Omställningar på grund av Coronopandemin

Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.

 
Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden
Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.
 
Den sk Gymnasielagen 
Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år. 
Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.

Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier
Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.
 
Undervisning på distans och möjligheter till anställning
Utifrån uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket tycks  distansundervisningen generellt fungera förhållandevis bra och de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna. Många ungdomar kommer sannolikt att uppnå studiemålen och beroende av studieinriktning också kunna uppfylla kraven på en varaktig försörjning om de valt till exempel vård-och hantverks utbildningar där utsikterna till en anställning redan efter avslutade studier 2020 kan bedömas som goda då efterfrågan inom den offentliga-och privata sektorn av den typen av arbetskraft är stor. 
För elever som av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller utbildat sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög är situationen en annan. De behöver mer tid och stöd för att uppnå studiemålen och deras möjligheter till en varaktig anställning är beroende av hur lång tid det tar för samhället att ”starta om” efter Coronapandemin och att arbetsmarknaden normaliseras. 
 
Gällande lagar och förordningar ska efterlevas
RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut. 
Vad avser de tillfälliga uppehållstillstånden finns ingen särskild paragraf eller bestämmelse som hanterar en extrem situation som Corono pandemin. Det kan komma att innebära att lagstiftarens syfte med lagen inte uppnås för de elever som kan anses ha integrerat sig väl i samhället men  av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller valt att utbilda sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög.
 
Åtgärder har vidtagits men mer behöver göras
Regeringen har 2020-04-03 beslutat om åtgärder för att ge elever bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning och 2020-04-24 beslutat om förlängning att utfärda slutbetyg i komvux i ett år. För att lagstiftaren ska syfte ska kunna uppnås behövs också åtgärder för de elever som kan anses ha integrerat sig väl i samhället men  av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller valt att utbilda sig för jobb i branscher där arbetslösheten på grund av Coronapandemin är hög och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs.

Statistik

Artiklar visade
1802658
Back to Top