Säker läkemedelshantering även vid egenvård (återgivet utifrån Socialstyrelsens anvisningar)

Även om den samlade HVB-verksamheten i landet uppvisar skillnader ifråga om verksamheter så finns en beståndsdel i något som skulle kunna kallas för en minsta gemensam nämnare, nämligen läkemedel. Det finns ett mycket detaljerat och noggrant regelverk med bindande föreskrifter hur de olika momenten (ordination, iordningställande och administrering) ska utföras och av vem. Vi redovisar bestämmelserna och vilka begränsningar och samtidigt möjligheter som finns för praktisk och ändamålsenlig tillämpning och tillgodoseendet av föreskrivna säkerhetskrav.

De gällande föreskrifterna som har sin utgångspunkt i grundläggande krav i bl.a. hälso- och sjukvårdslagstiftningen är samordnade i en författning (SOSFS 2000:1). Men den har varit föremål för ändringar vid ett flertal tillfällen och nu finns ett ytterligare ändringsförslag med förslag på ”Läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar”. I förslaget finns också krav på ”Läkemedelsberättelse” och ”Närståendes medverkan”. Vi informerar om förslaget och nyheterna.

Sedan en tid tillbaka finns inom ramen för Socialstyrelsens författningar föreskrifter om egenvård (SOSFS 2009:6). I förskrifterna finns klara och tydliga regler för hur förskrivaren ska göra den individuella bedömningen av patientens/läkemedelsmottagarens förmåga att själv kunna ta ansvar för sin läkemedelsbehandling. Vi redovisar bestämmelserna och gällande förutsättningar och krav.

Statistik

Artiklar visade
1995039
Back to Top