Aktuellt augusti 2022

 

1 augusti

Tillfälligt utreseförbud står fast – efter larm om tvångsgiftemål

 
Foto:TT

Kammarrätten slår, i likhet med underinstanserna, fast att ett utreseförbud behövs på grund av påtaglig risk för att två tonåriga systrar kommer att föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse.
Socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud för systrarna fastställs därför. (Dagens juridik 2022-08-01
https://www.dagensjuridik.se/civilratt-2/familjeratt/tillfalligt-utreseforbud-star-fast-efter-larm-om-tvangsgiftemal/?utm_campaign=220801&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 

Aktuellt  juli 2022

 

Ur Migrationsverkets månadsrapport januari - juni 2022.

(Siffrorna gäller enbart afghanska medborgare. Termerna är Migrationsverkets)
- Totalt finns 4 451 personer inskrivna i systemet. 
- Antal förstagångsansökningar 971; avgjorda 801 varav bifall 392 (49 %) (inkl dem som blev dublin i annat land och avkrivna).
- Förlängningsansökningar: Nya 1 563. Avgjorda 2 571, varav 90 % beviljade.
- Ensamkommande barn: 95 nya, 9 fick uppehållstillstånd, 18 utvisningsbeslut. 
- Av dem som överklagat till domstol fick 11% bifall, dvs. Migrationsverkets beslut ändrades.
- 22 personer har skrivit på om frivilligt återvändande. 2 personer har rest till Afghanistan. 48 lämnats till polisen. Sammanlagt finns 1010 hos polisen. 1888 är avskrivna - dvs man vet inte var de är.
- 4467 personer väntar på utvisning. Av dessa är 1216 medlemmar i barnfamiljer. 92 är ensamstående kvinnor.
- 971 nya asylansökningar under perioden. (Det framgår inte om en del har sökt tidigare.)
- 23 st har sökt skydd enligt massdirektivslagen, dvs. de kommer troligen från Ukraina.
- Anknytningsärenden: 37% beviljade.
(Nätverket för gode män vårdnadshavare i Göteborg)

 

 

Aktuellt  juni 2022

 

Den första juni blir hedersförtryck ett eget brott enligt svensk lag

13 juni

Den första juni blir hedersförtryck ett eget brott enligt svensk lag, med en straffskala på upp till sex år. Det är en markering av att Sverige inte accepterar hedersrelaterat förtryck och våld, som kan att drabba både barn och vuxna. Att tvinga någon till äktenskap är redan olagligt, och ingen får gifta sig innan 18 års ålder.

Som skydd för barnen finns dessutom FN:s barnkonvention, som sedan länge är ratificerad av Sverige och blev svensk lag 2020. Dess budskap är tydligt: alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter och lika värde, och barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Skolor har anmälningsplikt om de misstänker att barn far illa. Myndigheterna sprider information om rätten att slippa hedersförtryck, och den som riskerar att utsättas för våld uppmanas att kontakta stödorganisationer och hjälptelefoner.

(Karin Fridell Anter, Uppsala debattartikel i UNT 5.6.2022.)

 

Bristande kontroll av offentliga biträden i migrationsärenden

8 juni

Den som riskerar av- eller utvisning kan ha rätt till ett offentligt biträde. Det är staten som ska kontrollera att biträdena är lämpliga. Riksrevisionens granskning visar att personer har kunnat fortsätta att arbeta som biträden trots att de har dömts för grova brott eller uteslutits ur Advokatsamfundet. (Riksrevisionen)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2022-06-02-bristande-kontroll-av-offentliga-bitraden-i-migrationsarenden.html



Dags att lämna kniven hemma

Att utan någon rimlig anledning ha kniv på sig på allmän plats har varit förbjudet i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Den som bryter mot förbudet döms normalt till 30 eller 50 dagsböter, beroende på under vilka omständigheter som kniven innehafts. Detta gäller inte bara den som är medveten om att han eller hon har en kniv på sig utan också den som begår brottet av oaktsamhet, t.ex. att man varit slarvig och inte kontrollerat att det inte legat en kniv i den väska som man burit på sig. För allvarliga knivbrott, vilket kan vara innehav av flera knivar eller andra farliga föremål såsom batonger eller slagträn, i situationer där det finns en klar risk för att de ska komma till användning mot en annan person, kan ett fängelsestraff dömas ut. För den som inte tidigare är dömd för knivbrott stannar dock påföljden normalt vid en villkorlig dom.
(Domarbloggen. Fredrik Nydén,Södertörns tingsrätt)
https://www.domarbloggen.se/dags-att-lamna-kniven-hemma/

  

Aktuellt maj 2022

18 maj

LVU

Om en person under 21 år far illa av någon anledning ska socialnämnden ansöka om att den unge ska omhändertas enligt lagen (1992:52) om vård av unga (LVU). Socialnämnden skickar sin ansökan till förvaltningsrätten, som alltså är den domstol som ska pröva frågan om den unge ska omhändertas för vård eller inte. (Domarbloggen)
https://www.domarbloggen.se/lagen-om-vard-av-unga-lvu-ett-dubbelsidigt-mynt/

 

Barn/unga  från Ukraina – vägledning om rättsliga frågor

3 maj

”Rysslands militära aggression mot Ukraina väcker frågor om situationen för flyktingbarn som fördrivits från Ukraina till Europeiska unionen. Frågan blir ännu mer komplicerad när dessa barn separeras från sina familjer, antingen för att familjerna har stannat kvar i Ukraina eller för att de har flytt till en annan medlemsstat.
Det är nu brådskande att se till att dessa barn skyddas mot risken för våld, utnyttjande, olaglig adoption, bortförande, försäljning eller barnhandel.” (Sveriges Advokatsamfund)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/april/flyktingbarn-fran-ukraina--vagledning-om-rattsliga-fragor/?link_id=raVPlnh9IcBd

 



Aktuellt april 2022

Ställföreträdare för ensamkommande barn från Ukraina 

Hitintills har omkring 500 ensamkommande barn/unga från Ukraina  kommit till Sverige och fram till början av sommaren uppskattar Migrationsverket antalet till 1400. 
Då lagen om god man för ensamkommande barn inte är helt anpassad utifrån massflyktsdirektivet så har SKR gjort en tolkning kring hur ensamkommande barn, som inte ansöker om asyl,kan få en ställföreträdare.Lagstöd för detta finns i föräldrabalken, 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, samt lagen om god man för ensamkommande barn,
Barn som kommer ensamma till Sverige utan någon förälder eller annan som anses ha trätt in i förälderns ställe bör troligtvis få en god man. Det är behovet som styr och en bedömning görs i varje enskilt fall.

Ett uppehållstillstånd som massflykting ska beviljas kort efter ankomsten till Sverige och medför att barn/unga omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Denna grupp berörs inte i förarbetena till Lgeb.

Som situationen ser ut just nu bedömer SKR att det som troligtvis blir bäst för barnet är att förordna en god man enligt Lgeb. Den gode mannen får då ett större ansvar och befogenheter (ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter  än om en god man enligt 11 kap. 1 § FB. f

Enligt 10 § Lgeb ska socialnämnden, när barnet beviljas uppehållstillstånd, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Eftersom massflyktingar får ett tillfälligt uppehållstillstånd som medför att de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och inte kan ligga till grund för folkbokföring bedömer SKR i nuläget att det finns särskilda skäl som talar emot att förordna en särskilt förordnad vårdnadshavare för dessa barn.

Anmälan får göras av Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommunen. Det är viktigt att det med anmälan till överförmyndaren följer uppgifter om var barnet vistas.(Källa SKR)
https://skr.se/skr/krigetiukraina/stallforetradareforbarnutanvardnadshavare.62177.html

 

 

Aktuellt mars 2022 

 

Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)Dir. 2022:16

 


Statistik

11 mars 2022

Under 2022 till och med med 28 februari har 90 barn/unga registrerats som asylsökande  i Sverige varav 22 flickor.
66 av dem i ådern 15 till 18 år och från Syrien 29, Afghanistan 27, Somalia 5, Marocko 5 och Etiopien 3.
En 17 årig pojke från Ukraina har också registrerats. (Migrationsverket)

 

Migra­tions­verket behöver kommu­nernas evaku­e­rings­platser

11 mars

Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser. Orsaken är den snabba ökningen av personer från Ukraina som nu söker sig till Sverige, undan kriget i sitt hemland. Enligt en begäran till länsstyrelserna behövs omedelbart 3 000 nya platser, samt ytterligare 9 000 platser skyndsamt.
I begäran till länsstyrelserna, som skickades 8 mars, framgår att Migrationsverket önskar använda kommunernas evakueringsplatser. Platsbehovet är fördelat enligt följande:

Aktuellt februari 2022

Migra­tions­verket ökar antalet platser i mottag­nings­sy­stemet

9 februari  

Migrationsverket förbereder för att öka antalet boendeplatser i mottagningssystemet för asylsökande. Bakgrunden är den eskalerade och svårbedömda händelseutvecklingen i Ukraina som kan innebära att fler människor söker asyl i Sverige.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-03-01-Migrationsverket-okar-antalet-platser-i-mottagningssystemet.html

Migra­tions­ver­kets årsre­do­vis­ning lämnad till rege­ringen

9 februari

Migrationsverkets årsredovisning för 2021 har nu lämnats till regeringen. Det var ett år som bland annat präglades av införandet av den förändrade utlänningslagen, utvecklingen i Afghanistan och fortsatta insatser för att komma i fas i ärendeprövningen.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-02-28-Migrationsverkets-arsredovisning-lamnad-till-regeringen.html


26 februari

Rättsligt ställningstagande. Asylärenden och verkställigheter till Ukraina. (Migrationsverket)
220224700.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46209


Statistik från Migrationsverket

4 februari 

6 400 kvot­flyk­tingar till Sverige förra året

Drygt 6 400 personer togs under 2021 emot som kvotflyktingar i Sverige – det högsta antalet på ett par decennier. Medborgare i Syrien, Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo står för närmare 70 procent av de mottagna. Omkring hälften av kvotflyktingarna är kvinnor och barn

70 000 bevil­jades medbor­gar­skap 2021
Drygt 70 000 personer beviljades svenskt medborgarskap förra året och medborgarskap är fortsatt Migrationsverkets största ärendeslag. Samtidigt beviljades fler än 8 200 britter uppehållsstatus i Sverige, visar årsstatistiken för 2021.

Färre sökte asyl
Totalt 11 414 ansökningar om asyl (förstagångsansökningar) kom in 2021, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Afghanistan, Syrien och Irak var de tre största ursprungsländerna bland dem som förra året ansökte om asyl för första gången.

Ensamkommande barn/unga
Under januari 2022 registrerades 40 barn/unga som asylsökande  i Sverige varav 13 flickor. Flertalet från Syrien (20) och Afghanistan (6).(Källa Migrationsverket)

Under 2021 registrerades sammantaget 523 barn/unga som asylsökande  i Sverige varav 135 flickor. 441 av dem i ådern 13 till 18 år och flertalet från Afghanistan 167, Syrien 118, Somalia 56, Marocko 42 och Eritrea 17.
Under året har 22 frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet (9) till Albanien. 26 har överförts till Dublinland, flertalet till Norge (6) och Danmark (5) samt till tredjeland Bahrain (1) och Förenade Arabemiraten (1)
Med tvång har enligt Dublinförordningen 2 överförts till Tyskland och en utvisats till Albanien. (Källa Migrationsverket)

 

 

Aktuellt januari 2022

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

25 januari 2022
Barn som inte har fyllt 15 år och som miss­tänks för brott kan bli föremål för en brotts­utredning enligt bestäm­melserna i 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestäm­melser om unga lag­över­trädare (LUL). (Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/48fc1b/contentassets/214154d0958849e8b09943f7d84babfb/forbattrade-atgarder-nar-barn-misstanks-for-brott-sou-2022-1.pdf

 

Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020

20 januari 2022
”Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017–2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.” (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/01/skr.-20212282/

 

Regeringen vill avveckla EBO

2022-01-11
Utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir 2021:71) ska genom tilläggsdirektiv få i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta. Det kan exempelvis handla om att avskaffa dagersättningen under asyltiden om man inte bor i Migrationsverkets boenden. Tilläggsdirektiven planeras att beslutas i början av året.– EBO-lagen har haft förödande konsekvenser för integrationen. Därför vill regeringen avveckla EBO, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/avveckling-av-ebo-for-att-minska-segregationen/

 

 

Aktuellt december 2021

Drygt 1 500 kvot­flyk­tingar evaku­e­rade från Afgha­nistan
 

2021-12-21
Ytterligare cirka 250 personer har evakuerades från Afghanistan för att tas emot som kvotflyktingar i Sverige. Därmed har totalt drygt 1500 personer kunnat lämna landet för vidarebosättning här. Den särskilda evakueringsinsats som Migrationsverket genomfört tillsammans med Utrikesdepartementet och Försvarsmakten är nu avslutad. (Migrationsverket)

 

Migrationsverket kritiseras av JO för att ha infört automatiserade avslag på dröjsmålstalan

18 december
"Sedan 2018 finns i en ny förvaltningslag möjlighet för enskilda att skynda på en myndighets ärendehandläggning genom en så kallad dröjsmålstalan.
En sådan begäran om påskyndande ska hanteras inom fyra veckor." (Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/migrationsverket-far-jo-kritik-kringgick-lagstiftningen/

 

Utvärdering av riktade insatser för nyanländas lärande  2016–2019

18 december
Det övergripande målet är att barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.
https://www.skolverket.se/getFile?file=8947

 

Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

SOU 2021:84 (Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet)

Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen, SOU 2021:84 (utan omslag) (pdf 2 MB)Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen, SOU 2021:84 (med omslag) (pdf 9 MB)

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021:61
30 juni 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet 

Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter, SOU 2020:16
31 mars 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet 

Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar, SOU 2017:93
30 november 2017 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet 

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription, SOU 2017:84
01 november 2017 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

 

Situ­a­tionen i Afgha­nistan

6 december
"Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades drastiskt efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet under sommaren. Migrationsverket har nu tagit fram ett ny rättslig vägledning om Afghanistan som används när myndigheten utreder en persons behov av skydd. På den här sidan hittar du som är från Afghanistan samlad information som kan vara relevant för ditt ärende och din situation.” (Migrationsverket)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Information-med-anledning-av-situationen-i-Afghanistan.html

 

Statistik

2 december
Under 2021 till och med med 31 november har 468 barn/unga registrerats som asylsökande  i Sverige varav 124 flickor.
391 av dem i ådern 13 till 18 år och från Afghanistan 145, Syrien 106, Somalia 51, Marocko 39 och Eritrea 16.
21 har frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet (9) till Albanien och 26 överförts till Dublinland, flertalet till Norge (6) Tyskland (6) och Danmark.(5) samt till tredjeland, 2, Bahrain och Förenade Arabemiraten.
Med tvång har 2 enligt Dublinförordningen överförts till Tyskland och en utvisats till Albanien. (Migrationsverket)

 

 

Aktuellt november 2021

Statistik

3 november
 Under 2021 till och med med 31 oktober har 432 barn/unga registrerats som asylsökande  i Sverige varav 115 flickor.
362 av dem i ådern 13 till 18 år och från Afghanistan 131, Syrien 96, Somalia 48, Marocko 38 och Eritrea 16.

19 har frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet till Albanien och 23 överförts till Dublinland, flertalet till Norge och Danmark. Med tvång har 2 enligt Dublinförordningen överförts till Tyskland och en utvisats till Albanien. 

 

"Oskuldskontroller ska bestraffas i svensk lag"

3 november
I Sverige lever hundratusentals barn, ungdomar och vuxna under förtryck från familj och omgivning som utövar kontroll för att skydda familjens rykte och anseende.Det handlar om flickor och pojkar som får sin tillvaro begränsad, kvinnor som lever under ständig kontroll och hbtq-personer som inte kan leva ut sin sexualitet av rädsla för bestraffning.(Debattartikel av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Aftonbladet den 3 november 2021.)
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2021/11/oskuldskontroller-ska-bestraffas-i-svensk-lag/

 

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

3 november
Att samhället reagerar kraft­fullt mot alla former av heders­rela­terat våld och förtryck är av största vikt. Regeringen har bedrivit ett omfat­tande arbete för att bekämpa heders­relaterat våld och förtryck men ytter­ligare steg behöver tas. Till exempel måste åtgärder vidtas som kan motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begräns­ningar och kontroller av sin sexualitet. (Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-202198/


Avslagsmotiveringar i HBTQ - asyläenden

1 november
En rättsutredning av Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-AVSLAGSMOTIVERINGAR-I-H-BTQI-ASYL%C3%84RENDEN-2020.11.09.pdf

 

Aktuellt oktober 2021

Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

28 oktober
Uppdraget för utredningen har varit att granska den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid. Enligt utredningens direktiv ska granskningen innefatta aspekter såsom kapacitet vad gäller ärendemängd, personlig integritet, medicinska risker och hantering av osäkerheter i form av statistiska felmarginaler.
https://www.regeringen.se/4a9f72/contentassets/62e7f63f10d2470b9742effabb470e09/granskning-av-rattsmedicinalverkets-metod-for-medicinsk-aldersbedomning-i-asylprocessen-sou-202184-med-omslag.pdf


Studie motsäger Socialstyrelsens tidigare råd kring uppgivenhetssyndrom

21 oktober
Hundratals apatiska barn har vårdats för diagnosen uppgivenhetssyndrom i Sverige, och i många fall legat sjuka i flera år. Men ny forskning talar för att den rekommenderade behandlingsmetoden i själva verket kan bidra till tillståndet – eller rent av förvärra det. (SVT)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-motsager-socialstyrelsens-tidigare-rad-kring-uppgivenhetssyndrom

 

”Vad hände med barnperspektivet?”

21 oktober
Gängkriminella rekryterar barn och unga att begå allvarliga brott och i vad som måste ses som ren desperation tas straffrabatten för unga mellan 18 och 20 år bort. Vad blir nästa steg, att sänka åldern för när man är straffmyndig?!
( Krönika Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/kronika-vad-hande-med-barnperspektivet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=211021


Migrationsverket kan inte göra undantag eller prioritera ansökningar från Afghanistan

15 oktober
Sedan mitten av juli har Migrationsverket stoppat alla avvisningar och utvisningar till Afghanistan. Det här kallas verkställighetsstopp och innebär att inga avvisningar eller utvisningar kommer genomföras så länge som verkställighetsstoppet gäller. Alla som har ett beslut om av- eller utvisning omfattas av verkställighetsstoppet. Det gäller oavsett om du ansökt om asyl, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av någon annan anledning. Verkställighetsstoppet gäller också om ditt ärende har överlämnats till polisen. Verkställighetsstoppet innebär däremot inte att Migrationsverket omprövar dina skyddsskäl och dina möjligheter att få asyl i Sverige.
Migrationsverket har också infört ett beslutsstopp för afghanska asylärenden. Det innebär att Migrationsverket inte kommer fatta några avslagsbeslut för personer som sökt asyl från Afghanistan så länge stoppet gäller. Migrationsverket kan fortfarande gå vidare och bevilja asyl till personer från Afghanistan, om det står klart att personen är i behov av skydd. Migrationsverket fortsätter även att fatta beslut i andra typer av ärenden, exempelvis i ärenden om arbetstillstånd eller familjeanknytning. (Migrationsverket)

 

Statistik

12 oktober
Under 2021 till och med med 30 september har 378 barn/unga registrerats som asylsökande  i Sverige varav 100 flickor. 318 av dem i ådern 13 till 18 år och från Afghanistan 76, Syrien 43, Somalia 29, Marocko 20 och Eritrea 13.
40 har frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet till Albanien och 21 överförts till Dublinland, flertalet till Norge. Med tvång har 2 enligt Dublinförordningen överförts till Tyskland och en utvisats till Albanien. 

 

Nu startar den nya samhälls­in­tro­duk­tionen för asyl­sö­kande

6 oktober
Den 1 oktober startar Migrationsverkets nya samhällsintroduktion för asylsökande.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-09-30-Nu-startar-den-nya-samhallsintroduktionen-for-asylsokande.html



Aktuellt september 2021

Flera tusen datorer och mobiltelefoner som kan ha innehållit sekretessbelagd information försvann när Migrationsverket genomgick stora neddragningar under 2017-2020

28 september
Till följd av ett minskat antal asylsökande och minskade anslag tvingades Migrationsverket under åren 2017-2020 till stora neddragningar. Av Riksrevisionen beskrivs neddragningarna som ”en av de snabbaste och största inom den svenska statsförvaltningen på många år”. (Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/flera-tusen-datorer-och-telefoner-borta-fran-migrationsverket/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210928

 

Högsta Domstolens beslut meddelat i Stockholm den 7 februari 2020

20 september
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2019/o-4595-19.pdf

Nya regler ska tas fram för mottagandet under asylsökandes första tid i Sverige

16 september
Asylsökande ska under den allra första tiden i Sverige bo i ett statligt boende som Migrationsverket ska ansvara för, ett så kallat mottagningscenter. En särskild utredare ska föreslå hur en skyldighet kan utformas med innebörden att asylsökande, ensamkommande barn exkluderade, under den allra första tiden i Sverige ska bo i ett så kallat mottagningscenter, ett boende som anordnas av Migrationsverket. (Regeringen)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/09/dir.-202171/-https://www.regeringen.se/4a6633/contentassets/f332fd3e08ae41a2a4eb177a4ff78f29/ett-ordnat-initialt-mottagande-av-asylsokande-dir.-202171.pdf

Statistik

4 september
I augusti sökte 53 tonåringar varav 35 i övre tonåren asyl i Sverige och under hela året 279 varav 64 flickor.Totalt inräknat dem i åldrarna upp till 12 år har 313 registrerats som asylsökande 2021.

Flertalet från Afghanistan 109, Syrien 57, Somalia 31, Marocko 24 och Eritrea 15.Därtill kommer ett okänt antal som av olika skäl inte registrerar sig.16 har frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet till Albanien och 20  överförts till Dublinland flertalet 6, till Norge. En har med tvång  utrest till Albanien och 2 till Tyskland enligt Dublinförordningen. (Migrationsverket)

Så kan asylä­renden prövas trots att god man befinner sig i risk­grupp för covid-19

3 september 
Flera åtgärder kan vidtas för att undvika att prövningen av asylärenden med barn utan vårdnadshavare fördröjs på grund av att gode män befinner sig i riskgrupp för covid-19.
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2020-07-02-Sa-kan-asylarenden-provas-trots-att-god-man-befinner-sig-i-riskgrupp-for-covid-19.html


Covid-vaccin utan tillstånd

2 september
Så får du som papperslös covid-vaccinAlla som lever i Sverige utan tillstånd har rätt att få covid-vaccin gratis. Utan personnummer kan det vara svårt att boka vaccinering. (Asylrättscentrum )
https://sweref.org/sa-far-du-som-papperslos-covid-vaccin/

 

Aktuellt augusti 2021

 

Äktenskap och könsstympning

25 augusti
Lagen som ska förhindra att barn förs ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas har inte fått något större genomslag. Sen lagen infördes 1 juli förra året har 28 flickor fått utreseförbud visar en genomgång av domarna som SVT har gjort. 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flickor-fors-ut-ur-sverige-pa-lopande-band

Redan innan lagen infördes var det ett stort problem att flickor skickades iväg till hemlandet oftast under sommarlovet. Oavsett gällande lagstiftning kommer flickor fortsättningsvis skickas iväg om inte socialtjänstens prioriterar frågan, överförmyndare/nämnd endast förordnar rättrådiga, kompetenta och engagerade gode män och en integrering av människor som kommer hit från andra länder innebärande, att de förmås lämna gamla värderingar och kulturella uppfattningar, vad avser äktenskap och könsstympning av unga flickor och blir medvetna om stränga fängelsestraff, som en åtgärd, blir följden om de inte respekterar lagen. 


Statistik

9 augusti
I juli kom 48 barn/unga från andra länder till Sverige och under hela 2021 till och med med 31 juli har 242, varav 68 flickor, registrerats som asylsökande.Flertalet kommer från Afghanistan 76, Syrien 43, Somalia 29, Marocko 20, Eritrea 13 och de allra flesta, 210 är tonåringar i åldrarna 13 till 18 år.

Hur många som kommit hit utan att registrera sig är oklart men det kan röra sig om ganska många och då i synnerhet marockaner som har en låg bifalls procent.
15 barn/unga har frivilligt återvänt till hemlandet varav flertalet till Irak och 17 till Dublinland flertalet till Norge. Med tvång har en albansk grabb återvänt till hemlandet.


Uppehållstillstånd och dagersättning

4 augusti
”Bara för att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan just nu betyder inte det att de personerna får uppehållstillstånd. Det betyder inte heller att de automatiskt får dagersättning igen. 
För att kunna få ekonomiskt stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande) måste du få ett beslut om ”inhibition”. Inhibition betyder att beslutet om utvisning inte kan/får verkställas. För att få det kontaktar du Migrationsverket och ansöker om ”inhibition” på grund av verkställighetsstopp. Det finns ingen särskild blankett för detta. Du får själv skriva att ansöker om inhibition och skicka till Migrationsverket. ” (Asylrättscentrum)
https://sweref.org/det-betyder-migrationsverkets-verkstallighetsstopp-till-afghanistan/

 

Aktuellt juli 2021 

Rättsligt ställningstagande


24 juli
Prövningen av skyddsbehov och verkställighetshinder för personer som är hemmahörande i Afghanistan - RS/086/2021
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45714

 



Ny utlänningslag träder i kraft idag, 20 juli. Skärpta regler för att stanna i Sverige - tidsbegränsade uppehållstillstånd

20 juli
Tidsbegränsade tillstånd men undantaget är kvotflyktingar, som kan få permanent rätt att stanna när de kommer hit men särskilda undantag kommer att kunna göras för personer som haft rätt att vistas i Sverige tillfälligt och fått en "särskild anknytning" till landet. Om omständigheterna bedöms vara särskilt ömmande kan det vara grund för en förlängning.

-Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande ska gälla i 13 månader.
-Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som därefter beviljas ska gälla i två år.
-Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas tidigast efter tre år.
-Permanenta uppehållstillstånd ska endast få beviljas om utlänningen kan försörja sig.
-Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas. De ska dock samordnas med framtida förslag om språk- och samhällskunskapskrav för medborgarskap.
-Uppehållstillstånd får beviljas vid särskilt ömmande omständigheter, om personen fått särskild anknytning till Sverige.
-Försörjningskrav för anhöriginvandring omfattar både anknytningsperson och anhörig.
-Försörjningskrav gäller ej om flykting/skyddsbehövande ansöker om anhöriginvandring inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd.

Källa: Regeringens proposition 2020/21:191
 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Forandrad-utlanningslag-2021.html

 

Migra­tions­verket beslutar om verk­stäl­lig­hets­stopp till Afgha­nistan

16 juli
Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över stora delar av landet. Därför har Migrationsverket idag fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.
– Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller tillsvidare, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-07-16-Migrationsverket-beslutar-om-verkstallighetsstopp-till-Afghanistan.html

 

 

Statistik 1 juli 2021

2 juli
Till och med 1 juli i år har 193 ensamkommande barn/unga, varav 58 flickor registrerats som asylsökande i Sverige. Flertalet från Afghanistan 63,  Syrien 30, Somalia 25, Marocko 17, Eritrea 7 och i åldern  åldern 13 till 18 år.

Av de 193 ärenden som hitintills avgjorts under året har  97 fått bifall på sin ansökan och 52 avslag i första instans. (Övrigt, 44 ansökningar har tagits tillbaka, ej fullföljts alt. sökande försvunnit)

Antal bifall av det totala antalet ansökningar från barn/unga från 29 länder 50% exklusive Dublin och övrigt 65%.

Högst antal bifall, 100%,  har barn/unga från Azerbajdzjan, Jemen och Palestina. Lägst Albanien 10%, Ryssland 25%. Iran 33%. Barn/unga från Marocko fullföljer i regel inte sin ansökan men i de fall de gjorts har bifallet  legat under 10%.

Handläggningstiden har inder perioden i snitt varit 223 dagar.  

13 har självmant återvänt till hemlandet och till första asylland 14 samt en till tredje land.  Med tvång har 1 sökande återsänts till Albanien. 

 

Aktuellt juni 2021

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

25 juni
Polisen bör får befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar socialförsäkringsutskottet och vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget.
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/jun/16/polisen-bor-kunna-tvangstesta-personer-for-covid-19-efter-utvisningsbeslut-aktuellt-16-juni/

 

En man som är medborgare i Syrien beviljades uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring i november 2016, på grund av den allmänna säkerhetssituationen i Syrien

23 juni
I januari 2019 dömdes mannen för våldtäkt av normalgraden till två år och åtta månaders fängelse – samt utvisning och tio års återreseförbud. Samtidigt som domen vann laga kraft förföll uppehållstillståndet och Migrationsverket har därefter beslutat att återkalla skyddsstatusförklaringen.(Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/migrationsverket-kor-over-tingsratten-i-valdtaktsfraga/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210623


Dom från Migrationsöverdomstolen. Bestämmelsen om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd är inte tillämplig när asylansökan har avvisats

23 juni
Bestämmelsen i 12 kap. 19 § första stycket utlänningslagen om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd är inte tillämplig när en utlänning, vars asylansökan avvisats enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen, ska utvisas enligt ett beslut som fått laga kraft. (Mål: UM 9885-20)
https://www.domstol.se/nyheter/2021/06/dom-fran-migrationsoverdomstolen4/

 
Riksdagen har 2021-06-22 beslutat om  ändrade regler i utlänningslagen

22 juni
Betänkande 2020/21:SfU28
För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
 • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
 • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

 • kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
 • ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.
Betänkande 2020/21:SfU28 (pdf, 13698 kB)

(Den tillfälliga migrationslagen ersätts den 20 juli av en ny lag, det bestämde riksdagen idag. Men hur långvarig den lagen blir är oklart och beroende av hur den politiska situationen utvecklas.  Om det blir en borglig regering kommer lagen sannolikt att rivas upp då M. SD, KD och ... L anser att den i flera avseende  inte är tillräckligt stram.)

Omkring 800 av 8000

11 juni

I mitten av maj 2021 hade omkring 800 unga av närmare 8000 med tillstånd för gymnasiestudier fått jobb och sitt tillfälliga uppehållstillstånd  förlängt. Men förutom kraven på varaktig försörjning har det inträffat att migrationsverkets handläggare ställer krav på, att trots att det är ensamstående ska klara hyran för en trerummare och i ett fall fick en ungdom avslag då den anställning han hänvisade till vid sin ansökan om uppehållstillstånd enligt handläggaren för två veckor för kort.

Nej till lättnader

9 juni
Riksdagen avslog  inte oväntat regeringens förslag gällande kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. M,KD,SD,C och L röstade för avslag.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-regler-for-uppehallstillstand-vid_H801SfU27

 
Kommunernas mottagande av nyanlända.En kartläggning av ansvar, organisation och uppföljning

9 juni
Statskontorets kartläggning av kommunernas verksamhet för att ta emot nyanlända visar att det oftast är socialnämnden eller kommunstyrelsen som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Kommunernas verksamhet avser främst insatser som de är skyldiga att erbjuda, såsom svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och stödinsatser för nyanlända elever.
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2021/2021-6-webb.pdf


Avvisning genomföras omedelbart till säkra ursprungsländer

9 juni
Den 1 maj 2021 genomfördes en regeländring som gav Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över de länder som anses vara säkra ursprungsländer för asylsökande. Nu är listan fastställd och gäller med omedelbar verkan.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-05-25-Migrationsverket-borjar-tillampa-en-lista-over-sakra-ursprungslander.html

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27) Riksdagen beslutar 9 juni 2021

5 juni
"Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

 • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
 • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
 • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.
Socialförsäkringsutskottet föreslår nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen punkterna 1-3 Bifall till motionerna 2020/21:3982, 2020/21:4006, 2020/21:4027 och 2020/21:4030. Avslag på motion 2020/21:4014" (källa Riksdagen)

Statistik

4 juni
Till och med 2 juni i år har 133 ensamkommande barn/unga, varav 41 flickor registrerats som asylsökande i Sverige. Flertalet är från Afghanistan 38,  Syrien 18, Somalia 17, Marocko 15,  Eritrea 6, och  är i åldern  åldern 13 till 18 år.

Inklusive ansökningar från föregående år har under 2021, 87 fått bifall på sin ansökan och 45 avslag. 17 har självmant återvänt till hemlandet eller första asylland. Med tvång har en sökande återsänts till Albanien. 
 

3 juni
Som god man har jag, liksom andra gode män i samverkan med socialtjänsten medverkat till att ensamkommande barn/unga rest till Iran för att träffa anhöriga. En många gånger bättre lösning än att anhöriga kommer hit.

3 juni
Coronapandemin är  en omständighet som motiverar att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förhållande pandemin inneburit som, omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

Såg att Socialförsäkringsutskottet motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Under normala förhållande skulle jag hålla med eftersom Migrationsverkets strama krav är ett skydd för ungdomarna mot oseriösa arbetsgivare. Men situationen på grund av Coronapandemin har ställt allting på ända och motiverar insatser som ger ungdomar som berörs en bättre chans.

Ungdomarna måste därför få mer tid att uppnå studiemål, en varaktig försörjning och i tillämpliga delar omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras

 

Aktuellt maj 2021

 

Djup oenighet om EU:s migrationspolitik

21 maj  
De svenska Europaparlamentarikerna är delade i synen på EU:s migrationsavtal med Turkiet och Libyen. – Oacceptabellt, säger Alice Bah Kuhnke. – En politisk realitet, säger Tomas Tobé.

https://www.europaportalen.se/2021/05/djup-oenighet-om-eus-migrationspolitik


Pandemin - en stor utmaning för skolan

21 maj 
"Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått."
.https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-05-21-pandemin---en-stor-utmaning-for-skolan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev


16 maj 
Landinformation Somalia 210512301.pdf
(Migrationsverket)

 

Olika faller ödets lotter

15 maj
I århundraden har familjer i Afghanistan, Pakistan, Somalia m.fl sänt iväg äldsta sonen för att bidra till familjens försörjning.Förr i tiden gick sonen bara iväg för att söka arbete och var borta under lång tid. Idag sätter sig anhöriga i skuld till klaner och smugglare för sonens resa till EU. I år har 114 av dem tagit sig hit och registrerat sig som asylsökande och kanske lika många eller fler som inte registrerat sig. Hur ska det gå för dem? Ja det är lite olika, de som kommer från Syrien och Eritrea har 89 % chans att få uppehållstillstånd, de från Afghanistan  84 %, Somalia 54 % och Irak 37 %. Marocanska ungdomar 7%, enligt uppgifter från Migrationsverket.

 

 

En utbildning som kommit i skymundan och ingen vill tala om

12 maj
Sedan 2010 har närmare 65000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor, kulturell bakgrund,  på grund av krig, förföljelse, tvångsrekryteringar, fattigdom och människohandel registrerats som asylsökande i Sverige. 
De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med den gemensamma ambitionen är att få uppehållstillstånd men kanske ännu viktigare, att studera för att få en utbildning  som leder till arbete, självförsörjning och etablering i Sverige eller möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet alternativt förbättrar framtidsutsikterna vid överföring till första asylland.  

Men bara  30-40 % av dem blir  behöriga till gymnasiestudier trots att det både  förmåga och är motiverade. Såväl Utbildningsminister Anna Ekström som Generaldirektören för Skolverket Peter Fredriksson har känt till  det  här förhållandet i åratal men inte  vidtagit behövliga åtgärder vilket är tragiskt för eleverna och en förlust för samhället. Att ansvariga som inte gjort sitt jobb  nu får skarp kritik  är inte mer än rätt. Men focus bör nu riktas mot att förbättra och erbjuda nyanlända elever en ändamålsenlig utbildning så att de kan uppnå sina mål, åka hem om de vill och  kan,  delta i samhällsbyggnaden och ingå i kommande PISA undersökningar. 

 

 

Statistik

8 maj 2021
Till och med 3 maj i år har 114 ensamkommande barn/unga  registrerats som asylsökande i Sverige. Det är i stort sätt en halvering jämfört med samma period 2020. Liksom tidigare kommer flertalet från Syrien, Afghanistan, Somalia, Marocko, Eritrea och  är i åldern  åldern 13 till 18 år. 
Inklusive ansökningar från föregående år har 321 fått bifall på sin ansökan och 211 avslag. 79 har självmant återvänt till hemlandet eller första asylland. Till hemlandet har 23 återvänt, varav flertalet 9 till Albanien. Till Dublinland har 53 överförts varav 22 till Tyskland, 14 till Danmark, 5 till Storbritannien samt  4 till Nederländerna. Med tvång har en sökande återsänts till Albanien. Till tredje land, Turkiet har 3 självmant återvänt.

 

   

 

Förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

6 maj 2021
”Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.” (Arbetsmarknadsdepartementet)

 

Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36

2021-05-05
Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. (Regeringskansliet) 
(Som tidigare ordförande i den numera upplösta Riksföreningen gode män vårdnadshare, RGMV  som remissinstans getts tillfälle till yttrande i utredningen kan jag med stor glädje konstatera att flera av våra förslag nu föreslås tillämpas. Johny Samuelsson)

https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf
 

Ändrad utlänningslag från 20 juli 2021

2021-05-03
Farr, Flyktiggruppernas riksråd  ger en beskrivning av propositionen på en ny utlänningslag, vad den innebär och hur den skiljer sig från nuvarande lagstiftning
https://farr.se/ändrad-utlänningslag-från-20-juli-vilka-blir-skillnaderna/

 

Fort­satt stabil migra­tion till Sverige enligt senaste prognosen

29 april 2021
"Pandemin begränsar fortsatt den internationella rörligheten. Därför sänker Migrationsverket prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Därtill väntas flera lagändringar träda ikraft under året vilket förutspås påverka migrationen ytterligare. Det är huvuddragen i Migrationsverkets senaste prognos." (Migrationsverket)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-04-29-Fortsatt-stabil-migration-till-Sverige-enligt-senaste-prognosen.html

Skriv ut