Under arbete

Att uppmärksamma destruktiva, farliga beteenden

Uppgifter från Säpo visar på en ökning av antalet underrättelser om personer som visat intresse att ansluta sig terrororganisationer, och att terrorfinansiering har ökat under år 2017. Ensamkommande ungdomar tar i normalfallet avstånd från terrororganisationer. En del av dem har ju själva blivit utsatta för våld från organisationer som exempelvis IS (Daesh), Al-Shabaab och Boko Haram. De allra flesta har därmed inget intresse av att låta sig rekryteras. De har ambitionen att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning, etablering i samhället och en möjlighet att hjälpa sina eventuella anhöriga. Men förutsättningarna att få uppehållstillstånd och en utbildning som leder till arbete har försämrats under senare tid.

Därmed ökar risken för att ensamkommande mister hoppet och asnluter sig till destruktiva sammanhang, vilket RGMV tidigare har varnat för. För gode män finns det anledning att vara uppmärksamma och vidta åtgärder för att förhindra att uppgivna ungdomar med en oviss framtid låter sig rekryteras till våldsbejakande rörelser. 

För vidare läsning har Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, publicerat en studie om svenskar som sedan år 2012 rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorgrupper.

 www.godmanakuten.se
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/06/center-mot-valdsbejakande-extremism-inrattas-vid-bra/
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-06-16-sakerhetspolisens-underrattelseflode-allt-mer-omfattande.html
https://www.fhs.se/sv/nyheter/2017/unik-forskningsrapport-analyserar-individer-som-anslutit-sig-till-terrorgrupper-i-syrien-och-irak/

 

 

 

Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och har inget intresse av att låta sig rekryteras utan har i stället ambitionen att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning, etablering i samhället och i många fall hjälpa sina anhöriga. En del lyckas med det andra gör inte det utan hamnar i ett utanförskap och kan därmed löpa en större risk att rekryteras.

 

Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?
Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien/Irak eller länder i Afrika, sedan 2102 men det kan röra sig omkring 300 eller fler. 
Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. 
Motivet till att man ansluter sig varierar men det tycks inte ha något att göra med varifrån man kommer. Flera av dem som rekryterats är födda i Sverige och har levt under ordnade förhållanden. Personliga ideologiska, religiösa mål och utanförskap kan vara orsaken till att unga män men också kvinnor ansluter sig.

 

Migrationsverkets prognos pekar på att omkring 8000 ensamkommande kommer att söka asyl i Sverige 2015, de flesta i åldern 16 till 18 år. Omkring 26- 30 % av dem kommer att utvisas till hemlandet eller överföras till första asylland. Till var och en av dem förordnas en god man vilken kan ha ansvar för en men vanligtvis flera ungdomar. En god man som regelbundet träffar dessa  ungdomar har således möjligheter att påverka ungdomarna i rätt riktning förutsatt att det finns ett engagemang, medvetenhet om problematiken och kunskap om hur man ska gå tillväga. Men långt i från alla gode män  har kunskaper i frågan eller är medvetna om problematiken och är inte heller engagerade.

 

Omkring 23000 ensamkommande har kommit till Sverige de senaste fem åren. Bland dem finns ungdomar som kan komma att rekryteras vilket motiverar, att gode män är uppmärksamma och att religiösa samfund, politiska nämnder, ansvariga myndigheter samverkar och erbjuder gode män vårdnadshavare, lärare och socialsekreterare och andra inblandade aktörer en relevant utbildning och ungdomar ett utbildnings material som främjar kritiskt tänkande, särskilt i förhållande till det antidemokratiska och våldsbejakande budskap som är tillgängligt för ungdomar dygnet runt genom internet.

 

Konkreta åtgärder som omedelbart kan vidtas är som exempel att Överförmyndaren i kommunen uppmärksammar gode män/vårdnadshavare om risken för att ensamkommande rekryteras och i de utbildningar ÖF åläggs anordna för gode män från och med 2015 kan rekryteringsfrågan ingå. Socialtjänsten har möjlighet att ta  upp frågan i samband med BBIC utredningar och varje skola kan informera ungdomar som placerats i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Det kan ske i samverkan med den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, polis och organisationer.

 

Det som dessutom fordras i förebyggande syfte är en utbildning som kan ge arbete och möjlighet till inkludering i samhället eller i ett annat land och att de som fått beslut om utvisning eller överföring ges möjlighet att slutföra sina studier innan beslutet verkställs. Men den dåligt anpassade utbildning som de erbjuds idag klarar en övervägande del av ensamkommande ungdomar inte av vilket  banar väg för ett utanförskap som innebär att de hamnar i riskzonen för att rekryteras det gör öven de som skall utvisas eller överföras då de i många fall går under jorden i stället för att lämna landet.

 

Många ensamkommande lever idag vid sidan av samhället och behöver hjälp av sina gode män/vårdnadshavare men även av kontaktpersoner för att bättre integreras. De behöver även en meningsfull fritid och i stället för förströelse för stunden och att de ses som de 16-18 åringar de är och inte som barn i behov av omsorg och omhändertagande. Bättre är att se dem som resurser, en tillgång för samhället, som kan bidra till att täcka de behov av arbetskraft Sverige och företagare efterfrågar. 

 

Statistik

Artiklar visade
1337322
Back to Top