Aktuellt oktober 2019

Kräver att råd om apatiska barn ses över

Läkare kräver nu att råden om hur vården ska hantera apatiska barn ses över. Socialstyrelsen utesluter inte att man kan behöva agera efter att debatten om de apatiska barnen blossat upp igen.

Efter att två tidigare flyktingbarn har trätt fram och berättat om hur de blev tvingade av sina föräldrar att spela apatiska kräver nu läkare att råden om hur vården ska hantera apatiska barn ses över.

– Den medicinska professionen har ett ansvar att förhindra fler fall i den mån det är möjligt, säger Karl Salin, barnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

I ett uppmärksammat reportage i tidningen Filter beskriver två tidigare flyktingbarn hur de tvingats spela apatiska genom fysiskt våld och svält från föräldrarnas sida, för att öka chanserna till uppehållstillstånd i Sverige. Läkarna hittade dock aldrig några fel. (Dagens Medicin 2010-10-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/07/kraver-att-rad-om-apatiska-barn-ses-over/?utm_campaign=DagensMedicin-Psykiatri_191018_Distansarbete%20var%20r%C3%A4tt%20medicin&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=c861e166c3b84cebb46359de68899686&elq=42d18add5e16474bb4e20b0c941ac4c7&elqaid=28827&elqat=1&elqCampaignId=20839


 

SKL uppmanar regeringen att se över gymnasielagen- men inte den utbildning där mindre än hälften når målen

SKL uppmanar regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKL ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt. Dessutom skapar de otydliga reglerna och oklarheterna kring tillämpningen ett betydande merarbete i kommunerna och får även stora konsekvenser för ungdomarna. Dagens situation är inte hållbar, skriver man.
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf

RGMV delar den uppfattning SKL redovisat i en skrivelse till regeringen. Otydlighet kring regelverket har varit och är ett stort problem i flera avseenden. Men är det också att många skolbänkar i dag stor tomma på grund av att det inte bara är regelverket som kan ifrågasättas utan även den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever. 

SKL skrivelse till regeringen bidrar inte till större klarhet och inte heller till att fler nyanlända klarar studiemålen. Bättre hade varit om SKL uppmanat regeringen att anordna en ändamålsenlig inriktad utbildning där fler än hälften av de nyanlända eleverna blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Så är inte fallet idag och har inte varit de senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB. 

(Sedan juli 2018 har 10723 och fram till 1 oktober 2019 har  10723 ansökningar inkommit
om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7478 ansökningar har bifallits, och 3310 fall avslagits I 135 fall har ansökan tagits tillbaka eller varit ofullständiga, Källa Migrationsverket)Barn som tvingas simulera ”apati” är utsatta för misshandel

"Som läkare måste man enligt min mening vara vaken för möjligheten av simulerad sjukdom, skriver Hans Bendz, pensionerad psykiatriker."

2017 konstaterade Socialstyrelsen att antalet barn som vårdats för uppgivenhetssyndrom

snarast har minskat de  de senaste åren. I dagsläget är statistiken osäker. (Dagens Medicin 2019-10-18)
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/01/barn-som-tvingas-simulera-apati-ar-utsatta-for-misshandel/?utm_campaign=DagensMedicin-Psykiatri_191018_Distansarbete%20var%20r%C3%A4tt%20medicin&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=02cab584d7ba4c6db1d9171850211754&elq=42d18add5e16474bb4e20b0c941ac4c7&elqaid=28827&elqat=1&elqCampaignId=20839

 


Kortfattat om Barnkonventionen

Kortfattat kan man konstatera följande. Iom. att barnkonventionen blir till lag ska barns egna rättigheter förstärkas. Det innebär dock inga nya rättigheter för barn. Skillnaden blir att ansvaret ökar att tillämpa rättigheterna för myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare. De ska alltså väga tyngre vid bedömningar och beslut som gäller barn. Iom att rättigheternas status höjs från konvention till lag, kan rättigheterna tillämpas på samma nivå som andra lagar, tex utlänningslagen och föräldrabalken. Detta ska naturligtvis gälla även barn i migrationsprocessen. Däri, liksom i andra processer som omfattar barn, ska barnens rätt att komma till tals - och att komma till tals på ett sätt som tar hänsyn till barnets bästa - förstärkas

Linn Öst Norí advokat, innehavare 

Öst Nori Advokatbyrå AB


16 åring blev vittne till mord

En bekymrad god man till en 16 årig från Afghanistan ringde en kväll ett av RGMVs länsombud och berättade att "hans" pojke  blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan och var chockad och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen. 


Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde. (Brå 2019-10-01)
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf


Varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige

Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett någon begå ett brott, sett något vid ett brottstillfälle eller iakttagit något kring gärningspersonens eller brottsoffrets beteende i tiden kring brottet. (2019-09-10 Anna Överby Domar bloggen)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kronvittnen-och-anonyma-vittnen/


Gängkriminalitet 

I en ny studie intervjuades både män med gängbakgrund och stödpersoner i olika verksamheter för att undersöka processer för att lämna ett gäng och vilket stöd som behövs för detta. (Kriminalvården 2019-09-24)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2019/september/ny-studie-vagen-ut-ur-ganget/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore


Lärarnas fem krav för att skapa studiero

Vilken rätt har lärare att ingripa fysiskt och vart går gränserna. Nu kräver Lärarförbundet att skollagen förtydligas för att klargöra vilka befogenheter lärare har för att skapa trygghet och studiero.(Källa Lärarförbundet)

https://lararnastidning.se/lararnas-fem-krav-for-att-kunna-skapa-studiero/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=1bb63eb18e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-1bb63eb18e-493409341


 
Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt kan det bli

”Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked. Men i en proposition föreslår nu regeringen att möjligheterna för Migrations domstolarna att överlämna mål till andra domstolar förlängs till och med december 2020. ”(Sveriges Domstolar 2019-09-27)

https://www.domstol.se/nyheter/2019/09/pressat-for-migrationsdomstolarna--och-mer-anstrangt-blir-det/


Fler är 1000 har omkommit eller försvunnit

Sedan 2014 har fler än 18 000 människor mist livet i Medelhavet och hitintills i år har fler än 1000 flyktingar och migranter dött eller försvunnit när de försökt korsa Medelhavet. 300 personer har dött på västra Medelhavs rutten från Marocko mot Spanien. Men majoriteten av dödsfallen - cirka 65 procent - har inträffat i centrala Medelhavet när människor försökte nå Italien eller Malta från Libyen. (Källa UNHCR)


Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

"Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om skyddsbehov för personer från Syrien." (Migrationsverket 2019-08-29)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-08-29-Nytt-rattsligt-stallningstagande-om-Syrien.html


Klimatrelaterad förflyttning, både inom länder och över gränserna

Sämre skördar innebär att Somalia står inför den största hungersnöden sedan 2011. 
UNHCR rapporterar att hittills i år har fler än 5000 somalier flytt till södra Etiopien och att fler familjer förväntas komma de närmaste månaderna. 
Situationen förvärras ytterligare av att den militanta gruppen Al-Shabab kräver "skatter" från jordbruksfamiljer och hotar deras barn med tvångsrekrytering om de inte betalar. (källa UNHCR)
 


Förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.

Det skotska parlamentet röstade under torsdagen igenom att införa ett förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.Skottland är därmed den första delen av Storbritannien att helt förbjuda barnaga, rapporterar nyhetsbyrån AFP/Ekot. För närvarande kan föräldrar använda "rimligt fysiskt våld" för att disciplinera sina barn.Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979 och efter det har runt 50 länder också infört förbudet. (Europaportalen 2019-10-04)


Samarbete med länder runt Östersjön mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd arbetar med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel. Barn är särskilt sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt, bland annat på grund av sin beroendeställning gentemot vuxna. (Källa Jämställdhets myndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/samarbete-med-lander-runt-ostersjon-mot-manniskohandel
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kartlaggning-av-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal

(För råd eller stöd i ärenden om prostitution och människohandel. Kontakta det Nationella Metodstöds teamet Tfn 020 390 000)


Hedersrelaterat våld och förtryck

"De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem
." (Jämställdhetsmyndigheten)
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Problemen har flyttas till Grekland

På Hal Far Open Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Hal Far Open Centre på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.


Delaktighet

”Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.”( Myndigheten för delaktighet, MFD)


Budgeten för 2020 på fem minuter

Den 18 september 2019 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. (Finansdepartementet 2019-09-23)

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/


Ett lyft för barn och unga när Barnkonventionen bli svensk lag 2020

2020 blir Barnkonventionen svensk lag men redan i december 2010 godkände Sveriges Riksdag en strategi för stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av ett antal principer och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen.) Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett bl.a. ålder, kön och funktionsnedsättning (barnkonventionen artikel 2).

För att stärka barnets rättigheter i Sverige ska följande strategi gälla:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrätts perspektiv

Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Den vänder sig således till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Rättsväsendet har i detta sammanhang en viktig roll i att säkerställa barnets rättigheter utifrån gällande lagstiftning.
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026


Statistik, ensamkommande barn/unga januari-september 2019

Fram till 1 oktober 2019 har 681 ensamkommande barn/unga varav 195 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (536 ) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (112) Marocko (99) Somalia (96) Afghanistan (93) samt Irak (30). 765 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 167 dagar.

Frivilligt återvändande
38 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (16) Irak (6) och till första asylland (41) flertalet till Tyskland (20) och Danmark (6)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (3) Armenien (2) . Till första Asylland 3 varav till Bulgarien (2) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 185 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9234)

Inkomna anknytningsärenden  
Från en son eller dotter har 3370 ansökningar inkommit och från förälder 1499, sammantaget 4869.
2899 ansökningar har under perioden bifallits (Ärenden som är inkomna på en utlandsmyndighet och som fortfarande handläggs  där ingår inte i statistiken.)

Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Sedan juli 2018 har 10723 ansökningar inkommit om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7478 ansökningar har bifallits och i 3110 fall avslagits. I 135 fall har ansökan tagits tillbaka eller varit ofullständig.


 

Statistik

Artiklar visade
2056996
Back to Top