Aktuellt

 

Granskning av snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare

Justitiekanslern har i slutet av 2020 granskat försöksverksamheten i norra Stockholm med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare. Verksamheten inleddes i februari 2019 och ska pågå till och med utgången av 2022. 
https://www.justitiekanslern.se/om-oss/aktuellt/2021/granskning-av-snabbforfarandet-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/

 

Sent påtänkt men polismyndigheten har självklart också ansvar

3 februari 2021
I ett regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021 har regeringen gett myndigheten i uppdrag att redovisa, beskriva och uppdatera omständigheter som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka. Som vanligt sent påtänkt men polismyndigheten har självklart också ansvar att följa tidigare regleringsbrev, men i det avseendet finns uppenbarligen brister.

 Är principen om rätten till integritet viktigare än barns bästa?

3 februari2021
Om förslaget, att polisen ska få kroppsvisitera personer under 15 år inte antas innebär det att barn även fortsättningsvis utnyttjas av kriminella som kurirer av knark, skjutvapen, sprängämnen, knivar m.m. Men Advokatsamfundet, Justitiekanslern och Åklagarmyndigheten förhåller sig tveksamma till en sådan bestämmelse och menar att den står i strid med barnkonventionen. Är principen om integritet viktigare än barns bästa?

 

Rätt till ett offentligt biträde

21 januari 2021
Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts. UM8855-20 m.fl MIG Sthlm. Avd 1
https://www.domstol.se/globalassets/episerver-forms/domstol/migrationsoverdomstolen/mig-2020-22.pdf

 

Saknas rättsligt stöd

21 januari 2021
Det saknas rättsligt stöd för att anse att en ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier enligt den tillfälliga lagen har kommit in för sent och därför ska avvisas när ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för (MIG Stockholm UM9719-20 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2021-01-05)
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/kammarratten_stockholm/ovrigt-innehall/mig-2021-1.pdf

 

Långa handläggningstider hos Migrationsverket

22 januari 2021 
”JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning” (JO) 
https://gansub.com/s/LNzZpPoT0C5NtrI/


Kritiska mot kroppsvisitering av barn under 15

20 januari 2021
Flera tunga remissinstanser är kritiska till förslaget att Polisen ska få kroppsvisitera personer under 15 år – utan att det ska krävas särskilda skäl för detta. Advokatsamfundet, Justitiekanslern och Åklagarmyndigheten är några av de remissinstanser som ställer sig tveksamma till införandet av en sådan bestämmelse som den är föreslagen i utredningen. (Dagens Juridik) 

 

Fel av migrationsdomstolen att neka 13-åring offentligt biträde

20 januari 2021
Migrationsöverdomstolen konstaterar att det var fel av underinstansen att inte förordna ett offentligt biträde åt en pojke som överklagat ett beslut om verkställighetshinder, eftersom han inte hade några vårdnadshavare i landet och det rört sig om ett beslut att inte bevilja ny prövning. (Dagens Juridik)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fel-av-migrationsdomstolen-att-neka-13-aring-offentligt-bitrade/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210120

 

Advokatsamfundet har beslutat att utbildningskravet på 18 timmars strukturerad fortbildning gäller för samtliga advokater under 2021.

20 januari 2021 
"Under våren förra året fattade Advokatsamdundets styrelse beslut om ett tillfälligt undantag från kravet på minst 18 timmars strukturerad fortbildning för advokater." (Advokatsamfundet)

https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/juristbranschen/samfundet-utbildningskrav-galler-for-advokater-under-2021/?
utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210120

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde

20 januari 2021
Från skrivelse i numera nedlagda Riksföreningen för gode män.RGMV
https://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=235

Lämplighet för uppdraget som offentligt biträde

20 januari 2021
Det är Migrationsverkets ansvar att pröva lämpligheten för dem som önskar komma ifråga som offentliga biträden. Ensamkommande asylsökande barn/unga ska alltid kunna förlita sig på att det biträde som ska föras deras talan i asylprocessen är lämpliga  och gode män ska inte behöva komma i en situation där det finns skäl att ifrågasätta biträdets lämplighet. (Se artikel)

 

Migrationsverket - C-136/19 och C-137/19.

Migrationsverket följer nu enligt uppgift EU domslut och räknar ansökningsdagen istället för som tidigare beslutsdagen vad avser ansökningar i anknytningsärenden.

 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

13 januari 2021
Utredningen,USSMA (SOU 2021:2) föreslår i ett delbetänkande att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap från den 1 januari 2025. (Justitiedepartementet  2021-01-13)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20212/

 

Ett nytt asyl- och migrationspolitiksförslag

13 januari 2021
Ett nytt asyl- och migrationspolitiksförslag har skickats till lagstiftarna i EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet
Förslaget innehåller en rad aspekter på asyl och migration som integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med ursprungs- och transitländer
(Europaportalen)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration

 

Antalet så kallade irreguljära gränspassager in i EU-länderna minskade

13 januari 2021
Antalet så kallade irreguljära gränspassager in i EU-länderna minskade under 2020 till 124 000. Det är det lägsta antalet sedan 2013, enligt EU:s gränsbyrå Frontex. Syrier var den största enskilda gruppen följt av marockaner, tunisier och algerier. Den stora majoriteten av de registrerade gränsövergångarna var män med bara en av tio kvinnor. (Europaportalen) 

 

Färre bevil­jade uppe­hålls­till­stånd 2020

13 januari2021
Under 2020 har Migrationsverket beviljat 88 814 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 29 099 uppehållstillstånd, knappt 25 procent, jämfört med 2019. Migrationsverket har under året som gått tagit emot 12 991 asylansökningar (förstagångsansökningar), vilket är i linje med verkets tidigare antaganden under året. (Migrationsverket)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-01-07-Farre-beviljade-uppehallstillstand-2020.htmlMed en plastdunk


Med en plastdunk för personliga behov och en dröm om ett bättre liv tar sig ungdomar hit från länder i Europas utkanter gömda bland godset på en långtradare eller ett utrymme nära vägbanan. För en del blir drömmen sann men många blir drogberoende och tvingas in i kriminalitet.

Statistik

9 januari 2021
Till och med den 7 januari 2021 har 504 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande därav 128 flickor. (Motsvarande period 2019 registrerades 913.) Flertalet (359) i åldern 13-17 år och från Syrien 107, Afghanistan 78  Somalia 67, Marocko 60 och Eritrea 22. 
I december fick 12 asylsökande som vid registreringen uppgett sig vara under 18 år sin ålder ändrad  till över 18 år. Sedan 2017-01-01 har sammantaget 9437 sådana ändringar gjorts.

Totalt har 59 barn/unga  självmant utrest från Sverige. 17  har återvänt till hemlandet flertalet, 6 till Albanien. Till första asylland  har 45 överförts de flesta till Tyskland (20) Danmark (11) och Storbritanien (6). Till tredje land har 3 återvänt till  Turkiet. 
Avgjorda ärenden under året 812. Genomsnittlig handläggningstid 179 dagar.

 

 

Flera sätt för familjeåterförening


6 januari 2021
En 17- årig pojke levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha lämnat Afghanistan. Pojken ansökte med hjälp av sin gode man om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel.

Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter at resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd.

Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10. (SKL) 

 

Vi har flera sätt att låta unga  hos oss säga vad de tycker och känner, skrivarsatsningar är ett sätt

2 januari 2020
”Böckerna består av texter som är skrivna av ungdomar hos SiS. De skriver om sina liv, om fantasier, drömmar och förhoppningar. 
Läs de senaste texterna direkt på vår webbplats eller beställ kostnadsfritt de böcker som fortfarande finns i lager.”(SIS)
https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/sis-unga-berattar/

 

Ny påföljd för unga personer som begår allvarliga brott

1 januari 2021
Den 1 januari 2021, träder en ny påföljd, ungdomsövervakning, för unga lagöverträdare, i kraft. Som bl.a innebär förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest. Förbudet ska övervakas med fotboja. Vid behov får en sådan inskränkning ersättas med till exempel ett förbud att under vissa tider vara på en viss plats. Även ett sådant förbud ska övervakas med fotboja. (Källa Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/ny-pafoljd-for-unga-personer-som-begar-allvarliga-brott/

 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Migrationsverket

31 december 2020 1 januari 2021
Effektivitet inom verksamheten och sökandes och andra aktörers behov ska vara utgångspunkten för arbetet. Kötiderna ska förkortas. Det gäller särskilt prövningen av ansökningar om medborgarskap och om uppehållstillstånd för anknytning eller arbete. Ensamkommande barn ska prioriteras så att de snabbt kan få ett beslut.
(Källa Ekonomistyrningsverket )
 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=21201 


10 minuter av frihet

31 december 2020 1 januari 2021
"Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende." (Källa Tris
https://www.tris.se/publikation/2019/1/17/10-minuter-av-frihet

 


 

Skriv ut