När de försvinner


Vid ett försvinnande från boendet gör gode mannen eller personal senast efter 24 timmar en anmälan till polsen och meddelar också MV motagningsenhet som noterar anmälan och omedelbart stänger ungdomens konto.

Därefter rapporterar mottagningsenheten försvinnandet till socialtjänsten, ÖFM samt asylprövningsenheten. Asylprövningsenheten avslutar asylärendet snarast efter det att de mottagit information om försvinnandet

Hur länge kvarstår en god man efter ett försvinnande


När barn/unga av olika anled
ningar försvinner från boendet är det i huvudsak två faktorer som är avgörande för om en god man skall entledigas eller kvarstå.
Huvudregeln är att så länge barn och unga befinner sig i Sverige oavsett om de fått beslut om utvisning/avvisning eller ska överföras skall de inte stå utan en god man. Först när det med säkerhet konstateras att de varaktigt lämnat Sverige och befinner sig utomlands och har för avsikt att stanna kvar där kan det bli aktuellet  för ÖFM att besluta om upphörande av godmanskapet. (prop.2004/05:136 sid 37.) 

Ett upphörande av godmanskapet skall heller inte ske om barn/unga som anmälts försvunna befinner sig i landet och har kontakt  med den  gode mannen eller någon myndighet. Då skall den gode mannen kvarstå tills de uppnått myndighetsålder oavsett om de påträffas eller inte. 
Under vissa förutsättningar kan ÖFM överväga att entlediga den gode mannen trots att det med säkerhet inte kan fastställas att barn/unga lämnat Sverige.
Har de avvikit från sitt boende och hållit sig gömda i flera månader utan någon kontakt med den gode mannen eller någon myndighet som Migrationsverket eller polisen skall den gode mannen kunna entledigas.
Dock ska denne eller en annan person omedelbart förordnas till god man om barn/unga ger sig till känna.  
I vissa kommuner anser ÖFM att den gode mannen skall entledigas efter 2-3 månader medan andra låter uppdraget löpa på tills vidare.

Entledigande av god man    Byte av god man
Rättsfall och domar

En 17-åring fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och skulle utvisas från Sverige enligt beslut från Migrationsverket. Ungdomen avvek kort därefter från familjehemmet och höll sig gömd. Överförmyndaren har låtit godmanskapet kvarstå till dess den unge fyllde 18 år. Under denna tid har den gode mannen haft kontakt med personer som meddelat att ungdomen mått bra men hållits gömd. För att den gode mannen skulle ha möjlighet att bevaka den unges rätt och hålla kontakt med advokat, socialtjänst, polis m.fl. har överförmyndaren låtit godmanskapet kvarstå.

Överförmyndaren har ansökt hos Migrationsverket om ersättning för arvodet till den gode mannen fram till den unges myndighetsdag. Migrationsverket har avslagit ansökan med motivering att den unge avvikit vid en viss tidpunkt och någon ersättning ska därför inte utgå under tiden fram till myndighetsdagen. Som stöd anger verket 1, 8, 11 och 12 §§ i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) liksom 8 § asylersättningsförordningen.

Överförmyndaren överklagade Migrationsverket beslut och förvaltningsrätten fastslog i sin dom att det inte framkommit att den unge lämnat landet och att gode mannen agerat i sin roll på ett aktivt sätt. Kommunen/överförmyndaren har därför haft grund för att låta godmanskapet kvarstå och betala ut ersättning till den gode mannen.

Migrationsverket överklagade förvaltningsrättens dom och kammarrätten beslutade avslå överklagandet. I skälen fastslår domstolen dels att godmanskapet med rätta kvarstod och att den gode mannen därmed har rätt till arvode enligt ersättningsförordningen och att bistånd enligt LMA inte är relevant i detta ärende.
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 8165-12, meddelad 2013-04-15.

(källa SKL) 


http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-statlig-ersattning-for-asylsokande/#sthash.1yKYJ1bw.dpuf

 

 

Skriv ut