Unga ensamkommande 
Den ungdom som du blir god man för är en oftast en målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. En ung människa som skilts från sina anhöriga, känner oro inför framtiden, har en annan kulturell bakgrund och religion, är van vid andra seder och bruk, värderingar och som pratar ett språk du inte förstår och som inte kan förstå dig och som kanske får stanna i Sverige eller ska utvisas till sitt hemland alternativt överföras till en annan stat i Europa. 
Du blir en viktig och betydelsefull person för ungdomen och du kommer att känna dig behövd.

Som god man kommer du efterhand upptäcka en i grunden stark kompetent person som också själv uppfattar sig så, men som kan ha blivit ordentligt tilltufsad av omvärlden och behöver hjälp i vissa avseenden, men oftast klarar sig själv och vill det. 
Oron inför framtiden och sina anhöriga är ständigt närvarande liksom  känslan av skam och skuld för, att ha det bättre än sina närmaste men utan möjlighet att hjälpa dem. De värsta farhågorna är aldrig långt borta inte heller tankarna på att få komma hem.Inte för nära, inte för långt ifrån men alltid till hands

Överdriven omsorg och tycka synd om inställning gör ingen människa glad och leder inte till något bra. Kanske ska den relation ni tillsammans bygger upp handla om ärlighet, uppmuntran, stöd, förståelse och att ge hopp. 

Men inte att inge falska förhoppningar eller löften om att allting  säkert kommer att bli bra som tröst de gånger det är svårt, när det är långt ifrån säkert att allting blir bra.
Någon har sagt att det bästa en förälder kan ge sina barn  är rötter och vingar. Rötter kan du som god man inte ge ungdomen men du kan så frön. Moral och etik
Att unga migranter lämnar felaktiga uppgifter och uppger en felaktig ålder stämmer i många fall men det är inte en fråga om oärlighet eller om  moral och etik utan handlar mer om  att de befinner sig i en icke självvald situation som inte bara är avgörande för deras egen framtid, på deras axlar vilar inte sällan också ansvaret för anhöriga.


Personer i smugglarorganisationen, släktingar eller goda vänner ger dem inga alternativ i priset för smugglingen ingår inte bara en transport utan också en tillrättalagd historia anpassad för öka  chansen att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Vuxna bestämmer att ungdomen ska lämna hemmet och vad som skall berättas och förtigas för svenska myndigheter och att inte lita på någon, inte ens den gode mannen. 
Ungdomen har ingen talan i saken utan förväntas göra som vuxna säger till dem och de ljuger inte utan återberättar vad vuxna sagt dem till. 

Kanske skulle den sanna historien många gånger vara tillräcklig för att få uppehållstillstånd med tanke på att det faktiskt pågår krig och  och konflikter i många länder i Asien och Afrika så det finns skäl att söka sig därifrån..Så är det eller kan vara

Så är det, ungdomen kan ha lämnat oriktiga uppgifter om det ena eller andra vilket du i sådana fall som god man förr eller senare kommer att bli medveten om men kanske aldrig får bekräftat.
 Men när indignationen, förvåningen, besvikelsen eller hur nu reaktionen blir  på att ungdomen inte varit uppriktig lagt sig och förståelsen för  omständigheterna klarnar blir du troligen en bättre god man, med nya insikter och bättre möjligheter att förstå och därmed hjälpa till.Varför en påhittad historia?

De som uppger en felaktig ålder gör det för, att om Migrationsverket bestämmer deras ålder till under arton år registreras de som minderderåriga vilket innebär att en god man förordnas, ett i många avseenden bättre boende än på en asylboende för vuxna och studierna sker i grundskolan eller på gymnasiet och inte på Komvux eller SFI.

 

Ensamkommande barn och unga omfattas av barnkonventionen och ansökan om permanent uppehålls tillstånd ska prövas utifrån ett barnperspektiv.
 Dessutom kan det möjligen vid speciella omständigheter  vara lite lättare att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter och att Migrationsverket inte ska avvisa eller överföra någon under arton om det inte finns anhöriga eller någon organisation i det land de sänds till som tar emot dem.

Unga migranter utnyttjas

De senaste fem åren har över 55500 ensamkommande asylsökande barn/unga (ekb) enligt Migrationsverket registrerats som asylsökande. De har rätt till en god man som ska förordnas så snart som möjligt och förväntningar på de gode män som utses är stora. Men de senaste åren har Överförmyndaren inte kunnat tillgodose behovet av gode män på grund av den stora inströmningen och inte heller kunnat garantera att lämpliga personer förordnas på grund av bristande kontroller som försvåras bland annat av, att de anmäler sitt intresse att bli god man i olika kommuner. 

Det har inneburit att de kunnat nästla sig in i en anrik verksamhet som tillkommit för att hjälpa utsatta ekb och kunnat åta sig ett orimligt stort antal uppdrag utan intresse för ekb men för att tjäna pengar och utan att utföra de uppgifter som åligger en god man. De kan tjäna mellan en halv och en million om året genom att åta sig trettio till kanske femtio uppdrag samtidigt. 

Trots myndigheternas kännedom om missförhållanden är de oklart om några åtgärder vidtagits för att sätta stopp för att ekb utnyttjas. 

Hur många som hamnat i klorna på dessa personer är okänt då uppgifter saknas liksom hur många anmälningar Överförmyndaren får ta emot om olämpliga gode män. Men konsekvenserna blir i alla händelser att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljs, nödvändig hjälp uteblir och barn och ungas rättigheter blir inte tillgodosedda. 

Uppskattningsvis kan det vara  tusentals unga migranter  som idag väntar på en god man och har de otur får de efter en lång väntan en god man som aldrig borde förordnats, som de kanske inte ens kommer att träffa och ännu mindre få hjälp av. En person som saboterar asylprocessen genom sin frånvaro, utgör ett hinder för en nödvändig samverkan och stödet till ensamkommande unga migranter uteblir. 
För att stoppa missförhållandena måste Överförmyndaren skärpa lämplighetsprövningen och länsstyrelsen tillsynen av överförmyndaren. Men myndigheterna kan inte klara detta själva och i synnerhet inte om de saknar kännedom om missförhållande. 

Därför måste även personal på boende, skolpersonal, gode män och inte minst socialsekreteraren agera när det är uppenbart att uppdraget missköts och anmäla saken till Överförmyndaren som får utreda om det handlar om försummelse och i sådana fall omedelbart entlediga den som utsetts. Att förhålla sig passiv och inte agera är varken rättrådigt eller ansvarsfullt. 

 

 


 

Lagändringar

Genom den  lagändringen i FB som trädde i kraft i januari 2015  underlättas arbetet med lämplighetsprövning men ger inte Överförmyndaren möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter, men Överförmyndaren:

-kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronofogden samt ta referenser

-anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 

-ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne

-lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 

-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.

Genom den nya lagstiftningen är det överförmyndaren som i första hand får avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas.
Överförmyndaren kan med stöd av lagstiftningen intensifiera kontroller och länsstyrelsen skärpa den tillsyn man ålagts för att sätta stopp för olämpliga personer. 

 


 

Allmänt om gode män

För flertalet gode män är uppdraget ideellt  och man  åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har uppdraget blivit ett levebröd ett arbete och man åtar sig 10-15 uppdrag enligt vad som anges i lagar och förordningar. Många är av utländsk härkomst som ofta kombinerar uppdraget med tolkuppdrag.

I den tidigare lagstiftningen angavs inte någon gräns för hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha men från och med 2015 framgår det av de ändringar som gjorts i FB att en god man inte skall förordnas till fler uppdrag än han/hon klarar av. Det är överförmyndarens sak att bestämma vad det innebär. 

Bland gode män varierar uppfattningarna om hur många uppdrag som är lämpligt liksom om uppdraget ska ha sin utgångspunkt i ett humanitärt synsätt där det finns ett personligt engagemang eller grunda sig på ett juridiskt ställförträdareskap där det personliga engagemanget ska begränsas och överåtas på andra, enligt SKL.  
En del gode män betonar vikten av stabilitet och kontinuitet, omhändertagande och omsorg och anser att två till fem uppdrag kan vara lämpligt. Andra menar att uppdraget handlar om övervakning och tillsyn och förlitar sig på att andra aktörer tar ansvar för vad som ålagts dem och anser att tio till femton uppdrag eller fler är rimligt. Faktorer som spelar in är vilken tid som finns till förfogande, erfarenhet och personligt engagemang. 

Att ange ett bestämt tal är av de skälen inte meningsfullt däremot kan det anses rimligt att antalet uppdrag i en extrem situation kan vara mellan 1-15 uppdrag beroende på förutsättningar och att andra aktörer gör vad som ankommer på dem. Men i normalfallet kan mellan 1-5 anses lämpligt förutsatt att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett. Men man bör vara medveten om, att en ungdom helt plötsligt kan bli ett heltidsjobb under en kortare eller längre period och då finns inte lika mycket tid för de övriga som också behöver uppmärksamhet och kan vara i behov av hjälp.
För nya gode män kan 1-3 uppdrag anses lämpligt tills erfarenheter från hela asylprocessen från registrering till lagakraftvunnet beslut har fattats. 

 

J Samuelsson, god man

Har redigerats 2015-12-15

Ny möjlighet för ensamkommande underåriga

Den som studerar eller har för avsikt att studera på gymnasieskola men  fått avslag på sin asylansökan kan, om vissa villkor uppfylls, från och med den 1 juli 2018 ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier på introduktions program, nationella program, Komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.
Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018 och den sökande måste befinna sig i Sverige när ansökan görs

För att omfattas
-ska en
första ansökan om uppehållstillstånd som ensamkommande barn ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.

-Väntetiden på beslut var mer än 15 månader och beslutet om utvisning delgavs den 20 juli 2016 eller senare

 

Även sökande som har överklagat sitt asylärende till domstol och väntar på ett beslut på sin asylansökan kan omfattas och vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier om de uppfyller villkoren  och ska skicka sin ansökan till Migrationsverket. Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.


Skriftlig ansökningsprocess
Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig.

På migrationsverket.se finns en ansökningsblankett att ladda ner, Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiala studier, blankett nummer 168011 och information om vad som behövs för att en ansökan ska betraktas som komplett.
Bland annat  ska sökande intyga att studier bedrivs  eller att det finns en avsikt att studera samt en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument alternativt dokument som visar tidigare studier i Sverige på grundskolenivå eller gymnasienivå.  Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, dari och persiska.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket.
Fyll i blanketten på datorn och skanna in dokumentet med din individuella studieplan eller motsvarande dokument alternativt skicka per e-post, vanlig post  eller ämna in ansökan till något av Migrationsverkets kontor. Den e-postadress du ska använda beror på var någonstans i landet du bor.
Efter att Migrationsverket har prövat din ansökan, handläggningstiden är för närvarande omkring två månader, skickas beslutet i brev till angiven adress.får du beslutet i ett brev som skickas till den adress du har angett i din ansökan.

Adresser

Migrationsverket
Box 1323
751 43 UPPSALA
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 507
169 29 SOLN
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 1087
405 23 GÖTEBORG
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 3147
200 22 MALMÖ
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

(Källa Migrationsverket)

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 

 


 

Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga per capita i Europa. Sedan 2010 har närmare 60000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. 

Den generösa flyktingmottagningen har i olika avseenden inneburit stora påfrestningar på samhället men också att ensamkommande barn och unga kommit att fara illa. 

Efter ett varmt välkomnande, påbörjad utbildning och känsla av tillhörighet i vårt samhälle har långa väntetider på utredning, beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 lett till besvikelse, ovisshet och uppgivenhet.

Sverige har ett moraliskt ansvar för att ställa saker och ting till rätta och tillgodose att dessa unga, som vi så föredömligt tagit emot ges en rimlig chans till mänsklig och samhällelig etablering i Sverige, hemlandet eller i förekommande fall första asylland. 

 

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 till är långt ifrån över. Påfrestningar på samhälleliga funktioner orsakade en uppenbar brist i beredskap vad gäller resurser i såväl tillgänglig som kompetent personal. 

Det finns anledning till oro då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 16000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas. Det  innebär fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.

 

För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk prostitution, gängbildningar, kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser för att inte den rådande krisen ska eskalera och bli okontrollerbar.

 

 

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat. Gällande lagar och förordningar ska naturligtvis efterlevas men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan extra ordinära åtgärder anses ytterst motivera att samtliga ensamkommande barn och unga som registrerats som asylsökanden och fått eller väntar på besked i asylärendet ska beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt de bestämmelser som träder i kraft den 1 juni 2017, om det inte finns direkta legala hinder mot detta och oavsett Migrationsverkets beslut. 

 

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken som bland annat aviseras i vårändringsbudgeten för 2017 och agerar för ett ökat solidariskt ansvarstagande för asylsökande i EU samt att asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.  

 

 

I väntan på att det ska bli verklighet bör Sverige, när läget stabiliserats och utifrån gjorda erfarenheter, agera för en generös mottagning av ensam kommande barn och unga. Men med tydliga mål och krav för att bättre kunna möta deras behov och utnyttja deras potential så att de kan bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina mål som för de allra flesta är en utbildning som leder till arbete, självförsörjning och ett bättre liv.

 

Akuta åtgärder efterfrågas! Ingen examen för många nyanlända elever 

De senaste åren har Sverige tagit emot ett rekordstort antal ensamkommande barn och unga, flertalet i åldrarna 13 till 18 år. Eftersom en slutförd gymnasieutbildning är en nyckel till arbete för ungdomar i Sverige är det viktigt att nyanlända ungdomar klarar skolan bra. Ett flertal utredningar har gjorts under åren i syfte att förbättra utbildningen för nyanlända. Bland annat har Skolkommissionen och Gymnasieutredningen lämnat förslag till förbättringar. Detta har dessvärre inte medfört att fler unga når målen. Den senaste utredningen Fler Nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (ID-nummer: SOU 2017:54) lämnar också förslag till förbättringar. Huruvida dessa förlag kommer att leda till att en högre andel elever lämnar grundskolan, Språkintroduktion, med tillräckliga betyg för att komma vidare i skolsystemet återstår att se.

Som påtalats flera gånger efterfrågar RGMV reformer så att utbildningen för nyanlända elever kan anpassas till deras specifika behov och livssituation. En mer flexibel övergång mellan grundskola och gymnasium för dem som är i gymnasieålder eller strax under kan vara en sådan form av anpassning. Utbildningen måste vara ändamålsenlig och möjligheten att tidigt utveckla kunskaper i yrkesämnen ska ges. Med detta sagt vill inte RGMV beskära de ungas möjligheter att välja ett mer teoretiskt utbildningsspår. En möjlighet att exempelvis kunna välja att parallellt läsa vissa yrkesämnen på gymnasienivå och teoretiska ämnen på grundskolenivå, skulle dock kunna påskynda elevers integrering och möjlighet att komma ut i arbete. 

 

Ett steg i rätt riktning kan vara de branschskolor som Riksdagen beslutat om att införa med start höstterminen 2018. (RGMV Nyhetsbrev juli 2017)

 

 

.Utbildningen för nyanlända elever dåligt anpassad
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov och förutsättningar. De skulle vara mer betjänta av en praktisk yrkesinriktad utbildning som kan ge jobb, leda till självförsörjning och etablering i samhället.

Den dåliga anpassningen gäller främst äldre elever i gymnasieålder och de elever som kan komma att utvisas. För yngre elever är situationen gynnsamare då de har mer tid att ta sig igenom en reguljär utbildning. Statistik på området, är bristfällig men uppgifter från SCB och Skolverket visar att det kan vara så många som 80 % av de nyanlända eleverna som misslyckas med måluppfyllese och framgång med studierna och inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och för dem som blir behöriga är det mindre än 25 %, som fullföljer studierna och tar examen.

För nyanlända elever är den icke ändamålsenliga utbildningen ett stort problem liksom för deras gode män/vårdnadshavare, medarbetare inom socialtjänsten och skolpersonal. Skollagen som var tänkt som en hjälp har i stället blivit ett av flera hinder då den förespråkar teoretiska studier men inte en yrkesorienterad hantverksutbildning, likvärdighet- men i praktiken utan hänsyn till individuella behov och förutsättningar samt betonar vikten av att nyanlända ska lära sig svenska men bara i en skolbänk och inte i interaktion med svenska elever eller på en praktik/arbetsplats.

Dessutom beaktar Skollagen inte inte, att flertalet av de nyanlända eleverna är i åldern 16 till 18 år och att 25-30 % av dem ska utvisas eller överföras. 

Kvaliteten på utbildningen är ett annat hinder. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2014 visar, att kvaliteten på utbildningen för nyanlända elever inte bara vaierar mellan olika kommuner den uppvisar även många svagheter och allvarliga brister till exempel vad avser validering, studiehandledning på modersmålet, särskilt stöd och modersmåls undervisning.
Olyckligtvis ses ensamkommande barn/unga som en homogen grupp och oavsett tidigare skolerfarenheter, kulturell bakgrund eller om de fått uppehållstillstånd eller beslut om utvisning alternativt överföring erbjuds de samma utbildning. Inte sällan har de sin egen korridor och egna klassrum, avskilda från skolans reguljära utbildningar och svenska elever. Förberedelseklasser och i synnerhet Språkintroduktion blir alltför ofta en skola i skolan. 
För dem som skall utvisas till hemlandet alternativt överföras till första asyllandgörs görs inga särskilda förberedelser. Trots att de ska lämna Sverige förväntas de anmärkningsvärt nog studera för att bli behöriga till ett gymnasieprogram och lära sig svenska.
 

Prognosen för att nyanlända elever ska lyckas med studierna  är således inte god. De lagändringar som gjorts under åren varit av mer ”lappa och laga” karaktär än kännetecknats av genomgripande nödvändiga förändringar. De lagändringar inom skolan den förre regeringen efterlämnar som trätt i kraft 1 januari 2015 kommer inte på något avgörande vis att förbättra utbildningen det gör inte heller den nuvarande regeringen förslag, "Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång" som presenterades den 19 december 2014.

Tyvärr pekar således ingenting på att den nuvarande ordningen förändras. En icke ändamålsenig utbildning kommer att fortsatt vara det och de resurser ungdomarna skulle kunna vara för samhället och sina hemländer förloras. 

I stället för att bli en del av den arbetskraftsinvandring Sverige och företagare efterfrågar, kunna etablera sig samhället eller återvända hem med en utbildning och kanske ett anställningserbjudande i bagaget hamnar nyanlända elever i ett utanförskap liksom tusentals andra ensamkommande under åren gjort före dem som fått samma utbildning.

Oavsett om de fått uppehållstillstånd eller ska utvisas alternativt överföras ska de redan från skolstarten kunna påbörja en yrkesutbildning i kombination med anpassade teoretiska studier och de som skall utvisas eller överföras ska ges möjlighet att slutföra sådana påbörjade studier  innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs.

Hur många uppdrag

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  

Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 
Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
En detaljstyrning är inte eftersträvansvärt men det kan anses rimligt, att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.

För flertalet gode män är uppdraget ideellt  och man  åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har uppdraget blivit ett levebröd ett arbete och man åtar sig 10-15 uppdrag ofta på en seriös grund och enligt vad som anges i lagar och förordningar. I den tidigare lagstiftningen angavs inte någon gräns för hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha men från och med 2015 framgår det av de ändringar som gjorts i FB att en god man inte skall förordnas till fler uppdrag än han/hon klarar av. Det blir överförmyndarens sak att bestämma vad det innebär. Det är rimligt att anta, att ÖF grundar sin bedömning på att det  är svårt att tillgodose behovet av gode män och att den ökade inströmningen av ensamkommande barn/unga innebär att fler gode män behövs. En annan faktor som kan påverka bedömningen, är att ÖF generellt sätt har otillräckliga kunskaper om uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga och kan komma att jämföra det med ett ordinärt godmanskap där antalet uppdrag i många fall ligger betydligt högre.

Det förekommer att ÖF i vissa kommuner redan nu förordnar en och samma person till tio-femton uppdrag och den bedömningen kan efter nyår kan komma  att anses lämplig.
Bland gode män varierar uppfattningarna om hur många uppdrag som är lämpligt, en del betonar vikten av stabilitet och kontinuitet, omhändertagande och omsorg och anser att två till fem uppdrag kan vara lämpligt. Andra menar att uppdraget handlar om övervakning och tillsyn och förlitar sig på att andra aktörer tar ansvar för vad som ålagts dem och anser att tio till femton uppdrag eller fler är rimligt. Andra faktorer som spelar in är vilken tid som finns till förfogande, erfarenhet och personligt engagemang.


Oseriösa gode män

Under en följd av år har överförmyndarna i landets kommuner på grund av gällande lagstiftning, avsaknad av ett nationellt register och bristfälliga tillsyner förordnat oseriösa personer som åtagit sig ett orimligt antal uppdrag i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar. Det har inneburit att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts., nödvändig hjälp har uteblivit och barn och ungas rättigheter har inte blivit tillgodosedda.
Nu ges ÖF möjlighet genom förändringar i FB bättre möjligheter att begränsa oseriösa personer att påta sig ett orimligt stort antal uppdrag eller i bästa fall stoppa dem helt och i övrigt avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas. 

De lagändringen som träder i kraft i januari 2015  innebär förbättringar men ger inte ÖF möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter men ÖF:
-kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronofogden samt ta referenser

-anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 
-ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne

-lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 
-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.

 

 

FORODONT HB
Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi
Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad
Tel:
+46-(0)431-365601
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.forodont.se
Org. och F-skatt nr.: 91 65 95-1477
Postgiro: 68 58 58-3

I väntan på att Rättsmedicinalverket med början under första kvartalet 2017 skall ta över åldersbedömningarna hänvisar det och Migrationsverket till oss.

Analysen gör av Håkan Mörnstad (rättsodontolog) och Nenad Zeba (ortoped och handkirurg).

Vi gör en åldersbedömning utifrån tand- och/eller handutvecklingen. Detta är det enklaste att starta med. En undersökning av barnläkare, psykolog etc. är sannolikt inte nödvändigt i ett första stadium.

Vårt arvode är 2.000:- (+moms) per fall. Samma pris som RMV hade tidigare och som hittills godkänts av MV. Därtill kommer en kostnad för panoramaröntgen av käkarna och handröntgen, cirka 1.500 kronor.

Vi har ingen relation till Migrationsverket, dit varken utlåtande eller fakturor skickas. Primärt faktureras offentligt biträde, eller annan som gör beställning. Migrationsverket ersätter då utlåtande lämnas in.

 

Processen är lämpligen följande:

Skicka oss information om var den sökande bor för att finna en klinik som ligger lämpligt till, tillsammans med fulla uppgifter om

1.      den asylsökande (Migrationsverkets diarienummer, namn, kön, uppgiven födelsedatum, och etnisk bakgrund)

2.      god man (namn, adress, telefon, e-mail) och

3.      juridiskt ombud (namn, byrå, adress, telefon, e-mail)

4.      betalningsansvarig (namn, adress, telefon, e-mail, ev. rekvisitionsnummer),
ej Migrationsverket då vi inte har någon direkt relation till dem.

 

Vi skriver därefter en remiss till kliniken som efter att ha tagit bilderna skickar dem till oss.

Vi skriver ett utlåtande som skickas till det juridiska ombudet och till god man.Bästa hälsningar

FORODONT HB

Håkan Mörnstad                                                         Nenad Zeba, MD
Prof. em oral patologi och oral medicin                     Specialistläkare i ortopedi och handkirurg
f.d. rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket

Statistik

Artiklar visade
1280305
Back to Top