• Hem
  • Aktuellt
  • Förutsättningar för ungdomar att bli anställda

 

Förutsättningar för ungdomar att uppfylla kravet på varaktig försörjning.

Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader i annat fall ska beslutet om utvisning verkställas.

Det finns tre huvudsakliga anställningsformer; tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, provanställning samt inom vissa branscher även lärlingsanställning.

Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier som efter avslutade studier inom sex månader påbörjar en lärlingsanställning torde uppfylla kravet på varaktig försörjning då anställningen som lärling är en viss tid anställning som i normalfallet övergår till en tillsvidare anställning då de fått sitt yrkesbevis efter ca två år. Lönen för en lärling ligger även på en sådan nivå, ca 65 % av lönen av en tillsvidare anställning ca 21700 kr, att det efter att hyran för bostaden är betalad varje månad har kvar normalbeloppet för 2020, 5002 kronor för bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter.

För anställningar i andra branscher där lärlingssystemet inte tillämpas är huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning).  Men eftersom de många arbetsgivare vill få en möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning är det inte ovanligt att en tillsvidareanställning inleds med en provanställning som kan variera i längd men enligt LAS högst 6 månader. 

Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier som efter avslutade studier inom sex månader påbörjar en provanställning uppfyller inte kravet på varaktig försörjning trots att provanställningen i normalfallet övergår till en tillsvidare anställning. För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd måste provanställningen ha övergått i fast anställning när Migrationsverket prövar  ansökan, vilket är i samband med att det nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Däremot uppfyller ungdomarna de ekonomiska kraven då lönen vid en provanställning liksom vid en lärlingsanställning ligger på en sådan nivå, att det efter att hyran för bostaden är betalad varje månad har kvar normalbeloppet för 2020, 5002 kronor. 

Skriftligt avtal 
För att visa att kravet på försörjning uppfylls är det viktigt att ett skriftligt avtal med arbetsgivaren ingås dels för att klargöra vilket arbete som skal utföras samt lön och eventuella förmåner dels för att kunna bifoga ett anställningsbevis, lönespecifikation och möjligen även ett  bostadskontrakt till ansökan om permanent uppehålls tillstånd 

Om anställningsformer

Tillsvidareanställning. Huvudregeln är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning). När det sägs att en person har en "fast" anställning så menas tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum när anställningen ska upphöra utan varar till dess arbetsgivaren eller den anställde eventuellt vill ha en ändring till stånd och till exempel säger upp anställningen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler i det som ser annorlunda ut än Lagen om anställnings skydd (LAS) och det är kollektivavtalet som då gäller. 


Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning avses en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämt tidpunkt. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Exempel på sådana anställningar kan vara:

  • arbete som endast utförs under en viss säsong
  • vid tillfällen då företaget behöver kompetens som det annars saknar, till exempel i ett visst projekt
  • vikariat, praktikarbete eller feriearbete tillfälliga arbetsanhopningar, till exempel efter en oplanerad stor order

När den anställde under en 5-årsperiod har varit anställd hos samma arbetsgivare i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Observera att när det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är det ofta avtalets regler som gäller för tidsbegränsade anställningar och inte Lagen om anställningsskydd (LAS).

Provanställning - en osäker anställningsform

Provanställning är en visstidsanställning som enligt LAS får vara högst 6 månader lång. Syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Utgångspunkten för provanställning är att arbetsgivaren innan denne anställer har gjort en bedömning att företaget har behov av en tillsvidareanställning. Syftet med provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning och det är inte på något sätt ovanligt att en tillsvidareanställning inleds med en provanställning. I normala kan det förfarandet omvänt vara fördelaktigt för en arbetssökande. 

En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges. Ett sätt att försöka undvika den otrygga anställningsformen är att visa på tidigare arbetsuppgifter och hänvisa till flera referenser. På så sätt kan den nya arbetsgivaren skaffa sig en säkrare bild av dig utan att behöva provanställa.
(Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan andra regler gälla.)

Ansökan om uppehållstillstånd

Vid ansökan om permanent uppehållstillstånd ska anställningsbevis, lönespecifikation och lämpligen även ett bostadskontrakt bifogas ansökan. Om ansökan beviljas får ungdomen antingen permanent uppehålls tillstånd (PUT) eller beroende på vad den parlamentariskt sammansatta kommitté som ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken kommer fram till, mer troligt ett tidsbestämt uppehållstillstånd.

J Samuelsson, god man

(Källor LO, TCO,  Byggnads, Migrationsverket)

Skriv ut