En historia med ”många nyanser av grått”, tycks det mig.

Vad jag läst mig till kom den då 9-åriga flickan Selma till Sverige via Italien 2011. Det är fullt klart att flickan inte kom som ”ensamkommande” utan medföljde sin mor och flera andra syskon, alltså någon form av familj. Pappan och hans förehavanden har jag inte sett nämnas alls i media.

Familjens ärende har vad jag förstår prövats inom Migrationsverket och domstolar där tillgängliga fakta och ev. alla övriga upplevelse betingade uppgifter framförts och beaktats enligt gällande norm och praxis. Familjen utvisas till Italien. (se artikel)


Kränkande särbehandling i stället för åtgärder som leder till återförening

En erfaren och rättrådig god man i Värmland som sedan 2007 har förordnats för drygt 75 ensamkommande barn/unga varav ca 15 under 2015 då behovet av gode män var extremt stort och utfört uppdragen föredömligt och utan anmärkning.  Har av en advokat utpekats som olämplig och av flera  privatpersoner som engagerat sig i ärendet fått skulden för att Selma, en 16 årig flicka från Eritrea, överförts till Italien enligt Dublinförordningen.
I själva verket har den gode mannen fullgjort uppdraget enligt gällande regelverk. Hon har konsulterat Röda Korset och Rådgivningsbyrån som bedömt att det inte funnits grund för att anmäla/ansöka om verkställighetshinder i ärendet. 

Förhållandet till flickan varit bra fram till dess, att de personer som engagerat sig i ärendet inte accepterade Migrationsverkets beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen och utsatte den gode mannen för påtryckningar och kritik. Därtill kommer  att den  advokat,  som nu polisanmält den gode mannen för trolöshet mot huvudman som tidigare även  JO anmält  polismyndigheten, anklagat henne för att ha smutskastat 16 åringen. 
Den gode mannen får således även skulden för, att inte heller de personer som engagerat sig och den anlitade advokaten lyckats med att stoppa verkställigheten av överföreningen på grund av medicinska, humanitära eller praktiska skäl alternativt nya omständigheter som innebär möjlighet att begära ny prövning, 12: 18 UL.
 
Som  nämnts har den gode mannen ett gott renommé och är uppskattad och respekterad av ensamkommande barn/unga, överförmyndare, personal på boenden och andra aktörer liksom Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV. 
 
Beträffande Selma är hon nu omhändertagen av italienska myndigheter och placerad på ett boende för underåriga flickor i en mindre ort på  Sicilien Hon har en advokat och en god man mår efter omständigheterna bra. Sedan tidigare vistelse i Italien pratar hon  italienska och har inga svårigheter att kommunicera med personal eller med de andra flickorna på boendet på italienska eller arabiska.
Det man nu närmast önskar är att sykonen kan återförenas och placeras tillsammans i en familj de känner förtroende för och att Selmas familjs tragiska öde som började för många år sedan ska få ett lyckligt slut för syskonen som nu lever åtskilda i olika länder. 

Att utsätta gode män för kränkande särbehandling leder inte till det målet inte heller medias bristfälliga faktagranskning.
Annars är det lugnt här


Nu har jag bara 3 stycken pojkar kvar som jag är god man till. En pojke har just blivit 18 och han måste resa tillbaka. Familjehemmet försökte adoptera honom men fick avslag. Ska inte överklaga. En pojke från Afghanistan har fått flyktingstatus (!) så hans familj kommer nästa vecka. Resebidrag har beviljats av Migrationsverket.  För en annan pojke har familjehemmet anlitat juridiskt ombud som ska skicka någon till Afghanistan för att närmare ta reda på var hans föräldrar bor. Pojken säger att mamman bor i Iran och att pappan är död men Migrationsverket  och domstolarna har inte trott på detta.

Carina Bindzau 

Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

”Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.” (regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forsok-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/


Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

”I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-regler-for-omhandertagande-av-barn-som-inte-har-hemvist-i-sverige/


Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få ”uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/02/forlangning-av-tillfalliga-lagen/


Ensamkommande har rätt till bistånd för anhöriga - kammarrätten läxar upp socialnämnd 


Den 17-åriga flyktingflickan sökte bidrag för att kunna betala ansökningsavgiften för uppehålls-tillstånd för sina mamma och syskon - men fick nej. Nu ger kammarrätten henne rätt -  "det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon," skriver rätten. (Dagens Juridik 19-02-1
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/ensamkommande-flyktingbarn-har-ratt-till-bistand-anhoriga-kammarratten-laxar-upp-socialnamnd?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisFortsatt gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har i dag beslutat om gränskontroll vid inre gräns i ytterligare tre månader.
Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/fortsatta-granskontroller-vid-inre-grans/


Cervicio Zero och A 28

I eviga staden Rom, i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero, ligger ett dagcenter för gatubarn och papperslösa i åldern 12 till 18 år. Dagcentret drivs av Save the Children Italien och andra organisationer. Här finns duschar, tvättmaskiner, möjlighet att få kläder, mat och hjälp i asylärenden. Save the Children  driver också natthärbärget A 28 i Rom.

Rädda Barnen i Sverige, som arbetar för de barn/unga  som har det svårt, kan kanske inspireras av systerorganisationen i Italien och också starta dagcenter och natt-härbärgen för de tusentals ungdomar som lever i ett utanförskap i det svenska samhället.Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet. (Migrationsverket 2019-01-24)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-24-Nytt-rattsligt-stallningstagande-om-Afghanistan.html
Statistik gällande underåriga

Under januari 2019 registrerades 83 ensamkommande underåriga som asylsökande. Flertalet kom från: Syrien 17, Somalia 13, Afghanistan  9  Gambia, Marocko  och Guinea 5. 
20 av dem var flickor.

29 av de som registrerades var i åldern  13-15  och 39  i åldern 16-17 år.  Anmärkningsvärt är att så förhållandevis många, jämfört med tidigare redovisad statistik,  kommer från länder som Guinea och Gambia.

Under årets första månad har 81 ärenden avgjorts och handläggningstiden var 169 dagar.

11 har självmant rest tillbaka till hemlandet, Albanien 5 till Somalia 1 och till första asylland 5, varav till Danmark 3 och Tyskland 2.

24 har under januari  fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år. 

Migrationsverket bedömning  är att 1600 ensamkommande barn/unga kommer att registreras som asylsökande 2019.
2018 registrerades 950.,Migrationsverkets prognos var då 1500. (Källa Migrationsverket)Migrationsverket varslar färre än väntat

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än vänta. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.
(Källa Migrationsverket 2019-02-02)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-01-Migrationsverket-varslar-farre-an-befarat.htmlMedicinska åldersbedömningar – i gränslandet mellan vetenskap och juridik

"Medicinska åldersbedömningar är ett område som berör många, unga och utsatta människor. Eftersom resultatet av en medicinsk åldersbedömning kan ha stor betydelse för den sökande är det naturligt att tycka att inget får bli fel. Då kan det verka logiskt att metoder där felmarginalerna inte kan beräknas med exakthet är rättsosäkra och inte bör användas. Givet regeringens uppdrag att både skilja barn från vuxna och vuxna från barn måste man även beakta att en hög säkerhet för det ena innebär en minskad säkerhet för det andra." (Rättsmedicinalverket 2018-12-14)
https://www.rmv.se/aktuellt/klargorande-om-medicinska-aldersbedomningar-i-asylarenden/Polisanmäla åldersfusk

"Frågan om att polisanmäla misstänkt bidragsfusk när det gäller ensamkommande, som efter en undersökning av Rättsmedicinalverket fått sin ålder uppskriven, har delat flera av landets kommuner. Några få - däribland Skurup - har beslutat att polisanmäla personerna som anses ha ljugit om sin ålder." (Rättsmedicinalverket 2019-02-04)
https://web.retriever-info.com/go/?x=132396da2778a39df4b43ebcab60ce00&d=057470201902046a2ab1ace9b6764f0b0fdb6cd971cce1&p=1036902&a=4479&sa=2031340&s=57470Angående svenskt medborgarskap

Den nya förvaltningslagen innehåller krav på myndigheternas agerande vid långsam handläggning och myndigheterna har fått ett utökat ansvar att lämna information om långa handläggningstider. 
Migrationsverkets långa hantering av ärenden som gäller svenskt medborgarskap kan motivera att en sökande enligt den nya förvaltningslagen skriftligen begär att Migrationsverket  ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att personens ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra det ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut.

Blanketten som ska användas för att begära om att avgöra ett ärende finns på svenska (blankettnummer: 270011) och på engelska (blankettnummer: 271011).

(Källa Migrationsverket)Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden 

”Nordens välfärdscenter startade i mars 2016 ett projekt om ensamkommande barn i Norden. Det övergripande syftet är att ta fram kunskap om hur länderna arbetar med mottagande och integration av ensamkommande i Norden. Regelverket och åtgärderna för de ensamkommande barnen varierar mellan länderna men det finns även likheter. ”(Nordens välfärdscenter  2107)
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2017/10/Samhc3a4llets20mottagande20av20ensamkommande20i20Norden.pdf
https://nordicwelfare.org/projekt/integration-norden-en-clearingcentral/Bra beslut att skyddsbehövande får rätt till familje­återförening  - men en återförening är långt ifrån alltid en lycklig tilldragelse 

Under 2018 beviljade Migrationsverket i 7022 fall ansökningar från ensam kommande barn/unga eller deras  föräldrar om anknytning.

För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär leda till allvarliga problem om samhället stöd insatser uteblir. Det förhållandet har även en studie vid Södertörns högskola uppmärksammat.  
Rätten till asyl och familjeåterförening ska värnas men det bör inte utesluta att andra alternativ än att familjen kommer till Sverige kan övervägas. I vissa fall kan som exempel umgängesresor, om det är till gagn i olika avseenden för familjen och inte minst barn/unga, vara ett sådant alternativ. 
https://www.rgmv.se/
Gode män ställer upp då samhället sviker

Enligt regeringsförklaringen ska även de med alternativt skyddsbehov ges lika rätt till familjeåterförening som flyktingar. För seriösa och rättrådiga gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare innebär en återförening avsevärda tidskrävande arbetsinsatser och av humanitet och pliktkänsla fortsätter man även efter det vårdnaden övergått till föräldern att hjälpa ungdomar då socialtjänsten i många fall i handling inte visar något intresse för saken.


 
Glöm aldrig Pela och Fadime

Fadime Şahindal mördades för 17 år sedan. I ett tal till riksdagen några månader före mordet sa hon: ”Det bör vara en självklarhet att få ha både sin familj och det liv man önskar sig. Tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem"
http://gapf.seSkäliga arvoden och ersättningar

Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämnden förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. (Advokat Linn Öst Nori, adj.ledamot RGMV. Öst Nori Advokatbyrå AB Solna Torg 19. Tel. 08-505 865 42)

https://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=321'Passivt SKL

Barn/ungas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda och den hjälp som kan behövas kan bero på var de bor då landets kommuner tolkar och tillämpar lagstiftningen olika och inte samordnar verksamheten trots att det skulle vara möjligt.

Olikheterna kan gälla socialtjänstens insatser, hur skolan anordnar utbildning och kvaliteten på de gode män som förordnas.

Inte minst viktigt är det att landets 230 överförmyndare gemensamt verkar för bättre förutsättningar för gode män och att endast erfarna, rättrådiga och i övrigt lämpliga gode män förordnas av överförmyndarna.  
SKL bör ta ansvar för och initiativ till, att en nödvändig samverkan kommer till stånd i stället för att passivt år efter år konstatera att myndighetsutövningen inte fungerar. Överförmyndarstatistik

Enligt uppgifter från länsstyrelsen fanns det 7673 gode män för ensamkommande barn/unga 2017. I februari-mars 2019 redovisar länsstyrelsen överförmyndare statistik för 2018 som gissningsvis kommer att visa att antalet gode män för ensamkommande blir mintre än 1000.  
De kom gömda på en långtradare - nu i många fall utan boende och pengar på gator och torg

Med  en plastdunk för personliga behov en flaska vatten, något att äta och med ett hopp om ett bättre liv tar de sig  
gömda bland godset på långtradare eller ett utrymme nära vägbanan.från länder i Europas utkanter till Sverige. 

För många blir hoppet om ett bättre liv i Sverige verklighet  men för andra andra väntar ett liv på gator och torg utan boende och pengar i väntan på besked om uppehållstillstånd för gymnasiestudier  eller för att de  av olika skäl inte kan återvända till hemlandet. 
Några insatser från socialtjänsten för att hjälpa dem görs inte, men 
före detta gode män, lärare och frivilligorganisationer som Stadsmissionen i Västerås som ordnat bostad åt 6 ungdomar, gör vad de kan för att förbättra situationen för ungdomarna. 

 

 

Statistik

Artiklar visade
1423200
Back to Top