Aktuellt september 2919

Migrationssituationen i augusti - Liten ökning på de viktigaste migrationsvägarna

”I augusti ökade antalet upptäckter av olagliga gränsövergångar på Europas viktigaste flygrutter med 9% från föregående månad till cirka 12 900 på grund av högre ankomster på de grekiska öarna i östra Egeiska öarna. Sammantaget var summan på alla europeiska migrationsvägar för de första åtta månaderna av 2019 26% lägre än för ett år sedan på cirka 68 700.” (Frontex 2019-09-16)
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-august-slight-increase-on-main-migratory-routes-2XmzlkProblemen flyttas till Grekland

I många år har Italien och Malta varit de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar/migranter.
 Men s
edan sommaren 2018 är italienska hamnar stängda (med enstaka undantag) för migranter och flyktingar och i Catanias hamn
  lägger nu bara kryssningsfartyg och fiskebåtar till. Så är det också på Malta och hamnen i Floriana  

På Hal Far Open Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.


Vad kan jag göra?

En mycket bekymrad god man till en 16 årig grabb från Afghanistan ringde ett av RGMVs länsombud en kväll och berättade att hans grabb blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan. Grabben var chockad och ledsen för att hans kompis dött och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 

Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen.Följa svensk lag eller hemlandets traditioner - dilemma eller självklarhet för invandrade familjer


Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam redovisar statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under 2019 samt  perioden 13 mars 2014-30 juni 2019.
"Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram som ger en övergripande bild av ärenden som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom." 
(Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam 2019-08-12)
http://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/2019/08/arenden-2019-jan-juni.pdfRGMVs Nyhetsbrev nr 7 2919:
Skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning - gode män /vårdnadshavare måste vara extra vaksamma

Den 28 maj gick remisstiden ut för synpunkter på utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69). Utredaren föreslår bland annat att socialnämnden snabbt kan besluta om tillfälligt utreseförbud. 
I avvaktan på ett bättre lagstöd för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad har gode män och vårdnadshavare anledning att vara  vaksamma inför sommaren. För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas:  
010-223 57 60.

Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201869/
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/
http://www.hedersfortryck.se/


Vårdnadshavare ska betala vite

En pojkes vårdnadshavare måste se till att han går i skolan, annars måste hon betala vite med 100 kronor per dag. 
Trots att pojken fått nattis har hon fortsatt att ta med honom till jobbet – vilket gör att han kommer försent till skolan, eller inte alls. (Dagens Juridik 2019-09-04)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vite-for-upprepad-skolfranvaro-100-kronor-per-dag/


Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 29 augusti har under året 551 ensamkommande barn/unga varav 154 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (437) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (91) Marocko (79) Somalia (78) Afghanistan (62) samt Irak (27). 423 ärenden har avgjorts sedan 1 januari och i snitt är handläggningstiden 213 dagar.

Frivilligt återvändande: 71 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Fertalet till Albanien och Irak. 32 till första asylland flertalet till Tyskland och Danmark.

Återvändande med tvång: m
ed tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. 3 till första Asylland  varav 2 till Bulgarien.

Ändringar av födelsedatum: under året har i 164 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år.
 


Yrkes-VM i Kazan, silver och brons

Yrkes-VM, WorldSkills Competition – är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 22 år, och Sverige representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar under de fyra tävlingsdagarna. ( WorldSkills Sweden)
Totalt blev det ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence till det svenska Yrkeslandslaget.
https://news.cision.com/se/worldskills-sweden/r/silver-och-tre-brons-vid-yrkes-vm-i-kazan,c2889930


Unga som varken arbetar eller studerar-en strategi utan strategiskt innehåll

”År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp.” (Statskontoret 2019-06-14)

http://www.statskontoret.se/nyheter/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar--en-strategi-utan-strategiskt-innehall/


 Avgjorda anknytningsärenden

Sedan 1 januari 2018 fram till början av augusti 2019 har 3296 ansökningar, exklusive de som är inkomna på en utlandsmyndighet och som ännu handläggs där, från föräldrar och 1331 från en son eller dotter om anknytning bifallits. 

Förutom de 4627 barn/unga som som nu kan återförenas med sina familjer i Sverige gör  Migrationsverkets bedömningen  att ytterligare 5100 kan göra det under 2019 och  därefter ytterligare 15000 under perioden 2020-2022. (Källa Migrationsverket 2019-07-19)


Umgängesresor

24000 barn/unga som kommit hit som ensamkommande kan under de närmaste åren 2019-2022 återförenas med sina familjer, vilket är bra. Men då det innebär att uppskattningsvis mellan 150000-200000 familjemedlemmar flyttar hit innebär det stora påfrestningarf på berörda myndigheter och  kostnader för samhället. 

Som RGMV framhållit i olika sammanhang  kan det i många fall vara en bättre lösning att  sonen eller dottern reser till föräldrarna vilket i viss omfattning redan förekommer idag. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.htmlFörsörjningskravet vid anhörighetsinvandring. Dom från Migrationsöverdomstolen

Kan en anknytningsperson som haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma 
arbetsgivare och som härutöver är medlem i en arbetslöshetskassa anses uppfylla 
försörjningskravet.
(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-08-29)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/UM1607018.pdfJämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan

I veckan presenterades den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. (Regeringskansliet 2019-08-29)
https://www.regeringen.se/4a5045/contentassets/23c13d7ae0ef48e4bed43b68917573d3/jamlikhet-i-mojligheter-och-utfall-i-den-svenska-skolan-sou-201940.pdf


Aktuellt från Justitiedepartementet
Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken och presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika, ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation och nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar. (Regeringskansliet 2019)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/parlamentarisk-kommitte-ska-utreda-migrationspolitiken/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/nya-atgarder-for-att-skarpa-arbetet-mot-narkotika/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/05/ett-sarskilt-straffansvar-for-samrore-med-en-terroristorganisation-utkast-till-lagradsremiss/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-presenterar-nya-atgarder-mot-skjutvapenvaldet-och-sprangningarna/


Barn/unga som uteblir från skolan – Information från Skatteverket 

Skatteverket tar varje vecka emot en stor mängd meddelanden från kommuner och skolor om barn som uteblivit från skola och som inte går att lokalisera. Det är viktigt att Skatteverket kan göra så ändamålsenliga utredningar som möjligt av dessa ärenden så att folkbokföringsregistret blir korrekt. (Skatteverket)
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=428172&userid=86454676&linkid=34922575&readid=ED973933038C&test=&umailid=3737310058
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford


Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 8 augusti har under året 483 ensamkommande barn/unga varav 127 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (293) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (80) Marocko (65) Somalia (64) Afghanistan (53) samt Irak (27). 382 ären har avgjorts och i snitt är handläggningstiden 215 dagar.
Frivilligt återvändande:
36 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Fertalet till Albanien och Irak. 29 till första asylland flertalet till Tyskland och Danmark.
Återvändande med tvång
Med tvång har 5 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. 3 till första Asylland  varav 2 till Bulgarien.
Ändringar av födelsedatum
Under året har i 148 fall har har åldern ändrads från under 18 år till över 18 år.
 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
 

En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs. Beslut vid regeringssammanträde den 18 juli 2019.(Regeringskansliet 2019-07-18)
https://www.regeringen.se/4a0c0c/contentassets/3740d52a336f4f05a340be9b3be4e594/stallforetradarskap-att-lita-pa--en-oversyn-av-reglerna-om-gode-man-och-forvaltare-dir.-2019-44.pdf

Skriv ut