Aktuellt april 2021

 

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan

29 april 2021 
”Regeringen har idag beslutat om ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan för perioden 2021–2024. Strategin omfattar sammanlagt 3 288 miljoner kronor och riktar bland annat in sig på att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling.” (Utrikesdepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringen-beslutar-om-ny-strategi-for-utvecklingssamarbetet-med-afghanistan/

 

Igår IVO idag Skolverket och regeringen - ur led är tiden

Igår kritiserade JO tillsynsmyndigheten IVO för bristande tillsyn och idag får regeringen och Skolverket i en rapport från Riksrevisionen mycket skarp kritik för att ha exkluderat elever från att delta i Pisa undersökningen 2018. Ur led är tiden men ingen blir väl längre förvånad. Om Pisa-undersökningen inte genomförs på ett tillförlitligt sätt kan det få konsekvenser för både utbildningspolitiken, och förtroendet för statsförvaltningen.
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4cb651881790d82c1eb2111a/1619525207429/RiR%202021_12%20Anpassad.pdf

 

Handbok

27 april 2021
Asylrättscentrum har sammanställt en handbok för arbetsgivare som vill anställa unga utlänningar som fått tillfälligt tillstånd för studier ett och stöd till de unga utlänningar som ska söka uppehållstillstånd. (Asylrättscentrum)
https://sweref.org/handbok-for-arbetsgivare/

 

Rekordfå asylansökningar beviljade i Sverige

23 april 2021
Inte sedan åtminstone 2008 har så få personer fått asyl i Sverige som under fjolåret. Under fjolåret beviljades drygt 7 200 personer asyl i Sverige. Det är det längsta antalet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat började föra statistik i ämnet 2008. Tre av fyra ansökningar fick avslag. (Europaportalen)
https://www.europaportalen.se/2021/04/rekordfa-asylansokningar-beviljade-i-sverige

 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) 

22 april 2021 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommitté­direktiv om ett utökat kunskaps­underlag om Rätts­medicinal­verkets metod för medicinsk ålders­bedöm­ning i asyl­processen (dir. 2020:64). Del­redo­visningen ska i stället lämnas senast den 29 oktober 2021. (Justitiedepartementet )
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/04/dir.-202127/

 

Intensivåret

För att delta i intensivåret ska man vara inskriven i etableringsprogrammet vilket förutsätter att man  ska ha fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ingår inte i målgruppen för intensivåret. Du kan läsa mer om intensivåret och etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats, se länkar nedan:
Intensivår - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
Etableringsprogrammet - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier

15 april 2021
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppe­hålls­tillstånd för studerande på gymnasial nivå för att under­lätta för utlän­ningar som omfattas av den lagen att beviljas perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörjning.(Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/4979b9/contentassets/1fdfaa2a6e3b49c8980f6e7b256b64a4/prop-202021-182.pdf


Ett år med barnkonventionen – hur har det gått

15 april 2021 
"I en färsk rapport summerar Unicef det första året med barnkonventionen som svensk lag och konstaterar att domstolarna fortfarande har mycket kvar att göra." (Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/granskning-ett-ar-med-barnkonventionen-sa-har-det-gatt/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210415

 

Foto:Södertörns Tingsrätt

 

Varför har vi häktningsjour?

14 april 2021
”­I Sverige kan under vissa förutsättningar en person som är misstänkt för brott bli häktad. Att häkta någon är ett så kallat tvångsmedel. När det gäller tvångsmedel har domstolen fasta tidsgränser (frister) att förhålla sig till. Därför måste tingsrätten ha jouröppet även på helgerna för att pröva dessa frågor.” (Morgan Wiklund, Södertörns tingsrätt)
https://www.domarbloggen.se/haktningsjouren-tingsrattens-helgberedskap/

 

Uppdrag att införa ett intensivår

14 oktober 2020
"Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet, som regleras i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår." (Arbetsmarknadsdepartementet)
https://www.regeringen.se/4a98cf/contentassets/3000b543ada149c799b22e988ce2d468/uppdrag-att-infora-ett-intensivar.pdf

 

Om åldersbedömningar - en tillbakablick till 2015

14 april 2021
Det förekommer i vissa fall att vuxna asylsökande uppger en ålder som inte stämmer, då de har kunskap om de fördelar som finns när man som omyndig söker asyl. Brister i Migrationsverkets åldersbedömning gör att de registreras som omyndiga och placeras på boenden för minderåriga där de blir kvar trots socialtjänsten vetskap. Detta är ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer. 
https://www.godmanakuten.se/index.php/asylprocessen/273-aldersbedoemning-1

 

Lagrådsremiss - Ändrade regler i utlänningslagen

14 april 2021
Den remiss till Lagrådet som regeringen överlämnade till den 8 april 2021 säger bl.a:

13 kap.17 §32 Om den som ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alter-nativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § uppger att han eller hon är ett ensamkommande barn ska Migrationsverket, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Om det är uppenbart att sökanden är 18 år eller äldre krävs dock inte någon sådan åldersbedömning eller något sådant beslut.Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.

 

Ändrade regler i utlänningslagen

8 april
Den nya lagen ska träda i kraft när den tillfälliga lagen löper ut 20 juli 2021. (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/4967de/globalassets/regeringen/dokument/justitiedepartementet/presentationer/2021-04/presstraff-8-april-2021.pdf

 

Statistik-ensamkommande barn/una

8 april 2021
Till och med 7 april i år har 90 ensamkommande barn/unga varav 18 flickor  registrerats som asylsökande i Sverige. Det är i stort sätt en halvering jämfört med samma period 2020 då det kom 219. Liksom tidigare kommer flertalet från Syrien, Afghanistan, Somalia, Marocko, Eritrea och  är i åldern  åldern 13 till 18 år. 
Under perioden 2020 tom 7 april har 22 självmant återvänt till hemlandet  varav 9 till Albanien. 49 har överförts till första asylland enligt Dublinförordningen varav 12 till Danmark, 6 till Storbritannien samt  4 till Nederländerna. Till tredje land Turkiet, 3.

1078 ärenden har avgjorts och handläggningstiden har i snitt varit 180 dagar. 

 

Ändrade regler i utlänningslagen

08 april 2021
”I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.” (Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/

 

Barn i bostadsrätter utan värme, el och varmvatten, i ett hus där polisen måste eskortera myndighetspersoner

3 april 2021
Så ser det ut i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö. I år har kommunen gjort orosanmälan om 119 barn i huset. Många av lägenheterna ägs av ett företag på Östermalm i Stockholm och styrs av en före detta C-politiker som anklagas för hot och plundring. (Expressen)

 

En långsiktigt hållbar migrationspolitik" 

2 april 2021
Förslagen i propositionen "En långsiktigt hållbar migrationspolitik" som skulle  komma den 8 april i år och från och med den 21 juli ersätta den nuvarande, tillfälliga migrationslagstiftningen, blir försenad. Riksdagen har enligt uppgift fått besked  att propositionen inte blir klar i tid men något nytt datum har inte utsatts.

Skriv ut