Aktuellt från Justitiedepartementet

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken och presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika, ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation och nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar. (Regeringskansliet 2019)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/parlamentarisk-kommitte-ska-utreda-migrationspolitiken/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/nya-atgarder-for-att-skarpa-arbetet-mot-narkotika/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/05/ett-sarskilt-straffansvar-for-samrore-med-en-terroristorganisation-utkast-till-lagradsremiss/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-presenterar-nya-atgarder-mot-skjutvapenvaldet-och-sprangningarna/


Barn/unga som uteblir från skolan – Information från Skatteverket 

Skatteverket tar varje vecka emot en stor mängd meddelanden från kommuner och skolor om barn som uteblivit från skola och som inte går att lokalisera. Det är viktigt att Skatteverket kan göra så ändamålsenliga utredningar som möjligt av dessa ärenden så att folkbokföringsregistret blir korrekt. (Skatteverket)
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=428172&userid=86454676&linkid=34922575&readid=ED973933038C&test=&umailid=3737310058
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford


Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 8 augusti har under året 483 ensamkommande barn/unga varav 127 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (293) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (80) Marocko (65) Somalia (64) Afghanistan (53) samt Irak (27). 382 ären har avgjorts och i snitt är handläggningstiden 215 dagar.
Frivilligt återvändande:
36 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Fertalet till Albanien och Irak. 29 till första asylland flertalet till Tyskland och Danmark.
Återvändande med tvång
Med tvång har 5 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. 3 till första Asylland  varav 2 till Bulgarien.
Ändringar av födelsedatum
Under året har i 148 fall har har åldern ändrads från under 18 år till över 18 år.
 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare


En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs. Beslut vid regeringssammanträde den 18 juli 2019.(Regeringskansliet 2019-07-18)
https://www.regeringen.se/4a0c0c/contentassets/3740d52a336f4f05a340be9b3be4e594/stallforetradarskap-att-lita-pa--en-oversyn-av-reglerna-om-gode-man-och-forvaltare-dir.-2019-44.pdf


Tänk på att rapportera olovlig frånvaro

 
Särskild förordnad vårdnadshavare är till skillnad från gode män  återbetalningsskyldiga till CSN för ensamkom
mande barn/unga. Från olika håll rapporteras en ökad frånvaro vad avser ensamkommande barn/unga som är berättigade till studiemedel från CSN. Försäkra dig om att din huvudman regelbundet går i skolan under terminerna om så inte är fallet rapporterar du omedelbart frånvaron till CSN. Tyvärr har flera särskilt tillförordnade vårdnadshavare slarvat med tillsynen i det avseendet och blivit skyldiga att återbetala flera tusen kronor till CSN.  
I ett avgjort rättsfall konstateras att en kvinna som är särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande pojke  är återbetalnings skyldig till CSN efter att pojken haft för mycket ogiltig frånvaro i skolan.  (Allt om Juridik 2016-10-19)
https://www.alltomjuridik.se/sarskild-forordnad-vardnadshavare-aterbetalningsskyldig-till-csn-for-ensamkommande-flyktingbarn/ 
Fortsatt minskning


Fram till 1juli 2018 sökte 472 ensamkommande barn/unga asyl i Sverige. Under samma period i år har 405 sökt asyl, flertalet från Syrien (68) Marocko (56) Somalia (51) Afghanistan (41) och Irak (22). Av dessa är (302) pojkar och (103) flickor. Flertalet  (245) i åldern  15 till 18 år.


 

Statistik

Artiklar visade
2057127
Back to Top