Det här bör du veta-konsekvenser  av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017  (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

________________________________________________

Dom Migrationsdomstolen
Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ  skyddsstatusförklaring ska beviljas. Mål nr UM 911-16.(Kammarrätten i Stockholm,  Migrationsöverdomstolen 2017-03-17)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%20911-16.pdf

______________________________________________________

God man ska boka tid för information om samtycke

Migrationsverket skickar i dagarna ut ett brev till god man som företräder asyl­sökande barn utan vårdnadshavare. I brevet ombeds god man att inom en viss tid kontakta den mottagningsenhet som den sökande är inskriven på för att få fördjupad information om medicinska åldersbedömningar, samt att lämna skriftligt samtycke. (Migrationsverket 2017.03-14)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-14-God-man-ska-boka-tid-for-information-om-samtycke.html

 ____________________________________________________________________

 

Asylsökande som fick tidsbegränsade tillstånd ska ansöka om förlängning innan tillståndet går ut 
Alla som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd om det fortfarande finns ett behov av skydd. Du som är god man åt ett barn utan vårdnadshavare i Sverige behöver följa med när barnet ansöker om förlängning. 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-10-Asylsokande-som-fick-tidsbegransade-tillstand-ska-ansoka-om-forlangning-innan-tillstandet-gar-ut.html  


________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/

____________________________________________________________________

 

 

Foto: JKF PHOTO

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


________________________________________________________________________________________Statistik
Under årets första månader till och med den 9 mars har:

-238 ensamkommande barn/unga från 48 olika länder registrerats som asylsökande i Sverige.
Flertalet i åldern 13-17 år från Afghanistan 52, Marocko 41, Somalia 32, Algeriet 15, Eritrea 12, Syrien 11. 
46 av dessa var flickor.

-1137 ärenden har avgjorts. Vad avser afghaner 619 varav bifall 458 och avslag 112.

-28 har självmant återvänt till hemlandet, flertalet till Albanien.

-37 har överförts enligt Dublin, flertalet till Tyskland. 

-358 har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år. Januari 167, februari 180 och mars 11

-Handläggningstiden i snitt har varit 464 dagar

-18 129 öppna asylärenden väntar på att handläggas

(Källa Migrationsverket 2017-03-09)

___________________________________________________


Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

”Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun. ”(Skolverket 2017-02-22)
https://www.skolverket.se/…/asylsokande-har-ratt-att-fortsa…


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html

 

Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx

 

 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 

Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)

www.nmtsverige.se

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx

 

 

Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/

Känns lite hopplöst
På regeringskansliet arbetar statsråd, sakkunniga och kanslipersonal för högtryck med propositioner, lagrådsremisser, kommittédirektiv etc. och produktionen är stor inte minst vad avser frågor om utbildning för nyanlända underåriga. I väntan på våren kanske det kan finnas utrymme att läsa något av de regeringen arbetat med som redivisas här nedan och kanske Du liksom jag förundras över att så mycket arbete och miljonsatsningar leder till så lite.
Visst lyckas glädjande nog en del ungdomar med utbildningen och kan etablera sig i samhället men fortfarande är det en bra bit över hälften av dem som inte når målen beroende på att regeringens förslag inte får fäste i verkligheten och hamnar i ett utanförskap eller på gatan.
Vilket bland annat beror på teoretiskt inriktade studier som i många fall passar dem illa och att regeringen envist håller  fast vid principen om en likvärdig utbildning trots uppenbara skillnader vad avser uppväxtvillkor, studievana och andra omständigheter. 
Nyanlända elever borde särbehandlas, hänsyn tas till deras förutsättningar och behov samt det faktum att flertalet av dem har erfarenhet av praktiskt arbete i hemlandet.
Tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända borde föranleda regeringen att vidta radikala årgärder.  Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som erfarna gode män sett tidigare och inte innebär  bättre möjligheter för ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och  bli anställningsbara.

 

Barnkonventionen 
”Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).”(Regeringskansliet 2018-03-20) 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/

 

 Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken? 
”Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär för olika verksamheter. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade.” (Regeringskansliet 208-03-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/barnkonventionen-som-lag--vad-innebar-det-i-praktiken/

 


Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen
”Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forslagen-om-gymnasieskolan-overlamnas-till-riksdagen/En gymnasieutbildning för alla
”Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebär bland annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfattas av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/en-gymnasieutbildning-for-alla/

 

Samling för skolan
”Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718182-samling-for-skolan/

 

Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet
”Andelen nyanlända elever (elever som varit i svensk skola högst fyra år) som når behörighet till gymnasiets nationella program ökar. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan nyanlända elever och andra. Nyanlända elever har varierande skolbakgrund, men för många är det svårt att på så kort tid som ges nå och bevisa att de nått de kunskapskrav som ställs för behörighet. Regeringen lämnar nu flera förslag för att öka nyanlända elevers möjligheter.” (Regeringskansliet 2018-03-05)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/alla-elever-i-behov-av-stod-ska-fa-ratt-stod-i-ratt-tid/

 

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
”Det första förslaget innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. ”(Regeringskansliet 2018-03-19)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/okade-mojligheter-till-grundlaggande-behorighet-pa-yrkesprogram-och-ett-estetiskt-amne-i-alla-nationella-program/

 

 

Fortsatt lågt antal ensamkommande underåriga
Under 2018 fram till 28 februari har 185 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande i Sverige, 48 av dem flickor. 

I januari kom 101 och i februari 84. Flertalet från Marocko 34, Afghanistan och Somalia 28 samt Syrien 19 och  i åldern 13 -15 år men de allra flesta 15 -17 år. Migrationsverkets prognos på 1500 under 2018 tycks hålla. (Migrationsverket 2019-03-01)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fel att kräva ersättning av vårdnadshavare

En skola som lånar ut digitala verktyg till elever får inte i förväg kräva att vårdnadshavaren ska stå för kostnaderna om till exempel en iPad eller går sönder eller tappas bort. Det strider mot skollagen som säger att utbildningen ska vara avgiftsfri. (Skolinspektionen2018-02-26)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/nytt-beslut-gallande-avgifter-i-grundskolan/

 

 


 

 

När  redovisar regeringen vilka åtgärder som planeras för en rättssäker  mottagning av ensamkommande underåriga.
RGMV anser nu liksom tidigare att det finns synnerliga skäl för regeringen att snarast ersätta det nuvarande systemet med överförmyndare som inte fungerat tillfredsställande på tio år. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 

 


 

 

 

RGMVs remissyttrande, SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap 
Utredningens förslag i delbetänkandet presenterat i SOU 2017:96 avser att begränsa möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige. I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag till författ ningsändringar med innebörden att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/395-2018-02-28-regeringskansliet-justitiedepartementet-10333-stockholm-remissyttrande-avseende-sou-2017-96-utvidgat-hinder-mot-erkaennande-av-utlaendska-barnaektenskap.html

 

 

 

En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.


Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket

har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)

registrerats som barn vid ankomst

studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,

fortfarande befinner sig i landet, och

inte begått brott

Se artikel

________________________________________________________________________________

 

Rapport från Västmanland
Många ungdomar har blivit uppskrivna i ålder och därmed hemlösa. Enligt uppgift så finns det nu 300 hemlösa ungdomar i Västerås. En rektor på en gymnasieskola berättade att det har minskat betydligt med asylsökande elever på skolan. Många har flyttats till olika kommuner i Norrland.
En av mina ungdomar vill söka svenskt medborgarskap men har blivit avrådd av Socialtjänsten! Orsak: han kommer, om han får medborgarskapet, inte att få något stöd från Soc, varken bostad eller ekonomi.(Just nu bor han på ett Hvb-hem)  De menar att de bistår bara ensamkommande flyktingbarn, inte några svenskar!!! Kan detta vara riktigt? Jag har två ungdomar som bor i familjehem och är svenska medborgare. Där har Soc inte kommenterat någonting. Vari ligger skillnaden?

Hälsningar
Cristina Hahre
2017-11-23

___________________________________________________________________________

 

Återflyttning av vårdnaden
Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 

Efter flera är av självständighet får de nu återgå till gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guid till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till konflikter som såväl socialtjänst som ställföreträdare borde uppmärksamma. Se artikel.

__________________________________________________________________________________

 

Rapport från Skåne

I Skåne är det ganska lugnt. Många ungdomar med PUT flyttas nu över till stödboende och detta medför lite logistiska problem som att plötsligt vara ansvarig för att komma upp i tid,  köpa och fixa sin mat och anmäla ev. frånvaro till skolan. Detta blir naturligvis lite knepigt i början att börja ta ansvar. Skolorna har blivit mycket tuffare med rapportering till CSN och jag har haft ungdom som blivit av med sitt CSN.

Vi har haft en del åldersuppskrivningar och därtill kopplade överklaganden. I och med detta avslutas ju oftast våra uppdrag och ungdomarna flytta till Migrationsverkets boende. Detta ställer till stora problem med skola, kontakt med ombud för överklagande mm. då de oftast inte får vara kvar i hemkommunen om de inte kan fixa boende själva.

Frågor  om pass och ev. resor till Iran och Afghanistan har kommit upp. Vi försöker att förhindra detta och skjuta detta fram till strax före 18 års dagen då de ju är fria att göra vad de vill förutsatt att de har ekonomi för detta. Många av mina ungdomar  kommer att kunna söka till gymnasiet efter vårterminen och det ser riktigt bra ut med skolgången för de flesta: Många av oss gode män går  just nu över i rollen som särskild förordnad vårdnadshavare vilket ju betyder närmare relation till socialtjänsten då det ju är soc. som blir vår uppdragsgivare.

Hälsningar
Göran Dreveborn
2017-11-19

_____________________________________________________________________________________

 
Rapport från Blekinge
Jag är mitt uppe i ett av dessa brutala beslut som drabbar en enskild asylsökande ungdom som skrivits upp i ålder med alla konsekvenser som detta medför! 
Han har också nekats uppehållstillstånd trots att den äldre brodern som jag också varit god man för, fått PUT. Båda är från Afghanistan.
Just denna fredag e.m. den 17:e november - får vi ett samtal från den berörda socialsekreteraren som meddelar att "från och med måndag den 20 november är din plats på HVB hemmet uppsagd och du ska infinna dig på Migr. kontor kl 0900 med dina tillhörigheter och transporteras till XX"! (orten ligger ca 10 mil från Karlskrona..). 
Ingen möjlighet att informera skolan och kompisarna där som han umgåtts med sedan dec.2015!
Detta är den krassa verkligheten som får oanade konsekvenser för den enskilde och hans/hennes nätverk. Ska vi finna oss i detta..eller ?...Man känner sig totalt maktlös och utlämnad och "vet ingen råd"!
Finns det något lagrum som kan förhindra denna typ av beslut? 
Det är ju också med bestörtning vi noterar den nedskärning av personal som Migr. beslutat om - trots den fortsatt orimligt långa asylprocessen!
 
Med vänlig hälsning 2017-11-18
Bengt Winnow
 
_________________________________________________________________________________________
 
Rapport från Medelpad
Som god man har jag upplevt några intensiva veckor. Några besök på skolor, Uvs och samtal gällande ungdom som har tappat lusten att studera, han vill ut och arbeta. Fantastisk lärare och rektor som lyssnade på ungdom och placerade honom på byggprogrammet.En lärare berättade att det är tungt att vara lärare i dag med så många elever som mår dåligt. Kuratorerna har fullbokat med besök av ungdomar som behöver stödsamtal.

Lärare och övrig personal på skolorna får ta mycket av det praktiska när ungdom har fyllt 18 år och god man och boendepersonal inte längre finns kvar som stöd och hjälp med att tyda brev/beslut och att skriva/skicka svara.Många elever deltar fullt ut i skolarbetet trots flera avslag. Det finns en grupp elever som alltid stöttar och peppar när de ser att någon kompis/elev mår dåligt.Jag har två ungdomar nu som är i asyl.  Ytterligare en som väntar på muntlig förhandling. En av dessa killar tackade nej till medicinsk åldersbedömning, han erkände sig överårig på asylutredningen och visade Pass.Jag har några ungdomar som jag har givit mig fullmakt, där finns jag kvar som stöttning och hjälp.

Hälsningar från Gunilla Öhman2017-11-18

_______________________________________________________________________________________

Rapport från Södermanland

Hösten har präglats av mycket oro bland de ensamkommande.Nu har de flesta genomgått sina intervjuer . De flesta har genomgått åldersbedömningar. Efter åldersbedömning har en fått tillfälligt uppehållstillstånd.De som finns kvar på privata HVB hem tas tillbaka till hemkommunen.Så mycket oro kvarstår. Därför har skolgången i många fall blivit lidande. En har blivit varnad för att han kan förlora sitt CSN p g a mycket frånvaro.En som fick PUT har fått hit sin familj på 5 personer och har nu fått boende i norra Sverige.En god man har haft problem med ett familjehem som inte ville respektera godmansuppdraget utan familjen ville själva ha hela ansvaret.

Viveca Kittredge
2017-11-19

___________________________________________________________________________________________

Rapport från Bohuslän
Jag har haft tre avslag och ett PUT besked. Killen som fick PUT har det varit mycket problem runt. Trodde att beskedet skulle ändra på hans beteende men så blev inte fallet. Han var arg den dagen som vi skulle ta emot beskedet. Handläggaren på Migrationsverket frontade honom med att säga; du verkar inte glad och det var han inte heller. Han har flyttat sex gånger varav en på grund av att det boendet stängde. Där hade det fungerar relativt bra. Nu är han akut placerad. 

Dom tre som har fått avslag bor tillsammans med två som syskon i en familj och kommer att få bo kvar fast dom nu är 18 år. Det är familjen som väljer att låta dom bo kvar, inte kommunen. Den tredje killen har flyttat till kyrkans boende. Kyrkan engagerat sig i de killar som nu är 18 och har avslag för att möjliggöra att dom får behålla sitt nätverk och gå kvar i skolan.
På onsdag åker vi till ambassaden i Stockholm för att söka pass, för att ges möjlighet att jobba. Handläggaren på Migrationsverket  tryckte på att dom inte skulle visa sitt Lma kort på ambassaden.
Jag har en kille som väntar på sitt beslut och där Migrationsverket ringde förra veckan och undrade om  jag har haft kontakt med er offentliga biträdet. Han har varit omöjlig att nå. Migrationsverket överväger att entlediga honom. 

En annan kille som är kvar i asylprocessen har Migrationsverket avbokat tre gånger och det kommer jag trycka på vid nästa möte den 28 november. Han blir 18 år i januari och läser omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 
I övrigt så råder det en allmän oro bland ungdomar, skolan och boendepersonal. Ser det som en kollektiv oro, vilket inte är svårt att förstå. Som Godman gäller drt att behålla lugnet. Så viktiga är vi!!!!!!
Killen som jag är vårdnadshavare till försöker få hit sin mamma och pappa. Där har föräldrarna varit på intervju nu på närliggande ambassad. Killen kommer från Syrien.

Ann-Helen Danielsson 
2017-11-19

___________________________________________________________________________

Fortsatt boende trots åldersuppskrivning
Några nationella riktlinjer för hur kommunerna ska agera finns inte och därför kan socialnämnden i landets 290 kommuner  utifrån lokala tolkningar av lagar och förordningar, och möjligen också ekonomiska skäl bestämma om en ungdom ska få bo kvar eller inte. Generella formella hinder för ett fortsatt boende finns inte men socialnämnden kan anse att det finns omständigheter som gör det  olämpligt  att den som ansöker beviljas ett fortsatt boende bland annat med hänsyn till yngre barn/unga på boendet. Se artikel

__________________________________________________________________________


1103 registrerade ensamkommande asylsökande barn och unga

119 ansökningar om asyl har inkommit till Migrationsverket från ensamkommande barn/unga under oktober och totalt under året fram till 1 november 2017 1103, varav  858 pojkar och 245 flickor flertalet i åldern 13 till 18 år.

Återigen kommer flertalet från Marocko 215, Afghanistan 173,  Somalia 143, Syrien 126, Etiopien 48.

Totalt 5099 ärenden avgjorts och handläggningstiden i oktober var 660 dagar och i snitt under året 557 dagar.

Efter beslut om utvisning har sammantaget 107 frivilligt återvänt till hemlandet och 5 med tvång:

19 afghaner har utrest frivilligt till Afghanistan och 1 med tvång, 49 albaner har utrest frivilligt till Albanien och 4 med tvång, 14 irakier har utrest frivilligt  till Irak, ingen med tvång.

Till Dublinland har 149 utrest frivilligt och 4 med tvång

Under oktober gjordes 1500 uppskrivningar av åldern och totalt under året har 4588 uppskrivningar av åldern gjorts.

Öppna ärenden för ensamkommande är den 2017-11-01: 8006 st inkluderar både förstagångs och förlängningsärenden.

6331 sökande har beviljats uppehållstillstånd för 13 månader hittills.

(Källa Migrationsverket)

_____________________________________________________________________

Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag
”Statskontoret har gjort en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. ”(Statskontoret 2017-10-31)
http://www.statskontoret.se/nyheter/ekonomiska-konsekvenser-av-att-inkorporera-barnkonventionen-i-svensk-lag/


Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. (Justitiedepartementet 2017-11-01)
http://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/1f2d4b69dfc34499878805e17036475b/uppehallstillstand-pa-grund-av-praktiska-verkstallighetshinder-och-preskription-sou-201784 

 


Yrkesinriktade svenskutbildningar

Utrikesfödda som har studerat svenska för yrkesutbildade (Sfx) uppvisar högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie svenska för invandrare (Sfi) i Stockholms län. Två år efter avslutad utbildning är 67 procent av Sfx-studenterna i arbete. Det visar en färsk utvärdering som Länsstyrelsen låtit göra. (Länsstyrelsen 2017-10-06)

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/nyheter/2017/Sidor/sfx-underlattar-for-utrikesfodda-att-fa-arbete.aspx

Intensivutbildning för nyanlända elever – ett utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet Intensivutbildning för nyanlända elever syftar till att skapa en effektivare utbildning för unga nyanlända, så att de så snabbt som möjligt kan nå gymnasiebehörighet. Projektet är treårigt, där det första året bestått av planering. Maria Lim Falk och Tomas Riad har lett arbetet, och flera forskare har knutits till projektet. Också lärare som arbetar med nyanlända elever har varit delaktiga.

 

För närvarande befinner sig projektet i år två, och den modell för språk- och ämnesinlärning som utformats under det första året implementeras och testas nu på programmet för språkintroduktion på två Stockholmsskolor. Implementeringen kommer att fortgå under år tre och kontinuerliga utvärderingar kommer att göras. Visar sig modellen vara framgångsrik är givetvis målet att den ska komma att användas i fler skolor.

Projektet är initierat av Svenska akademien och ingår i Wallenbergsstiftelsens program Utbildning för ökad integration.

http://intensivsvenska.se


Barn och unga informeras inte

Viktig information som kan ha betydelse för ensamkommande barn/ungas mående och framtid stannar hos tjänstemän på myndigheter och i organisationer. 

Varje barn har enligt artikel 17, Barnkonventionen rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv, och staten har ett ansvar för varje barns tillgång till information. Genom en inkorporering planeras Barnkonventionens bestämmelser bli lag år 2020, men bestämmelser som till exempel rätten till information och likabehandling bör givetvis tillämpas redan nu.

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar-om-att-gora-fns-barnkonvention-till-svensk-lag/

 

Nationella samordnaren
Nyheter från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
http://www.samordnarenmotextremism.se/aktuellt/

 


Gode män och vårdnadshavare bör uppmärksammas och stödet förbättras

2015 beslutade regeringen om ett utökat uppdrag för Nationella Samordnaren som bland annat innebar att stödet till anhöriga skulle förbättras. Enligt RGMV är åtgärden bra men det borde ligga i myndighetens intresse, att betrakta även gode män som är i stället för en vårdnadshavare, och särskilt förordnade vårdnadshavare som är vårdnadshavare som anhöriga och förbättra stödet till dessa som i normalfallet har regelbunden kontakt med barn/unga som kan vara i riskzonen att rekryteras.I Sverige råder brevhemlighet

Personal på HVB, familjehem kan ha öppnat brev som ställts personligen till de barn/unga som bor där.  Det får de inte göra detsamma gäller för gode  män och vårdnadshavare som inte heller kan utfärda en fullmakt till personalen att öppna ungdomens post. 
Att det kan finnas goda skäl att i vissa fall hjälper inte, utan barn/ungas tillstånd är det olagligt. (Se art.)

 

992 ensamkommande har registrerats som asylsökande

Antalet öppna ärenden var den den 3 oktober 2017 10402 vilket torde innebära att den långa vänte- och handläggningstiden fortsätter in på 2018. Handläggningstiden var i september 625 dagar vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Antalet avgjorda ärende ökade i september jämfört med de två föregående månaderna till 673. Under hela året har 5298 ärenden för ensamkommande barn/unga avgjorts och handläggningstiden var i snitt 541 dagar.

 

 

Fram till och med den 3 oktober har 992 ensamkommande registrerats som asylsökande.

Liksom de två föregående månaderna kommer de flesta från Marocko 190, Afghanistan 155, Somalia 127, Syrien 113 och Albanien 60. Flertalet i åldern 13-15 år men de allra festa 1 åldern 16-17 år. Antalet flickor var 222 med en likartad åldersspridning. (Källa Migrationsverket 2017-10-03) 


God mans roll gentemot sjukvården
 
Enligt uppgifter från gode män och personal på boenden har användandet av sömntabletter och antidepressiva preparat ökat påtagligt, något som eventuellt kan kopplas till den ökade otrygghet som RGMV flera gånger har påtalat drabbar många ensamkommande unga. RGMV välkomnar en mer formell undersökning av situationen och en djupgående analys av orsaker till gode mäns och personals upplevda ökning av olika psykofarmaka. RGMV ifrågasätter inte på något sätt att medicinering kan vara nödvändig för individer, men det är tendensen på gruppnivå som skapar frågetecken.
Generellt ska en god man bevaka att barn/ungas rättigheter och att behov av hjälp tillgodoses. Det gäller inom hälso- och sjukvården oavsett om den ensamkommandes boendeform är HVB, stödboende, familjehem eller EBO. Gode mannen ska försäkra att medicinsk behandling är motiverad – vilket förstås gäller både somatisk och psykiatrisk behandling. I samverkan med socialtjänst och personal på boendet kan överväganden göras för den ungas bästa.
http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/216-sjaelvmedicinering 


Problem med ungdomars skolgång
  
En rapport från Skolinspektionen visar att höstterminen 2015 hade 20 000 elever i grundskolan ogiltig frånvaro. Dessa siffror inkluderar både elever med mer långvarig och utvecklad förankring i Sverige och nyanlända elever.
Gode män upplever att det i dag är betydligt fler ensamkommande som inte klarar sin skolgång, bland annat på grund den ökade otrygghet som de tillfälliga uppehållstillstånden för med sig. Bland ensamkommande kan således en ökad psykisk ohälsa vara en förklaring till den minskade skolnärvaron som kan få till konsekvens  att de med villkorade uppehållstillstånd utvisas efter 13 månader. 


Begränsat ansvar 

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget som god man upplevs som gränslöst och att till exempel ansvaret för efterforskning och återförening vilar på den gode mannen axlar. Men så ska det inte vara. 
Ansvaret för efterforskning och återförening ligger på Migrationsverket och på socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd. Ansvaret ligger även på de unga, beroende på deras ålder och mognad men  framför allt i förekommande fall på de närmast anhöriga.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/296-aterfoerening2-3

 

 

Gode män entledigas felaktigt från uppdraget - ensamkommande utan hjälp
Av information som SKL skickat till landets överförmyndare framgår att 
g
ode män har entledigas då ensamkommande barn/unga 
fått PUT eller TUT samt i de fall han/hon fått ett avvisningsbeslut trots att  
lagstöd för att godmanskapet vid dessa tillfällen ska upphöra inte finns, 5 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. 

Hur många felaktiga entledigande som gjorts saknas uppgifter om. Men  då ensamkommande har rätt till en ställföreträdare så länge det befinner sig i Sverige om det inte finns någon annan ställföreträdare som kan företräda dem  har de i förekommande fall inte fått den hjälp som kan ha behövts och inte heller någon som bevakat deras rättigheter. 
SKL 
uppmanar nu kommunerna att inte entlediga god man på grund av PUT/TUT eller avvisningsbeslut.  Gode män vårdnadshavare, RGMV instämmer självklart  och uppmanar dessutom  gode män att överklaga felaktiga beslut. (Källa, Nyhetsbrev för överförmyndare aug.-sept. 2018)

________________________________________________________________

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska vara hos Migrationsverket senast den 30 september kl. 23.59.

Det bästa är att mejla själva ansökan, uppger Iréne Sokolow på Migrationsverkets presstjänst. (på webben finns blankett som går att fylla i på skärmen samt mejladresser) "Därefter kan man alltid komplettera med handlingar som man skickar per post och de kan inkomma efter 30 september, bara själva ansökan landade hos oss innan den 1 oktober." (Migrationsverket 2018-09-28)

 

 


 

 

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande underåriga som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-gymnasielagen.html

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html

 

 


 

 

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket har  börjat fatta beslut
Migrationsöverdomstolen meddelade den 2018-09-25 att den så kallade gymnasielagen får användas och Migrationsverket upphäver därmed beslutsstoppet som fattades i somras och fattar nu beslut med stöd av den sk gymnasielagen.

Sedan den 1 juli 2018 har totalt 10170 ansökningar kommit in till Migrationsverket. I juli inkom 7093 ansökningar, i augusti 1378 och fram till den 27 september 1699. 
Av dessa är 1256 avgjorda, 1113 har fått avslag och 43 bifall. Övriga 119 kan ha tagit tillbaka sin ansökan eller av andra skäl har ansökan inte handlagts.

 

 


 

 

Flertalet barn och unga från Marocko. Kortare handläggningstider

Fram till och med 2018-09-28 har under året 726 barn och unga registrerats som asylsökande av Migrationsverket varav 185 flickor.  Liksom tidigare kommer flertalet från Marocko 107, Syrien 99, Somalia 86, Eritrea 79 och Afghanistan 76. De allra flesta är i åldern 13-15 år 240 och 16-17, 373.

Handläggningstiden var i augusti  90 dagar och i september 68 dagar.

46 återvände självmant till hemlandet och 6 med tvång. Flertalet från Albanien 25 och Afghanistan 5.

Till första asylland överfördes  70 självmant och 2 med tvång. De allra flesta till Tyskland 29 och Danmark 8.

36 fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år under september och sedan i januari 2017  i 9081 fall. (Källa Migrationsverket)

Konferens om mänskliga rättigheter
Tisdagen 3 oktober 2017. Anmälan senast 24 september
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Bli inspirerad att implementera mänskliga rättigheter i arbetet i stat, kommun och landsting.
Anmälan till konferens i Helsingborg senast 24 september (Myndigheten för delaktighet 2017-09-06)
http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2017/konferens-i-helsingborg-om-manskliga-rattigheter/

______________________________________________________________________________________________________

 

 EU-kommissionen kan godkänna nya svenska gränskontroller
Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson säger att EU-kommissionen överväger att låta länder som Sverige förlänga gränskontrollerna som infördes i samband med flyktingkrisen. (Europaportalen 2017-09-14)
https://www.europaportalen.se/2017/09/eu-kommissionen-kan-godkanna-nya-granskontroller?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=8bb1496e5e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_14&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-8bb1496e5e-183054529

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Regeringsförklaringen den 12 september 2017
Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 12 september 2017.(Regeringskansliet 2017-09-14)
http://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf

___________________________________________________________________________________________________________


35 000 elever misslyckas varje år med skolan
Var tredje elev misslyckas i skolan. Fortsätter utvecklingen har den svenska skolan slagit ut en halv miljon ungdomar fram till år 2029.  (Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund 2017-09-12)
https://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/35000elevermisslyckasvarjearmedskolan.5.5916f18a15e5b050d03c2b6a.html

 

_______________________________________________________________________________________________________
Allas rätt till en ändamålsenlig utbildning!
Flertalet barn/unga från Afghanistan får uppehållstillstånd, men alla anses inte ha rätt till skydd då fattigdom eller att vilja ha ett bättre liv inteskäl för asyl, enligt vad Riksdagen har bestämt. 
Nu demonstrerar personer med afghansk bakgrund och sympatisörer på olika platser i landet, bland annat på Medborgarplatsen i Stockholm, mot utvisningsbeskeden.
RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare ) anser att alla ensamkommande barn/unga, oavsett Migrationsverkets beslut, ska erbjudes möjligheter till en utbildning som kan leda till arbete i Sverige, hemlandet eller första asylland.
En sådan typ av utbildning skulle kunna öka de ungas livschanser.

___________________________________________________________________________________________________________


Inget särskilt bidrag för vinterkläder två år i rad
"Ett ensamkommande barn ansökte om särskilt bidrag för att kunna köpa vinterkläder. Migrationsverket avslog ansökan och menade att barnet fått bidrag för att kunna köpa vinterkläder året dessförinnan och därför knappast kunde ha behov av det ett år senare. Beslutet överklagades av barnet och förvaltningsrätten biföll överklagandet. Migrationsverket överklagade å sin sida förvaltningsrättens beslut och anförde dels att barnet fått bidrag året före för att kunna köpa vinterkläder, dels hade hen fått dagersättning under så lång tid att hen borde ha kunnat lägga undan pengar och planera sina inköp. Kammarrätten biföll överklagandet och fastställde Migrationsverkets beslut. Kammarrätten i Stockholm, mål nr 62-17, meddelad 2017-06-27." (SKL Nyhetsbrev för överförmyndare, juli-aug. 2017) 

__________________________________________________________________________________________________________


Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Säter
En utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl får socialnämnden förlänga utredningen för en viss tid (11 kap. 2 § socialtjänstlagen [2001:453], SoL).  (JO 2017-09-12)
http://www.jo.se/PageFiles/9765/2565-2016.pdf

____________________________________________________________________________________________________________


Den svenska skolan för nyanlända på  fjorton språk
Berättar kort om det svenska skolsystemet och vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken. (Skolverket)
http://www.omsvenskaskolan.se/

_____________________________________________________________________________________________________________


100 miljoner kronor 2018
Regeringen gör satsningar på att bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism. och investerar 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck och inrättar från den 1 januari 2018 ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

För att säkerställa ett effektivt arbete med återvändande anslår regeringen även mer pengar till Migrationsverket under de kommande åren. Regeringskansliet 2017-09-12)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/kraftfulla-satsningar-pa-starkt-rattsvasende-och-okad-trygghet/

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vägledning till dig som möter unga nyanlända
Vägledningen ger tips och stöd i hur man kan prata om hälsa, jämställdhet och sexualitet på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken innehåller övningar  för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk.” (Mucf 2017-09-12)
https://www.mucf.se/publikationer/youmo-i-praktiken?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=Youmo%2Bi%2Bpraktiken&utm_campaign=MUCF-nyhetsbrev-2017-09

____________________________________________________________________________________________________________
891 registrerade ensamkommande barn/unga
Under 2017 fram till och med den 6 september har 891 ensamkommande barn/unga från 54 stater registrerats som asylsökande, 185 av dem flickor.
Flertalet i åldern 13-17 år de allra flesta 16-17 och från Marocko 177,  Afghanistan 147,Somalia 114, Syrien 94 och Etiopien 44. (se artikel)

_____________________________________________________________________________________________________________


Medicinska åldersbedömningar – statistik till och med 31 augusti
Rättsmedicinalverket har sedan i mitten av mars utfört medicinska åldersbedömningar i asylärenden.• Antal ärenden från Migrationsverket: 7 898
• Antal skickade utlåtanden till Migrationsverket: 4 107
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 146 asylsökande av kvinnligt kön (3,6 %) och 3 961 asylsökande av manligt kön (96,4 %). 
• I 3 415 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (93 asylsökande av kvinnligt kön och 3 322 av manligt kön).

https://www.rmv.se/aktuellt/medicinska-aldersbedomningar-statistik-till-och-med-31-augusti/

_____________________________________________________________________________________________________________


Polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet
Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. (Regeringskansliet 2017-08-29
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-till-kustbevakningen-och-polismyndigheten-om-kustbevakningens-operativa-stod-till-polismyndigheten-vid-polisinsatser-mot-terrorism-eller-annan-allvarlig-brottslighet/ 

______________________________________________________________________________________________________________

Myndighetsnätverket mot korruption
Statskontoret har regeringens uppdrag att verka för att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter. Detta sker bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption. (Statskontoret 2017-08-22) 

http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/myndighetsnatverket-mot-korruption/

 

 

 

Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas
”Den s.k. gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.” (2018-09-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-fran-Migrationsoverdomstolen-Den-sk-gymnasielagen-far-tillampas/

__________________________________________________Men kryssningsfartygen lägger fortfarande till i Catania

Hamnen i Catania var en av de hamnar på Sicilien dit offer och överlevande från båtkatastrofen vid den italienska ön Lampedusa, då 900 människor drunknade, fördes i land i april 2015. 
Sedan dess har år 2016 181000 och 2017 119000 flyktingar och migranter mottagits av Italien men flera tusen har också drunknat på Medelhavet. 
För Italien har det under åren inneburit stora logistiska och ekonomiska påfrestningar att vara det största mottagar landet men förståelsen bland övriga EU länder för de svårigheter Italien ställts inför har varit liten men kritiken mot mottagningen och förhållande på mottagningscenter däremot omfattande. 
Den 10 juni 2018 deklarerade italiens inrikesminister Matteo Salvini ”att Italien säger nej till ”människohandel och  affärerna kring illegal invandring.” 
Italien beslut, att tillämpa ett restriktivt förhållningssätt till att ta emot flyktingar och migranter innebär att få båtar med flyktingar och migranter tillåts anlöpa italienska hamnar. 
Men fortfarande lägger kryssningsfartyg  till i hamnen som en påminnelse om, att den som har, åt honom skall vara givet och hangarfartyg som väcker förundran över att humnaitära prioriteringar får stå åt sidan för militär upprustning. 
____________________________________

Dom i migrationsmål
Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16) 2018-09-24 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2018%20Juli-dec/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%208834-18.pdf

_________________________________________________626 ensamkommande hitintills - flertalet liksom tidigare från Marocko

Fram till början av september i år har 626 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande och som under 2017 kommer de flesta från Marocko och är i åldern 16 till år. Från Syrien registrerades 85, Afghanistan 71,  Somalia 68 och Eritrea 70


Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Migrationsverket har mottagit ca 8300 ansökningar sedan 1 juli när den nya gymnasielagen träde i kraft. 783 ärenden är avgjorda och 716 har fått avslag, 14 har fått bifall.
( Källa Migrationsverket 2018-09-02)

_____________________________________

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd

"I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling." (SIDA 2018-08-18) 
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/asien-och-oceanien/afghanistan/'

 


 

IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten 

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd. (IVO 2018-08-21)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/ivo-polisanmaler-socialnamnd-for-att-systematiskt-ha-kringgatt-tillstandsplikten/

 


 

Asylprocessen påbörjas utan en god man 

 

Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl. Det har inneburit att sedan 2010 har omkring 60 000 underåriga i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts. Ingen har bevakat deras rättigheter. 
Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen i normalfallet inte är något problem och något särskilt stöd av en god man inte är nödvändigt. Det är dock inte möjligt att på förhand avgöra vilka unga som kan komma att behöva det stöd som en god man ger; att chansa på att den unga personen klarar sig själv blir därmed olämpligt. Ett oerhört tungt argument för att gode mannen ska finnas där är förstås också att registreringen är en del av asylprocessen och att det som framkommer vid registreringstillfället ligger till grund för den fortsatta utredningen. Gode mannens uppdrag blir därmed avgörande ur ett rättsperspektiv. 
www.rgmv.se

 

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag. (UNICEF)
https://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-dag
_________________________________________________


Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader till den 11 februari. ”Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.” (Regeringskansliet 2018-11-08)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/fortsatt-granskontroll-vid-sveriges-inre-grans/

 


 

Drygt 1000 ungdomar har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen

”En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1060 personer uppehållstillstånd.” (Migrationsverket 2018-11-05)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-05-1-060-personer-har-hittills-fatt-uppehallstillstand-med-stod-av-gymnasielagen.html

_________________________________________________________________

Ett rättsosäkert förfarande - 800 ensamkommande utan hjälp

Om Migrationsverket beaktade att underåriga saknar rättslig handlingsförmåga, Överförmyndare, att inga barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan en fungerande, tillgänglig vårdnadshavare och om Socialtjänsten intresserade sig för frågan skulle inga ensamkommande asylsökande barn/unga som är kompetenta i flera avseenden men tämligen resurslösa språkligt och kunskapsmässigt kring asylprocessen. Okunniga om sina rättigheter och ovana att föra ett samtal via tolk, sk de inte stå utan att god man när de söker asyl eller ett  offentlig biträde som kan  informera och vägleda dem i vad som är viktigt att berätta.

Men beroende på, att det som sägs i  Föräldrabalkens  9 kap 1 § samt 10 och 11 kap om att underåriga saknar rättslig handlingsförmåga och att att en god man ska förordnas snarast, Lag om god man för ensamkommande barn 2005:429 inte efterföljs. Samt Migrationsverket uppfattning att en asylansökan inte är en del av asylutredningen har under under 2018 över 800 ensamkommande fått klara sig själva utan någon som företräder dem. (se artikel)

_____________________________________________________________________

Vad är barn/ungas bästa

När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. (BO 2018-10-02)
Bra att BO uppmärksammar frågan. Ett bra sätt att få svar på vad som kan anses vara barn/ungas bästa kan vara att fråga dem själva och i sådana fall blir svaret i de allra flesta fall en utbildning som leder till en anställning samt att bli sedda som de är, kompetenta unga vuxna i stället för värnlösa barn i behov av vård och behandling.
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/fragor-och-svar-provning-av-barnets-basta-17-oktober.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/verktyg-for-barnratt-i-praktiken/

__________________________________________________________

SKL vill inte ha gode män till ensamkommande barn/unga

Styrelsen för SKL har under många år och nu senast i ett yttrande till Mottagandeutredningen framfört krav på att 
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ändras för att möjliggöra att professionella anställda företrädare, som socialsekreterare och jurister, kan ersätta de medborgare som på ideell grund åtar sig uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga. 

Anledningen till SKL krav kan bedömas bero på, att många av de kommuner SKL företräder inte klarar av  myndighetsutövningen. 

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

 


 

Migrationsverket kritiseras av JK och R är arg och ledsen

Migrationsverket har två köer för dem som vill bli svenska  medborgare. En kö dår besked ges inom tre månader och en annan där väntetiden är minst 23 månader.  
R som kom till Sverige från Somalia som ensamkommande har ansökt om svenskt medborgarskap men fått väntat länge på besked  och vet inte i vilken kö han är placerad  då det är svårt att nå en handläggare eller boka tid för samtal för att få besked.

Migrationsverket kritiseras nu i ett beslut av Justitiekanslern för de långa handläggningstiderna i ärenden om svenskt medborgarskap.(Justitiekanslern 2018-10-08)

https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/10/11423-17-21/

 


 

Gymnasielags ärenden ska avgöras före årsskiftet

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.
 Av de dryga 9000 ärenden som väntar på beslut ligger cirka hälften hos Migrationsverket och andra hälften hos domstol. 

Fram till den 25 oktober har 3777 ärenden avgjorts, 895 sökande har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier, 1406 har fått avslag och över tusen har av olika skäl inre fullföljt eller tagit tillbaka sin ansökan. (Källa Migrationsverket )
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-10-11-Migrationsverket-gymnasielagsarenden-ska-avgoras-fore-arsskiftet.html

 


 

Vilken betydelse tillmäts en åldersbedömning i ett asylärende

Vilken betydelse en åldersbedömning tillmäts i en sammantagen bedömning är oklart men i åtminstone ett asylärende fastställer Migrationsverket  rörande en afghansk sökande  att: "det finns en risk för felbedömning av den afghanske asylsökandens kronologiska ålder i det rättsmedicinska utlåtandet och därför kan inte den medicinska åldersbedömningen ensam vara avgörande för bedömningen av hans underårighet. Sökanden har även lämnat relativt detaljerade uppgifter om sin ålder och har därmed gjort sin underårighet sannolik. Han får permanent uppehållstillstånd." (Källa Migrationsverket)

 


895 hoppfulla glada ungdomar

För de 895 ungdomar som fram till den 25 oktober beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier har beslutet inneburit nya möjligheter och hopp om framtiden.  Från olika håll, bland annat från flera lärare i Uppsala,  rapporteras att ungdomarna är gladare och stämningen i skolan blivit mycket bättre.

För ungdomarna gäller det nu att fokusera på studierna  då tiden är knapp och förutsättningarna inte de bästa att på kort tid klara av  studier som leder till en anställning. 
__________________________________________________

FN ställer frågor till Sveriges regering om FN-konventionen

Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu ställt ett antal frågor inför regeringens nästa rapportering till kommittén. De handlar om hur Sverige följer och arbetar med rättigheterna i konventionen. (Myndigheten för delaktighet 2018-10-17)
http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2018/fn-staller-fragor-till-sveriges-regering-om-fn-konventionen/

 


 

En god man är utan skyddsnät 

Gode män och även särskilt tillförordnade vårdnadshavare saknar helt ”skyddsnät” då ingen instans ombesörjer till exempel försäkringsskydd eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Huruvida arbetsmiljölagen är tillämpbar vad avser  god man uppdrag har inte prövats men åtgärder bör i alla händelser vidtas för att förbättra förhållandena för gode män.
Arbetsmiljölagen utgår från att det framför allt är arbetstagare, dvs anställda, som behöver lagens skydd, och att det är deras arbetsgivare som har ansvaret för detta. I vilken mån arbetsmiljölagen är tillämplig i en viss situation beror alltså på om det finns någon som är "arbetstagare" i juridisk mening, och det är de allra flesta som utför arbete åt någon annan. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf


 

Svenska myndigheter kan behöva genomföra 95 rekommendationer

Svenska myndigheter kan behöva genomföra 95 rekommendationer från EU-kommissionen för att täppa till ett stort antal brister i landets gränskontroller.  

EU-parlamentets inrikesutskott är även mycket kritisk mot Sverige och fem andra Schengenländer som haft gränskontroller längre än de tillåtna två åren. (Europaportalen 2018-10-23)

https://www.europaportalen.se/2018/10/efter-eu-kritiken-sverige-stramar-upp-gransskyddet
https://www.europaportalen.se/2018/10/eu-utskott-kritiserar-sverige-begransa-granskontroller

 


  

Flest barn/unga från Eritrea och kortare handläggningstider

Fram till den 25 oktober har under året 777 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande, av dessa är 201 flickor. 
För första gången på länge är marockaner inte den största gruppen utan det är numera eritreaner.

Om den nuvarande trenden med ett minskat antal esnsamkommande barn/unga håller i sig innebär det att Migrationsverkets prognos för 2018 och 2019 på 1500 ensamkommande barn/unga ser ut att hålla. Det innebär en välkommen möjlighet till återhämtning för myndigheter men också att behovet av gode män fortsätter att minska. 

Handläggningstiden fortsätter att sjunka och var i oktober 246 dagar. och i snitt under 2018 fram till den 25 oktober 460 dagar.

Tre sätt för en son eller dotter att återförenas med mamma, pappa och syskon i Sverige

Huvudregeln i svensk lagstiftning anger att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfylls, ska enligt regeringsförklaringen  gälla igen.

1) Om uppehållstillstånd beviljats på grund av särskilt ömmande omständigheter kan en eventuell familjeåterförening normalt kunna ske i familjens hemland, enligt Migrationsverket bedömning, eftersom de inte anses vara i behov av skydd och därför finns ofta inte några hinder för att återförenas med familjen i hemlandet. 

I de fall ensamkommande underåriga längtar hem och själva vill att återföreningen ska ske i hemlandet ska åtgärder vidtas som möjliggör detta. Till exempel genom en ändamålsenlig utbildning som kan leda till en anställning i hemlandet och på det sättet kan  bidra till familjens försörjning och i förekommande fall vara behjälpliga med att återbetala familjens lån för resan till Sverige. Att återvända ”tomhänta” är för många inte möjligt.

2) Enligt 4 kap 1 paragrafen SoL  ska socialnämnden verka för att söner och döttrar ska  ges möjlighet att ha god kontakt med föräldrar och syskon samt andra viktiga anhöriga. Om behov och möjlighet finns samt att säkerhetsaspekten har utretts ska bistånd ges för umgängesresor till neutrala länder där familjen kan mötas. Sådana resor har genomförts under många år och främst då av ungdomar från Afghanistan som rest till familjer som varit bosatta  i Iran.

3) Huvudregeln i svensk lagstiftning anger att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. För familjer som beviljats uppehållstillstånd för återförening är ankomsten till Sverige oftast en lycklig tilldragelse men kan även i många fall bli problematisk, leda till allvarliga och påfrestande konflikter med sonen eller dottern.  en besvikelse och till och med leda till att familjen överväger att återvända till hemlandet.

 

Fyra sätt att möjliggöra en lycklig familjeåterförening
För att skapa bästa möjliga förutsättningar krävs att socialtjänsten tillsammans med barn/unga och ställföreträdare gör en omsorgsfull planering med hänsyn till olika omständigheter och förhållanden inför återföreningen. Med hänsyn till barn/ungas mognad , ålder och uppfattning och ställföreträdares erfarenheter är det många fall  inte lämpligt att barn/unga flyttar ihop med familjen utan bor kvar i den boendeplacering som bestämts samt att   ställföreträdarn kvarstår.

 

 

Socialtjänsten ska tillsammans med barnet, dess företrädare, vårdgivare respektive familjehemsföräldrar göra en planering inför eller i samband med återföreningen. Då föräldrarna ankommer till Sverige och om ingenting talar mot att familjen ska återförenas upphör barnet att betraktas som ensamkommande, vilket innebär en rad förändringar. Bland annat upphör boendeplaceringen och barnet ska istället bo med sin familj. Samtidigt entledigas barnets gode man och föräldrarna tar över ansvaret för barnet (Socialstyrelsen 2016).

 

 

Återflyttning av vårdnaden till föräldrarna - inte alltid av godo
Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, kommer den biologiska föräldern finna att han eller hon enligt svensk lag inte längre är vårdnadshavare för sitt barn, till exempel om föräldern och barnet återförenas i Sverige.
För att återfå vårdnaden måste föräldern väcka talan i tingsrätten enligt 6 kap. 10 § FB.
Enligt 6 kap 2 a §  FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

Det är således ett grundligt förfarande innan vårdnaden återflyttas till föräldern  men inte lätt för barn/unga att komma med invändningar om så skulle vara fallet. 
Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 
Efter flera är av självständighet får de nu återgå till familjens rutiner, gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guid till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till konflikter som socialtjänst och ställföreträdare bör uppmärksamma. 


Enligt Migrationsverket som gjort en utredningsresa till Somalia råder det inte längre någon väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia inklusive Mogadishu. Men somaliska flyktingar fortsätter att riskera sina liv på Medelhavet.


Flyktingar på Malta      Rapport Somalia

Lagändring (ark 2014 03 12)

Regeringens förslag till lagändring avseende
synnerligen ömmande omständigheter
http://www.regeringen.se/cotent/1/c6/23/23/43/5903db
16.pdf

 

Afghanistan öppnar ambassad i Stockholm
I en överenskommelse om utveckklingssamarbete mellan Sverige och Afghanistan framgår att Afghanistan planerarar att öppna en ambassad i Stockholm 2014.
Det innebär bland annat att afghanska ungdomar inte behöver åka till Oslo för att försöka ordna ett pass.

http://www.regeringen.se/sb/d/17286/a/215414

 


Vattenpipa på HVB


De HVB som tillåter att det röks vattenpipa på HVB av kulturella eller andra skäl bör tänka om. 
Röka vattenpipa


Skaffar pass i 
Norge


Afghanska ungdomar reser från Sverige till Afghanistans ambassad i Oslo för att skaffa pass.


Särskilt ömmande  omständigheter
regeringen och  MP överens
SVT uppger att regeringen och MP kommit överens om att att sänka kraven för barn/unga som söker asyl i Sverige. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2014.
http://www.svt.se/nyheter/sverige/regeringen-och-miljopartiet-overens-om-flyktingpolitik-for-barn

 

Tf rättschefen på MV om överenskommelsen 

Det är för tidigt att säga hur övenskommelsen
mellan regeringen och MP kommer att påverka bedömningen av asylärenden som gäller ensamkommande barn/unga, säger tf rättschefenpå MV Fredrik Beijer 
http://www.migrationsverket.se/info/7161.html


Röda Korset ifrågasätter särskilda skäl

Om man ser till barnens bästa så borde även barnens föräldrars asylskäl innefattas av samma formulering, 
säger Anki Carlsson ansvarig för migrations och integrationsfrågor i Röda Korset.

www.redcross.se

Så här ser Statsminister Fredrik Reinfeldt 
på papperlösa och REVA
Den senaste tiden har debatten om papperlösa och Reva varit intensiva och föranlett ett uttalande från statsministern. 
http://www.svt.se/agenda/de-som-fatt
-avvisningsbeslut-ska-lamna-landet
 

 

 

19 av 23 apatiska barn/unga får PUT
En stor majoritet av de barn och unga som uppvisade uppgivenhetssymtom får enligt uppgifter från MV stanna i Sverige
http://www.migrationsverket.se/info/6952.html

Alarmerande rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat en rapport om barn och unga som placerats på HVB och Familjehem.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2
013mars/alarmerandeomplaceradebarn


Statistik 2012

"2012 beviljades 65 % uppehållstillstånd, 35 % fick avslag. 328  ärenden bedömdes vara Dublinfall.
Den genomsnittsliga handläggningstiden var 98 dagar.
2012


Brist på boendeplatser

Enligt uppgifter från Migrationsverket är behovet av boendeplatser för ensamkommande barn och unga mycket stort. Vid utgången av 2012 är drygt 700 kvar i ankomstkommunerna eftersom de inte kunde anvisats en boendeplats i en kommun.

 

Behov av stöd efter myndighetsdagen
När en ungdom genom uppdatering av åldern eller på vanligt vis blir myndig upphör godmanskapet men därmed inte nödvändigtvis ungdomens behov av stöd och hjälp av en vuxen. 

För ensamkommande kan det stödet antas vara särskilt viktigt då de vistas i ett land långt hemifrån och inte har några anhöriga i sin närhet.

Det finns flera möjligheter att komma till rätta med den problematiken. Det går  att ansöka om ett godmanskap hos Tingsrätten efter myndighetsdagen liksom att till Socialtjänsten ansöka om ett personligt ombud för ungdomen eller att bli kontaktperson. 
Alternativt kan ungdomen själv utfärda en fullmakt till den tidigare gode mannen som då har möjlighet att företräda ungdomen i olika avseenden till exempel i kontakter med Migrationsverket och ge ungdomen det stöd som kan behövas.

 

Statistik

Artiklar visade
1304289
Back to Top