• Artiklar


God man anmäler advokat till Advokatsamfundets diciplinnämnd

Den gode man som blev polisanmäld av en advokat för trolöshet mot en 17 åring flicka har nu gjort en disciplinanmälan
till Advokatsamfundet.  Några skäl att inleda en förundersökning har enligt åklagaren inte funnits. Om advokaten har följt god advokatsed genom en grundlös polisanmälan, otillbörliga uttalanden i TV, radio, tidningar och sociala medier får nu Advokatsamfundets  disciplinnämnd pröva.

 

Till
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321,
102 54 Stockholm.

 

Disciplinanmälan

Advokat:

Advokat NN advokatfirman NN Stockholm


Anmälare:

NN


Anmärkningar:

Med hänvisning till vad som sägs i Advokatsamfundets  vägledande regler om god advokatsed  kan det anses att advokat NN vid advokatfirman NN i Stockholm verksam inom bl.a migrations rätt i flera avseenden enligt min uppfattning inte följt god advokatsed.

1) Advokat NN har medvetet och uppenbarligen utan att ha granskat faktiska omständigheter utan fog polisanmält mig för trolöshet mot min huvudman, en nu 17 årig flicka. 

2) Polisanmälan har gjorts utan att jag i förväg informerats och därmed inte beretts möjlighet att yttra mig i saken.

3) Advokat NN  har tagit heder och ära av mig i TV, radio, tidningar och på sociala medier samt advokatbyråns hemsida genom att synnerligen otillbörliga uttalanden om hur jag utfört uppdraget som god man. Syftet har uppenbarligen varit att skandalisera mig.

4) Advokat NN har även medvetet valt att inte avstå från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra mig.


Något skäl att inleda en förundersökning har inte funnits anser kammar åklagaren Tyko Gullmo vid Åklagarkammaren i Karlstad i ett beslut 2019-03-05 och därmed friades jag  från alla anklagelser som advokat NN framförts mot mig  i en polisanmälan gällande trolöshet mot huvudman. 
Enligt kammaråklagare fanns det ingen anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta eftersom en god mans roll är att sörja för huvudmannens ekonomi och person, inte att sköta rättsliga angelägenheter. 


Bil. 1 Yttranden från Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV

Uppdraget som god man för ensamkommande barn och unga är av speciell karaktär och skiljer sig i flera avseenden från ett ordinärt godmanskap, förvaltarskap och i vissa delar även uppdraget som särskilt tillförordnad vårdnadshavare. Förordnandet gäller enbart unga människor under 18 år som är statslösa eller  medborgare i ett annat land och är skilda från båda sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och är asylsökande vilket innebär en speciell process. Uppdraget regleras både av svensk lagstiftning, förordningar inom EU och konventioner som Barnkonventionen samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget liksom att samtal i regel endast kan genomföras med hjälp av tolk. 

Då Sveriges riksdag har bestämt att invandringen inte skall vara fri utan reglerad innebär det, att barn och unga efter Migrationsverkets och i förekommande fall rättsliga instansers prövning enligt gällande lagstiftning får stanna i Sverige, skall utvisas eller enligt vad som anges i Dublin förordningen överföras. Uppdraget handlar därför i många fall om att förbereda och underlätta ett  återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället. 

I det nu aktuella fallet är det RGMV:s uppfattning efter samtal med den gode mannen, överförmyndare/nämnd i Karlstad, företrädare för en lokal organisation samt ett religiöst samfund som engagerat sig i ärendet att den gode mannen skött sitt uppdrag rättrådigt och enligt gällande regelverk. Hon har förordnats som god man för ett flertal ensamkommande barn/unga sedan 2007 utan att överförmyndare/nämnd haft några anmärkning mot henne och inte heller i det här fallet.

Det är förvånande att  advokat NN agerat som om hon inte haft kunskap om vad som åligger en god man och vad som faller utom uppdraget då hon är verksam inom området migrationsrätt samt, att det är Migrationsverket som fattar beslut i asylärenden. Gode mäns möjlighet att påverka vad Migrationsverket beslutat är mycket begränsade hur angeläget och önskvärt det än i vissa fall skulle vara med ett större inflytande.

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV

Johny Samuelsson, ordf.

Skriv ut