Aktuellt maj 2020

 

Kravet på distansundervisning lättas upp

”Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.” (Utbildningsdepartementet 2020-05-29)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/kravet-pa-distansundervisning-lattas-upp/Prognosen för flera ären­de­slag justeras nedåt på grund av pandemin

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd. (Migrationsverket 2020-05-04)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-05-04-Prognosen-for-flera-arendeslag-justeras-nedat-pa-grund-av-pandemin.htmlCoronoviruset har skapat en oviss framtid för tusentals ungdomar däribland de som beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

De förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier bör  tillfälligt anpassas till de ändrade förutsättningar Coronopandemin medfört som till exempel studier på distans och rekordhög arbetslöshet.

Den uppmaningen framför RGMV i en skrivelse till regeringen och anser att  ungdomarna måste ges mer tid att uppnå studiemål samt krav på varaktig försörjning och att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 
Det kan innebära samhällsekonomiska vinster och inte minst viktigt, att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, kan uppnås. (Se artikel)


 Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under corona krisen

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev. (Sveriges elevkårer april 2020)

RGMVs uppfattning att den distansundervisningen som 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen kan vara överdrivna bekräftas av den enkät Sveriges elevkårer låtit genomföra som besvarades av 7543 personer.
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/stressen-stor-bland-gymnasieelever-under-studier-paa-distans-2995898
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/462-nyhetsbrev-nr-5-maj-2020 


 Studiestöd från CSN får behållas även om skolan är stängd på grund av coronaviruset.

Det är inte bara oron för att bli smittad, kraven på att uppnå studiemålen och kunna få en varaktig försörjning det kan även finnas ekonomiska bekymmer för ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.  För gode män och andra aktörer som ger stöd och hjälp till berörda ungdomar finns information att förmedla om studiemedel m.m på olika språk till ungdomar om det behovet finns. (Information från CSN med anledning av coronaviruset)
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-05-06-med-anledning-av-


 

Ej god advokatsed - nämnden tilldelar advokat en erinran

En advokat som polisanmält en god till en ensamkommande flicka för otrohet mot huvudman har enligt Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd brutit mod god advokatsed då hon inte iakttagit den återhållsamhet vad avser en polisanmälan mot den gode mannen, inte heller noga övervägt om brott verkligen förövats och själv så långt som möjligt förvissat sig om att brottsmisstanken var välgrundad. Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran enligt 8 kap. 7§ andra stycket rättegångsbalken. Något skäl att inleda en förundersökning har inte funnits anser den gode mannen, Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV och inte heller kammaråklagaren vid Åklagarkammaren i Karlstad.


27 ensamkommande registrerades som asylsökande i april 2020

Till och med  april 2020 har 219 ensamkommande barn/unga varav 69 flickor registrerats som asylsökande i Sverige. Flertalet (154) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (46) Afghanistan (36) Somalia 31) Marocko (26)  Algeriet (11) Eritrea (9) Irak  5) och Venezuela (5).


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sedan juli 2018 till maj 2020 har Migrationsverket mottagit 11577  ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7988 ansökningar har beviljats, 3445 avslagits och 124 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.


Vi måste sänka förväntningarna på skolan under krisen

"Vi måste sänka förväntningarna på skolan under krisen”Men situationen är tuff för personalen. Många lärare vittnar om stress och oro för att elever, vårdnadshavare och myndigheter förväntar sig samma kvalitet i skolverksamhetens alla delar som före coronapandemin. Sådana högt ställda förväntningar går inte att ha i en situation som denna. Regeringen och jag förstår att allt inte går att göra som vanligt. Det är en annorlunda tid med helt andra förutsättningar.

I bland annat gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan bedrivs nu undervisningen som fjärr- och distansundevisning. Det har gått över förväntan. Men sådan undervisning kan aldrig fullt ut ersätta undervisning som sker på plats i skolans lokaler. Det är bara att inse.” (Utbildningsminister Anna Ekström, debattartikel, Dagens Samhälle den 30 april 2020)
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2020/04/vi-maste-sanka-forvantningarna-pa-skolan-under-krisen/


Sänka förväntningar

-Vi måste sänka förväntningarna på skolan under krisen, säger Utbildningsminister Anna Ekström i ett debattinlägg. Kanske också på de omkring 8000 eleverna elever som även om de klarar studierna får svårt att uppfylla kravet på en varaktig anställning inom sex månader. Särskilda åtgärder behövs i avvaktan på att arbetsmarknaden normaliseras.
https://www.godmanakuten.se/index.php/om-godman-akuten/461-undervisning-pa-distans-och-mojligheter-till-varaktig-forsorjning


Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19

"Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen."(Utbildningsdepartementet 2020-04-30)
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/04/uppdrag-att-genomfora-stodjande-insatser-med-anledning-av-covid-19/


Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkes-förarkompetens. Genom ändringen kommer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. (Regeringskansliet 2020-04-30)
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (doc 75 kB)


Nu finns den första förteck­ningen över områden som omfattas av nya EBO-regler

"25 av 32 kommuner har nu anmält vilka delar i kommunen de anser har sociala och ekonomiska utmaningar. Elva av dessa har anmält hela sin kommun. De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de aktuella områdena kommer som huvudregel att förlora rätten till dagersättning."(Migrationsverket 2020-04-30)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-04-30-Nu-finns-den-forsta-forteckningen-over-omraden-som-omfattas-av-nya-EBO-regler.html

 

Nej till förslag om amnesti för ensamkommande och över 200 förslag gällande migration och asylpolitik (SfU20)

"Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen, mottagande av asylsökande och om utvisning på grund av brott.
Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckligt väl utformade."

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Uppdrag till Migrationsverket inför ett genomförande av obligatorisk. samhällsintroduktion för asylsökande
Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet. (Justitiedeprtementet 2020-04-21)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/uppdrag-till-migrationsverket-infor-ett-genomforande-av-obligatorisk-samhallsintroduktion-for-asylsokande/


Ramadan
Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns undantag från fastan som är viktigt för gode män och andra aktörer att uppmärksamma liksom att de som fastar mår bra.
Som de tonåringar de är, kan de försöka utnyttja den okunnighet om religionen som finns och förklarar att de inte kan studera som vanligt under ramadan men däremot vara ute längre på kvällarna. Det ska dom inte nu i Coronatider däremot ska de gå till skolan vid de tillfällen de erbjuds stöd och hjälp.https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/144-religion


Gällande lagar och förordningar ska efterlevas
RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.
Det krävs åtgärder för elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/496-gallande-lagar-och- forordningar-ska-efterlevas.html


Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning
Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommen derades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna. Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande. (Se artikel)


Omställningar på grund av Coronopandemin
Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.


 
Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden
Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.
 
Den sk Gymnasielagen 
Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år. 
Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier
Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.
 
Undervisning på distans och möjligheter till anställning
Utifrån uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket tycks  distansundervisningen generellt fungera förhållandevis bra och de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna. Många ungdomar kommer sannolikt att uppnå studiemålen och beroende av studieinriktning också kunna uppfylla kraven på en varaktig försörjning om de valt till exempel vård-och hantverks utbildningar där utsikterna till en anställning redan efter avslutade studier 2020 kan bedömas som goda då efterfrågan inom den offentliga-och privata sektorn av den typen av arbetskraft är stor. 
För elever som av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller utbildat sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög är situationen en annan. De behöver mer tid och stöd för att uppnå studiemålen och deras möjligheter till en varaktig anställning är beroende av hur lång tid det tar för samhället att ”starta om” efter Coronapandemin och att arbetsmarknaden normaliseras. 
 
Gällande lagar och förordningar ska efterlevas
RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut. 
Vad avser de tillfälliga uppehållstillstånden finns ingen särskild paragraf eller bestämmelse som hanterar en extrem situation som Corono pandemin. Det kan komma att innebära att lagstiftarens syfte med lagen inte uppnås för de elever som kan anses ha integrerat sig väl i samhället men  av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller valt att utbilda sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög.
 
Åtgärder har vidtagits men mer behöver göras
Regeringen har 2020-04-03 beslutat om åtgärder för att ge elever bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning och 2020-04-24 beslutat om förlängning att utfärda slutbetyg i komvux i ett år. För att lagstiftaren ska syfte ska kunna uppnås behövs också åtgärder för de elever som kan anses ha integrerat sig väl i samhället men  av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller valt att utbilda sig för jobb i branscher där arbetslösheten på grund av Coronapandemin är hög och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs.

Skriv ut