OBS Falskt mail med begäran om pengar kommer inte från Godmanakuten) 

 

Aktuellt. Februari 2020

Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Källa DO. Diskrimineringsombudsmannen)
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/


Överklaga beslut
"Du som fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd av skyddsskäl kan överklaga till migrationsdomstolen. Även andra beslut som rör uppehållstillstånd och medborgarskap kan du överklaga. I de flesta fall ska du skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Här berättar vi om några av de vanligaste besluten som du kan överklaga." (Källa Sveriges Domstolar)
https://www.domstol.se/amnen/uppehallstillstand-och-medborgarskap/


Svartsjuka är inte romantiskt
"För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer." (Källa Länsstyrelsen Västmanland)
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastmanland/2020-02-03-svartsjuka-ar-inte-romantiskt.html


Olika verkligheter
MUCF har släppt en ny rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor. "Resultaten visar ett tydligt mönster – det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor än bland andra unga. Det gäller bland annat trygghet, ekonomi, sociala skyddsnät, fritid och hälsa." (Källa Mucf
https://www.mucf.se/publikationer/olika-verkligheter


Social-och omsorgsnämnden i Hudviksvall kritiseras för brister i utformningen av ett beslut om sk umgängesbegränsning
"En pojke vårdades med stöd av lagen med särskildabestämmelser om vård av unga, LVU. Social- och omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun beslutade att begränsa umgänget mellan pojken och hans föräldrar.
Socialnämnden får, om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården, besluta hur barnets umgänge ska utövas med vårdnadshavarna, s.k. umgängesbegränsning (14 § LVU)" (JO 2020-02-14)

https://www.jo.se


Greklands regering har planer på att sjösätta ett flera kilometer långt flytande stängsel utanför ön Lesbos. 
"Vattenbarriären planeras bli 2,7 kilometer lång och flyta i vattnet norr om Lesbos, där många flyktingar och migranter tar sig över till Grekland. Den ska sticka upp ungefär en halvmeter ovanför vattenytan och fungera som ett fysiskt hinder för båtar och människor." (Sveriges Radio 2020-01-30)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7396001


Vad händer om jag ljuger i domstol?
Vad händer om man ljuger under ed i domstol (brottet mened) och varför nästan alla som döms för mened får fängelse.
Straffbestämmelserna om mened finns i 15 kap. brottsbalken. (Domarbloggen. Nathalie Lihuvus. Södertörns Tingsrätt 2010-01-28)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-om-jag-ljuger-i-domstol/


Riksrevisionen granskar arbetet med att handlägga anknytnings ärenden
”Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. En grundläggande förutsättning är att identiteten på den sökande är styrkt. ”  (Riksrevisionen 2020-01-21)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-01-21-riksrevisionen-granskar-arbetet-med-att-handlagga-anknytningsarenden.html


Advokat varnas efter gruppmöte med asylsökande klienter
"Det var ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed när en advokat i egenskap av asylbiträde utan deras samtycke kallade tre klienter till ett gemensamt möte på sitt kontor." 
(Dagens Juridik 2020-01-22)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-varnas-efter-gruppmote-med-asylsokande-klienter/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Skriv ut