Att den ensamkommande ungdomen anvisats boende i annan kommun kan vara ett skäl för entledigande av en god man. Men det är först när överförmyndaren meddelar den gode mannen är  entledigad som uppdraget avslutas fram till dess fortgår uppdraget som vanligt.

 Entledigande på ungdomens begäran
Det kan hända att ungdomen vill få dig utbytt och begär att få en ny god man. Om asylprocessen löper på enligt ungdomens vilja, leder till uppehållstillstånd och relationen mellan er i övrigt är bra finns inte dom funderingarna hos ungdomen och frågan 0m entledigande blir  inte aktuell.

Men när ungdomen fått avslag på sin ansökan, kanske också på överklagande och du blivit budbäraren med negativa besked och prat om återvändande till hemlandet kan det hända att ungdomen vill ha en annan god man.

Det är inget personligt, även om det kan kännas så utan handlar om att ungdomen griper efter varje chans och är beredd att ta till alla medel, för att få stanna kvar och slippa återvända till hemlandet eller första asylland. Om inte du kunnat hjälpa till med det kanske någon annan kan resonerar ungdomen inte sällan påverkad av ”goda råd” från sina vänner eller personal på HVB.

Om du på goda grunder och med tanke på ungdomens bästa inte vill gå vidare och överklaga ett avvisningsbeslut men inte lyckats med, att motivera eller få ungdomen att förstå att ett snabbt återvändande är det bästa, kan ungdomen även i den situationen begära att få en ny god man, någon som vill fortsätta med att överklaga av sociala skäl och i praktiken fördröja ungdomens möjligheter att påbörja en framtid på någon annan plats än Sverige.


Överförmyndaren beslutar
Det är bara den ensamkommande ungdomens föräldrar, överförmyndaren eller gode mannen som kan entlediga gode mannen. 
I praktiken kan det bli så, att det är du, socialsekreteraren eller personal på HVB som hjälper ungdomen att skriva en begäran  till överförmyndaren om en ny god man och skälen därtill, oavsett om du tycker det är en bra idé eller inte.

Beroende på överförmyndare och kommun begärs ett yttrande av dig av överförmyndaren som därefter beslutar om ett entledigande eller att du ska ges tillfälle att yttra dig eller kvarstå. Det kan också bli så att en dåligt påläst  överförmyndare entledigar dig  utan vidare spisning på ungdomens begäran och bifaller ansökan utifrån principen att ungdomens önskemål, rättigheter skall prioriteras, vilket nödvändigtvis inte är detsamma som vad som kan anses vara för ungdomens bästa såtillvida den gode mannen inte misskött sitt uppdrag.
Att byta god man är ett vågspel och kan mycket väl leda till att ungdomen får en sämre god man  likaväl som en bättre. Beslutet går att överklaga till Tingsrätten. 

 Lag om god man för ensamkommande barn

Godmanskapet upphör
5 § Ett godmanskap skall upphöra 
1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden,
2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,
3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet,
4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.
När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

6 § En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.
   En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget skall entledigas.
   Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om att entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära fara för barnet.
7 § Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av en god man får göras av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt av den gode mannen. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.
   Överförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske och det inte är obehövligt.

8 § Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som har tillsyn över godmanskapet.

9 § Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 6 § andra stycket, skall den gode mannen ges tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

 J Samuelsson god man 14-04-04, red. 16-04-16

 

 

 

 

Skriv ut