81 ensamkommande registrerades som asylsökande i januari 2020
I januari 2020 registrerades 81 ensamkommande barn/unga som asylsökande, därav 25 flickor. Flertalet (72) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (19) Somalia (16)  Afghanistan (10) Marocko (8) Eritrea (5) samt Irak 4.


Värna det ideella inslaget som bas i ställföreträdare systemet för ensamkommande barn/unga 
Utifrån Mottagandeutredningens förslag arbetar nu regeringen med hur mottagandet av asylsökande däribland ensamkommande barn/unga ska ske men även  hur uppdraget som god man för dessa ska organiserasErfarenheter under åren har visat att rättrådiga medborgare från olika skikt av samhällsstrukturen som på ideell grund förordnats som gode män/vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga är lämpliga för uppdraget. De har den livserfarenhet och utbildning som krävs för att uppdraget ska kunna utföras professionellt för barn/ungas bästa.
Enligt RGMV finns det även fördelar med ett visst antal anställda gode män som på heltid exempelvis kan ansvara för  grund-och fortbildningar, rådgivning och i övrigt vara ett stöd för de gode män som förordnats. En sådan funktion har RGVM tidigare förespråkat.


Stärkt skydd mot hedersrelaterad brottslighet
"I två lagrådsremisser föreslår regeringen dels att ett nytt brott, barnäktenskaps brott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år och dels även 
ett ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Regeringskansliet 2020-02-05/06 )
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nu-starks-skyddet-ytterligare-mot-hedersrelaterad-brottslighet/

https://www.regeringen.se/4906b1/contentassets/4469894fc7d144a1a852fe6fcbe117d3/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet.pdf


Glöm Aldrig Pela och Fadime
Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Vi vänder oss till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.
https://gapf.se


Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN. konvention om barnets rättigheter
Att Barnkonventionen blivit till lag innebär inga nya rättigheter för barn/unga men ställer nya krav på myndigheter, förvaltningar m.fl. Regeringen har nu publicerat en vägledning. ”De folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell överenskommelse som barnkonventionen skiljer sig från de källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.” (Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 2019:23, 2020-02-04)
https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/bbd8569231a2423b9326b5f74a836c33/bilaga-ds-2019-23.pdf


Greklands regering har planer på att sjösätta ett flera kilometer långt flytande stängsel utanför ön Lesbos. 
"Vattenbarriären planeras bli 2,7 kilometer lång och flyta i vattnet norr om Lesbos, där många flyktingar och migranter tar sig över till Grekland. Den ska sticka upp ungefär en halvmeter ovanför vattenytan och fungera som ett fysiskt hinder för båtar och människor." (Sveriges Radio 2020-01-30)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7396001


Vad händer om jag ljuger i domstol?
"Vad händer om man ljuger under ed i domstol (brottet mened) och varför nästan alla som döms för mened får fängelse.Straffbestämmelserna om mened finns i 15 kap. brottsbalken." (Domarbloggen. Nathalie Lihuvus. Södertörns Tingsrätt 2010-01-28)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-om-jag-ljuger-i-domstol/


Riksrevisionen granskar arbetet med att handlägga anknytnings ärenden
”Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. En grundläggande förutsättning är att identiteten på den sökande är styrkt. ”  (Riksrevisionen 2020-01-21)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-01-21-riksrevisionen-granskar-arbetet-med-att-handlagga-anknytningsarenden.html


Advokat varnas efter gruppanmälan med asylsökande klienter
"Det var ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed när en advokat i egenskap av asylbiträde utan deras samtycke kallade tre klienter till ett gemensamt möte på sitt kontor." (Dagens Juridik 2020-01-22)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-varnas-efter-gruppmote-med-asylsokande-klienter/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Anmälningar om människohandel ökar
Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människo handel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. (Migrationsverket 2020-01-17)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2019/2020-01-17-Stadig-okning-av-anmalningar-om-manniskohandel.html


 Migrationsverket varslar om uppsägningar
Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget och varslar Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. (Migrationsverket 2020-01-14)
 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2020/2020-01-14-Migrationsverket-varslar-om-uppsagningar.html


Nära 400 personer med uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden kommer att behöva söka sig efter en ny bostad efter den 7 februari 2020
Den största andelen av de som tvingas flytta är personer som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier, men även ett mindre antal personer som fått uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. (Dagens Juridik 2020-01-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/400-personer-tvingas-flytta-fran-migrationsverkets-boenden/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Unga som begår brott
När en ung person misstänks för att ha begått ett brott måste polis och åklagare snabbt utreda brottet. Det är viktigt för att utredningen ska bli så bra som möjligt och för att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig. (Polisen 2020-01-15)
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/unga-som-begar-brott/


Förändringar i gymnasieförordningen
Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen trädde i kraft 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. (Skolinspektionen 2020-01-15)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Ansokningsformular-och-blanketter/forandringar-i-gymnasieforordningen/


JO kritk mot Migrationsverket
Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett
beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor. (JO 2020-01-27) 
https://www.jo.se/PageFiles/14626/7177-2018.pdf 


Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar
Det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2020-01-07)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-12-6475.pdf


Ungdomar far illa
Fram till början av februari i år har 7874 ungdomar beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Men avsaknad av ett ordnat boende och pengar gör att de  liksom de 3355 som fått avslag på sin ansökan i många fall far illa när berättigad hjälp från samhället uteblir. Räddningen för många ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar som till exempel kyrkliga organisationer, Rädda Barnen med flera som hjälper till med pengar och boende. I regleringsbrevet för 2020 framgår att regeringen beslutat att prioritera medel "för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga." Det är bra bra men inte tillräckligt. 
En ny rapport från Röda Korset visar att många ensamkommande ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation utan tillgång till mat, kläder och tak över huvudet. Rapporten visar samtidigt att det finns stora lokala skillnader som har direkt påverkan på ungdomarnas situation och mående.(Via TT 2020-01-30)
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-omfattande-utsatthet-bland-ensamkommande?publisherId=3235745&releaseId=3269448


Familjeåterförening i Sverige eller anknytningsresor till föräldern
Under januari 2020 har 270 ansökningar, 119 från förälder och 151 från barn/unga med uppehållstillstånd i Sverige bifallits och i 194 fall avslagits  För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär, leda till allvarliga problem om samhället stöd uteblir, vilket tyvärr alltför ofta är fallet. Därför bör en övergångstid finnas där den återförenade familjen har kontakt med den gode mannen. Information enbart från barnet kan lätt bli ensidig och vinklad. RGMV är för alla ansträngningar som görs för att återförena familjer och därför bör också fördelarna med att barn/unga reser till sina anhöriga i stället för att de kommer hit, så kallade anknytningsresor beaktas som ett alternativ till nuvarande ordning och tillämpas i större omfattning än vad som är fallet idag.  
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/416-familjeaterfoerening-alternativ

 

Skriv ut