PRESSMEDDELANDE

 

En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.


Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket

har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)

registrerats som barn vid ankomst

studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,

fortfarande befinner sig i landet, och

inte begått brott


De ensamkommande som kommit efter 24 november 2015 eller med en kortare handläggningstid än 15 månader omfattas inte av förslaget. Uppehållstillstånd enligt förslaget gäller, precis som i befintligt regelverk, för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Regeringen föreslår nu att även personer som går ett så kallat "yrkespaket" ska omfattas. På samma sätt som elever vid nationellt program ska de få uppehållstillstånd för att slutföra utbildningen och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden med de möjligheter till uppehållstillstånd som detta ger.


Det här är en tillfällig ordning. En ansökan måste lämnas in inom tre månader från det att bestämmelserna träder i kraft. Lagstiftning förutsätter stöd i riksdagen och ambitionen är att lagstiftningen ska träda i kraft innan sommaren 2018.


Förändringar i eget boende


Regeringen ställer sig positiv till att införa någon form av system med så kallat värdigt eget boende för asylsökande och att det som idag kallas EBO bryts upp. Konkret innebär det att som utgångspunkt ska den pågående Mottagandeutredningens förslag rörande asylsökandes rätt att välja eget boende läggas fram för riksdagen om ingen alternativ utformning hittas. Att riva upp utformningen och reformera EBO är en nödvändig åtgärd för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Boendelösningar vi ser idag där asylsökande lever i extrem trångboddhet, ofta i stark koncentration till vissa kommuner och stadsdelar, måste motverkas.

 

 

Avstämning av lag om tillfälliga begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd


Regeringens förslag är att den tillfälliga asyllagen oförändrad ska vara i kraft även det tredje året, det vill säga till juli 2019, med undantag för ovan nämnt om ensamkommande. Detta ska stämmas av med de partier som enades om insatser med anledning av flyktingkrisen.

 

Regeringskansliet 2017-11-27

”Något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. Det uppger Migrationsverket i sin senaste prognos. Orsaken är att den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år.
”Migrationsverket planerar för att den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige kommer att upphöra att gälla i mitten av nästa år. Därför bedömer man att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. (se artikel)

Oklart vad som ska gälla
Samtidigt pekar Migrationsverket på att det är oklart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 och hur gymnasielagen ska tillämpas. Det är också osäkert hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet i Sverige och vad som händer med migrationspolitiken inom EU.

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige i år ligger enligt myndigheten kvar på den tidigare prognosen med cirka 23 000 asylsökande. För nästa år räknar man med 29 000 asysökande. Prognosen utgår från att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.

Minskade balanser
Detta pekar enligt Migrationsverket "på en varaktig utveckling". Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden "kommer att vara de minsta på fem år".

- Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings­tider och mottagning, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik i en presskommentar.

Halverar kostnader
Enligt Migrationsverket är man på väg "från historiskt långa tider till historiskt korta handläggningstider". Man räknar också med att halvera sina kostnader under de närmsta tre åren från 54 miljarder kronor år 2017 till cirka 25 miljarder år 2019.

Av de asylärenden som kom in till Migrationsverket under rekordåren 2015 och 2016 har myndigheten fattat beslut i 97 procent av dem.

Gamla lagstiftningen
En återgång till den gamla lagstiftningen som gällde fram till senhösten 2015 innebär permanenta uppehållstillstånd som huvudregel för dem som bedöms behöva skydd. Det innebär också mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring än i dag.” (Dagens Juridik 2018 08-10)

18 plus boenden för unga myndiga
I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 
18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten.

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vid för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.


18 plus boende för unga myndiga som ej fått lagkraftvunnet beslut i asylärendet.


Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, till exempel på grund av kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier.

Vad innebär förslaget?

Det tillfälliga kommunbidraget presenterades som ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet den 5 juli. Då föreslogs att 195 miljoner kronor skulle avsättas för detta ändamål i höständringsbudgeten. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu att beloppet höjs till 390 miljoner kronor och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/

Tillvägagångssätt

1. Kommunfullmäktige beslutar om 18 plus  boende och de statliga medel som tilldelas kommunen avsätts för  ett föreningsbidrag/boende.

2.Förening/organisation söker hos kommunen föreningsbidrag för hyreskostnader.

3. Kommunen hyr ut lokaler till förening/organisation. I hyran ingår att kommunen tillhandahåller vaktmästare för underåll och reparationer av lokalerna vid behov. 

4. Aktuella ungdomar informeras om 18 + boende 

5. Förening/organisation skriver avtal med aktuella ungdomar.

6.Någon anställd personal finns inte utan en scemalagd tillsyn av ungdomarna sker ideellt av föreningen/organisationen.


Avtal

Avtal med förening/organisation för 18 plus boende på ………………………………………


från och med …………………….. tills lagakraftvunnet beslut fattats i asylärendet.

 

Gällande:

Namn…………………………………………………………………………………………

 

Född……………………………………………………………………………………………

 

LMA nr…………………………………………………………………………………

 

Föreningen/organisation   erbjuder fram till …………………………

 

 • en sovplats med tillgång till kök, badrum och tvättstuga i:  ………………………….
 • Råd och stöd av föreningen /organisation som dessutom kommer att anordna möten, föreläsningar och samvaro för att lära mer om kommunen, regionen och Sverige.

 

 

Varje inneboende ska själv:

 

 • handla mat för egna pengar och laga maten själv
 • diska och hålla ordning efter sig.
 • tvätta sina kläder, lakan och handdukar efter turlista.
 • städa rummet minst 1 gång/vecka
 • städa gemensamma utrymmen efter turlista.

 

 

Husregler:

 

 • alla tar eget ansvar och visar respekt för varandra
 • alla går till skolan eller sin praktik varje dag
 • det ska vara tyst i huset vardagar och söndagar senast klockan 22. På fredagar och lördagar senast klockan 23.
 • rökförbud inomhus
 • ej tillåtet att ha kompisar på besök i huset.
 • (vill man ha besök av kompis över natt eller åka bort över natt, måste man komma överens om detta och helst några dagar innan.)
 • inget bråk med varandra eller med grannarna. Kontakta istället förening/organisation så hjälper vi till att lösa eventuella konflikter.
 • alla deltar på husmöten som är på boendet  eller annan plats som meddelas.

 

 

Om man bryter med dessa regler, kan man bli tvungen att  flytta och det blir då med stor sannolikhet till Migrationsverkets asylboenden.

 

 

Ort och datum ……………………………………………..

 

 ………………………………………                  ……………………………………….

 

BoendeFörening/organisation                                Ungdom

Skäliga arvoden och kostnadsersättningar

 Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

 

Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämndens förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt.  (Se artikel)


Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram. Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.(Utbildningsdepartementet, Regeringen 2017-04-06)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/04/ratt-att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun/Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet

 

Konsekvenser av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler ensamkommande barn och unga får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas. Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017 (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

 


Fortsatt långa väntetider

Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2400 ensamkommande barn och unga kommer att söka asyl i Sverige under år 2017. Till det antalet tillkommer de 18 000 öppna ärenden från 2015 och senare som väntar på att handläggas. Situationen medför att väntetiderna för utredning och beslut blir fortsatt långa också under 2017 och 2018, då ytterligare omkring 2500 unga väntas söka asyl enligt nuvarande prognoser.   

 

 

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män”
”Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats.” (Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

Invandringspositiva svenskar sågar integrationen
”Svenskar har den mest positiva synen på invandring i EU samtidigt är svenskar de mest kritiska till integrationen som de anser misslyckad.
Enligt opinionsmätningen Eurobarometern står Sverige och svenskarna står ut som de klart mest positiva till invandring. Flest svenskar i EU anser bland annat att utomeuropeiska invandrare är en möjlighet snarare än ett problem för landet och tre av fyra av svenskar anser sig ha en positiv syn på invandrares påverkan på samhället. ”(Europaportalen 2018-04-16)
https://www.europaportalen.se/2018/04/invandringspositiva-svenskar-sagar-integrationen?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=c0b778c22d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_16&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-c0b778c22d-183054865

Sverige gav flest nya medborgarskap
Inget annat EU-land utfärdade fler medborgarskap under 2016 än Sverige i förhållande till sin folkmängd. De flesta nya svenskar kom från Somalia och Syrien.Under 2016 fick drygt 61 000 personer svenskt medborgarskap, enligt Eurostat. Det är den klart högsta andelen i EU sett till medlemsländernas befolkningsmängd. (Europaportalen 2018-04-10)
https://www.europaportalen.se/2018/04/sverige-gav-flest-nya-medborgarskap?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=ef7049d443-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-ef7049d443-183054529


Studie om barn i Människohandel
"En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.” (Länsstyrelsen i Stockholm 2018-03-16)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2018/sidor/ny-studie-om-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.aspx/

 

 

Statskontoret har analyserat Hur efterlever Sverige FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

”Statskontoret konstaterar att regeringen, statliga myndigheter och statliga bolag har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva principerna. Samtidigt visar vår analys att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden.” (Statskontoret 2018-03-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter--utmaningar-i-statens-arbete/

 


Nytt faktablad om Svensk migrations- och asylpolitik

Faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.
http://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/8e2b2eb4a8a7433fa8d083b27ccdb87a/svensk-migrations--och-asylpolitik


Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

Riksrevisionen har granskat om staten säkerställer att ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är rättssäker. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och länsstyrelserna i Dalarna, Västra Götaland, Stockholm, Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Skåne.


Ansträngt läge
Den gode mannen blev aldrig kontaktad av socialtjänsten i kommun M och när denne ringde upp sa man att man hade resursbrist och det var osäkert om man överhuvudtaget skulle utreda hen som särskilt förordnad vårdnadshavare. JO konstaterar i sin utredning att i februari 2018 har någon utredning ännu inte inletts. Även om JO har förståelse för socialtjänstens ansträngda arbetssituation efter den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015 till kommunen är nämndens dröjsmål inte acceptabelt. Nämnden förtjänar kritik för dröjsmålet. JO, dnr 6489-2017, meddelad 2018-03-05.”  (SKL Nyheter för överförmyndare, mars 2018)

 

sprkintruduktion 3

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” (Svenska Dagbladet 2018-03-23)

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavares (RGMV) uppfattning är, "att efter tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända underåriga borde regeringen vidta omedelbara ändamålsenliga åtgärder och ersätta principen om likvärdighet med särbehandling i vissa avseenden.
Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som gode män sett tidigare och inte inneburit förbättringar för flertalet ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och bli anställningsbara." 

https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever

_______________________________________________________________________________________________________________

 


lagbok2

Struntar i lagen
18 kommuner av 290 har inte rapporterat in de uppgifter länsstyrelsen begärt trots lagstadgad skyldighet att göra det. Men länsstyrelsen har  inte befogenheter till tvingande åtgärder utan kan bara uppmana dem att fullgör sina skyldigheter.

De kommuner det gäller är: Arboga, Arvidsjaur, Arvika, Bjuv, Borgholm, Eda, Eslöv, Göteborg, Härjedalen, Kalmar, Kungsör, Köping, Mörbylånga, Skinnskatteberg, Sorsele, Åsele, Öckerö, Örkelljunga.
Varför man inte lämnar in uppgifter är oklart med gissningsvis handlar det om dålig kontroll och bristande administrativa  rutiner. Då statistiken är viktig för uppföljning och planering är det mycket olyckligt att kommuner inte följer sin lagstadgade skyldighet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7194  gode män för ensamkommande barn/unga 
Enligt den statistik Länsstyrelsen redovisat uppgick antalet gode män för ensamkommande barn unga till 7194,  2017 vilket är närmast en halvering jämfört med 2016. Antalet fortsätter att sjunka i samma takt som fler får sin ålder uppskriven och färre söker asyl i Sverige.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

____________________________________________________________________________________________________________________________________:

Barnsexhandel online
"Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. På internet pågår en mörk handel med varor som används vid sexuella övergrepp på barn. Här finns allt en förövare behöver. Till exempel extra små kondomer till små pojkar. (Ecpat 2018-03-28)https://www.ecpat.se/vad-ar-barnsexhandel/barnsexhandel-online Mottagande utredningen - Reformer behövs

”Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.” (Regeringskansliet 2018-03-28)
http://w

ww.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

statistik2

Statistik ensamkommande underåriga
Fram till och med den 26 mar har 281 ensamkommande underåriga varav 66 flickor från ett fyrtiotal länder registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko (52) Afghanistan (42) Somalia (33)  Eritrea  (30) och Syrien  (28)  i åldrarna: 0-6 år (8)  7-12 år (21) 13-15 år (114)  och 16-17 år  (138)

Under årets tre första månader har 562 ensamkommande underåriga beviljats uppehållstillstånd varav 316 permanenta och 246 tidsbegränsade.

I 192 fall har beslut om utvisning/avvisnings fattats och i fem fall beslut om överföring. 

502 väntar för närvarande på asylutredning.


Under januari och februari 2018 
avgjorda 375 ärenden om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier för personer som fått beslut om avvisning/utvisning med uppskjuten verkställighet. 
Av dessa beviljades 24 och 242 avslogs.

Antal åldersuppskrivningar per den 27 mars var 947 och handläggningstiden i snitt under året 531 dagar. (Migrationsverket 2018-03-27)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ensamvarg eller inriktad på samarbete och utveckling
Försämrade villkor och förutsättningar, otillräcklig och långsam hantering av brådskande åtgärder från regering och riksdag, avsaknad av stöd och utbildning, ett i många fall oprofessionellt bemötande av övermyndaremyndigheten samt   obegripliga beslut av socialdekreterare har inneburit att många gode män begärt att bli entlediga och andra övervägar det.
Det är förståligt men bekymmersamt då gode män i tider av förändring är särskilt behövda av ensamkommande asylsökande underåriga.

Riksföreningen Gode män och vårdnadshavare, RGMV, för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra villkor och förutsättningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare – andra arbetar på HVB, stödboende, familjehem eller har erfarenhet som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Medlemskap

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem. https://www.rgmv.se/medlemskap.html

 

Generaldirektören har svarat demonstranterna

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har skickat ett mejl till de protesterande asylsökande ungdomar, som från början samlats på Mynttorget i Stockholm men nu på polisens inrådan och av säkerhetsskäl flyttat till Medborgarplatsen på Södermalm.

I svaret lyfter generaldirektören fram att han tidigare under sommaren har haft samtal med företrädare för ungdomarna och att Migrationsverket kontinuerligt följer utvecklingen i Afghanistan. (Migrationsverket 2017-08-10)

https://www.migrationsverket.se/download/

_______________________________________________

Flest ensamkommande barn/unga från Marocko men det totala antalet fortfarande jämförelsevis lågt.

Under juni och juli registrerades endast 248 ensamkommande barn/unga som asylsökande och sammantaget har Migrationsverket fram till den 8 augusti 2017 registrerat 767 ensamkommande flertalet från Marocko (146) Afghanistan (137) Somalia (106) Syrien (73) och Etiopien (41). De flesta i åldern 13-17 år (653)
Antal flickor under 2017, 167.

I juni avgjordes 733 ärenden och handläggningstiden var 564 dagar. I  juli avgjordes 567 ärenden och handläggningstiden var  579 dagar. Totalt avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga var fram till 8 augusti 4190 och handläggningstiden i snitt 521 dagar.

Utresta självmant till hemland 79, till Dublinland 103. Med tvång till hemland 3 (Albanien) och Dublinland 1 (Norge)

Ensamkommande som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år var i juni 232, juli 487 och augusti 107. Totalt under 2017 1427.

(Källa Migrationsverket 2017-08-08) 

________________________________________

Samlad information från Migrationsverket om ensamkommande barn/unga
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum.html

_____________________________________________

Åldersbedömningar -Aktuell statistik
”Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala.  Här presenterar vi inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017.”
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

________________________________________________

En av tolv lever med kronisk hepatit B eller C
För hepatit B finns både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion och möjligheter till behandling. För hepatit C finns idag behandling som i många fall kan bota infektionen och minska risken för sena komplikationer. ”(Folkhälsomyndigheten 2107-07-28)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juli/en-av-tolv-lever-med-kronisk-hepatit-b-eller-c/

 

 

Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen 
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen i väntan på ett slutligt avgörande. Men Socialtjänsten i kommunerna tycks i vissa fall vara obekanta med beslutet, eller kanske till och med ovilliga att låta ungdomar bo kvar. Trots att gode män hänvisar till regeringens beslut placeras ungdomar på Migrationsverkets anläggningsboende i stället för att kunna bo kvar och fortsätta sina studier. (Regeringskansliet 2017-06-30) 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/

_________________________________________

 

RGMV håller årsmöte i Karlsborg söndagen den 24 september 2017 
Medlemmar inbjuds att närvara vid årsmötet och har yttrande- förslags och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att närvara vid  årsmötet meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

Vidare information www.rgmv.se

____________________________________________________________

Regeringen på Stockholm Pride 2017
För trettonde gången deltar Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att medverka i Pride.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/regeringen-pa-stockholm-pride-2017/

______________________________________________

Politiken för det civila samhället
”Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. (MUCF juli 2017)
https://www.mucf.se/politiken-det-civila-samhallet

__________________________________________________

Integrering inte alienation
"Unga människor är kreativa och  öppna för förändringar men utan en utbildning som leder till arbete blir deras potential outnyttjad och arbetsmarknaden förlorar kvalificerad arbetskraft.   

Otillräckliga insatser och oförståelse för deras förutsättningar  hindrar dem att inkluderas i samhället och att förverkliga sina sociala och ekonomiska mål och utnyttja sina politiska rättigheter. De blir utestängda från samhällslivet, vilket kan leda till marginalisering och även radikalisering." (Dir.Michael O´Flathery, FRA)
http://fra.europa.eu/en/news/2016/inclusion-not-alienation-respecting-rights-and
providing-opportunities-are-key-integrating 

 

Tolkning
Minderåriga barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra. Användandet kan få allvarliga konsekvenser för de berörda, och innebär att patientsäkerheten och rättssäkerheten åsidosätts. (Socialstyrelsen 2018-08-06
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/barntillatstolkainomoffentligverksamhetvisarnykartlaggning

____________________________________________

En titt framåt
Inom den närmaste tiden kommer Migrationsöverdomstolens avgörande gällande den så kallade gymnasielagen och riksdagsvalet genomförs den 9 september. Förhandlingar om en gemensam migrationspolitiken inom EU fortsätter. Den tillfälliga lagen om tillfälliga uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år. 2020 inkorporeras Barnkonventionen i svensk lagstiftning, Riksdagen beslutar enligt Mottagandeutredningens slutliga förslag och utredningen, Framtidens socialtjänst (S 2017:03), redovisas.

Antalet gode män för ensamkommande var 2016 över 14000 men har under åren minskat och är troligen mindre än 500 om två år. Förhoppningsvis har då en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitiedepartementet övertagit  myndighetsutövningen från kommunerna, vad avser  ärenden som rör ensam kommande asylsökande barn och unga.

________________________________________________ 

Statistik

Till och med  2018-08-06 har 553 ensamkommande underåriga från närmare ett femtiotal olika länder registrerats som asylsökande. Av dessa var 141 flickor.

Under samma period har 87 lämnat Sverige varav 33 självmant till hemland och 44 till Dublinland. Utresta med tvång till hemland 6 och Dublinland 2.

 

Ändringar av födelsedatum för ensamkommande asylsökande från under 18 år till över 18 år gjordes i 9013 fall under perioden januari 2017 till och med 8 augusti 2018.

  

Handläggningstiden i snitt under 2018 är 492 dagar, i juli 328 dagar.

 

 


 

 

Flertalet ensamkommande underåriga som söker asyl i Sverige kommer från Marocko men bara 6% får uppehållstillstånd

Liksom under 2017 då flertalet ensamkommande underåriga kom från Marocko  kommer flertalet även i år därifrån, 88 stycken Hitintills men  få  beviljas uppehålls tillstånd. 2018-08-05 har 79 ärenden avgjorts gällande marockaner varav en ansökan bifallits, 16 avslagits samt två beslut enligt Dublinförordningen, övriga 60.  Bifallsprocent av totalt avgjorda ärenden exklusive Dublin och övriga 6 %.

Motsvarande siffror gällande syriska ensamkommande underåriga är 122 avgjorda ärenden varav 105 bifall, 0 avslag, 9 beslut enligt Dublinförordningen övriga 8. Bifallsprocent av totalt avgjorda ärenden exklusive Dublin och övriga 100 %.

I övrigt gäller för Afghanistan 72%, Etiopien 64%  Somalia 74%.

________________________________________________

Fler kommar att söka asyl i Sverige

”Något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. Det uppger Migrationsverket i sin senaste prognos. Orsaken är att den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år.
”Migrationsverket planerar för att den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige kommer att upphöra att gälla i mitten av nästa år. Därför bedömer man att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. (se artikel)

________________________________________________

Tillfälliga uppehållstillstånd
Till och med juli har 5624 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier inkommit till Migrationsverket och avgjorts enligt den så kallade gymnasielagen
I 1368 ärenden har 34 sökande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd men 121 sökande har fått avslag. 

 

Migrationsverket har stoppat utvisningar av de sökande som har fått nej på sin asylansökan men som ansökt om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen tills Migrationsöverdomstolen prövat två mål som gäller två nittonåringar från Afghanistan och Irak. 
Målen handläggs med förtur 
vilket sannolikt innebär att ett avgörande kan komma redan i augusti 2018.

________________________________

Prövningstillstånd i migrationsmål
"Migrationsöverdomstolen har 2018-08-01 meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.
Migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm har i de överklagade domarna, efter lagprövning, funnit att lagen i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet inte får tillämpas. Målen kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen. och handläggas med förtur och arbetet är påbörjat." (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2018-08-01]
Att prövningstillstånd redan nu meddelats kan innebära att ett avgörande kan komma redan i augusti.

___________________________

Före detta gode män räddningen för många unga
Ytterligare en sommar där hoppfulla unga människor i en utsatt situation än en gång fick anledning att tvivla på framtidsutsikterna när två domstolar ansåg att den så kallade gymnasielageen inte kunde tillämpas men möjligen en liten tröst i sammanhanget  att två domstolar ansåg att den kan tillämpas. 

Men den ovisshet, som man levt med alldeles för lång tid kvarstår och nu inträder en tid av väntan på vad Migrationsöverdomstolen kommer fram till troligen någon gång i september. Att domstolen beviljar prövningstillstånd  råder det enligt sansade bedömare inte någon tvekan om.

För de vuxna däribland i många fall ungdomarnas för detta gode män som stöttar, förklarar och hjälpar till med överklaganden  är det inte heller någon lätt situation. De juridiska turerna är komplicerade till och med för jurister och det finns en osäkerhet hur man bäst  kan hjälpa till.
Den 30 september är sista dagen för att ansöka om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier  och det är således ingen brådska utan det kanske kan vara bra att avvakta Migrationsöverdomstolens dom.
I övrigt kan det vara bra att betänka, att på de fyra Migrationsdomstolarna  finns ett antal olika avdelningar var och en med domare och nämndemän som har att tillämpa och tolka rättsregler och praxis enligt egna bedömningar och uppfattningar. Därav kan som i Malmö samma Migrationsdomstol avkunna olika domar. 

_______________________________________

Migrationsdomstolarna-tre avgöranden

En nittonåring från Irak sökte uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Enligt Migrationsverket uppfyllde han kraven för att beviljas ett tidsbestämt uppehållstillstånd. Men då asylärendet redan låg hos Migrationsdomstolen skickade Migrationsverket ärendet dit för beslut i sin helhet.
2018-07-06 avslog Migrationsdomstolen i Malmö avd 1, (UM 14195-17 ) hans ursprungliga asylansökan och även hans ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagen efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del som avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.

Migrationsdomstolen i Stockholm, avd 12, anger i huvudsak samma skäl när man 2018-07-13 (UM 8864-18 ) inte beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbestämt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Även Migrationsdomstolen i Göteborg har 2018-07-18 (UM 8864-18) avslagit en överklagan från en nittonåring från Afghanistan gällande uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå men i det fallet på grund av att kraven för att omfattas av den så kallade gymnasielagen inte uppfyllts.

Överklaganden
Domarna i Malmö (UM 12649-18) och Stockholm UM 13063-18) har överklagats till Migrationsöverdomstolen som nu bereder ärendet. Enligt uppgift kan målet komma att avgöras målet inom två månader efter det att domstolen beviljat prövningstillstånd vilket man med stor sannolikhet gör, någon gång i augusti 2018.

Två andra avgöranden
Migrationsdomstolarna i Malmö, avd. 3 (UM 643-18) beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader för gymnasiestudier och i Luleå (UM 4201-17) beviljar Migrationsdomstolen också en sökande ett tidsbestämt uppehållstillstånd för studier.

Man gör således andra bedömningar i frågan om identitet än de migrationsdomstolar som underkänt den så kallade gymnasielagen  och anser att det inte finns något absolut förbud i EU-rätten mot att man i nationella regler får göra undantag från kravet att identiteten ska vara styrkt. Orsaken till att andra domstolar underkänt lagen är att den stipulerar att sökande kan beviljas uppehållstillstånd utan att styrka sin identitet, vilket domstolarna anser strider mot EU-lagstiftning, enligt Svenska dagbladet.
https://omni.se/nya-domar-ger-klartecken-for-gymnasielagen/a/zLjO5K


 

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten
"Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen." (Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-07-31)
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=59398

 Oförändrad prognos över asylsökande 

”Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. ”(Migrationsverket 2018-07-29)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html

 


 

Aktuell statistik
Under vecka 30 sökte totalt 401 personer asyl i Sverige, en minskning med 24 personer jämfört med veckan innan. 23 av de asylsökande under vecka 30 var ensamkommande barn, vilket är lika många som veckan innan. De fem största grupperna utgör 38 procent av alla asylsökande.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

 


 

EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet

”Enligt en ny dom från EU-domstolen kan personer utan tillräckliga skyddsskäl inte avvisas med omedelbar verkställighet. Det förtydligas i en ny rättslig kommentar av Migrationsverket.” (Migrationsverket 2018-07-26)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-26-EU-dom-begransar-mojligheterna-att-avvisa-med-omedelbar-verkstallighet.html

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41775

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0404&lang1=sv&type=TXT&ancre

Sök er till annat land
Finansminister Magdalena Andersson (S) tycker inte att integrationen av asylsökande har fungerat i Sverige och mottagandet är fortfarande inte bra, anser hon.
– Integrationen fungerar inte som den ska. Det gjorde den inte före hösten 2015 heller, men för mig är det uppenbart att vi inte kan ha ett större asylmottagande än vi klarar av att integrera. Det blir inte bra för de människor som kommer hit och det blir inte bra för samhället i stort heller, säger hon i en intervju med Dagens Nyheter den 22 december. 

________________________________________________


Lantbruk för ensamkommande underåriga
För sju år sedan kom Najib Rezai som ensamkommande flykting till Sverige från Afghanistan och idag driver han ett eget framgångsrikt lantbruksföretag utanför Västerås. För ensamkommande underåriga med tillfälliga uppehållstillstånd är det avgörande att de får en utbildning som leder till arbete då det kan innebära att de får permanent uppehållstillstånd. Flertalet av dem har erfarenhet av lantarbete och en utbildning inom området kan passa dem bra. 
Film: https://drive.google.com/file/d/1lU3TKsYuzdulfm0F7cRUeb8RpBNROalt/view?usp=sharing
Artikel: http://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/11/Intervju-Najib-Rezai.pdf

_____________________________________________________________

 

18 plus boenden för unga myndiga
I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten. 

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vid för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.

_________________________________________________________________

Bortse inte från 400 000 års erfarenhet! 
Problematiken kring fenomenet ”ensamkommande asylsökande barn” kan inte undgå någon. Bland vanligt folk varierar kunskap, förståelse, intresse för såväl de utsatta personerna som till stor del vid sin ankomst till Sverige är under 18 år, alltså barn. Ett flertal myndighetsfunktioner har att hantera den uppkomna och pågående situationen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Att gemene man har svårt att tolka, analysera och belysa alla effekter av att den stora mängd asylsökande barn utan vårdnadshavare kommer till vårt land är helt förståeligt. Situationen har varit och kommer fortsatt framöver vara fortsatt komplex med många inslag av frustration och ifrågasättande.

________________________________________________________________

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. (Myndigheten för delaktighet 2017-08-24)
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/ 

________________________________________________________________________

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism
Vägledningen Knäck koden ger tips och råd på hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Knäck koden beskriver det civila samhällets och kommunernas olika förutsättningar och ger även perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan. (MUCF 2017-09-29)
https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden 

__________________________________________________________________________

1236 registrerade underåriga
Inkomna ansökningar under 2017 till  2017-12-01  1236  varav  270 flickor. Flertalet i åldern 13-17 år varav flertalet 15-17 år .
Från Marocko 130, Afghanistan 201, Somalia, 150, Syrien  141 och Albanien  74.

Äktenskapskontrakt för 13-årig dotter "brottsverktyg" - föräldrar döms i hovrätten

Det handlade inte om försök till äktenskapstvång utan om förberedelse till samma brott när föräldrarna till en 13-årig flicka arrangerade ett "äktenskapskontrakt" mellan dottern och en 24-årig man. Det slår hovrätten fast och pekar på att "äktenskapskontraktet" ska ses som ett "brottsverktyg" inför framtiden. (Dagens Juridik 2018-12-05)http://www.dagensjuridik.se/2018/12/aktenskapskontrakt-13-arig-dotter-brottsverktyg-foraldrar-doms-i-hovratten?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

Antal avgjorda ärenden gällande gymnasielagen

Sedan den 1 juli 2018 har Migrationsverket avgjort totalt 5849 ärenden. Avslag har skett i 2022 fall, 3767 ansökningar har bifallits och i 60 fall har ansökan tagits tillbaka eller inte fullföljts. Migrationsverket 2018-12-03) 

 

878 nyanlända barn/unga - flertalet från Syrien

Fram till och med den 3 december 2018 har 878 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande vid Migrationsverkets ankomstenheter. Från Syrien 123, Marocko 121, Somalia 101, Eritrea 97 och Afghanistan 91. De allra flesta fortfarande i åldern 13 till 18 år. 232 av dessa var flickor.
Handläggningstiden fortsätter att sjunka och var i november   174 dagar. 
165 har  utrest självmant varav 91 till Dublin land och 10 med tvång.
Sedan 1 januari 2017 har 9129 uppskrivits i ålder varav 40 under november 2018.
(Migrationsverket 2018-12-03)

 
Mottagningen av Karim och andra ensamkommande 

Sverige kan berömma sig av att tillhöra de länder i Europa som tar emot flest ensamkommande barn/unga och dessutom kanske har den bästa mottagningen. Här får de en god man och offentligt biträde, rätt till sjuk-och tandvård och att gå i skola. De kan överklaga beslut till rättsliga instanser och ansöka om verkställighetshinder och inhibition. 

Sedan 2010 har över 61000 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige flertalet i åldern 13-15 år de allra flesta 16-18 år. Men tvärtemot lagstiftarens intentioner har  inte en enda av dem företrätts av en ställföreträdare när de sökt asyl trots att det första mötet med Migrationsverket kan vara ångestfyllt och avgörande för deras framtid då det som framkommer vid ansökningsenheten ligger till grund för den fortsatta asylprövningen. (se artikel)

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Artikel 7 ”Barn med funktionsnedsättning 
1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.

 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.” (Regeringskansliet)


 
Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

”Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration.” (H)Järnkoll 2018-11-30)

https://www.nsph.se/hjarnkoll/denegnaberattelsen/


  

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet utgör hot mot det demokratiska samhället som fått stort inflytande på den svenska kriminalpolitiken under de senaste decennierna. Både myndigheter och forskarsamhället har lyft behovet av mer forskning på dessa områden. Forskningsrapport 2018:4, 100 s.(Institutet för framtidsstudier 2018
)https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader kan leda till uppehållstillstånd

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är viktig information för nyanlända elever på introduktionsprogram då det innebär att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader får möjlighet att slutföra studierna för att bli behöriga till studier på ett nationellt program. 

Om studierna på det nationella programmet är yrkesinriktade och leder till en examen kan de få en anställning och i förlängningen beviljas permanent uppehållstillstånd.

Detta känner varken de ungdomar som berörs inte till och i regel inte heller deras gode män.Med tanke på extremt långa väntetider, tillfälliga uppehållstillstånd och en försämrad psykisk hälsa och andra omständigheter borde det ligga i ansvariga myndigheter intresse att vidta lämplig åtgärder för att förbättra deras situation. Som till exempel, att  med vissa förbehåll informera om regeringens förslag som beräknas träda i kraft 1 juni 2017.  

Men det görs inte trots att Migrationsverket, socialtjänst och överförmyndare/nämnd har ett ansvar för och säkerställa att berörda ungdomar och vårdnadshavare får tillgång till relevant information från nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa, framgår det av Barnkonventionen.

http://www.regeringen.se/4adf30/contentassets/11a4383d7c384c5c80c691ce5158c562/uppehallstillstand-for-studier-pa-gymnasial-niva
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier

___________________________________________

 

Regeringen lämnade den 24 februari en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.

Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-24)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617121/

____________________________________________________________

 

Misstänker du människohandel?

Ring 020 390 000

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

http://www.nmtsverige.se/

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/Pages/default.aspx 

___________________________________________

 

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

”Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.” (Migrationsverket 2017-02-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-02-18-Migrationsverket-vantar-med-beslut-i-arenden-dar-medicinsk-aldersbedomning-kan-behovas.html

http://www.regeringen.se/4a75cf/contentassets/bbc0c954e356474e9dfbbf021d94afbf/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen-ds-201637

______________________________________

 Rättsmedicinalverket-åldersbedömningar

"Rättsmedicinalverket gör inga medicinska åldersbedömningar för närvarande. Vår bedömning är att verksamheten kommer igång under första kvartalet 2017. Vi kommer då att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. När verksamheten har startat kommer vi att informera om var och hur medicinska åldersbedömningar kan göras." (Rättsmedicinverket 2017-01-31))
https://www.rmv.se/?s=åldersbedömningar

_______________________________________

 

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader,  kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger ner tid på studierna. 
När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas. 
När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. 
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier

____________________________________________

 

Tänk på att rapportera olovlig frånvaro 
Särskild förordnad vårdnadshavare återbetalningsskyldiga till CSN för ensamkom mande barn/unga.

I ett avgjort rättsfall konstateras att en kvinna som är särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande pojke  är återbetalnings skyldig till CSN efter att pojken haft för mycket ogiltig frånvaro i skolan.  (Allt om Juridik 2016-10-19)
https://www.alltomjuridik.se/sarskild-forordnad-vardnadshavare-aterbetalningsskyldig-till-csn-for-ensamkommande-flyktingbarn/ 

____________________________________________

Tas om hand av medborgare
Ungdomar som uppnår myndighetsålder, eller får sin ålder uppskriven och i normalfallet ska flytta till Migrationsverkets anläggningsboende tas i flera fall i stället hand om lärare, gode män eller andra medborgare som lärt känna dem och kanske ifrågasätter Migrationsverkets åldersbedöm ning.  En humanitär handling men den måste vara långsiktig.(Se senast publicerat, när barn och unga blivit...och på min hemmaplan.)

___________________________________________


Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/

___________________________________________

 

Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehålls tillstånd

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/kompletteringar-av-den-tillfalliga-lagen-for-uppehallstillstand-rorande-studier-pa-gymnasieniva/

____________________________________________


Statistik

121 ensamkommande barn och unga, varav 23 flickor har till och med  30 januari sökt asyl i Sverige flertalet från stater som Afghanistan, Marocko, Somalia, Algeriet och Syrien och i åldern 13-17 år

2016 gjordes 3431 åldersuppskrivningar och hitintills i år 153

Bifallsprocent: Afghanistan 81%, Somalia  86%,Etiopien 78% Irak 66% och Marocko 16% (2016)

Handläggningstid januari 2017  var 446 dagar.

19297 öppna ärenden gällande ensamkommande barn och unga väntar på att utredas.

 (Källa Migrationsverket 2017-01-30)

_____________________________________

Suicidprevention – att förebygga självmord

Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå, omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år, under en längre tid.(Folkhälsomyndigheten 2016-05-24) 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/ 
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

Telefonjourer och rådgivning 
Om du behöver råd och prata med någon:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/

 _______________________________________

Åldersbedömning på eget initiativ

3072 sökanden som uppgett sig var underåriga har under året fram till den 12 december fått sin ålder uppskriven. I flera  fall har det gällt sökande som medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att tillskansa sig förmåner. Men i de fall en god man uppfattar bedömningen som godtycklig och felaktig finns det möjlighet, om den ensamkommande underårige vill det, att på eget initiativ ordna med en åldersbedömning.

FORODONT HB

Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi
Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad
Tel: +46-(0)431-365601
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida:www.forodont.se

 

Statistik

Artiklar visade
1321858
Back to Top