När barnet fyller 18 år upphör den gode mannens förordnande utan särskilt beslut. Den unge betraktas nu som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår till Migrationsverket, som anvisar den unge till en förläggning (3 § LMA). Socialtjänsten avslutar placeringen.

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört (5 kap. 1 § nionde strecksatsen SoL). Barns och ungas rätt till stöd och hjälp efter placering utanför hemmet gäller oberoende av barnets ålder när vården avslutas och om barnet eller den unge varit placerad i familjehem, HVB  eller stödboende. Om barnet efter fyllda 18 år inte har ett fortsatt vårdbehov och ansvaret övergår till Migrationsverket är det dock inte aktuellt med stöd och hjälp från socialtjänstens sida enligt denna bestämmelse.

Att det inte är aktuellt med stöd och hjälp från socialtjänsten efter placering för de ungdomar som fyllt 18 år och där ansvaret övergått till Migrationsverket beror på att de då omfattas av LMA. Den som har rätt till bistånd enligt LMA, har inte rätt till förmåner av motsvarande karaktär från kommunen (1 § LMA).

1 § andra stycket LMA: Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Socialtjänstlagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

LMA
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137

Handbok, Ensamkommande barn och unga s. 49-40
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-8

Svarsfunktion för flyktingfrågor

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm

Telefon: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

Statistik

Artiklar visade
1337339
Back to Top