Delade boenderum ett hinder för självständighet, enligt IVO
Vid en tillsyn av ett stödboende bedömer Inspektionen för vård och tillsyn, IVO med stöd av vad som sägs i 6 kap. l § HSLF-FS 2016256 att det kommunala stödboendets lokaler inte ändamålsenliga då ungdomarna får dela rum.
Enligt IVO:s bedömning bidrar det inte till att de placerade ungdomarna förbereds för ett självständigt liv som är syftet med ett stödboende. Även utifrån ungdomarnas rätt till integritet anser IVO att ungdomar som är placerade på stödboenden ska ha ett eget boenderum.

Det är bekymmersamt att en tillsynsmyndighet utifrån ett otidsenligt och icke ändamålsenligt regelverk kan bestämma hur huvudmän ska anordna boenden för ensamkommande underåriga och därtill utan hänsyn till kostnader som kan uppstå. RGMV har i olika sammanhang förordat en mottagning som inte utgår ifrån att ungdomar generellt är i behov av vård och behandling och inriktat på ett omhändertagande. Ungdomarnas egna mål, att få en utbildning som leder till arbete borde bli samhällets mål  

I övrigt bör beaktas vad sägs  kap.1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, där det anges att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. www.rgmv.se

__________________________________________________________________________

Gode män går back
För att minska kostnaderna för för mottagandet av ensamkommande barn och unga och förenkla för kommunerna trädde den 1 juli 2017 ett nytt ersättningssystem i kraft.
Det föranledde olyckligtvis kommuner att sänka eller halvera ersättningar till gode män vilket i många fall innebar att utgifterna för att kunna utföra uppdraget blev större än ersättningarna. Det förhållandet och ett oprofessionellt bemötande av överförmyndaremyndigheter gjorde att erfarna gode män valde att sluta.Gode män är en viktig länk i asylprocessen och regeringen måste ta ansvar för att villkor och förutsättningar är sådana att uppdraget kan utföras som lagstiftaaren avsett.

_____________________________________________________Uppehållstillstånd
I ett utkast till lagrådsremiss lämnar regeringen förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. (Regeringskansliet 2018-01-30)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

Efterlyses: god man-jour för ensamkommande

Det behövs en god man-jour som kan rycka ut när till exempel en ensamkommande ungdom behöver prata med en myndighet. Det anser RGMV och polisens ungdomssektion i Malmö.
– Jag tror det är en väldigt god idé. Jag upplever att ibland är den tillgängligheten inte alls så bra som vi önskar, säger Jonas Bergman, gruppchef för polisens ungdomssektion i Malmö. (SR 2018-01-28)

Även polisen i Göteborg och Uppsala som RGMV kontaktat är av samma uppfattning
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=god%20man%20jour&programid=3632&filter=false 

Aktuellt från gränspolisen i Syd
Gränspolisen i Syd har fyra huvudverksamheter: Yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter och grova brott. Till detta kommer de av regering och riksdag beslutade tillfälliga inre gränskontrollerna, vars statistik visas i separat artikel. Gränspolisen finns också på Malmö Airport och Småland Airport. (Polisen 2017-01-22)

https://polisen.se/Skane/Aktuellt/Nyheter/Skane/jan-mars/Aktuellt-fran-granspolisen-i-Syd-/

 

 

Efterlyses: god man-jour för ensamkommande
Det behövs en god man-jour som kan rycka ut när till exempel en ensamkommande ungdom behöver prata med en myndighet. Det tycker god-man föreningar och polisens ungdomssektion i Malmö. När en ensamkommande minderårig kille eller tjej antingen har utsatts för brott, måste vittna eller är misstänkt för brott så behöver en god man kopplas in. Det händer att polisen av olika skäl inte får tag på denne vilket kan förhala och försvåra utredningen. Därför behövs en jourhavande god man som kan rycka ut vid behov - det anser två god man-föreningar som vi varit i kontakt med och polisen håller med.
– Jag tror det är en väldigt god idé. Jag upplever att ibland är den tillgängligheten inte alls så bra som vi önskar, säger Jonas Bergman, gruppchef för polisens ungdomssektion i Malmö. (SR 2018-01-28)
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=god%20man%20jour&programid=3632&filter=false

 

Avser att kontakta överförmyndaren

Avser att kontakta överförmyndaren i min kommun och ställa frågor kring det snåla arvodet kommunen betalar ut till god man Jag förväntar mig inte underverk. Jag vet att flera gode män i Leksand hoppat av för de tycker att arvodet är så lågt att man som god man blir den som betalar för resor och andra utlägg.

Så ska det inte vara. Ersättningen ska vara rimlig och korrekt i förhållande till vad som varit i uppdraget. God man ska ha skälig ersättning. Det tolkar jag som att jag ska få ersättning för;

nödvändiga resor jag gjort i uppdraget

ersättning för den tid jag lagt på uppdraget

ersättning mot redovisade kvitton i uppdraget 

Det måste nog förtydligas att det är personal på boendet eller inom socialtjänsten som skjutsar till sjukbesök, folkbokföring och besök hos advokat. Så fungerar det tyvärr inte idag i Leksands kommun.

I Leksands kommun har det blivit mer och mer av skjuts för mig som god man. Ett boende har förklaringar till varför man gör som man gör. Man vill inte skapa orättvisa mellan ungdomarna, säger man. Skjutsar man en ska man måste man skjutsa alla. 

 

Ja, det var lite kort om vad som händer här i snörika Dalarna. 

Vänlig hälsning

Birgitta Målar, länsombud i Dalarna

 

Ställningstagande om Irak och information om Afgahnistan

”Situationen i Irak har förändrats på flera sätt det senaste året, inte minst på grund av att IS förlorat all sin territoriella kontroll. Migrationsverket har därför gjort en ny bedömning av säkerhetsläget i landet. I Afghanistan är situationen fortsatt allvarlig men konfliktnivåerna i landets 34 provinser skiljer sig åt.” (Migrationsverket 2018-01-19)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-01-19-Nytt-stallningstagande-om-Irak.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-08-29-Fortsatt-allvarligt-sakerhetslage-i-Afghanistan.html

 

Ökad oro för brottslighet och minskat förtroende för rättsväsendet 2017, enligt Brå.
”Under 2017 minskade befolkningens förtroende för rättsväsendet, visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i dag den 16 januari. 55 procent, av befolkningen har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016. ” (Sveriges Advokatsamfund 2018-01-16)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/januari/minskat-fortroendet-for-rattsvasendet/

https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-01-16-oron-for-brottsligheten-okar.html

 


 

51 yrkespaket presenterade
"En kombination av gymnasiala kurser som ska svara mot de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer – det är ett yrkespaket.Tillsammans med olika branscher har Skolverket tagit fram 51 olika paket. De ska vara utformade så att eleverna ska kunna bli anställningsbara, eller vara en grund för kommande studier. Här är några: glastekniker, betongarbetare, takmontör, barnskötare, gästvärd, floristaspirant etc." (Skolledaren 2018-01-19)
http://www.skolledarna.se/globalassets/dokument/lista-yrkespaket.pdf

 

 

Jovisst lyckas många men flertalet gör det inte 
För flera år sedan kom Farzad till Sverige gömd på en långtradare  med en dröm om att få uppehållstillstånd, utbildning och ett arbete. Tack vare sin gode man och ett engagerat familjehem fick han en utbildning som ledde till anställning och drömmen blev verklighet.  Farzad arbetar nu som kranförare i byggbranchen, lever ett bra liv och gör nytta i samhället. 
Men flertalet blir bidragsmottagare i stället för skattebetalare framförallt på grund av en dåligt anpassad utbildning. Det förhållandet får  allvarliga konsekvenser för statens finanser och är en tragedi för ungdomar som vill göra rätt för sig.
http://lararnastidning.se/stora-brister-i-gymnasiets-sprakintroduktion/  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/okad-jamlikhet-i-skolan-med-stadieindelad-timplan/  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/
Dagens Nyheter 

 

Ensamkommande underåriga 2017
Under 2017 registrerades 1336 ensamkommande underåriga från ett sjuttiotal länder som asylsökande i Sverige. Flertalet från Marocko 235, Afghanistan 222, Somalia 159, Syrien 159 och Etiopien 153.

Handläggningstiden var 2017 i snitt 570 dagar och antalet avgjorda ärenden 7588.

Sammantaget återvände 120 självmant till sina hemländer men fem med tvång.Till  Albanien återvände 55 självmant och fyra med tvång, till Afghanistan återvände 21 självmant och en med tvång och till Irak återvände 17 självmant. Till första asylland enligt Dublinförordningen återvände självmant 184. Flertalet till Tyskland 83, Danmark 26, Finland 18 och Frankrike 15.

2017 sökte 953 ensamkommande ungdomar uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och hitintills under 2018, 28.


Statistik medicinska åldersbedömningar till och med 31 december 2017

• Antal beställningar angående medicinska åldersbedömningar från Migrationsverket: 10 701
• Antal rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickats till Migrationsverket: 9 617
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, avser 337 asylsökande av kvinnligt kön och 9 280 asylsökande av manligt kön.
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 8 007 ärenden talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre (197 asylsökande av kvinnligt kön och 7 810 av manligt kön).
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 119 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 1 425 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är under 18 år (18 asylsökande av kvinnligt kön och 1 407 asylsökande av manligt kön).
• I 66 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden (3 asylsökande av kvinnligt kön och 63 asylsökande av manligt kön). (Rättsmedicinalverket 2018-01-10)

 


 

Stötta ensamkommande fram till 21 år
Som gode män coh vårdnadshavare känner till är alla ungdomar som blir myndiga inte alla gånger flygfärddiga utan behöver fortsatt stöd i olika avseenden. Då flertalet är i åldern 16 till 18 år behöver de också längre tid för att klara av grundskolestudierna för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Professor Erik Wadensjö och forskarenAycan Celikaksoy vid Stockholms universitet har i flera studier undersökt hur det går för ensamkommande underåriga och skriver bland annat i en artikel från 2016 i Dagens Samhääe, att ”de ensamkommande barnen har goda förutsättningar att klara sig i Sverige. Men om integrationen ska fungera krävs åtgärder från samhällets sida, och ansvaret slutar inte på 18-årsdagen." Se artikel.
Statistik 2018

Under 2017 registrerades 1336 ensamkommande underåriga från ett sjuttiotal länder som asylsökande i Sverige. Flertalet från Marocko 235, Afghanistan 222, Somalia 159, Syrien 159 och Etiopien 153.

Handläggningstiden var 2017 i snitt 570 dagar och antalet avgjorda ärenden 7588.

Sammantaget återvände 120 självmant till sina hemländer men fem med tvång.Till  Albanien återvände 55 självmant och fyra med tvång, till Afghanistan återvände 21 självmant och en med tvång och till Irak återvände 17 självmant.

Till första asylland enligt Dublinförordningen återvände självmant 184. Flertalet till Tyskland 83, Danmark 26, Finland 18 och Frankrike 15.

2017 sökte 953 ensamkommande ungdomar uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och hitintills under 2018, 28.


Viktigare lagar och förordningar 2018
Under 2018 träder ett antal lagar och förordningar i kraft bland annat innebär: ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever samt rätt att fullfölja introduktionsutbildning vid flytt till en annan kommun, tydligare befogenheter för polisen när de verkställer beslut om avvisning eller utvisning och strängare straff mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte.
Den nya lagstiftningen innebär även en ny kommunallag och att ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism inrättas 
http://www.regeringen.se/4b1153/contentassets/6f02b94326114314875647b4a17eac24/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2017-2018.pdf

 

Regleringsbrev för 2018 
Regleringsbrevet
 är regeringens viktigaste instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet och verkställa regeringens politik. Av regleringsbrevet för Migrationsverket budgetåret 2018 framgår att verket ska prioritera effektivare handläggningsprocesser.( Justitiedepartementet 2017-12-21)
https://www.esv.se/statsliggaren/

CURRICULUM VITAE

Migrationsminister, biträdande justitieminister Heléne Fritzon

JUSTITIEDEPARTEMENTET

http://www.regeringen.se/4a219e/contentassets/d302a6b7a1764416b0cc3fedf5a94efe/cv-helene-fritzonAsyl och

____________________________________________________________________________________

Migration
”Förhandlingar om en ny asyl- och migrationspolitik pågår. Det finns ett kompromissförslag där enskilda EU-länder under vissa villkor ska kunna betala andra EU-länder att ta emot flyktingar från landets flyktingkvot men att alla måste i varierande grad ta emot asylsökande. ”(Europaportalen 2017-07-18)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
_______________________________________________________________________

 
Läxhjälp eller hjälp med annat skolarbete
”Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Nu får fler elever möjlighet till hjälp med läxor eller annat skolarbete. Regeringens satsning på läxhjälp kommer att ge 460 488 elever i hela Sverige möjlighet att få läxhjälp i år.” (Regeringskansliet 2017-07-19)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/i-ar-kan-460-488-elever-fa-laxhjalp-eller-hjalp-med-annat-skolarbete/

____________________________________________________________

Vägen ut ur gänget
”Livet i ett kriminellt gäng ter sig för vissa personer – inte minst i utsatta bostadsområden – som något positivt. Känslan av social gemenskap – ett brödraskap, en familj – känslan av att vara någon, gärna i kombination med yttre framgång med status och pengar, ger mening i livet. Hur kan då vägen ut ur gänget se ut och hur kan samhället underlätta det?” (Kriminalvårdsstyrelsen 2017-07-20)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/juli/kanslan-av-att-vara-nagon-ger-mening/

______________________________________________________________

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa
”Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass ändå inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-starkt-elevhalsa/

_______________________________________________________________________________

 

Nytt uppdrag ska stärka kvinnors deltagande i Afghanistan
”Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folke Bernadotteakademin i uppdrag att inkomma med underlag för att ta fram en ny strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2017-2019. Fokus ska vara på kvinnors deltagande.”
(Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nytt-uppdrag-ska-starka-kvinnors-deltagande-i-afghanistan/

______________________________________________________________________

Ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen

”Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra. Diarienummer: S2017/04186/FST.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-att-bedoma-ekonomiska-konsekvenser-av-inkorporering-av-barnkonventionen/

_
________________________________________________________________

Siffror återvändande till Afghanistan

2017
Självmant återvändande 224 (varav ensamkommande barn 17) Återvändande under tvång 36 (varav ensamkommande barn 0)

2016
Självmant återvändande 871 (varav ensamkommande barn 77)
Återvändande under tvång 21 (varav ensamkommande barn 0) (Migrationsverket 2017-07-04) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-04-Migrationsverket-och-Afghanistan---vad-galler.html

______________________________________________________

Miljonstöd till fyra migrationsprojekt
Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.
(Migrationsverket 2017-07-14)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-14-Miljonstod-till-fyra-migrationsprojekt.html

__________________________________________________

 

Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända 

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till. (Migrationsverket 2017-07-05)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-05-Sa-har-kommunerna-klarat-mottagandet-av-nyanlanda.html

___________________________________________________________

Semester och fullmakt – nya svar på aktuella frågor
Migrationsverket har en bra hemsida med information för bland annat gode män som det finns anledning att besöka då och då. 
Här finner du till exempel frågor och svar svar som gäller fullmakt, semester och medicinska åldersbedömningar.
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-06-02-Semester-och-fullmakt---nya-svar-pa-aktuella-fragor.html

_________________________________________________________________

Tre månader av medicinska åldersbedömningar
Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet. (Rättsmedicinalverket 2017-07-04)
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

_________________________________________________________________________

Studera nu!
Tre ungdomar från Afghanistan med tillfälliga uppehållstillstånd la ner tid och kraft på studierna och blev behöriga till nationella gymnasieprogram. En av dem valde hantverksprogrammet , en annan vård-och omsorg och den tredje bygg-och anläggning. Efterfrågan på arbetskraft inom dessa områden är stor och deras möjligheter att få anställning och därmed permanent uppehållstillstånd är stor.

Ungdomar som inte ägnar studierna den tid som behövs utan i stället hänger med kompisar på fritiden kommer när tiden för det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut och de ska utvisas för sent inse sitt misstag.
http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/343-svenska-information
http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/342-dari-information

__________________________________________________________________________

 Frågor och svar-ensamkommande som fyller 18 år.

(Regeringskansliet 2017-07-05)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/

_____________________________________________________________

Sänkta arvoden men inget stöd

I en tid då uppdraget blivit mer omfattande och tidskrävande på grund av tillfälliga uppehållstillstånd och resor för åldersbedömningar borde överförmyndare/nämnd visa sin uppskattning och tacksamhet för gode mäns insatser och ge det stöd som kan behövas. Men i stället sänker man eller planerar att sänka arvoden och ersättningar.

Att många gode män nu ”tappar sugen” på grund av överförmyndare/nämnds inställning och inte påtar sig fler uppdrag måste man ha förståelse för.

Olyckligtvis blir konsekvensen av överförmyndaren/nämnds agerande i förlängningen att ensamkommande barn/unga i stället för en lämplig kvalificerad god man får en person utan erfarenhet och kunskap om uppdraget och kanske också utan en relevant utbildning.

Kommuner som sänker arvoden och ersättningar hänvisar till sänkta statsbidrag som orsak vilket visar att de saknas elementär ekonomisk kunskap. Att förlora så mycket kompetens som man nu gör då gode män slutar är betydligt kostsammare än att betala ut skäliga arvoden och ersättningar.

______________________________________________________________________________

Skäliga arvoden och ersättningar

Om kommuner sänkt arvoden och påkallade kostnader till en nivå som du inte anser är skälig kan det finnas anledning att vända sig till Tingsrätten för att få saken prövad.
Skriv till Tingsrätten och beskriv varför du är missnöjd och anser att överförmyndaren/ nämnd gjort fel då ersättningen enligt din uppfattning inte överensstämmer med vad som sägs i Föräldrabalken 12 kap. 16 § FB.

Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

Bifoga ett eller flera utbetalnings besked från överförmyndare/ nämnd. Har beslutet om sänkta ersättningar inte trätt i kraft ännu kan det ändå vara värt att försöka få frågan prövad.

Se i övrigt artikel artikel Skäliga arvoden och ersättningar.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/337-skaeliga-arvoden-och-ersaettningar

_______________________________________________________________________

Barnkonventionens väg mot svensk lag
Den 6 juli 2017 lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till lagrådet. Med lagen vill regeringen höja statusen för barnets rättigheter och stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt. Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. (Socialdepartementet 2017-07-03)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
___________________________________________________________________

Ledighet för semester eller vid sjukdom

Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget men idag finns det vissa hinder för det eftersom uppdraget är personligt och då uppdraget kan innebära akuta ställningstaganden måste en behörig god man alltid finnas till hands .Om du är förhindrad att utföra uppdraget på grund av  sjukdom eller semester bör du begära att bli entledigad så att överförmyndare/nämnd kan fatta beslut om att entlediga dig ochförordna en någon annan för uppdraget under din frånvaro.

Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebördatt denne får behörighet att företräda barnet. Du kan ju alltid återkomma till uppdraget efter semestern eller sjukdom och överförmyndare/nämnd kan då entlediga den gode man somförordnats under din frånvaro och i stället förordna dig igen som tidigare varit ställföreträdare.

Prata med överförmyndare om att du ska ha semester men vill fortsätta med uppdraget när du är tillbaka och hur du ska gå tillväga. Oftast kan det finnas möjlighet att komma överensom mer enkla och praktiska lösningar än ett entledigande. Men som sagt det måste bli med överförmyndarens godkännande och i alla händelser ska din huvudman, socialtjänsten och personal på boendet informeras.

_____________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/
_
______________________________________________________________

Familjehemsplacering av gravid ensamkommande barn
”Socialnämnden hade beslutat att N, som var gravid, skulle placeras i ett familje- hem enligt Ns önskemål. Gode mannen motsatte sig placeringen och överklagade nämndens beslut.
Förvaltningsrätten anger bl.a. i sin bedömning att den gode mannen vid tidpunkten för avgörande har samma rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare att bestämma i frågor rörande Ns personliga angelägenheter. Vid sådana förhållanden kunde en placering i familjehemmet mot den gode mannens vilja inte åstadkom- mas med stöd av någon bestämmelse i SoL. ”Överklagandet ska därför bifallas och det överklagade beslutet upphävas.Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3194-16, meddelad 2017-03-13.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)

_________________________________________________________________

Ensamkommande barn – alternativt skyddsbehövande
”En afghansk pojke, DH, har fått permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl men Migrationsverket avslog hans yrkande om alternativ skydds- statusförklaring och resedokument.
DH överklagade Migrationsverkets beslut om statusförklaring och Migrationsdomstolen beviljade DH alternativ skyddsstatusförklaring.
Migrationsverket överklagade domstolens beslut till Migrationsöverdomstolen. I sin motivering säger domstolen bl.a. att barnet har vare sig familj eller släktingar i Afghanistan, han har knappast varit där och har inget nätverk i landet. Det finns ”grundad anledning att anta att DH, även vid en framåtsyftande bedömning, löper en individuell och specificerad risk för att utsättas för våld och andra övergrepp som utgör sådan omänsklig eller förnedrande behandling som avses i utlännings- lagen om han återvänder.” 
Överklagandet avslås därför och DH får sin alternativa skyddsstatusförklaring fastställd.Migrationsöverdomstolen, mål nr UM911-16, meddelad 2017-03-17. ” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)
_____________________________________________________________________

Personnummer vid TUT
”Skatteverket har, enligt uppgift, lämnat följande besked: När ett ensam- kommande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och fått sina fyra sista siffror i personnumret är dessa siffror permanenta. Om barnet inte be- viljas förlängt uppehållstillstånd måste Skatteverket få meddelande om när barnet lämnar landet och registrerar då barnet som avflyttat.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)
_____________________________________________________________________

Svenskt medborgarskap och återförening
”Ett barn bad sin gode man om hjälp att ansöka om svenskt medborgarskap. Eftersom barnet var statslös palestinier handlades ärendet snabbare än andra ärenden. När föräldrarna sedan ansökte om uppehållstillstånd fick de avslag på grund av att deras barn var svensk medborgare. Vid kontakt med Migrationsverket upplystes man om att möjligheten för föräldrar att få UT på grund av anknytning gäller endast utländska barn och om barnet har svenskt medborgarskap är det inte utländskt.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)

_____________________________________________________________________

Människohandel för arbetskraftsexploatering och tvångsarbete
Människohandel för tvångsarbete är en form av arbetskraftsexploatering. Arbetskraftsexploatering handlar om situationer där personer utnyttjas för att utföra ett arbete för mycket låg lön eller utan lön, under dåliga förhållanden. (BRÅ 2017-06-30)
http://bra.se/download/18.5484e1ab15ad731149e14024/1490085173292/Faktablad_M%C3%A4nniskohandel.pdf

 _____________________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/

________________________________________________________________________

Mötesplatser som förenklar nyanländasmyndighets kontakter
”Genom myndigheters samordning har nyanländas myndighetskontakter effektiviserats kraftigt. Kontakter som tidigare tagit tre till fyra veckor kan genom projektet Mötesplatser hanteras på cirka fyra timmar.” (Regeringskansliet 2017-06-29)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/motesplatser-som-forenklar-nyanlandas-myndighetskontakter-ska-fortsatta/

________________________________________________________________________

Effektivare verktyg för att motverka tvångsäktenskap och könsstympning
”Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att genom tvångsåtgärder förhindra att personer som har anknytning till Sverige förs utomlands för att ingå tvångsäktenskap eller könsstympas" (Regeringskansliet 2017-06-29)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/effektivare-verktyg-for-att-motverka-tvangsaktenskap-och-konsstympning/

________________________________________________________________________

Italien överväger att stänga hamnar för migrantbåtar
”Den italienska regeringen ska enligt The Guardian ha gett sig EU-ambassadör Maurizio Massari mandat att undersöka möjligheterna att stänga landets hamnar för båtar som har med sig migranter. Detta efter att närmare 11 000 migranter anlänt landet på fem dagar.” (Europaportalen 2017-06-30) 
https://www.europaportalen.se/content/italien-overvager-stanga-hamnar-migrantbatar?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=5659720b75-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_29&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-5659720b75-183054529
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6729249

_________________________________________________________________________

Gemensamt asylsystem i fokus
”Det råder fortfarande stor oenighet bland EU:s medlemsländer om hur ett nytt gemensamt asylsystem ska utformas. Men migranter fortsätter att komma över Medelhavet och det är inte hållbart att enbart ett fåtal länder tar ett stort ansvar på migrationsområdet.” (Regeringskansliet 2017-06-28)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/gemensamt-asylsystem-i-fokus-nar-migrationsminister-morgan-johansson-talade-i-bryssel/

__________________________________________________________________________

Regeringen stödjer traumacenter för nyanlända och asylsökande
”Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Vårsta Diakoni 2 miljoner kronor för att utveckla ett traumacenter för nyanlända och asylsökande i Härnösand.” (Regeringskansliet 2017-06-28)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-stodjer-traumacenter-for-nyanlanda-och-asylsokande/

 

Rättelse

Det som tidigare här skrivits om nittonårningen från Irak var inte helt korrekt. Så här ska det vara.

Migrationsöverdomstolen tar sannolikt upp målet

Efter avslag på sin asylansökan överklagade en nittonåring från Irak beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö där ärendet legat sedan sedan december 2017.
1 juli sökte han uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Migrationsverket ansåg att han uppfyller kraven för att beviljas uppehållstillstånd men då ärendet redan låg hos Migrationsdomstolen skickade Migrationsverket ärendet dit för beslut i sin helhet.
Den 7 juli avslogMigrationsdomstolen hans ursprungliga asylansökan och även hans ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagen då de anser att lagen i den del som gäller frågan om identitet ”inte får tillämpas”.
Nittonåringen har den 16 juli genom sitt ombud överklagat beslutet till Migrationsöverdomstolen. (UM 12649-18))
Domstolen bereder nu ärendet och enligt uppgift är förhoppningen att avgöra målet inom två månader efter det att domstolen beviljat prövningstillstånd vilket man med stor sannolikhet gör någon gång i augusti 2018.


Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen


”Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.” (Migrationsverket 2018-07-18)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-18-Migrationsverket-avvaktar-med-bifallsbeslut-som-galler-den-nya-gymnasielagen.html

_____________________________________________________

 

Överklagan till Migrationsöverdomstolen

En överklagan gällande nittonåringen från Irak som fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier av Migrationsdomstolen i Malmö som ansåg att han inte styrkt sin identitet inlämnades härom dagen till till Migrationsöverdomstolen i Stockholm. Nu återstår att se om domstolen beviljar prövningstillstånd och i sådana fall vad utfallet blir.
Om nittonåringen kan sägas att han är kurd, skötsam och skött sin skolgång utan anmärkning. Hans tidigare gode man har fortsatt att hjälpa honom även efter myndighetsdagen och är beredd att bekosta kostnaderna för  överklagandet, 2500 kr och för tonåringens ombud. 


_________________________________________________

Om återförvisning

En ansökan om återförvisning prövas av Migrationsdomstolen som kan hänskjuta ärendet till Migrationsverket och i sådana fall sker avgörandet tills vidare efter det regelverk Migrationsverket tillämpar, det vill säga vad som sägs i den så kallade gymnasielagen om lägre beviskrav vad avser identitet. Om den sökande har ett offentligt biträde bör denne utforma ansökan. Om den sökande inte har tillgång till juridisk hjälp kan en ansökan till Rättshjälpsmyn digheten möjligen vara till hjälp. I övrigt läs vad Rådgivningsbyrån och Farr skrivit om återförvisning för att undvika en felaktig hantering som kan få oänskade konsekvenser för den sökande.
http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Ansokan-och-avgifter/

______________________________________

 

Bra länkar
Ansökningar som gäller personer som fortfarande väntar på att få sitt asylärende prövat i domstol, skickar Migrationsverket vidare till någon av landets fyra migrationsdomstolar efter att Migrationsverket bedömt ifall de grundläggande kriterierna i lagen är uppfyllda.

Migrationsverket fortsätter att handlägga ärenden enligt gymnasie lagen (2018-06-07)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-06-Migrationsverket-fortsatter-att-handlagga-arenden-enligt--gymnasielagen.html


Rådgivningsbyrån 
http://sweref.org/dom-meddelad-av-migrationsdomstolen-i-malmo-avseende-den-nya-gymnasielagen/

 

 

Flyktingruppernas Riksråd, FARR (2018-06-30)
https://farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1598-hur-funkar-den-nya-gymnasielagen#tillampas

 

Barnrättsbyrån

Skammen.
http://barnrattsbyran.se/wp-content/uploads/2018/06/Sveket-1.pdf

http://barnrattsbyran.se


 

Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga  per capita i Europa.

Sedan 2010 har omkring  60000 ensamkommande underåriga från över 150 länder registrerats som asylsökande. Över hälften av dem i övre tonåren med förhoppningar om en utbildning som leder till arbete, självförsörjning och en ljus framtid i Sverige  eller om det är möjligt i hemlandet.  

De omständigheter som nu råder, med anledning av den så kallade gymnasielagen  kan inte de unga människor som berörs lastas för. Ansvaret ligger på politiker och jurister som valt att ta strid i stället för att gemensamt söka framkomliga vägar för att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk, kriminaltet och förhindra att fler unga dras med i destruktiva beteenden och verksamheter.

Att ge unga människor hopp, ta bort hoppet, ge nytt hopp och återigen ta bort det,  är ovärdigt och oacceptabelt. 
Sverige har ett ansvar för att det  ordnar sig till det bästa för dessa unga men det krävs samarbete och kraftfulla samordnade insatser på kort och lång sikt för att åstadkomma det. Eller är det otänkbart? 
För övrigt kan konstateras att striden kring den så kallade gymnasielagen sker överhuvudet på de som berörs, ansvaret för vem som har skyldighet att att informera dem är oklart och att situationen nu blivit så komplicerad att lekmän inte gör sig besvär.

__________________________________________

Överklagar Migrationsdomstolens beslut
Den nittonåring från Irak som överklagade Migrationsverkets beslut att inte bevilja honom uppehållstillstånd för gymnasiestudier till Migrationsdomstolen i Malmö. Har nu tillsammans med det offentliga biträdet och den före detta gode mannen bestämt sig för att gå vidare och ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. Detta sedan Migrationsdomstolen i Malmö med hänvisning till att han inte kunnat styrka sin identitet, avslagit hans överklagande.

__________________________________________

Migrationsverket tillämpar gymnasielagen
För Migrationsverkets handläggning av ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier innebär Förvaltningsrättens dom i Malmö tills vidare inga förändringar. Det innebär att sänkt beviskrav fortfarande gäller vad avser identitet för de som ansöker. (se artikel)
__________________________________________

Vem har skyldighet att informara barn och unga?
Viktig information som kan ha betydelse för ensamkommande barn och ungas mående och framtid stannar hos tjänstemän på myndigheter, organisationer och når i många fall aldrig de som berörs.

Enligt artikel 17, Barnkonventionen  har varje barnrätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv, och staten har ett ansvar för varje barns tillgång till information.
Barnkonventionens bestämmelser inkorporeras i svensk lagstiftning 2020, men bestämmelser om till exempel rätten till information och likabehandling bör givetvis tillämpas redan nu och även omfatta unga myndiga personer som berörs av nya lagar, bestämmelser och domar.

____________________________________________

Nej, så här gör man inte
"Total ovisshet för tusentals hoppfulla unga ensamkommande när vad riksdagen beslutat krockar med Förvaltningsrättens tolkning av den så kallade gymnasielagen. 

Som Gode män Vårdnadshavare, RGMV tidigare uttryckt ska lagar och förordningar självklart  följas  men  att  extraordinära förhållanden kan motivera särskilda tillfälliga åtgärder.

Förvaltningsrättens avgörande idag illustrerar bristen på en nationell samverkan för att komma tillrätta med en mycket allvarlig situation och en total brist på empati för tusentals unga människor som under lång tid levt i ovisshet om sin framtid.
Juridiska tolkningar som obstruerar riksdagsbelsut är ett tråkigt exempel på hur vuxna som har ett ansvar att se till barn och ungas bästa och ge dem en framtidstro inte tar sitt ansvar som vuxna." 

Johnny Samuelsson, ordf. Gode män Vårdnadshavare,RGMV

_______________________________________________________

Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen
Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. (Förvaltningsrätten i Malmö 2018-07-06) 
http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-tillampar-inte-den-sk-gymnasielagen/
Statistik
I juni 2018 registrerades 52 ensamkommande underåriga som asylsökande och under året fram till den sista juni 472, varav 116 flickor.De flesta i åldern 13-15 år men de allra flesta 16-18 år.
Flertalet kommer från Marocko 83, Syrien 59, ,Eritrea 58, Afghanistan 57 och  Somalia 47.


Handläggningstid
Handläggningstiden i juni var 481 dagar och i snitt under året 504 dagar.

Utresta
29 utreste självmant till hemlandet varav fjorton till Albanien och 39 till första asylland varav 14 till Tyskland.6 utreste med tvång till hemlandet varav fem till Albanien och 2 till första asylland, Frankrike och Norge.

Avgjorda ärenden
Totalt har fram till den sisa juni 1217 ärenden avgjorts, 608 av dessa har gällt  som gällt afghanska underåriga  där 422 har beviljats uppehållstillstånd på olika grunder (73%) och 159 har fått avslag. (Fem  har bedömts vara Dublinärenden och 22 är avvikna.)
För underåriga från Marocko har 70 ärenden avgjorts. En har beviljats uppehållstillstånd (1%)och 15 fått avslag.  Två har bedömts vara Dublinärenden och 53 är avvikna.

Åldersuppskrivningar

Åldersuppskrivningar
I juni gjordes 183 åldersuppskrivningar och sedan 1 januari 2017 totalt 8965.

(Källa Migrationsverket)

___________________________________________________________


Skriftlig ansökningsprocess om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig. 

På migrationsverket.se finns en ansökningsblankett att ladda ner, Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiala studier, blankett nummer 168011 och information om vad som behövs för att en ansökan ska betraktas som komplett. 
Bland annat  ska sökande intyga att studier bedrivs  eller att det finns en avsikt att studera samt en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument alternativt dokument som visar tidigare studier i Sverige på grundskolenivå eller gymnasienivå.  Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, dari och persiska.  (se artikel)

 

 

 

Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett problemområde
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde. (IVO 2017-06-13)
http://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2017/socialtjanstens-handlaggning-av-familjehemsplacerade-barn-ar-fortfarande-ett-problemomrade/

______________________________________________________________

Anita Wickström ny vikarierande Barnombudsman

I dag utses Anita Wickström, chef för Linköpings tingsrätt, till ny vikarierande Barnombudsman. Hon efterträder Fredrik Malmberg som utsågs till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i början av juni. (Socialdepartementet 2017-06-22)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/anita-wickstrom-ny-vikarierande-barnombudsman/

_____________________________________________________

Regeringen skärper lagstiftningen mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Regeringen har beslutat om en proposition med flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-skarper-lagstiftningen-mot-vuxnas-kontakter-med-barn-i-sexuellt-syfte/

_____________________________________________________________

 

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49f007/contentassets/7ff59a604ad74166922759337704522d/en-utvidgad-mojlighet-till-uteslutning-av-advokater-prop.-201617209

_____________________________________________________________

 

Utbildningsplikt för nyanlända

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/utbildningsplikt-for-nyanlanda/

____________________________________________________________________

 

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49edf6/contentassets/31a64a9ab36b41b1bc26cc0a622e4234/mojlighet-att-avsta-fran-aterkallelse-av-uppehallstillstand-nar-arbetsgivaren-sjalvmant-har-avhjalpt-brister-prop.-201617212

_____________________________________________________________________

 

Regeringens arbete för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för ensamkommande barn och unga

Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande barn sökt sig till Sverige. De flickor och pojkar som kommer ensamma till Sverige har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/06/faktablad-regeringens-arbete-for-att-starka-socialtjanstens-och-halso--och-sjukvardens-insatser-for-ensamkommande-barn-och-unga/

_______________________________________________________________________

 

Uppdrag till Skolverket att hantera statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 föreslog regeringen att 150 miljoner kronor ska avsättas för programmen. Nu har regeringen beslutat om villkoren för statsbidraget.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/uppdrag-till-skolverket-att-hantera-statsbidrag-for-gymnasieskolans-introduktionsprogram/

______________________________________________________

 

Fler människor än någonsin är på flykt

Fler än 65 miljoner människor är på flykt. Enligt färska siffror från FN:s flyktingorgan, UNHCR, kommer mer än hälften av alla flyktingar från tre länder – Syrien, Afghanistan och Sydsudan. 40 miljoner människor är internflyktingar. Under år 2016 tvingades 20 människor lämna sina hem varje minut, eller 28 300 människor varje dag. (Regeringskansliet 2017-06-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/fler-manniskor-an-nagonsin-ar-pa-flykt/

_____________________________________________________________________

 

Två konferenser hösten 2017

I  Stockholm anordnar MUCF en konfrens om Ungas sociala inkludering och delaktighet och i Helsingborg och Umeå anordnar Myndigheten för delaktighet, MFD, en konferens om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Se artikel

_________________________________________________________________________________________

Att uppmärksamma destruktiva, farliga beteenden

Uppgifter från Säpo visar på en ökning av antalet underrättelser om personer som visat intresse att ansluta sig terrororganisationer, och att terrorfinansiering har ökat under år 2017. Ensamkommande ungdomar tar i normalfallet avstånd från terrororganisationer. En del av dem har ju själva blivit utsatta för våld från organisationer som exempelvis IS (Daesh), Al-Shabaab och Boko Haram. De allra flesta har därmed inget intresse av att låta sig rekryteras. De har ambitionen att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning, etablering i samhället och en möjlighet att hjälpa sina eventuella anhöriga. 

Men förutsättningarna att få uppehållstillstånd och en utbildning som leder till arbete har försämrats under senare tid. Se artikel.

 

 

Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Rättsmedicinskt utlåtande om ålder 2017-XX-XX inkom begäran om medicinsk åldersbedömning från Migrationsverket avseende Namn, dossiernummer. Samtycke till att göra en medicinsk åldersbedömning har lämnats till Migrationsverket. (Rättsmedicinalverket 2017)

Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

____________________________________________________________________________

Ingen studentexamen för de allra flesta

Nyanlända elever har under en följd av år erbjudits en teoretisk inriktad utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och Skolverkets statistik visar att färre än 30 procent når målen  för utbildningen 

Ett flertal utredningar har gjorts över tid i syfte att förbättra utbildningen bland annat har Skolkommissionen, Gymnasieutredningen och nu senast utredningen, Fler Nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, ID-nummer: SOU 2017:54, lämnat förslag som lett till förbättringar men inte inneburit att fler når målen vilket är en förlust för samhället och en tragedi för ungdomar.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister avfärdar särskilda yrkesutbildningar för nyanlända ungdomar utanför gymnasieskolan, som RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare) föreslagit men är positiv till RGMVs förslag om att svenskainlärningen kan ske vid sidan om yrkesutbildningen eller praktiken. (Ekot 2016-12-12)

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspxprogramid=83&grupp=11069&artikel=6575588

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6572584

http://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf

http://lararnastidning.se/plan-for-nyanlanda-tonaringar-att-klara-skolan/

________________________________________________________________________________

Statistik till och med 8 juni

Till och med den 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

Handläggningtid är i juni 542 dagar och var i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)

_____________________________________

En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.
Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/ 

_____________________________________________________________________________________

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!!

 

Rätten och möjligheter till familjeåterförening för ensamkommande underåriga

Asylrätten ska värnas liksom rätten till familjeåterförening och ensamkommande underåriga som beviljats uppehållstillstånd i 13 månader ska undantas från vad som sägs i Lag 2016:752 då det inte kan anses rimligt att jämställa ensamkommande underåriga i en utsatt situation med vuxna och i förekommande fall begränsa deras möjlighet att återförenas med sin familj. 
Sedan 2016-07-20 har över 11000 föräldrar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförena med sin son eller dotter. I 6605 fall har  deras ansökan beviljats men i de fall deras son eller dotter har ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader är möjligheterna till en återförening i Sverige mycket begränsade. (se artikel)

 

Barnkonventionen antogs
Riksdagen har röstat ja till att barnkonventionen blir inkorporerad i svensk lags och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.Nu är det både en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.
https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-lag/

 

 

Studie om dömda för hedersrelaterat våld

En forskningsstudie från Kriminalvården jämför dömda för hedersvåld med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrotts dömda
(Kriminalvården 2018-06-13)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2018/juni/unik-studie-om-domda-for-hedersrelaterat-vald/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

 

 

 

 
EU vill satsa på skärpt gränsbevakning
EU-kommissionen föreslår kraftig höjd budget för migration med särskilt fokus på gränsbevakning. Antalet europeiska gränsvakter ska mångdubblas.
(Europaportalen 2018-06-13)
https://www.europaportalen.se/2018/06/forsvarssamarbete-i-eu-ska-bli-norm

 

 

 

 


 

 

 

Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning
”Detta rättsliga ställningstagande tar sikte på åldersbedömning enligt de bestämmelser som infördes i utlänningslagen den 1 maj 20171 . Det finns dock grundläggande principer gällande åldersbedömning som är lika viktiga att vi beaktar oavsett om ärendet hanteras enligt de nya bestämmelserna eller inte, därför gäller detta rättsliga ställningstagande, i tillämpliga delar, alla ärenden där åldersbedömning aktualiseras.” (Migrationsverket 2018-06-01)

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41414

 

 

Oklart om Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare 

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavares identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/300-stadgar-och-styrelse-foer-rgmv-2016-2017.html

 

 

 


 

 

 

Ibland blir självmord konsekvensen när samhällets insatser brister
Varje år tar drygt 120 barn och unga sitt liv i Sverige. IVO har kartlagt de kontakter med vården och omsorgen som skett i några av fallen och har förslag på insatser som kan förbättra samhällets stöd. (IV0 2015-05-17)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/debatt-samhallet-sviker-unga-med-sjalvmordstankar/

 

 


 

 

 

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

I Sverige ska alla barn vara skyddade mot barnäktenskap. Därför har regeringen för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Barnäktenskap ska därmed inte kunna förekomma i Sverige.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/

 

 

Statistik till och med 8 juni

Till och med den 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

Handläggningtid är i juni 542 dagar och var i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)

_____________________________________

En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.
Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/ 

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!!

_____________________________________

Information från Rättsmedicinalverket om åldersbedömningar
Liksom flera andra myndigheter och organisationer har Rättsmedicinalverket tagit fram information som vänder sig direkt till ungdomar.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/

 ___________________________________

Gör så här

Om kommuner sänkt arvoden och påkallade kostnader till en nivå som du inte anser är skälig kan det finnas anledning att vända sig till Tingsrätten för att få saken prövad.
Skriv till Tingsrätten och beskriv varför du är missnöjd och anser att överförmyndaren/ nämnd gjort fel då den utbetalade ersättningen enligt din uppfattning inte överensstämmer med vad som sägs i Föräldrabalken 12 kap. 16 § FB.

Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”. Bifoga ett eller flera utbetalnings besked från överförmyndare/ nämnd. Se i övrigt artikel Skäliga arvoden och ersättningar.

__________________________________

Uppehållstillstånd för studier för alla ensamkommande ungdomar

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 
Se artikel

__________________________________
Statistik till och med 5 maj 2017

Till och med den 5 maj i år har 403 ensamkom mande barn och unga registrerats som asyl sökande varav  96 flickor .

163 i åldern 13-15 år och 184 i åldern 17-17 år.
84 från Afghanistan, 62 från Marocko, 58 från Somalia, 24 från Syrien, 19 från Irak och 18 från Algeriet respektive Etiopien.

2165 ärenden har avgjorts under årets första månader och handläggningstiden var i maj 489 dagar. En liten  nedgång jämfört med april då den var  518 dagar. 

Totalt utreste 47 självmant till hemlandet  varav Afghanistan 12, Albanien 26, Irak 5.
Självmant utresta till Dublinland 66 varav Tyskland 28, Danmark 12, Frankrike 7

Avgjorda ärenden
Afghanistan 1341 varav bifall 1048 varav avslag 202
Etiopien  70 varav bifall 57 varav avslag 10
Marocko 49 varav bifall  3 varav avslag  6
Somalia  98 varav bifall 74 varav avslag 6

Åldersuppskrivningar
Januari  165, februari 179, mars 72. april 79  och maj 8. Totalt 503

Den 5 maj fanns 16541 öppna asylärende gällande ensamkommande barn.

(Migrationsverket 2017-05-05)

________________________________

Anmärkningsvärt

Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 

Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa vilket mycket väl kan vara en engagerad rättrådig god man.

__________________________________________________________________

Riksdagen har bifallit Socialförsäkringsutskottets förslag om Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

 Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.
https://data.riksdagen.se/fil/5F7FA285-71B1-4DB0-9315-FCF89898F519 

_________________________________________

Tio frågor om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Maria Ferm (mp) svarar på frågor om regeringens förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier
______________________________________________

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier-Hur funkar det
De nya reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå är mycket komplicerade, något som många remissinstanser har slagit ner på. FARR gör här ett försök att reda ut begreppen. På grund av missförstånd angående hur många som berörs av lagändringarna, har artikeln uppdaterats 17-05-10.
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1453-uppehallstillstand-foer-gymnasister-hur-funkar-det 

__________________________________________________________

Migrationsverkets information
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Ensamkommande-barn.html
_________________________________________________________

Till dig som fått tillfälligt uppehållstillstånd

Nöjen för stunden och att hänga med kompisar håller inte
om målet är en utbildning som leder till arbete och permanent uppehållstillstånd. Målinriktade studier för framtiden några år framöver är vad som krävs.  Se artikel, information på svenska

_________________________________________________________________

SKL kommenterar de nya reglerna om uppehållstillstånd
för vissa elever

Det är Migrationsverket som kommer att pröva frågor om uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Men SKL får frågor kring reglernas innebörd och vilka konsekvenser de får för kommuner och landsting. Här gör vi ett försök att, utifrån lagtext och förarbeten, dels klargöra vilka som omfattas av de nya reglerna, dels svara på andra vanligt förekommande frågor.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/
utbildning/nyaregleromuppehallstillstandforstudier.12283.html

__________________________________________

 

Centralen i Stockholm

En av många mötesplatser för ensamkommande barn och unga.Här möts man på eftermiddagar och helger  för gratis wifi uppkoppling från Mc Donalds, planera brott, köpa och sälja droger och sex.  (upptäcka drogmissbruk)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/04/tunga-droger-okar-bland-de-nyanlanda

Flertalet från Marocko men färre än prognosen för 2018
Till och med den 8 maj 2018 har 373 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande, varav 91 flickor. vilket är under Migrationsverkets prognos för 2018, som är 1500.  De flesta från Marocko därefter Afghanistan, Eritrea, Somalia och Syrien.

Handläggningstiden sjunker sakta och var under peroden i snitt 522 dagar

Migrationsverket har ca 560 öppna BUV som ansökte innan 2015-11-25 och har tagit emot 778 ansökningar rörande förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier under 2018 varav  28 har blivit beviljade. (Migrationsverket 2018-05-08)

 

Gränskontroller vid inre gräns förlängs
Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. (Regeringskansliet 2018-05-03)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/granskontroller-vid-inre-grans-forlangs/


Många nekas inresa vid gränskontroll
De inre gränskontrollerna förlängs, som Under 2017 stoppades i genomsnitt 150–200 personer i veckan i kontrollerna och nekades att resa in i Sverige. (GP 2018-05-04
https://www.gp.se/nyheter/sverige/m%C3%A5nga-nekas-inresa-vid-gr%C3%A4nskontroll-1.5846271


5 uppdrag kan anses vara ett rimligt riktmärke
Maximalt 5 uppdrag kan anses vara ett rimligt riktvärde vad avser det antal uppdrag som ges till samma god man eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare men exakt hur många uppdrag en ställföreträdare  kan anses klara av bedöms från fall till fall. www,rgmv.se

200 miljoner mer till rättsliga biträden i vårbudgeten
I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att anslaget rättsliga biträden ska ökas med 200 miljoner kronor. Utgifterna förväntas bli högre än beräknat bland annat till följd av ökad måltillströmning till domstolarna. (Advokatsamfundet 2018-04-16)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/april/medvilkenratt-och-vad-hander-nu2/200-miljoner-mer-till-rattsliga-bitraden-i-varbudgeten/

Liten chans för 9000 unga
Regeringen förslår att omring 9000 ensamkommande underåriga som kom före den 25 november 2015, och fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut, ska kunna söka uppehållstillstånd igen för att studera och därmed ges en ny chans att stanna i Sverige. 
Men den chansen är liten då åtgärden är sent påkommen och utbildningen passar dem illa. Ett okänt antal av de 9000 är dessutom fast i kriminalitet, människohandel, drogmissbruk och psykisk ohälsa vanligt förekommande. Brist på rektorer, lärare och en undermålig  kvalitet på undervisninen är andra orsaker till att flertalet  sannolikt inte når målet att bli anställda, vilket i sådana fal innebär att de kommer att  utvisas.

Möjligheter till uppehållstillstånd
Ensamkommande underårigas bästa chans till att få uppehållstillstånd kan möjligen vara de yrkespaket där lärlingsliknande former inom introduktions programmen är möjliga samt efter en individuell prövning möjligen kunna få det stöd till introduktionsjobb som gäller från 1 maj 2018  om ungdomen ingått i etablerings uppdraget de senaste 12 månaderna.

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m.
Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemensamt ta fram riktlinjer för hurö verförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet kan förbättras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskanslietsenast den 30 april 2019.
  (Justitiedepartementet 2018-05-03)
http://www.regeringen.se/498ee7/contentassets/2725401d2fca47a28e87777f5174a720/uppdrag-till-lansstyrelserna-att-ta-fram-riktlinjer-for-overformyndare-och-stallforetradare-m.m

”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”
Advokater tjänar inte pengar på ensamkommande. Verkligheten är den att de får dåligt och sent betalt för sitt arbete. Att Timbros skribenter inte förefaller gilla grundläggande rättsstatliga principer är ett annat bekymmer. (Generalsekreteraren Anne Ramberg, blogg)
https://annerambergs.wordpress.com/2018/05/02/advokater-som-tjanar-pengar-pa-de-ensamkommande/

Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området för gode män och förvaltare
Regeringen ger Statskontoret flera uppdrag band anna att utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare fungerar. Diarienummer: Ju2018/02628/L2 (Justitiedepartementet) 2018-05-03)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/05/uppdrag-till-statskontoret-om-samordningen-av-tillsynen-och-tillsynsvagledningen-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/


Yrkespaket i gymnasieskolan

Från och med 2018 finns det påbyggnadsbara yrkespaket inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Lärlingsliknande former inom introduktionsprogrammen är möjliga, och statsbidrag kan sökas för dessa från hösten 2018. Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.
https://pre-sv.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-gymnasial/yrkespaket-for-komvux-gymnasial.html

Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända infördes den 1 maj
Från och med i maj införs ett nytt, enklare och mer kraftfullt anställningsstöd – introduktionsjobb. Det ersätter fem olika former av anställningsstöd, som nu fasas ut. (Regeringskansliet 2018-04-30)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/introduktionsjobb-for-langtidsarbetslosa-och-nyanlanda-infors-den-1-maj/

 

 

 

 

Det här bör du veta-konsekvenser  av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017  (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

________________________________________________

Dom Migrationsdomstolen
Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ  skyddsstatusförklaring ska beviljas. Mål nr UM 911-16.(Kammarrätten i Stockholm,  Migrationsöverdomstolen 2017-03-17)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%20911-16.pdf

______________________________________________________

God man ska boka tid för information om samtycke

Migrationsverket skickar i dagarna ut ett brev till god man som företräder asyl­sökande barn utan vårdnadshavare. I brevet ombeds god man att inom en viss tid kontakta den mottagningsenhet som den sökande är inskriven på för att få fördjupad information om medicinska åldersbedömningar, samt att lämna skriftligt samtycke. (Migrationsverket 2017.03-14)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-14-God-man-ska-boka-tid-for-information-om-samtycke.html

 ____________________________________________________________________

 

Asylsökande som fick tidsbegränsade tillstånd ska ansöka om förlängning innan tillståndet går ut 
Alla som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd om det fortfarande finns ett behov av skydd. Du som är god man åt ett barn utan vårdnadshavare i Sverige behöver följa med när barnet ansöker om förlängning. 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-10-Asylsokande-som-fick-tidsbegransade-tillstand-ska-ansoka-om-forlangning-innan-tillstandet-gar-ut.html  


________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/

____________________________________________________________________

 

 

Foto: JKF PHOTO

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


________________________________________________________________________________________Statistik
Under årets första månader till och med den 9 mars har:

-238 ensamkommande barn/unga från 48 olika länder registrerats som asylsökande i Sverige.
Flertalet i åldern 13-17 år från Afghanistan 52, Marocko 41, Somalia 32, Algeriet 15, Eritrea 12, Syrien 11. 
46 av dessa var flickor.

-1137 ärenden har avgjorts. Vad avser afghaner 619 varav bifall 458 och avslag 112.

-28 har självmant återvänt till hemlandet, flertalet till Albanien.

-37 har överförts enligt Dublin, flertalet till Tyskland. 

-358 har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år. Januari 167, februari 180 och mars 11

-Handläggningstiden i snitt har varit 464 dagar

-18 129 öppna asylärenden väntar på att handläggas

(Källa Migrationsverket 2017-03-09)

___________________________________________________


Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

”Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun. ”(Skolverket 2017-02-22)
https://www.skolverket.se/…/asylsokande-har-ratt-att-fortsa…


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html

 

Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx

 

 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 

Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)

www.nmtsverige.se

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx

 

 

Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/

Känns lite hopplöst
På regeringskansliet arbetar statsråd, sakkunniga och kanslipersonal för högtryck med propositioner, lagrådsremisser, kommittédirektiv etc. och produktionen är stor inte minst vad avser frågor om utbildning för nyanlända underåriga. I väntan på våren kanske det kan finnas utrymme att läsa något av de regeringen arbetat med som redivisas här nedan och kanske Du liksom jag förundras över att så mycket arbete och miljonsatsningar leder till så lite.
Visst lyckas glädjande nog en del ungdomar med utbildningen och kan etablera sig i samhället men fortfarande är det en bra bit över hälften av dem som inte når målen beroende på att regeringens förslag inte får fäste i verkligheten och hamnar i ett utanförskap eller på gatan.
Vilket bland annat beror på teoretiskt inriktade studier som i många fall passar dem illa och att regeringen envist håller  fast vid principen om en likvärdig utbildning trots uppenbara skillnader vad avser uppväxtvillkor, studievana och andra omständigheter. 
Nyanlända elever borde särbehandlas, hänsyn tas till deras förutsättningar och behov samt det faktum att flertalet av dem har erfarenhet av praktiskt arbete i hemlandet.
Tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända borde föranleda regeringen att vidta radikala årgärder.  Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som erfarna gode män sett tidigare och inte innebär  bättre möjligheter för ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och  bli anställningsbara.

 

Barnkonventionen 
”Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).”(Regeringskansliet 2018-03-20) 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/

 

 Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken? 
”Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär för olika verksamheter. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade.” (Regeringskansliet 208-03-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/barnkonventionen-som-lag--vad-innebar-det-i-praktiken/

 


Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen
”Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forslagen-om-gymnasieskolan-overlamnas-till-riksdagen/En gymnasieutbildning för alla
”Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebär bland annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfattas av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/en-gymnasieutbildning-for-alla/

 

Samling för skolan
”Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718182-samling-for-skolan/

 

Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet
”Andelen nyanlända elever (elever som varit i svensk skola högst fyra år) som når behörighet till gymnasiets nationella program ökar. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan nyanlända elever och andra. Nyanlända elever har varierande skolbakgrund, men för många är det svårt att på så kort tid som ges nå och bevisa att de nått de kunskapskrav som ställs för behörighet. Regeringen lämnar nu flera förslag för att öka nyanlända elevers möjligheter.” (Regeringskansliet 2018-03-05)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/alla-elever-i-behov-av-stod-ska-fa-ratt-stod-i-ratt-tid/

 

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
”Det första förslaget innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. ”(Regeringskansliet 2018-03-19)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/okade-mojligheter-till-grundlaggande-behorighet-pa-yrkesprogram-och-ett-estetiskt-amne-i-alla-nationella-program/

 

 

Fortsatt lågt antal ensamkommande underåriga
Under 2018 fram till 28 februari har 185 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande i Sverige, 48 av dem flickor. 

I januari kom 101 och i februari 84. Flertalet från Marocko 34, Afghanistan och Somalia 28 samt Syrien 19 och  i åldern 13 -15 år men de allra flesta 15 -17 år. Migrationsverkets prognos på 1500 under 2018 tycks hålla. (Migrationsverket 2019-03-01)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fel att kräva ersättning av vårdnadshavare

En skola som lånar ut digitala verktyg till elever får inte i förväg kräva att vårdnadshavaren ska stå för kostnaderna om till exempel en iPad eller går sönder eller tappas bort. Det strider mot skollagen som säger att utbildningen ska vara avgiftsfri. (Skolinspektionen2018-02-26)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/nytt-beslut-gallande-avgifter-i-grundskolan/

 

 


 

 

När  redovisar regeringen vilka åtgärder som planeras för en rättssäker  mottagning av ensamkommande underåriga.
RGMV anser nu liksom tidigare att det finns synnerliga skäl för regeringen att snarast ersätta det nuvarande systemet med överförmyndare som inte fungerat tillfredsställande på tio år. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 

 


 

 

 

RGMVs remissyttrande, SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap 
Utredningens förslag i delbetänkandet presenterat i SOU 2017:96 avser att begränsa möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige. I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag till författ ningsändringar med innebörden att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/395-2018-02-28-regeringskansliet-justitiedepartementet-10333-stockholm-remissyttrande-avseende-sou-2017-96-utvidgat-hinder-mot-erkaennande-av-utlaendska-barnaektenskap.html

 

 

 

Statistik

Artiklar visade
1280249
Back to Top