Känns lite hopplöst
På regeringskansliet arbetar statsråd, sakkunniga och kanslipersonal för högtryck med propositioner, lagrådsremisser, kommittédirektiv etc. och produktionen är stor inte minst vad avser frågor om utbildning för nyanlända underåriga. I väntan på våren kanske det kan finnas utrymme att läsa något av de regeringen arbetat med som redivisas här nedan och kanske Du liksom jag förundras över att så mycket arbete och miljonsatsningar leder till så lite.
Visst lyckas glädjande nog en del ungdomar med utbildningen och kan etablera sig i samhället men fortfarande är det en bra bit över hälften av dem som inte når målen beroende på att regeringens förslag inte får fäste i verkligheten och hamnar i ett utanförskap eller på gatan.
Vilket bland annat beror på teoretiskt inriktade studier som i många fall passar dem illa och att regeringen envist håller  fast vid principen om en likvärdig utbildning trots uppenbara skillnader vad avser uppväxtvillkor, studievana och andra omständigheter. 
Nyanlända elever borde särbehandlas, hänsyn tas till deras förutsättningar och behov samt det faktum att flertalet av dem har erfarenhet av praktiskt arbete i hemlandet.
Tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända borde föranleda regeringen att vidta radikala årgärder.  Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som erfarna gode män sett tidigare och inte innebär  bättre möjligheter för ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och  bli anställningsbara.

 

Barnkonventionen 
”Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).”(Regeringskansliet 2018-03-20) 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/

 

 Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken? 
”Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär för olika verksamheter. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade.” (Regeringskansliet 208-03-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/barnkonventionen-som-lag--vad-innebar-det-i-praktiken/

 


Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen
”Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/forslagen-om-gymnasieskolan-overlamnas-till-riksdagen/En gymnasieutbildning för alla
”Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebär bland annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfattas av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/en-gymnasieutbildning-for-alla/

 

Samling för skolan
”Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.” (Regeringskansliet 2018-03-20)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718182-samling-for-skolan/

 

Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet
”Andelen nyanlända elever (elever som varit i svensk skola högst fyra år) som når behörighet till gymnasiets nationella program ökar. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan nyanlända elever och andra. Nyanlända elever har varierande skolbakgrund, men för många är det svårt att på så kort tid som ges nå och bevisa att de nått de kunskapskrav som ställs för behörighet. Regeringen lämnar nu flera förslag för att öka nyanlända elevers möjligheter.” (Regeringskansliet 2018-03-05)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/alla-elever-i-behov-av-stod-ska-fa-ratt-stod-i-ratt-tid/

 

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
”Det första förslaget innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. ”(Regeringskansliet 2018-03-19)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/okade-mojligheter-till-grundlaggande-behorighet-pa-yrkesprogram-och-ett-estetiskt-amne-i-alla-nationella-program/

 

 

Fortsatt lågt antal ensamkommande underåriga
Under 2018 fram till 28 februari har 185 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande i Sverige, 48 av dem flickor. 

I januari kom 101 och i februari 84. Flertalet från Marocko 34, Afghanistan och Somalia 28 samt Syrien 19 och  i åldern 13 -15 år men de allra flesta 15 -17 år. Migrationsverkets prognos på 1500 under 2018 tycks hålla. (Migrationsverket 2019-03-01)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fel att kräva ersättning av vårdnadshavare

En skola som lånar ut digitala verktyg till elever får inte i förväg kräva att vårdnadshavaren ska stå för kostnaderna om till exempel en iPad eller går sönder eller tappas bort. Det strider mot skollagen som säger att utbildningen ska vara avgiftsfri. (Skolinspektionen2018-02-26)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/nytt-beslut-gallande-avgifter-i-grundskolan/

 

 


 

 

När  redovisar regeringen vilka åtgärder som planeras för en rättssäker  mottagning av ensamkommande underåriga.
RGMV anser nu liksom tidigare att det finns synnerliga skäl för regeringen att snarast ersätta det nuvarande systemet med överförmyndare som inte fungerat tillfredsställande på tio år. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 

 


 

 

 

RGMVs remissyttrande, SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap 
Utredningens förslag i delbetänkandet presenterat i SOU 2017:96 avser att begränsa möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige. I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag till författ ningsändringar med innebörden att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/395-2018-02-28-regeringskansliet-justitiedepartementet-10333-stockholm-remissyttrande-avseende-sou-2017-96-utvidgat-hinder-mot-erkaennande-av-utlaendska-barnaektenskap.html

 

 

 

Statistik

Artiklar visade
1671717
Back to Top