Kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

4 december 2020
”Förslagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet. Det föreslås vidare en justerad tidpunkt för beräkningen av tremånadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Det föreslås också ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, så att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.” (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/kompletterande-promemoria-till-betankandet-en-langsiktigt-hallbar-migrationspolitik-sou-202054/


Barn och ungas röster om corona. En undersökning med barn och unga 4–18 år om coronapandemin våren 2020

10 december 2020
”Kloka, initierade, roliga, allvarliga, bekymrade, hoppfulla och engagerade svar som fått oss forskare att både skratta rakt ut, torka tårar och tänka efter. Det finns mycket att lära av barnen.”
(Forskargruppen CHAP Uppsala Universitet) Foto:Uppsala universitet https://www.pubcare.uu.se/digitalAssets/865/c_865168-l_3-k_final-barn-och-unga-om-corona_juli_2020.pdf


Statistik

(10 december 2020
Till och med den 10 december har i år 482 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande därav 128 flickor. ( Motsvarande period 2019 registrerades över 240)

Flertalet (359) i åldern 13-17 år och från Syrien 107,Afghanistan 78  Somalia 67, Marocko 60 och Eritrea 22.

I november fick 12 sökande sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år och sedan 2017-01-01 har sammantaget 9437 sådana ändringar gjorts.

Totalt utresta barn/unga från Sverige 59. 16 har självmant återvänt till hemlandet flertalet till Albanien. Till första asylland 40, flertalet till Danmark och Storbitanien samt 3 till tredje land, Turkiet.

Avgjorda ärenden under året 812. Genomsnittlig handläggningstid 179 dagar. (Källa Migrationsverket)


Skriv ut