6.Fullmakt till biträde
Redan innan MV avgjort ungdomens ansökan om uppehållstillstånd är det vanligt att biträdet uppmanar dig som god man att skriva på en fullmakt som ger biträdet fullmakt att för ungdomens räkning överklaga MV:s beslut till Migrationsdomstolen och begära prövningstillsånd hos Migrationsöverdomstolen.
Denna begäran framställs som något självklart nästan rutinmässigt vilket det inte är eller bör vara. Du behöver inte underteckna någon fullmakt innan MV beslutat i ärendet och skulle det bli ett avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd kan du tillsammans med ungdomen ta ställning till ett överklagande efter att ingående  diskuterat förutsättningarna och du som god man försäkrat dig om att han/hon orkar med ytterligare sex månader av ovisshet och inte vill åka hem.
Först  när ni efter efter omsorgsfulla samtal kommit fram till att beslutet skall överklagas instruerar du biträdet att göra det och undertecknar fullmakten.
Det är långt ifrån säkert att alla biträden gillar den här ordningen och din inställning vilket du inte behöver låta dig påverkas av, det finns ingen anledning att skriva på en fullmakt som kanske inte kommer til användning och det är faktiskt du som tillsammans med ungdomen bestämmer om ett överklagande, inte biträdet.

Oavsett om det är god man enligt 11 kap. 4 § FB eller god man för ensamkommande barn, är det ett personligt uppdrag. Därmed anses det inte finnas lagstöd för att utfärda fullmakter om inte denna är tydligt begränsad till viss åtgärd, t.ex. att en advokat får driva en viss särskilt angiven fråga eller att fullmakten ska gälla under en mycket begränsad (semester) tid och då endast till åtgärder som bankärenden såsom betalning av hyra o. dyl.

 

Vad gäller god man för ensamkommande barn har en god man ingen behörighet att utfärda en fullmakt till någon annan under sin semester och där fullmakten omfattar samtliga åtgärder som kan komma ifråga.
Då uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett temporärt och stundtals mycket intensivt uppdrag får överförmyndaren entlediga en god man som t.ex. är bortrest flera veckor och därefter förordna en ny god man. Observera att det inte finns någon rättslig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man.

(Nyhetsbrev från SKL)

 

Som omyndig kan den ensamkommande ungdomen inte utfärda en fullmakt men i samband med återföring enligt Dublinförordningen då ungdomens ålder inte sällan uppdateras till myndig ålder och ska överföras till första asyllande kan det finnas anledning att du får en fullmakt som gör att du kan företräda ungdomen när det gäller exempelvis ansökan om verkställighetshinder. I den frågan kan det dessutom vara bra att att kontakta Dublinenheten för att få information om de registerings uppgifter som ungdomen fått.

 

 

Skriv ut