Aktuellt juli 2020


Psykiatrisk tvångsvård 

1 juli i år ändrades lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT, i syfte att förbättra för barn inom den psykiatriska tvångsvården. (IVO 2020-06-26)

Ny lagstiftning för barn inom psykiatrisk tvångsvårdNytt r
ättsligt ställningstagande angående 16 f § tillfälliga lagen - RS/013/2020

Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande om det som kallas för nya gymnasielagen. (Migrationsverket 2020-07-03)

https://lifos.migrationsverket.se   


Försörj­nings­krav
I ett nytt rättsligt ställningstagande tydliggörs nu reglerna för försörjningskravet vid anhöriginvandring till Sverige. En av de största förändringarna påverkar prövningen av anknytning till barn. (Migrationsverket 2020-06-24)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-24-Migrationsverket-tydliggor-kraven-kring-forsorjningskrav.html


Nya reglerna för eget boende
”De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.” (Migrationsverket 2020-07-01)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-07-01-Nu-borjar-Migra-tions-verket-tillampa-de-nya-reglerna-for-eget-boende.html


Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020
Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2020. (Regeringskansliet 2020-07-01)
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2020/


Ökat skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck
Den 1 juli träder lagändringar i kraft som rör ett ökat skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat införs regler om utreseförbud i LVU. Socialstyrelsen har publicerat ett meddelandeblad om ändringarna. (Nyhetsbrev, Socialstyrelsen 202006-30)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6816.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev_200630&utm_medium=email&utm_source=apsis


Jurist misstänks ha kopplingar till människohandel
”Migrationsverket stryker en jurist från sin lista över ombud sedan misstankar uppstått om att juristen har kopplingar till människohandel, det rapporterar DN." (Dagens juridik 2020-06-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jurist-misstanks-ha-kopplingar-till-manniskohandel/


Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten, Skr. 2019/20:191
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7). (Justitiedepartementet 2020-06-30)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2020/06/skr.-201920191/

Skriv ut