i att okända vuxna bor tillsammans med ebu på HVB och familjehem kan och vidta åtgärder.

Men av okänd anledning gör man inte det.

J Samuelson, god man 2016-05-15

FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER

Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder i ärenden enligt utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande och lagen om god man för ensamkommande barn fördelar sig mellan olika myndigheter. Utredningen ska särskilt redovisa 1. Beslutande myndighet, bevisbörda och beviskrav enligt de olika lagstiftningarna, 2. Möjligheterna att bedöma ålder vid olika tillfällen enligt de olika regelverken, 3. Betydelsen av en registrerad uppgift om ålder i utlänningsdatabasen i förhållande till de olika lagstiftningarna.

 

INLEDNING

Som framgår av kommittédirektiv 2015:107 har även regeringen uppmärksammat att det finns behov av tydliggöranden i de frågor som behandlas i rättsutredningen. En särskild utredare ges i uppdrag ”att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”. Som en del av utredningsuppdraget, som ska redovisas under 2017, ingår att gå igenom ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala myndigheter i alla delar av asylprocessen. Utredaren ska därvid ”göra en avvägning mellan statens behov av styrning av ett nationellt åtagande, och kommunernas behov av att kunna påverka kommunmottagandet”. I direktiven framgår att förslagen som utredaren lämnar ska analyseras bland annat i förhållande till det kommunala självstyret. Inledningsvis ska också framhållas att rättsutredningen inte omfattar åldersbedömning i straffrättslig mening. Det kan emellertid konstateras att problematiken finns även inom detta område, vilket tydligt framgår av en dom från Svea Hovrätt (mål nr B 232-16, dom den 17 februari 2016) där domstolen ”skriver upp” den tilltalades ålder i förhållande till vad denne själv uppgivit. 2 (8) FRÅGA 1 Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Som framgår av domstolspraxis (se till exempel MIG 2011:11) och av den rättsliga kommentaren SR 35/2015 är ålder en del av en persons identitet. Sökanden har bevisbördan för att göra sin identitet, av vilken åldern är en del, sannolik (se till exempel MIG 2007:9). Migrationsverket upplyser sökande om att de, för att uppfylla sin bevisbörda, kan begära att få göra en medicinsk åldersbedömning. Inom asylrätten i allmänhet, däribland vid åldersbedömning, finns en bevislättnadsregel, tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt), till förmån för den asylsökande (se till exempel MIG 2007:12). I ett avgörande från Migrationsöverdomstolen (MIG 2014:1) framgår att tvivelsmålets fördel ska tillämpas också vid åldersbedömning. Domen hänvisar till UNHCR:s riktlinjer för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och det som anges i dessa riktlinjer angående att en viss felmarginal bör accepteras vid vetenskapligt bestämmande av ett barns ålder. Av domen och de riktlinjer från UNHCR som den hänvisar till framgår att barnet ska ges tvivelsmålets fördel och att en individ i tveksamma fall ska behandlas som ett barn.

I senaste versionen av det så kallade asylprocedurdirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU) finns bland annat en artikel, artikel 25, som innehåller garantier för ensamkommande barn. Av punkt 5 i nämnda artikel framgår att medlemsstater får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande barn. Där framgår också att ifall man i medlemsstat fortfarande hyser tvivel om åldern efter att läkarundersökning utförts så ska man utgå ifrån att sökanden är underårig. Vid Migrationsverkets initiala åldersbedömning registreras annan ålder än vad sökanden uppger endast i uppenbara fall eller där det finns bevisning som strider mot sökandens muntliga uppgifter och identiteten således är klarlagd på annat sätt. Vid träff i VIS anses identiteten klarlagd och identitetsuppgifterna ändras – om de inte överensstämmer med vad sökanden uppger - så att uppgifterna stämmer med VIS-träffen. Registreringen av sökandens födelsetid kan också komma att ändras under handläggningen av ett asylärende i samband med slagningar i Eurodac och handläggning i enlighet med Dublinförordningen. Särskilt om Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) Frågor om sysselsättning och bistånd till bland annat asylsökande regleras i LMA som tillkom 1994. LMA anger inte något om behörighet att göra åldersbedömningar. Ingen myndighet ska göra någon direkt åldersbedömning enligt LMA. Däremot är 3 (8) tillämpningen av ett antal av bestämmelserna i lagen och anknytande förordning beroende av ifall någon är underårig eller inte. I 1 § finns en legaldefinition av vad som avses med ensamkommande barn: ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”. I 2 och 3 §§ LMA finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år.

Enligt 2 § LMA ska Migrationsverket ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar. Enligt 3 § LMA ska Migrationsverket, för ensamkommande barn, anvisa en kommun som ska ordna boendet. Anvisning ska ske i omedelbar anslutning till att ett ensamkommande barn ger sig till känna för en svensk myndighet och har ansökt om uppehållstillstånd. Av 22 § LMA framgår att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn inte får överklagas. När Migrationsverket anvisat ett ensamkommande barn till en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). Migrationsverkets initiala anteckning om ålder blir i praktiken avgörande för anvisningsbeslutet enligt LMA; även om LMA-beslutet i formell mening endast är ett anvisningsbeslut och således inte innehåller en uttrycklig åldersangivelse så fattas sådant beslut endast avseende underårig. Beslutet enligt 3 § LMA får i sin tur också ett avgörande inflytande över vilken tillgång den sökande får till övriga av samhällets resurser i form av skola, ersättningar och vård. Det anses vara för barnets bästa att snabbt bli anvisad till en kommun som ordnar boende och god man samt utreder barnets behov av stöd (prop. 2012/12:162, s 19).

Det är tydligt uttalat i förarbetena att Migrationsverket inte ska ordna boende för ensamkommande barn (prop. 2005/06:46, s 42 f). I förarbetena till den lagändring genom vilken boende för asylsökande ensamkommande barn blev ett kommunalt ansvar noteras att avsaknaden av identitetshandlingar många gånger gör det svårt att avgöra om en person fyllt 18 år samt att en del asylsökande utger sig för att vara yngre än 18 år i hopp om att få en mer gynnsam behandling av sin asylansökan (prop. 2005/06:46 s 28). Problematiken med åldersbedömningar kommenteras dock inte närmare. Ersättningar till kommuner enligt LMA hanteras av Migrationsverket. De huvudsakliga tillämparna av LMA, utöver Migrationsverket, är kommunala nämnder, framför allt socialnämnder. LMA innehåller ingen självständig reglering i fråga om förutsättningarna för utlänningars rätt att vistas i Sverige eller för att de ska få avlägsnas ur landet. Sammantaget talar det ovanstående avseende tillämpningen av LMA med styrka för att LMA inte kan eller ska läsas fristående från utlänningslagen. Slutsatsen av den tolkningen är att beviskrav och bevisbörda för att fastslå om någon är underårig enligt LMA är desamma som i asylprocessen.

För tillämpning av kriteriet underårig ska alltså göras sannolikt att någon är det. 4 (8) Särskilt om lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn För ensamkommande barn uppkommer tidigt frågan om att företrädas av en god man. Av 1§ i ovan rubricerade lag följer att god man i vissa fall ska förordnas för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Som framgår av 3 § fattas beslut av de kommunala överförmyndarna. Av samma paragraf framgår att ansökan kan göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får även självmant ta upp frågan. Ett godmanskap enligt denna lag ska vara en temporär lösning i avvaktan på att beslut fattas i anledning av barnets ansökan om uppehållstillstånd. I förarbetena till lagen betonas att det är fråga om ärenden av brådskande natur. Detta var ett av skälen till att beslutsbefogenheten lades hos överförmyndarna (prop. 2004/05:136 s 31 f).

Inte heller i lag om god man för ensamkommande barn omnämns åldersbedömning. Dock ska enligt denna lag ett självständigt beslut fattas av kommunal överförmyndare som förutsätter ett ställningstagande till huruvida någon är underårig eller inte. Förordnande av god man enligt denna lag förutsätter att det är fråga om underårig för att god man ska förordnas. Vad gäller beviskrav och bevisbörda kan, även vad gäller tillämpningen av lag om god man för ensamkommande barn, anföras att tillämpningen av denna lag är en del av asylprocessen.

Emellertid har godmanskapet enligt denna lag stora likheter med godmanskap enligt Föräldrabalken, som lagen hänvisar till och anknyter till i tillämpningen. Mot den bakgrunden är tolkningen att beviskrav och bevisbörda ska vara desamma som enligt Föräldrabalken den mest rimliga. Det får till följd att underårighet enligt denna lagstiftning ska vara ”styrkt”, det vill säga att det på objektiva grunder kan fastställas att det rör sig om en underårig. Tillämpningen av tvivelsmålets fördel i de aktuella lagstiftningarna Någon praxis eller några förarbeten som utvisar klart hur tvivelsmålets fördel ska tillämpas vid asylprövningen finns inte. Det finns heller inte någon praxis eller några förarbeten som utvisar ifall principen alls ska tillämpas vad gäller LMA och lag om god man för ensamkommande barn. Ett möjligt synsätt är att anse att denna princip tillgodoses bland annat genom tillämpning av bevisbördekravet ”sannolik” för identitet i asylprocessen och att en asylrättslig princip inte ska ges självständig betydelse för övriga mottagningsfrågor. Det synsättet skulle leda till att tvivelsmålets fördel inte har någon självständig betydelse vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn. 5 (8) Ett annat möjligt synsätt är att anse att den asylrättsliga principen inte i första hand handlar om en asylsökandes bevisbörda utan att principen har en vidare innebörd, bland annat i syfte att säkra att barn inte bedöms som vuxna. Det synsättet skulle leda till att principen om tvivelsmålets fördel gäller, under asylprövningen, även vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn.

Min uppfattning är att den vidare tolkningen av principen om tvivelsmålets fördel är den mest korrekta. De främsta argumenten för det är att frågor om asyl och mottagning är nära integrerade och beroende av varandra under ett asylärendes gång. Både LMA och lag om god man för ensamkommande barn bidrar också starkt till att säkra att underåriga behandlas just som underåriga, vilket är ett huvudsyfte med tvivelsmålets fördel vid åldersbedömning. Min uppfattning är alltså att tvivelsmålets fördel inte i första hand är att uppfatta som en bevislättnadsregel utan syftar till att skydda underåriga i en asylprocess. Principen ska därför enligt min mening gälla också vid tillämpningen av LMA och lag om god man för ensamkommande barn. Övrigt Socialnämnd, skola och vårdinrättningar måste under ett asylärendes gång fatta olika beslut där det är avgörande om någon är underårig eller inte. För andra förfaranden än asylprocessen finns inte några bemyndiganden i lagtext och inte heller några klarlägganden i förarbeten eller praxis för hur dessa myndigheter kan komma fram till ifall någon är underårig. Det innebär att det inte är klart vem som har bevisbördan och vilket beviskravet är. Varje myndighet har ett eget ansvar att vid tillämpning av lagstiftning överväga huruvida man tillämpar gällande lagstiftning på ett riktigt sätt och överväga att begära omprövning av/överklaga beslut man anser felaktiga. I förarbetena till förvaltningslagen (1986:223) anges att det är en närmast självklar eller underförstådd grundsats att förvaltningsmyndigheter är skyldiga att se till att deras ärenden blir tillräckligt utredda. Hur långt denna skyldighet sträcker sig och hur uppgiften att skaffa utredningen bör fördelas mellan myndigheten och den som är part i ärendet kan inte anges generellt utan beror på ärendets karaktär (prop. 1985/86:80 s 19). Migrationsverkets utredningsansvar vid asylprövningen, liksom vid anvisning enligt LMA, följer således av förvaltningsrättsliga grundsatser. 6 (8)

FRÅGA 2 Vad gäller de kommunala myndigheterna, skola och vårdinrättningar är svaret på fråga 2 redan givet under svaret på fråga 1 ovan. Ingen sådan myndighet har några direkta bemyndiganden i lagstiftning avseende åldersbedömningar. Däremot gör regelverken skillnad på de förmåner och den omsorg som ska tillhandahållas underåriga respektive de som inte är det. Myndigheterna som tillämpar regelverken har naturligen ett ansvar för att regelverken tillämpas korrekt och har möjligheter att begära omprövning samt – i förekommande fall – överklaga beslut av andra myndigheter, till exempel Migrationsverket. Myndigheterna måste också anpassa sin handläggning till att någon, efter viss tid, inte längre är underårig. Vad gäller Migrationsverket är läget ett annat. Beslutsunderlaget gällande en asylsökandes ålder kan förändras under ett asylärendes gång. Bedömningen av om den asylsökande är vuxen eller underårig ska därför normalt ske i samband med att beslut i asylärendet fattas (se JO:s beslut den 12 december 2012, dnr 4107-2011 och den 9 april 2015, dnr 6942-2013). Den första anteckningen om ålder anses endast utgöra utgångspunkt för verkets interna följande handläggningsåtgärder. I förekommande fall sker ändring i åldersbedömning under asylprocessen genom handläggningsbeslut (ofta benämnda tjänsteanteckning). I normalfallet görs slutlig åldersbedömning i samband med beslut i asylärendet. I JO-besluten av den 12 december 2012 (dnr 4107-2011) och av den 9 april 2015 (dnr 6942-2013) riktas kritik mot Migrationsverket och framhålls betydelsen av att åldersbedömningar görs på ett rättssäkert sätt. I det förra beslutet betonar JO vikten av att åldersbedömningar sker på ett rättssäkert sätt, vilket som regel förutsätter att de görs först i samband med att beslut fattas i asylärendet.

JO menar också att den asylsökandes åldersuppgift dessförinnan ska godtas, om det inte är helt uppenbart att den är felaktig. Emellertid lägger JO till att ifall det råder oklarhet om den uppgivna åldern och denna har betydelse för Migrationsverkets handläggning måste verket göra en bedömning. JO sluter sig till att åldern därvid både kan ”skrivas upp” och ”skrivas ned” i förhållande till vad den sökande själv uppgett. I det senare beslutet upprepar JO de tidigare utgångspunkterna och klargör att de ska gälla även vid överföring enligt Dublinförordningen. JO motiverar ställningstagandet med att beslutsunderlaget för en asylsökandes ålder kan förändras under ärendets gång. JO tillägger att detta ställningstagande inte utesluter att resultatet av en åldersutredning påverkar inriktningen på handläggningen, och att ärendet kan flyttas till en annan enhet. 7 (8) Även Socialstyrelsen har kommit till ett ställningstagande som är av särskilt intresse vad gäller åldersbedömningar (den 26 juni 2012, dnr 31156/2011). Socialstyrelsens ställningstagande är som följer. ”Den nuvarande ordningen inom Migrationsverket är att handläggaren noterar i journalen huruvida den enskilde har gjort det sannolikt att hans/hennes identitet innebär en ålder under 18 år. I praktiken har detta handläggningsbeslut en rättsverkan. Beslutet påverkar den unges sociala situation och samhällets stöd i form av boende genom socialtjänsten, rätt till god man, skolgång m.m. Med anledning av detta vill Socialstyrelsen erinra om att UNHCR, UNICEF, Europarådet m. fl. har gett tydliga rekommendationer att förändring av ålder bör ske på ett rättsäkert sätt i form av ett formellt beslut med besvärshänvisning, en uppfattning som Socialstyrelsen delar.” Hänsynen som JO och Socialstyrelsen hänvisar till är hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Högre krav ställs av naturliga skäl när beslut tas som är till nackdel för den enskilde; till exempel beslut som innebär att en enskild inte längre betraktas som underårig. Således måste det göras tydligt vilka formerna är för att ändra en åldersbedömning, ”skriva upp” eller ”skriva ner” ålder, under ett asylärendes gång. För det första måste det vara alldeles klart att det rör sig om beslut som ska föregås av utredning och kommunikation med den enskilde i enlighet med Migrationsverkets förvaltningsrättsliga utredningsansvar.

Detta innebär till exempel att förändrade åldersbedömningar inte ska skrivas i form av tjänsteanteckningar (som oavsett benämningen kan antas utgöra beslut). Det innebär vidare att den enskilde måste ges möjligheter att inkomma med bevisning och att det måste ske en tydlig kommunicering av att ett beslut under handläggning, om ändrad åldersbedömning, fattats. En viktig fråga är om ett beslut om ändrad åldersbedömning ska kunna överklagas separat eller endast i samband med att huvudsaken avgörs. Min uppfattning är att de rättssäkerhetshänsyn som JO och Socialstyrelsen betonar upprätthålls genom handläggningsbeslut, förutsatt att de följer förfaringssättet ovan. Den föreslagna gången kräver inte någon lagändring eftersom rätten att fatta beslut under hand följer av rätten att fatta beslut i huvudsaken. 8 (8) FRÅGA 3 Betydelsen av registrering av åldersbedömning för asylärendet och för anvisningen enligt 3 § LMA har tydliggjorts ovan. Den möjlighet som står till buds för kommuner som vill göra en annan åldersbedömning än Migrationsverket är att begära omprövning hos Migrationsverket eller att på annat sätt få verket att inse att omprövning av åldersbedömningen bör ske. Några klarlägganden i lagstiftning, förarbeten eller praxis avseende betydelsen för andra myndigheter av registrering i utlänningsdatabasen har jag inte hittat. Avsaknaden av sådana klarlägganden leder i sin tur till otydligheter i tillämpningen och oklara förväntningar kring betydelsen av registreringen i utlänningsdatabasen. Enligt verkets ställningstagande i den rättsliga kommentaren SR 35/2015 står det andra aktörer fritt att inom sin verksamhet själva ta ställning till sökandens uppgivna ålder. Verkets ställningstagande avseende ålder fram till att beslut i asylärendet fattas förstås således endast som utgångspunkt för att påverka inriktningen av den interna handläggningen. Med rådande tillämpning av regelverket finns det exempel på att kommuner anser sig fria att göra egna bedömningar av asylsökandes ålder, såväl enligt LMA som enligt lag om god man för ensamkommande barn. Det finns också exempel på att kommunala nämnder och vårdinrättningar hänvisar till Migrationsverkets registrering av ålder som styrande för de samhälleliga förmåner de tillhandahåller den enskilde. Det finns några nyare avgöranden från olika domstolar där domstolarna gör olika tolkningar av betydelsen av Migrationsverkets anteckning om ålder. Förvaltningsrätten i Karlstad anser i dom den 1 mars 2016, mål 2280-15, att asylsökandes ålder bör kunna prövas i ett ersättningsärende enligt asylersättningsförordningen och att Migrationsverkets nya åldersbedömning inte bör beaktas i ersättningsärendet. Luleå tingsrätt har i beslut den 8 mars 2016, Ä 3078-15, hänvisat till en tidigare dom från Kammarrätten i Jönköping där det fastslogs att åldersfrågan i första hand är en sak för Migrationsverket att utreda och fastställa. Beslutet innebar att överförmyndare inte gavs någon självständig rätt att bestämma en asylsökandes ålder utan att utgångspunkt ansågs vara Migrationsverkets bedömning i åldersfrågan. I den dom som refereras till av Luleå tingsrätt slog Kammarrätten i Jönköping fast att ”åldersfrågan bör bestämmas av Migrationsverket” och kammarrättens bedömning av ålder, i ett LVU-mål, utgick ifrån den av asylansökanden uppgivna åldern (dom den 10 februari 2016 i mål 3411-15).

http://skl.se/download/18.1562820d15385874ca8247a6/1458811283865/Bilaga+Migrationsverket+-+Nyheter+f%C3%B6r+%C3%96F%2C+mars+2016.pdf

Landet Afghanistan

Anders Fänge har varit platschef hos Svenska Afghanistankommittén i tjugo år och blev hedersdoktor vid Umeå Universitet 2012. Han är väl insatt in landets historia och förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geografiska fakta

Afghanistan gränsar till Pakistan, Indien, Kina, f.d. Sovjet och Iran. Landet har ingen kustgräns. Att landet saknar kustgräns försvårar relationer med grannländer eftersom kusten kunde ha skyddat och bevarat handeln med andra länder. 12 % av landets yta består av odlingsbar mark jämfört med Europa som har 25-30% odlingsbar mark. Snön på vintern är mycket viktig eftersom den ger vatten till skörden sommartid.

 

Folkhälsan i Afghanistan

Landet har c:a 26-34 miljoner invånare och medellivslängden är 43-48 år. Alla sådana siffror måste tas med en stor nypa salt eftersom man inte genomför regelrätta folkräkningar utan uppskattar folkmängd efter att ha räknat i ett antal byar.

Ett av åtta barn dör före 5 års ålder. Varannan timme dör en kvinna i barnsäng ofta unga flickor. Lagen anger 16 år vid giftermål men den efterlevs inte alltid.

De flesta dör i TBC och Malaria och sjukdomar som hos oss undviks via vaccination. Många sjukdomar beror på smutsigt vatten. Detta och trafikolyckor dödar många fler än kriget. När Anders Fänge påpekar detta förhållande för journalister som vill ha uppgifter om olika krigsskådeplatser förs det sällan vidare.

 

Familjetraditioner

Manliga afghaner älskar sina mödrar och mödrarna omhuldar dem. Kvinnan flyttar till mannen efter giftermålet till hans familj och man bor tillsammans.

Sönerna förväntas ge trygghet på ålderdomen och ta hand om sina föräldrar. Döttrarna flyttar ifrån och har därför inte samma betydelse inför framtiden

 

Islamskt prästerskap

Statens inkomster från det egna landet är mindre än 10 %, resten består av utländska bidrag. Det islamska prästerskapet är starkt i byarna och stöds av bönderna, eftersom staten och dess företrädare ofta är korrupta. Varken väs- terlänningar eller ryssar har lyckats genomföra reformer i landet. I mitten av 90-talet kom talibanerna och drev bort de s.k. ”kommendanterna” som representerade staten. Idag finns talibaner i organiserad form i 30 av 34 provinser. Det finns ett starkt motstånd mot statlig inblandning och reformer. Landsbygden är mycket konservativ och den islamska lagen, sharia, tolkas att gälla före landets lagar.

Kommendanterna anlitades av USA när USA övergick till att kriga i Irak. Kommendanterna erbjöds och tog emot hundratals miljoner i dollar från USA som utdelades utan kvitto. De fick också inkomster från opium och heroin försäljning.

 

Västerländsk demokrati?

Det tog många hundra år för Sverige att bilda en enhetlig stat. Det går inte att kopiera den västerländska modellen på ett land som aldrig haft en fungerande stat eller ett demokratiskt politiskt system. Det har förekommit röstköp och fusk vid valen. Afghanistankommittén arbetar utifrån principen folk- till-folk men det statliga biståndet går från stat till stat. Det misslyckas när mottagande stat är korrupt. Polis- och rättssystem är mest korrumperat i Afghanistan. Av de tvåhundratusen i armén deserterar 30 %. Efter kontraktstidens slut efter 3 år förlänger endast 7 % sitt kontrakt.

 

Vad händer när USA lämnar Afghanistan?

Sverige och Australien är ensamma om att utlova ett ökat bistånd efter 2014. Många känner inte till att USA:s reträtt även medför ökad arbetslöshet. USA har privatiserat stödtjänster till militären och de afghaner som anlitats blir arbetslösa när USA lämnar. De som arbetat för västerländsk militär ses som landets motståndare. (Diskussionen om FN:s tolkar ska erbjudas asyl är ett exempel på detta dilemma, min anm.) Mycket talar för att fler blir flyktingar efter 2014, bedömer Anders Fänge.

 

Olika stammar, språk och folkslag

Det finns stora etniska motsättningar inom Afghanistan som består av stammar med många olika språk och folkslag som sinsemellan har olika status. Afghan betyder pashtuner som betyder stam, säger pashtunerna. Men endast 45 % av den afghanska befolkningen tillhör gruppen pashtuner. Pashtunerna räknas till indoarier och talar språket pashto. De är ofta sunnitiska muslimer. Exempel på andra grupper som talar andra språk och ser olika ut är tadjiker som uppskattas till 25 %. De talar dari och är kända för ekonomiskt kunnande. Folkgruppen hazarer betyder de tusenden och beräknas till 10 % av den afghanska befolkningen. Hazarerna har en bakgrund av att ha varit slavar och de utsätts fortfarande för diskriminering. Det är ett stolt folkslag som troligen har mongoliska rötter. Språket är hazaragi, en dialekt av persiskan. De är ofta shiamuslimer. De utför de farliga jobben och om de får möjlighet satsar de hårt på utbildning.

 

Att tänka på vid mottagande av flyktingar

 


-De har ingen erfarenhet av en fungerande stat.

-De är befogat misstänksamma eftersom afghanska statens representanter visat sig vara korrupta och opålitliga. Det är inte självklart för en afghan att tro på svenska statliga beslut.

 

-Man ser sig i första hand som medlem av sin grupp.

Det är viktigt att försvara gruppens rykte till varje pris (även om gruppen inte finns här). Det kan därför vara svårt att erkänna egna fel eftersom det kan leda till att gruppens rykte försvagas. Viktigt att inte tappa ansiktet. Särskilt viktigt är att inte ge hård kritik när andra är närvarande (något som för övrigt gäller alla människor, min anm).

 

-Det kan bli spänningar i ett boende med både pashtuner och hazarer eftersom hazarer ses som underlägsna av pashtuner

Flyktingarna är ofta hazarer. De har höga ambitioner och satsar på utbildning och att skicka pengar hem

 

-Gästfriheten är mycket omfattande

 

-Tidsuppfattningen har man fått via solen och kyrkklockorna, som vår tids fabriksvissla

 

Inger Wolf Sandahl, FSF:s styrelse

Kontaktar nu överförmyndaren i min kommun och ställa frågor kring det snåla arvode kommunen betalar ut till god man.

Jag förväntar mig inte underverk. Jag vet att flera gode män i Leksand hoppat av för de tycker att arvodet är så lågt att man som god man blir den som betalar för resor och andra utlägg.

Så ska det inte vara. Ersättningen ska vara rimlig och korrekt i förhållande till vad som varit i uppdraget. God man ska ha skälig ersättning. Det tolkar jag som att jag ska få ersättning för;

nödvändiga resor jag gjort i uppdraget

ersättning för den tid jag lagt på uppdraget

ersättning mot redovisade kvitton i uppdraget 

Det måste nog förtydligas att det är personal på boendet eller inom socialtjänsten som skjutsar till sjukbesök, folkbokföring och besök hos advokat. Så fungerar det tyvärr inte idag i Leksands kommun.

I Leksands kommun har det blivit mer och mer av skjuts för mig som god man. Ett boende har förklaringar till varför man gör som man gör. Man vill inte skapa orättvisa mellan ungdomarna, säger man. Skjutsar man en ska man måste man skjutsa alla. 

 

Ja, det var lite kort om vad som händer här i snörika Dalarna. 

Vänlig hälsning

Birgitta Målar, länsombud i Dalarna

För en god man finns det goda skäl att ha vissa kunskaper om islam för att kunna agera för barn och ungas  bästa. Likaväl som vi förväntas hjälpa till med asylprocessen, skolan, boendet och många andra saker i deras vardag är det självklart att även frågor som gäller religion och livskvalitet ingår i uppdraget. Barn/unga som söker asyl i Sverige kommer ofta från delar av världen där islam är den dominerande religionen och följdaktligen är många av dem  troende med ett behov att utöva sin religion. 
Det finns skäl att förkovra sig på området oavsett om man är ateist, agnostiker, kristen eller tror på judendom, buddihismen, hinduismen eller någon annan religion eftersom din  kunskap om islam kan bli en hjälp och ett stöd för ungdomen.
Samtal om religion


Som god man kan det vara lämpligt att du upp frågan om religion med ungdomen  i syfte att möjliggöra för dem att utöva sin religion om det är aktuelt och kanske också få en uppfattning om deras seriösitet.  
En del av ungdomarna är starkt troende, andra inte och i en del fall verkar verkar tron variera i styrka från dag till dag och inte sällan intensifieras i samband med de stora högtiderna. 

Om ungdomen vill, ibland är det så, ser du att en bönematta införskaffas liksom en qiblakompass, informerar om närbelägna moskeér, att det finns både papper och en kanna vatten på toaletten och maten är halal, om ungdomen vill ha det så.

Beträffande maten blir det inte sällan ett problem och inte minst gäller det halalkött som upprör känslorna på olika håll och debatten för och emot är stundtals intensiv och ibland hätsk. Frågan om halalkött är ingen praktisk fråga eftersom det är lätt att anskaffa. Oviljan, på sina håll,  att inte tillmötesgå barn och ungas önskemål om halalkött kan ha många förklaringar men med någon kunskap om islam är önskemålen förståliga och borde inte förosaka några problem om viljan finns. Fastan under Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns finns undantag från fastan och att det är viktigt att vara uppmärksam på att de ungdomar som vill fasta mår bra men i regel är det inga problem. http://islam.se/islams-fem-pelare/fastan


 

Barn/unga och islam


I Sverige råder religonsfrihet och i Barnkonventiones artikel 13-15 uttrycks varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Alla troende minderåriga har rätt att utöva sin religion, att besöka kyrkor, moskéer och delta i de högtider som ingår i religionen och de som inte är troende har rätten att avstå. 

I regel har personal på HVB, Familjehem, socialsekreterare och gode män men också  ungdomen bristande  kunskaper om islam och är dåligt orienterade när det gäller hur religionen kan utövas och de alternativ och möjligheter som finns. 
Ibland blir det här ett problem när det gäller skolgång och det dagliga livet eftersom ungdomarna förstår att de ofta vet mer än de vuxna runt omkring dem vilket kan leda till, förutom praktiska problem, att de kan vara frestande för att utnyttja vuxnas okunskap för att kanske få ledigt från skolan eller vara ute sent på kvällen.
Informera dig om vad som gäller, vad som är ”måsten”  i de här avseendena och uppmana personalen på boende att inbjuda en på området kunnig person som kan informera om och prata religion med ungdomarna.


 

 

Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen (DO)


Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att lagen följs, inrättades vid samma tidpunkt. 
I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är ålder, där förbudet begränsas till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening.

DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förbygga diskriminering.
www.do.seBakgrund

Islam växte fram på 600-talet på Arabiska halvön. I dag är islam den största religionen i västra Asien och norra Afrika samt i Indonesien, Bangladesh och Pakistan, i Sverige är islam den näst största religionen med omkring 350.000 utövare.


Som i andra relgioner finns det också inom islam olika företeelser som ifrågasätts och diskuteras, när det gäller islam handlar det bland annat om: koranen sett ur ett kvinnoperspektiv, Ramadan och tillämpningen av fastereglerna. sharialagar-en ålderdomlig juridik, den muslimska världen och demokrati, islam och homosexualitet, bruket av slöja och jihad-bruk och missbruk.Olika riktningar inom islam


Olika riktningar inom islam har uppstått eftersom man inte har varit överens om vem som är den rätte efterträdaren till Muhammed och därmed ledare för muslimerna. Efter Muhammeds död började folk strida om vem som skulle bli efterträdaren, och här splittrades religionen upp i två delar, sunni och shia  ur dessa riktningar har ett flertal mindre riktningar över tid uppstått.Sunnimuslimerna är den i särklass största gruppen med miljoner anhängare över hela världen.  De anser att den som är bäst lämpad ska vara den som leder. Sunniterna menade att den efterföljande skulle utses genom duglighet och fasthållandet vid sunna. Dom hänvisar ofta direkt till Muhammed som ledare.  


Shiamuslimer är den näst största inriktningen inom islam och dess anhängare anser att Ali och hans ättlingar är Muhammeds rättmätige efterföljare. Shiamuslimerna anser att det var ledare av Muhammeds ätt, imamer, som gav den rätta tolkningen av Koranen och Sunna.


Ahmadiyya är den tredje största inriktningen och uppstod i slutet av 1800-talet men accepteras inte av alla muslimer. Ahmadiya benämner sig själva som muslimer, men alla muslimska lärda inom alla ovannämnda grupper hävdar bestämt att de inte tillhör islam. Anledningen är att Ahmadiya, precis som namnet antyder, tror på ytterligare en profet efter Mohammad, Ahmed Ghulam Mirza, som levde i Indien på 1800-talet. 

Sufi kallar sig många olika grupper, en del är shia men en del anses dalla falla utanför ramen för islam.
Sufism används som en samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten inom islam. Sufiernas erfarenheter och läror är att vi, genom att rena sinnet från allt som inte är av Gud och förstå att kärleken är Guds sanna väsen,kan nå fram till den upplysning som öppnar medvetandet. Enligt sufisk åskådning får sharia (lagen) ofta företräda den yttre eller exoteriska dimensionen av religionen medan sufism definieras som islams inre dimension eller esoterism. Sufier, det vill säga utövare av sufism, säger sig eftersträva en personlig, oförmedlad och omedelbar kontakt med Gud samt kunskap om vad de uppfattar som den gudomliga kärlekens och vishetens uppenbarelser. De fem pelarna


Koranen beskriver fem plikter eller pelare som viktiga för muslimer i deras liv, De är: Trosbekännelsen, Bönen, Allmosan, Fastan och Vallfärden.
Trosbekännelsen, en av de fem grundpelarna


Den muslimska trosbekännelsen (Shahada), lyder:" Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet".
Den som i närvaro av två muslimer uttalar dessa ord uppriktigt på arabiska anses av de troende ha övergått till den muslimska tron. Det anses dck av vissa muslimer, att det är tillräckligt om dessa ord sägs i enskildhet, med enbart Allah som vittne.

Bönen, salah, en av de fem grundpelarnaMuslimer ber fem gånger om dagen vid bestämda tider och bönetillfällena har olika namn beroende tidpunkten på dygnet: i gryningen, Fajr, mitt på dagen, Zohr, på eftermiddagen, Asr, i skymningen, Maghrib och på natten, Isha. 

Bönen i islam föregås av en rituell tvagning, så kallad wudu. Den ska utföras i en viss ordning och innehålla särskilda element. Till exempel ska hela foten upp till ankeln tvättas tre gånger. Även ansiktet upp till hårfästet, samt munnen och näsan ska tvättas av. Under de många år jag varit god man har jag bara i två fall varit med om att mina underåriga  genomfört den rituella tvagningen  på det sätt som föreskrivs, ibland kan det till och med vara svårt att å dem att borsta tänderna. 
Likaså hör de till undantagen att de ber fem gånger om dagen, vid samtal med dem anger de färre tillfällen eller att de ber spontant då och då. Men det är ju deras sak och ingenting som du som god man behöver lägga dig i såvida de inte behöver hjälp om de inte vet hur de ska göra, hur de ska be, vilket faktiskt kan vara fallet.

Muslimer vänder sig mot Mecka under bön, böneriktningen kallas qibla och det finns speciella qiblakompasser. 
Moskéer byggs riktade mot Mecka och muslimer begravs också med ansiktet i qiblariktningen.

FredagsbönenFredag är dagen för den obligatoriska samlingsbönen och har följdaktligen en speciell religiös och social betydelse för  muslimer. Det är också en mötesplats, ett tllfälle att träffa kompisar, knyta nya kontakter och att umgås. För den underårige är fredagsbönen även ett sätt att bli införlivad i vuxenvärlden, känna gemenskap med sin kultur och en många gånger saknad värld. 
Trots att det är bättre att be alla de dagliga obligatoriska bönerna kollektivt, är det inte nödvändigt. Å andra sidan är det obligatoriskt för varje vuxen manlig muslim att iaktta fredagens samlingsbön. För kvinnor är det valfritt. 

När man gör sig i ordning för Jum'abönen, bör man ta sig en dusch eller ett bad på morgonen, sätta på sig rena kläder och avstå från att äta mat som ger dålig andedräkt, såsom lök eller vitlök. Fredagsbönen utföres alltid i moskéer, när detta är möjligt men alla platser folk kan samlas på lämpliga för ändamålet. Det är en plikt för muslimer som bor i ett samhälle att ordna något permanent arrangemang för fredagsbönen som skall utföras snarast efter att solen passerat sin högsta punkt. Fredagsbönen motsvarar då middagsbönen på vardagarna.
Fredagsbönen (Jum'a-bönen) leds, som alla andra samlingsböner, av en imam och föregås av en predikan av imamen, som leder bönen. Predikan är en del av dyrkandet och under den ska ingen prata eller göra någonting, förutom att koncentrera sig helt på vad imamen säger.
Predikan består av två delar och tar upp aktuella frågor, muslimers problem lokala eller universella, kommentarer eller förklaringar av delar ur Koranen eller religiösa bruk, kan vara ämnen för en predikan. Fredagspredikningarna är ett medel att undervisa muslimerna i deras skyldigheter och förpliktelser, att hålla dem å jour med aktuella frågor och att stärka de religiösa banden mellan de troende. En predikan ska börja och sluta med lovprisning av Gud, välsignelser över Profeten Muhammad och en bön för alla muslimer. Efter predikan läses en bön högt i motsats till andra böner under dagtid. (Källa Islamguiden)

 


Allmosan, Zakat, en av de fem grundpelarna


Den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet "Zakat" är rening. Den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det. 
Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på ett helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat. Om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte bara ett frivilligt bidrag till någon person eller för något ändamål. Den är inte heller en skatt som utfärdats av någon regering. Den är snarare en plikt som ålagts av Gud och som uppfylls av muslimerna i hela samhällets intresse. Ordet Zakat, såsom det används i Koranen, inkluderar inte bara välgörenhet, allmosor, tionde, officiell skatt, frivilliga bidrag osv utan inbegripen även gudsmedvetenhet och andliga såväl som moraliska motiv.
Fördelningen av Zakat görs direkt av muslimen själv eller också kan han/hon överlåta utdelningen av Zakat åt en institution. Enligt Koranen skall insamlade medel ges till:
fattiga och behövande muslimerna, de nya muslimska konvertitema, krigsfångarna, de skuldsatta muslimerna, de muslimska tjänstemän som utnämnts av en muslimsk guvernör för att samla in Zakat, de muslimer som genom forskning eller studier eller spridning av islam arbetar för Guds sak, de muslimska resenärer som befinner sig i främmande länder och behöver hjälp.
Den behörige mottagaren av Zakat inom de här kategorierna är den som inte har tillräckligt för livets nödtorft eller har mycket lite.

 


Fastan, Saum, en av de fem grundpelarna


Ramadan är den heliga fastemånaden och infaller 2013 tisdagen den 9 juli och pågår i 30 dagar fram till 7 augusti. Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern och den heliga fastemånaden, som är en av islams fem pelare. Genom att från gryning till skymning helt avstå från mat, dryck och sex ska muslimer som deltar i fastan lära sig tålamod och ödmjukhet och öka sitt medvetande om religionen. De ber till Gud (arabiska: Allah) mer än vanligt och önskar då förlåtelse för gångna synder och vägledning för att leva rättfärdigt och rena sig själva genom avhållsamhet och goda gärningar. Alla förväntas uppträda väl, ge allmosor (zakat), högakta sin familj och undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och ryktesspridning. Ramadan är också en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta senare måltider tillsammans. Företag sponsrar banketter för medarbetare och kunder. Bättre bemedlade personer dukar upp och delar ut mat till den som inte har råd eller hinner hem innan solen går ner. Gator och byggnader dekoreras och påkostade tv-produktioner är mycket populära i många länder.

Ramadan följs av högtiden eid al-fitr. Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. Muslimer tror att ramadan är en lyckobådande månad eftersom Gud då för profeten Muhammed uppenbarade de första verserna i islams heliga skrift Koranen.

Under ramadan ska alla vuxna och friska muslimer från gryning till skymning avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer. Genom fastan (sawm) anses hjärtat styras iväg från världsliga aktiviteter, själen renas och människor påminnas om hur beroende de är av Gud, vilket antas leda till större ödmjukhet, sannfärdighet och medvetenhet om det gudomliga i skapelsen. Genom att själva uppleva fattigdomens prövningar kan muslimer helhjärtat ge allmosan zakat, den tredje av islams fem pelare. Många barn vänjer sig gradvis vid fastan genom att till exempel bara avstå från mat och dryck en kortare tid under dagen. Vissa får lov att stå över fastan, bland annat gamla och sjuka, gravida eller ammande kvinnor, kvinnor som nylgen fött barn och de som har mens. Den som annars avstår från fastan eller bryter mot ramadans regler förväntas under ett senare tillfälle ta igen de missade dagarna.

 Böner och koranläsning

Muslimer uppmuntras att läsa hela Koranen under ramadan. Koranen är uppdelad i 114 kapitel (suror) och man bör läsa alla kapitel innan ramadan är slut. Somliga reciterar hela Koranen med särskilda böner som kallas tarawih och som hålls i moskén varje kväll och då ett helt avsnitt (juz') läses. Avsnitten utgör 1/30 av koranen så vid månadens slut har hela den heliga boken reciterats.

Givmildhet 
Ramadan är också en tid då muslimer ska ägna mindre tid åt världsliga aktiviteter och istället fokusera på självutveckling, rening av själen och upplysning. På så vis skapas en länk mellan dem själva och Gud genom bön, åkallan, välgörenhet, goda gärningar, vänlighet och hjälp till andra. 

Under denna period betalar man zakat mal som är en summa baserad på ens förmögenhet (normalt 2.5 procent av förmögenheten). I Sverige bestäms varje år för zakat al-fitr en summa som man ska ge sista dagen man fastar (75 kr/hushållsmedlem 2011).
Sociala aspekter av traditionen inkluderar inbjudningar till festliga måltider och att man bjuder de mindre bemedlade på mat.

Måltiden som bryter fastan 
Den fastebrytande måltiden i skymningen kallas på arabiska iftar som bokstavligen betyder frukost. När solen gått ner är det brukligt att först dricka vatten och äta dadlar samt yoghurt. Detta sker ofta rituellt och enligt profeten Muhammeds föredöme (sunna) och av praktiska hälsoskäl. 
Efter detta dagens första inmundigande följer tacksägelsebön innan en måltid som i många hem är enkel och består av frukt och grönsaker tillsammans med traditionella rätter. Numera är iftar ofta också banketter och små festivaler där familjer och vänner möts men också mer formella tillställningar som anordnas av företag och andra organisationer. Hela restauranger och festvåningar kan reserveras för hundratals gäster. 
Ramadan är en viktig högtid för muslimer då det är under denna månad som "allmaktens", "kraftens", "ödets" eller "härlighetens" natt (laylat al-qadr) anses ha infallit, sannolikt under det tjugosjätte dygnet i månaden. Det var då Guds budskap genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) började uppenbaras för profeten Muhammed, vilket sedan nedtecknats i Koranen. Om man ber under denna natt, motsvarar det 1000 månader, enligt Koranens sura 97.
Pigimsfärden Dhu´l-Hiddja (Haddj), en av de fem grundpelarna


Pilgrimsfärden till Makkah, staden där bara muslimer har tillträde. Enligt den muslimska tron, förutsatt att man klarar av det ekonomiskt sett och har en god hälsa, så är vallfärden till Makkah obligatoriskt en gång i livet. Vallfärden är en grundpelare i islam. Alla muslimer samlas i Makkah’s moské, det går stora plan ifrån länder med Islamsk tro under denna period till Makkah, och antalet människor kan bli upp till 2 miljoner. Alla är klädda i s.k vallfärdskläder. De består av mycket enkla, vita kläder eller två ihopsydda lakan. Tanken med det är att alla är lika inför Allah, det spelar ingen roll om man är förmögen eller tillhör en “bättre” familj. Kvinnorna ska också bära en huvudduk.

Ritualen går till på så sätt att man går 7 varv motsols runt den stora stenen Kaba och ju närmre man är stenen desto bättre är det. Helst ska man ta i/kyssa på den. Enligt religionen är stenen en religiös symbol och sägs ha blivit ditplacerad av Allah. Efter besöket vid Kaba reser vissa pilgrimer vidare till Muhammeds grav. Under vallfärden finns ett antal regler. Man får varken raka sig, klippa håret eller klippa naglarna. Man får inte ha sexuellt umgänge, inte röka eller utöva våld. En annan regel är att högst 1% av ett lands befolkning får genomföra vallfärden, pga att det blir så mycket folk. Många människor svimmar eller tom dör för att det är så mycket trängsel. Denna ritual sägs vara instiftad av Abraham och hans son Ismael, på en befallning av Allah.

Muslimska högtiderMuharram


Muharram är starten på det islamska året, alltså muslimernas nyår. Muharram
 sägs vara den bästa månaden för fasta. Även fast den obligatoriska fastan infaller under månaden Ramadan, så belönas varje fastedag under månaden Muharram. Muharram firas nu som Hidjra-dagen, fast den egentligen inträffar den 8:e Rabi’ al-Awsval. Hidjra betyder flykt, och står för när Muhammed flydde till Medina, staden som senate utsågs till “profetens stad”. Det finns inget specifikt sätt att fira nyår för muslimer, men muslimer skall tänka på en djupare mening med Hidjra, flykten.
Enligt koranen betyder ordet “Hidjra” att förflytta sig ifrån ett dåligt ställe eller en dålig situation till en bra. Allltså ser de också nyår, precis som vi, som en bra chans till en ny start och en chans att lämna att dåligt bakom sig.

Ashura 13 nov 2013


För sunniterna är detta en högtid där man ska göra goda gärningar och vara vänlig mot alla. För shiiterna är detta en mycket ledsam och allvarlig högtid där de sörjer väldigt mycket. Enligt traditionerna firas Ashura för två huvudsaker; Dagen då Noah lämnade arken och dagen då Moses blev räddade ifrån Egyptierna av Allah. Bland shiiterna håll en stor festival som kallar ashura-festivalen. Den hålls till minne av Hussein, Muhammeds dotterson. Denna händelse ledde till skillnaderna i firandet mellan sunniterna och shiiterna.
Ashura-festivalen är en mycket viktig händelse för shiiterna, under denna tid brukar många muslimer måla sig med röd färg som symboliserar blod och död, medans de spelar sorgespel och sjunger sånger om Hussein

 Mavalid al-Nab
i


Denna högtid inträffar i Rabi’ al-awwal. Mavalid al-Nabi betyder “profetens födelsedag”. Alltså muhammed. Denna sed firas väldigt olika från land till land. Men muslimerna brukar dock samlas i moskéerna och läsa s.k “suror” ur koranen som handlar om Muhammed. Gatufiranden är också vanliga.
Miradj
Miradj är Muhammeds himmelfärd. Han färdades först mitt i natten till Jerusalen, och senare till Himlen. Denna dag är mycket festlig, alla samlas i moskén, ljus tänds och man förtär exklusiv festmat. Det berättas historier och legender om himmelsfärden och muhammeds resa.

Mavalid al-Nabi


Denna högtid inträffar i Rabi’ al-awwal. Mavalid al-Nabi betyder “profetens födelsedag”. Alltså Muhammed. Denna sed firas väldigt olika från land till land. Men muslimerna brukar dock samlas i moskéerna och läsa s.k “suror” ur koranen som handlar om Muhammed. Gatufiranden är också vanliga.

 


Rajab-Miradj Den 27 dagen i månaden Radjab firar muslimer  Muhammeds färd mitt i natten först till Jerusalen, och senare till Himlen. Denna dag är mycket festlig, alla samlas i moskén, ljus tänds och man förtär exklusiv festmat. Det berättas historier och legender om himmelsfärden och muhammeds resa.

Al-Hijra, Muslimskt nyår 4 nov 2013

Shaban, Lailet al-berat


Detta är prövningarnas natt. Den kan också kallas för Lailet al-berat som betyder prövning av goda och dåliga gärningar. Denna natt vägs alla muslimers goda gärningar mot de dåliga. Självfallet förekommer mycket intensiv bön denna högtid. Efter denna natt är alla synder förlåtna och kommande årets öden fastställda. Den här högtiden är en mycket glad högtid med fyrverkerier och firande

Rebi I - Meulud (Muhammeds födelsedag)

Denna högtid kallas "Mavalid al-Nabi" som betyder "profetens födelsedag". Han föddes i Mekka den 12:e dagen i månaden Rebi I, (den 20 augusti år 570 e.Kr.).Högtiden firas olika i olika länder, t.ex. i Turkiet, Egypten och Iran, men det finns alltid gatuprocessioner och särskilda gudstjänster i moskén denna dag. Då läser man ur Koranen det avsnitt som hör samman med denna dag. Eid al-Adha 15 okt 2013 och Eid al Fitr
Eid betyder "en återkommande lycka eller festglädje". Det sägs att när profeten Muhammed först kom till staden Medina, tyckte han att befolkningen där firade alldeles för många högtider. Därför såg han till att de hedniska sederna avskaffades och sa till muslimerna att det endast fanns två högtider för dem enligt gud, Eid al-Adha och Eid al-Fitr.
Eid al-Fitr, firas den 1:a  shawwal efter fastemånaden Ramadan och Offerhelgen.
Dessa högtider är väldigt muntra och en sann glädje för alla muslimer. På Eid al Adha firar man slutet på den långa fallfärden, och prövningen på Profeten Ibrahim när han ombads av Allah att offra sin son Ismail.
Eid al Adha betyder därför offerhelgen. Dessa båda Eid-helger handlar om dyrkan till gud sammanlindat med fröjd och glädje. Enligt en muslim är den sanna glädjen att ha fulllbordat Allahs önskan, och inte att ha brukat någon sorts lättsinnighet. Under denna högtid ägnar man sig åt att ge allmosor och gåvor åt varandra. Helgerna är ett utmärkt tillfälle för att glömma allt agg man hyser mot medmänniskor och för att knyta starkare band och träffa nya vänne

r.Islamisk tideräkningDen islamiska kalendern är baserad på en månkalender. Månkalender kallas en tideräkning som grundar sig på månens faser. Den representerar i allmänhet en äldre form av tidsbestämning än den som bygger på solåret. Enligt traditionen bestämde man att året för Muhammeds utvandring från Mekka till Medina 622 e.Kr. skulle vara utgångspunkt för tideräkningen.Den islamiska kalendern är baserad på månens kretslopp runt jorden. En månad räknas från nymåne till nymåne.
Ett månår består av 12 månader som varierar mellan 29 och 30 dagar. Eftersom det islamiska året är 11 dagar kortare än solåret genomlöper dess data baklänges alla årstiderna under loppet av 33 år. På 32 solår går det sålunda 33 månår. Det är därför som islamiska högtider inte infaller vid samma tid år från år i den europeiska kalendern.

 Månaderna

Muharram, Säfar, Rebi i, Rebi ii, Djumada, Djumada ll, Radjab, Shaban, Ramadan, Schawwal, Dhu´l-kaada, Dhu´l-hiddja.

 

J Samuelsson, god man 2013-03-28


Om Oleg
Oleg, en ensamkommande ungdom från Vitryssland kom till Sverige för att begå brott och gavs möjlighet att göra det under en lång tid eftersom myndigheter och institutioner ansåg sig förhindrade att ingripa med hänvisning till lagar och förordningar. Omdömeslöshet och oprofessionellt beteende var andra skäl till att Oleg i stället för att få hjälp kunde fortsätta med stölder och missbruk och den gode mannen skulle efter närmare ett år bli entledigad som god man för honom. Ingen ansågs sig göra något fel men alla var förhindrade att göra det rätta. 


Oleg en ung trevlig kille som gav ett sympatiskt intryck, född i Benarus men uppväxt i Ryssland berättade han själv och till synes obekymrad om livets vedermödor. Under ytan fanns inga drömmer, viljan var inte hans egen och framtiden aldrig längre bort än tidpunkten för nästa stöld av ett par jeans eller inköp av några gram Cannabis.

När han sökte asyl i Sverige hösten 2010 gjorde han det på uppdrag av kriminella som avsåg att  utnyttja honom för systematiska stölder och med en historia som Migrationsverket efter en omsorgsfull utredning inte trodde på.

Det innebar att han våren 2011 skulle få avslag på sin asylansökan och att Migrationsverket gjorde en anmälan till Kommissionen för mänskliga rättigheter eftersom de liksom olika polisdistrikt i Stockholm som förhört honom i samband med brott han begått, Gränspolisen som försökt att få honom att samarbeta, biträdet som följt ärendet ansåg att han var offer för handel med barn och ungdomar.

Det var också min uppfattning och därför gjorde jag en anmälan till Socialtjänsten om misstanke om människohandel och att han måste få ett lämpligt boende anpassat till hans situation.

HVB och Olegs vardag
Så blev det inte, i väntan på Migrationsverkets beslut placerades Oleg på ett HVB norr om Stockholm som blev en bas för hans systematiska stölder och missbruk. På boendet preparerade han väskor med stanjol för kommande stölder och missbrukade droger tillsammans med andra ungdomar.

Dagligen åkte han in till Stockholm eller något köpcentrum i stadens utkanter för att tillsammans med andra ungdomar planera stölder, stjäla jeans, jackor, skor etc. och för att köpa och missbruka cannabis.

Till HVB återkom han sent på kvällen eller mitt i natten, om han inte övernattade hos okända personer ett dygn eller två. Dag efter dag, månad efter månad utan att det föranledde chefen för boendet eller socialsekreteraren att ens överväga ett alternativt boende för honom.

Olika uppfattningar
Chefen på HVB ansåg att han skulle bo kvar och sa sig kunna ge honom vård och handskas med hans problem. 

Verkställande direktören för det kommunala bolaget som var huvudman för HVB, som jag kontaktade för att framföra mina synpunkter och få hjälp, delade chefens uppfattning och ansåg att så länge socialtjänsten inte hittade ett alternativt boende för Oleg kunde han bo kvar förutsatt att han inte agerade så att  han "smittade" de andra ungdomarna med ett negativt beteende som slagsmål och självmordsförsök.

Att Oleg rökt Cannabis med andra ungdomar på boendet och förberett stölder sa han sig inte fått information om men beklagade Olegs öde som han ansåg var socialtjänstens ansvar.


Socialsekreteraren borde förstått att HVB tog sig vatten över huvudet, saknade nödvändig kompetens, bröt mot gällande avtal med kommunen, inte följde Socialstyrelsens anvisningar och inte klarade av att ta ansvar för Olegs omsorg, tillsyn, missbruk och stölder ansåg ändå att boendet var bra för honom och gjorde därför inga ansträngningar för att hitta ett alternativt boende.

Därför blev det så att Socialtjänsten fattade beslut om Olegs boende tillsammans med chefen på HVB som överhuvudtaget inte skulle vara inblandad i beslutet utan möjligen enbart ha en rådgivande funktion och mot min bestämda uppfattning som vårdnadshavare och förmyndare med rätt att medverka och bestämma  i beslut om Olegs boende.

Det var egentligen bara tre personer, chefen för HVB, som sju månader senare då frågan hamnat hos Socialstyrelsen ändrade uppfattning, socialsekreteraren som bytte avdelning och den verkställande direktören för det kommunala bolaget som ansåg att HVB var lämpligt, förutom Oleg själv.

För utomstående erfarna personer  var det självklart att han snarast måste få ett nytt boende, alternativt ett LVU omhändertagande så att han kunde få hjälp att komma ifrån en osund miljö och få behandling för sitt missbruk. 
Men Oleg blev kvar på HVB och den möjlighet som funnits att hjälpa honom genom ett snabbt ingripande på ett tidigt stadium med en placering på ett boende som kunde hjälpa honom med missbruket och ge skydd mot dem som utnyttjade honom  blev dramatiskt mindre och minskade för varje dag som gick.

Kriterier för ett omhändertagande
Oleg uppvisade alla kriterier för ett omhändertagande enligt LVU. Han missbrukade Cannabis, utsatte sin hälsa för allvarlig fara, förstörde sitt liv, begick kriminella handlingar och umgicks med kriminella, var enligt en samstämmig bedömning i händerna på kriminella, kunde inte bestämma själv och for illa och kanske tvingades till prostitution vilket naturligtvis var mycket allvarligt också av det skälet, att han konstaterats ha Hepatit C.

Men det räckte inte för ett omedelbart omhändertagande enligt socialtjänsten. För det krävdes att han utgjorde ett hot mot andra, försökt att ta sitt liv eller att det förelåg risk för att han skulle göra det, de juridiska förutsättningarna var inte uppfyllda ansåg man.

Oleg var välunderrättad och visste var gränserna gick och under åtta månader överskred han dem aldrig med undantag för ett enda tillfälle. Han skötte sig exemplariskt på boendet med undantag för Cannabis missbruket som emellertid inte fick några påföljder och när han vid olika tillfällen greps av polisen kunde han lugnt meddela att han hade en fast adress på HVB varför han regelbundet släpptes efter förhör.

Rätten att gå under
Oleg ville självfallet bo kvar på HVB som var perfekt för honom. Han kom och gick som han ville utan att  några verksamma åtgärder från personalen på boendet och kunde fortsätta med sina stölder och sitt missbruk. Hans vilja att själv få bestämma var han ville bo måste respekteras ansåg socialsekreteraren och för chefen för boendet var det viktigt att hålla skenet uppe och inte framstå som ett HVB som inte klarade av problem.

Socialsekreteraren sa sig inte kunna hitta ett lämpligt boende vilket uppenbarligen inte stämde utan var en ursäkt för att prioritera Olegs rätt att själv bestämma var han skulle bo trots kännedom om de negativa omständigheterna. Den uppfattningen ledde till att Oleg mådde allt sämre, klev djupare in  missbruk av cannabis, kriminalitet som dag för dag förstörde sitt liv.

Trots det bedömdes ändå hänsynen till hans rättigheter vara viktigare än vad som var bäst för honom och oavsett mina invändingar blev han kvar på boendet. Det var som att försöka forcera en mur av ovilja, oförklarliga motiv och ett beklagligt exempel på vad som kan hända då vuxna frånsäger sig sitt ansvar och hänvisar till ungdomens vilja och rättigheter utan hänsyn till vad som är ungdomens bästa, socialtjänsten skyldigheter eller den gode mannens ansvar som ställförträdande vårdnandshavare och föremyndare.

Polisförhör och rättegånga
Under nio månaderna begick Oleg ett stort antal stölder, åkte fast för en del av dem. Han var på förhör hos olika polisdistrikt i Stockholms området och gränspolisen som försökte få honom att samarbeta. Under en tid bevakade gränspolisen honom utanför HVB och andra platser i ett försök att komma åt hans medbrottslingar. Han var på tre rättegångar vid Stockholms och Solna tingsrätter där han dömdes för stölder, snatterier, sexuellt ofredande och narkotikabrott till dagsböter och ungdomstjänst.

Han erkände alltid vad som lades honom till last väl medveten om att ingenting skulle hända som rubbade hans vardag och invanda ruiner.

Land skall med lag byggas heter det, men i Olegs fall byggdes ingenting på de tre rättegångar han instämts till eftersom Socialtjänsten i sina yttranden till Tingsrätterna inte yrkat på några påföljder som kunnat hjälpa honom vilket såväl Tingsrätten i Solna och Stockholm ansåg anmärkningsvärt.

Oleg dömdes till dagsböter och ungdomstjänst, påföljder som inte på något sätt förändrade hans situation eller berörde honom det minsta. Någon ungdomstjänst skulle han inte göra och Kronofogden skulle aldrig få de 20.000 kronor i dagsböter  som han dömts att betala till statskassan.

Innan sommaren var slut greps han för fler stölder, det blev fler rättegångar.

Biträdet ansökte på min uppmaning om prövningstillstånd hos Kammarrätten trots att det inte förelåg några ny skäl eller andra omständigheter som skulle få Migrationsöverdomstolen att ta upp ärendet för prövning. Men överklagandet skulle ge honom tid för behandling och att få skydd förutsatt att socialtjänsten bestämde sig för det. Men det gjorde de inte.


Olegs situationen hade stadigt försämrats jämfört med hur det varit ett halvår tidigare, hans drogberoende hade blivit större, hälsan var försämrad och han förekom i belastningsregistret. Han fortsatte med stölder, och missbruk med boendet som bas och var fortfarande i händerna på kriminella. Socialtjänsen anmälde honom efter ett par månader pliktskyldigast till ett Beroendecentrum i kommunen där personalen kostaterade att han ofta uteblev, lämnade postiva prover och att det inte var rätt behandlingsform för honom. Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstån och  Migrationverket överlämnade ärendet till polisen som nu hade ansaret för att  verkställa avisningen från Sverige.

I väntan på att avvisas blev han kvar på det HVB som sa sig kunna handskas med hans problem, ge honom den vård han behövde och som under lång tid kunnat konstatera att Olegs situation förvärrats, någon ljus framtid var inte i sikte och hjälpen avlägsen.

Mitt ansvar som god man
Engagemanget för Oleg, oron för honom och konfrontationerna med socialtjänsten, HVB under nämare ett år och även med överförmyndaren tog på krafterna och jag var på god väg att omärkligt gå in i den omtalade väggen vilket möjligen kan förklara att jag vid några tillfällen uppträdde oprofessionellt och inte gjorde mig själv rättvisa, vilket naturligtvis lades mig till last. Men en anmälan till Socialstyrelsen blev det som inte öranledde inågra åtgärder. Man motiverade sitt beslut med:

Av de granskade handlingarna framgår ingenting som visar att socilalnämnden brustit i stt ansvar för pojken under granskningsperioden. När de visat sig att frivilliga insatser inte varit tillräckliga för att ge pojken den vård han behöver inledde nämnden en ny utredning för att utreda behovet av fortsatt vård med stöd av LVU.
Beträffande HVB: klagomålen mot ungdomsboendet har beaktats vis socialstyrelsens inspektioner av ungdomsboendet
Min anmälan till socialstyrelsen föranledde inga åtgärder, om socialnämnden i kommunen agerat rätt och bedömningen av HVB riktig undrar jag förstås vad som fordras för att någonting skall vara fel.

En välkommen förändring
Efter min information till Socialstyrelsen tog en ny socialsekreterare kontakt med med mig och förslog ett möte, som emellertid fick ställas in då Oleg var borta.

Handläggaren på Socialstyrelsen var på semester och efter sju månader reagerade chefen på HVB och ifrågasatte om Oleg skall bo där då han inte inte följt boendets regler för övernattningar men inget om hans bekymmersamma situation och fick det att låta som om dessa "regelbrott" inträffat bara den sista tiden när det i själva verket pågått under sedan han kom till boendet.

Under 2010 gjorde Socialstyrelsen två inspektioner av HVB vilket föranledde anmärkningar avseende journalföring och för att personalen gav motstridig information till ungdomarna.

Händelserna med Oleg visade att det finns allvarliga brister i verksamheten i olika avseenden inte minst när det gäller tillsynen. Så hade det också varit tidigare vilket föranlett en kommun att säga upp avtalet med HVB och en annan att flytta ungdomar därifrån. Allvarliga händelser har inträffat som berört ungdomar jag varit god man för vilket jag kritiserat HVB för vilket fått till följd att dessa ungdomarna skrivit till överförmyndaren och begärt att jag skulle entledigas.

Det skulle hända igen men att Oleg själv, skulle ta initiativ till en sådan begäran var inte sannolikt utifrån min erfarenhet som god man för honom över 9 månader, det iniativet skulle komma från boendet.

Ny socialsekreterare
Den nya socialsekreteraren som kom rakt in i hetluften ansåg dess bättre att Oleg borde  få ett alternativt boende och vidtog en del åtgärder för att göra det möjligt.

Huvudmannen för HVB ansåg att allting på boendet var bra och inga åtgärder mot chefen ansågs nödändiga.

Gränspolisen lade ned utredningen om människohandel eftersom Oleg inte ville eller kunde medverka. 
Enheten för människohandel på Rikskriminalen kunde inget göra av samma skäl, Tingsrätterna kunde heller inget göra utan socialtjänstens medverkan, boendet vill inget göra och inte heller VD för det kommunala bolaget. Min information til Socialstyrelsen föranledde ingen ny inspektion när man efter lång tid skulle komma att yttra sig om boendet gjorde man det utifrån tidigare tillsyner.

Alla anser sig ha gjort rätt eller kan inget göra men för Oleg rann tiden ut.

Slutet på historien om Oleg
På eftermiddagen den 23 juli 2011 greps Oleg av Ösermalmspolisen för stöld och nakotikabrott och tvångsomhändertogs enligt LVU och fördes till Kronobergshäktet för att dagen därpå transporteras till en SiS anstalt ett tjugotal mil från Stockholm.

Jag åkte dit med kläder till honom dagen därpå, pratade med personalen som berättade att intagningen varit problemfri. Oleg mötte mig med ett stort leende, han var som en kamelont som fort anpassade sig till nya förhållanden, ingenting verkade bekymra eller förvåna honom.

För första gången på nio månader behövde han inte bekymra sig om nya stölder och missbruk.

Efter några månder på SiS anstalten i Västmanland lyckades Socialtjänsten få honom inskriven på ett behandlingshem i Norrland. Det som tidigare inte ansägs möjligt klarades nu av med berömvärd effektivitet. Jag var fortfarande  hans gode man trots att överförmyndaren velat entlediga mig eftersom Oleg begärt det. Nu blev det inte så eftersom Oleg flyttade från kommunen och  överförmyndaren  i den nya kommunen ansåg att det var bäst att jag kvarstod som god man, det gjorde också Oleg.

Efter ungefär en månad avvek Oleg från det nya boendet vid en av allt av döma planerad flykt tillsammans vilket inte var helt oväntat och är numera försvunnen. Polisen har ringt några gånger föt att fåhjälp att indentifiera honom på videoband i samband med butisstölder.

Ingen vet var han är och kanske slutar historien om Oleg här eller kanske blir han återigen gripen av polisen i samband med nya brott eller dyker upp i Norge eller Portugal vilket han ofta talade om som ett alternativ. Var han skall vara och göra gör ligger inte i hans händer, det bestämmer de som utnyttjar honom.

Alldeles för sent fattades rätt beslut och alldels för sent fick han en engagerad socialsekreterare som hjälpte honom men ingen anser sig ha gjort fel men uppenbarligen inte heller något rätt för Oleg under hans årslånga vistelse i Sverige.

 

 

 

 

 

Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndare lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.

För första gången finns nu överförmyndarstatistik samlad på både lokal och nationell nivå.

 

Följande uppgifter finns i den samlade statistiken:

Antalet tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren.

Antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare.

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap.

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut.

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän.

Antalet registrerade förmynderskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder.

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör.

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses.

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare.

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen.

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning.

 

Antalet tjänster i årsarbetstid

1 095,76

Antalet ställföreträdarskap

217 145 st

Antalet ställföreträdare

150 155 st

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap

 

- Godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

62 378 st

- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

102 190 st

- Övriga godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

2 965 st

- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

3 769 st

- Godemän för ensamkommande barn

17 978 st

- Godmanskap för ensamkommande barn

51 031 st

- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

10 797 st

- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

18 682 st

- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap.

56 037 st

- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

41 473 st

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut

25 409 st

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän

75 259 668 909 kr

Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken

9 411 st

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör

11 640 st

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses

20 st

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare

 

- Totalkostnad per ställföreträdarskap

906 177 kr

- Totalkostnad per kommuninvånare

15 424 kr

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen

 

- Totalkostnad beslutade arvoden

1 105 138 181 kr

- Enskildes del i kronor

412 063 617 kr

- Enskildes del i procent

37 %

- Kommunens del i kronor

693 074 564 kr

- Kommunens del i procent

63 %

 

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning

 

- Granskade redovisningshandlingar

224 104 st

- varav granskade med anmärkning

2 940 st

(Källa Länsstyrelsen i Dalarna 2016-12-29)

Sova över hos en kompis
Självklart måste man ha förståelse för barn och ungdomars utsatta situation, omställningen till svenska förhållanden är omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Här blir de barn igen och tillvaron är kravlös, uppgifter som gör dem behövda få och omgivningen är förstående.  Till det kommer inte sällan oro för familjen i hemlandet men också en längtan att börja leva det nya livet och att drömmar ska bli verklighet.
Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med förekommande långa väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort. 
Därför kan frågan om övernattning komma upp som kan ge omväxling från dagliga rutiner och en inrutad händelsefattig tillvaro. 
Men det kan även vara så att de uppmanas av okända vuxna i omgivningen, som vill utnyttja dem i olika avseenden, att de ska övernatta hos dem. Av bland annat det skälet finns det anledning att vara restriktiv till övernattningar om det över huvudtaget ska förekomma alls.

 

Om frågan om övernattning blir aktuell får du  bästa fall en förfrågan, oftast med kort varsel, från boendet om det är ok att han eller hon sover över hos en kompis, släktingar eller goda vänner.
Det är det inte. De kan som sagts ha uppmanats av okända vuxna i omgivningen och det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det, goda vänner är inte alltid så goda och kompisar inte så omdömesgilla men har däremot många "bra råd" att erbjuda, som om det vill sig illa kan försätta honom eller henne i situationer som kan påverka möjligheten att få uppehållstillstånd. Ingen vill missunna dem att umgås med kompisar och ha roligt  men om det överhuvudtaget ska övernattas bör det ske undantagsvis, under kontrollerade former och först när du lärt känna ungdomen och på olika sätt försäkrat dig om  övernattningen inte utsätter honom eller henne för några faror. 


Gode mannnen bestämmer

Tyvärr händer det att personalen på HVB och Familjehem på eget bevåg och utan ditt samtycke låter ungdomarna övernatta. Så får det inte gå till. Att tillåta övernattningar är den gode mannens sak att avgöra men beslutet bör i förekommande fall tas i överenskommelse med personal på boendet och i samråd med socialsekreteraren då frågan inte är enkel och kan bli ett bekymmer för dig som god man och andra berörda. 

Det bästa är att ta upp frågan om övernattning innan den blir aktuell och att samtliga berörda gode män håller en gemensam linje så att han eller hon inte kan spela ut gode män mot varandra.

-Varför får han när jag inte får, är en fråga som du egentligen  inte borde behöva höra men finns det ingen samsyn mellan gode män dyker den upp på samma sätt som önskemål om dyra telefoner, vilket också skulle kunna undvikas med en fungerande rimlig samverkan mellan gode män.


Samtal

Samtal är viktiga för att han eller hon ska få förståelse för din uppfattning som självklart inte alltid gillas och det kan leda till meningsskiljaktigheter när du bestämmer och sätter gränser. Men det är ett stöd för ungdomen att kunna hänvisa till vad du sagt när okända vuxna i omgivningen kräver det ena eller andra. 
Det finns uppfattningar att deras uppgifter inte skall ifrågasättas av hänsyn till deras ålder, situation och integritet. Den inställningen bäddar för att viktig information inte kommer i dagen och möjligheterna att hjälpa de som är utsatta för människohandel eller har ett behov av att lätta sitt hjärta av andra anledningar uteblir. 
Utifrån vad som kan anses vara deras bästa finns det goda skäl att metodiskt och med hänsyn till deras livssituation och förståelse för att de kanske ålagts "tystnadsplikt" av vuxna, kontinuerligt samtala om hur det verkligen förhåller sig med saker och ting. 
I bästa fall kan det leda till att förtroende för dig som god man blir större än rädslan för att berätta som det är och du får därmed möjligheter att vidta lämpliga åtgärder. 

 

Se upp med

övernattningar

tjat om att få sova över hos en kompis 

frånvaro från skolan utan giltig anledning

sena ankomster till boendet under veckorna och helger

övernattningar utan tillstånd

vuxna som vill ta med ungdomen från boendet

drogmissbruk

nya kläder, skor och mobiltelfoner 

vuxna som ringer boendet eller till dig av olika anledningar

frekventa besök i simhallar och på Gym

deras umgänge

upprepade krav på mer pengar

 


 

"Kan det vara människohandel" från UNICEF  (förkortad version.)


Allmänna utgångspunkter

När det finns misstanke om människohandel måste barnet skyddas från människohandlarna och få stöd och hjälp. Många barn står i ett beroendeförhållande till dessa och ser inget annat alternativ än att vara lojala mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv som han eller hon lever just nu. Barnet kommer därför sannolikt inte att berätta om sin situation och själv be om hjälp.

Principerna i barnkonventionen är lämpliga som utgångspunkt för rep- resentanter för berörda myndigheter utifrån respektive ansvarsområde samt för gode män, när samtal förs med ett barn:

-Låt barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som vidtas.

-Försök att samtala med barnet på en plats där han eller hon känner sig trygg och kan få krisbehandling om så behövs.
-Var uppmärksam på om tolk behöver anlitas. Det är viktigt att vara observant på att inte anlita en person som erbjuder sig vara tolk, om det finns misstankar att uppsåtet inte är ärligt.
-Försök att ställa så öppna frågor som möjligt och låt barnet i möjligaste mån berätta fritt om det han eller hon varit med om.
-Lyssna på barnets egna önskemål.
-Var medveten om att ett barn som begått en kriminell handling kan vara offer för människohandel.
-Berätta för barnet vad som kommer att hända.


Faktorer att uppmärksamma

Det förekommer att barn ger inlärda svar på frågor om namn, ålder, nationalitet, språk och anledningen till vistelsen i Sverige. Detta ingår i förövarnas strategi att binda barnet till sig. Barnet kommer inte att ge svar på dessa frågor förrän han eller hon befinner sig i en trygg situation och är säker på att de vuxna i omgivningen går att lita på.

Faktorer att särskilt uppmärksamma:

-Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn eller tillsammans med någon som uppges vara släkting?
-Verkar barnets uppgivna ålder inte stämma?
-Kommer flera ensamkommande barn med samma historia?
-Är barnet borta mycket från sitt boende?
-Har barnet lämnat boendet utan förklaring?
-Har någon hämtat barnet från boendet och uppgett släktskap eller visat intyg från föräldrar?
-Finns en anhörig som för barnets talan? 
-Påträffas barnet för stöld eller tiggeri?


Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Anmälningsskyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004).

Samverkan mellan myndigheter
För att ge ett barn som misstänks ha utsatts för människohandel bästa möjliga hjälp och stöd, är det viktigt med ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och eventuellt god man. Var uppmärksam på gällande sekretessbestämmelser för respektive myndighet.

Polisanmälan
Om det finns misstanke om att ett barn är utsatt för människohandel bör en polisanmälan göras.


Barnets identitet och ålder

Barn uppger inte alltid sin rätta identitet eller ålder. De kan säga det de blivit tillsagda att säga. Det behövs tid och trygghet för att ett barn ska kunna känna den tillit som gör att han eller hon vågar berätta sin verkliga historia. Om ett barn har oklar identitet eller ålder kan det vara bra att:

Fråga barnet själv om identitetsuppgifter och ålder.

Gå igenom uppgifterna i passet eller i andra identitetshandlingar till- sammans med barnet.
Utgå från att barnet är under 18 år om barnet själv säger det. (Se http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas)
Vara uppmärksam på att barnet kan säga sig vara över 18 år trots att omständigheterna tyder på att så inte är fallet.


 

Europarådets konvention mot människohandel
Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel (som Sverige ratificerade 2010) får en person när det finns grundad anledning att misstänka att hon eller han fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. 

Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstater erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad  anledning att de fallit offer för människohandel.

Under 2015 kom över 35300  ensamkommande barn och unga till Sverige. En del av dem har försvunnit  spårlöst. En nyligen offentliggjord rapport från Länsstyrelsen visar att beredskapen hos ansvariga myndigheter för att hjälpa utsatta barn och unga är otillräckliga och det finns en uppenbar risk att de som är i händerna på kriminella inte upptäcks.


Den tredje största brottsligheten i världen
Människohandel är idag den tredje största brottsligheten i världen, näst efter narkotikahandel-och vapenhandel. Men beredskapen att möta denna organiserade brottslighet är hos svenska myndigheter låg.
MV uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället på ansökningsenheten eller vid asylutredningen och de instruktioner som finns att handläggarna skall göra noteringar om det finns misstankar om människohandel efterföljs inte.

De barn och unga som utnyttjas av kriminella kan inte heller hoppas på Socialtjänsten som rutinmässigt genomför sina BBIC utredningar utan tanke på de som utreds kan vara offer för människohandel. 
Inga frågor i saken ställs när vård-och genomförandeplaner upprättas. 
Det offentliga biträdet har inget intresse av att uppmärksamma frågan och hos den gode mannen är kunskapen om handel med barn/unga inte vad den borde vara och intresset av att hjälpa denm man förordnats som god man för med uppehållstillstånd överskuggar eventuella misstankar om att ungdomens vistelse här kan handla om människohandel. 


 

J Samuelsson, god man  2015-01-03


Länkar o
m människohandel

EU
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-bekampa-manniskohandel/

Sveriges Riksdag om Människohandel
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/JuU33/?lattlast=true

UNICEF 
http://unicef.se/fakta/handel-med-barn

Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/S
v/kalender/2013/Pages/konferens-om-barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

Ecpat 
http://www.ecpat.se/barnsexhandel

Om Oleg
Hur det kan gå till

Polisen
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Manniskohandel/
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/

Regeringen
http://www.regeringen.se/sb/d/17415/a/214395


 

Statistik

Artiklar visade
1280307
Back to Top