Vi förlorar dem

Den generation unga som ska ge oss en bättre värld förloras. Unga migrerar eller flyr sina hemländer men hamnar på gator och torg i Europas städer. Bistånd och focus på utbildning som i Afghanistan (4,8 miljarder 2014-2019) behövs även i Marocko, Somalia, Eritrea etc.Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Regeringens förslag tydliggör att socialnämnden omedelbart ska få omhänderta barn. Prop. 2018/19:102. Regeringskansliet (2019-04-12)
https://www.regeringen.se/496f64/contentassets/82537a32ee174701bf5e44712dfc6193/omedelbart-omhandertagande-av-barn-i-vissa-internationella-situationer--prop.-18_19_102.pdfRegeringen tillsätter en utredning


Det behövs en utredning för att för att granska medicinska åldersbedömningar, säger Rasmus Ling (MP) till SvD. Nej det gör det inte. Däremot en utredning som utifrån antagandet att medicinska åldersbedömningar inte är rättssäkra, ser över lagstiftningen för asylsökande.Underskattade


En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. Gode män för ensamkommande barn/unga och särskilt förordnade vårdnadshavare är i det sammanhanget viktiga och oumbärliga för att ge stöd och den hjälp som kan behövas.  Men det finns en stor oförståelse för deras insatser som sker i det tysta men någon uppmuntran eller uttryck för uppskattning för bra och behövliga insatser är sällan eller aldrig förekommande. Oklart och omodernt

Modernisera reglerna och ersätt kompetenta rättrådiga medborgare med professionella företrädare anser SKL utan förtydliga vad man menar med professionella ställföreträdare eller varför det skulle vara modernt att utestänga medborgare från angelägna samhälls insatser. 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/skltyckergoromsystemetmedgodemanochoverformyndare.4486.htmlNya riktlinjer och förbättrade tillsyner


Den 30 april 2019 ska länsstyrelserna redovisa riktlinjer för ställföreträdare och  överförmyndare/nämnder och Statskontoret hur tillsynen kan förbättras.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/atgarder-for-en-battre-tillsyn-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/Färre än 2018

244 ensamkommande barn/unga, varav 56 flickor, har fram till april 2019 registrerats som asylsökande i Sverige. Under  motsvarande period 2018 registrerades 388.

Flertalet som kommit i år är från Marocko (39), Syrien (39), och Somalia (29), Afghanistan (18)  och Irak (15). 194 av dem var i åldern 13 till 18 år.

Under samma period utreste självmant 28 till hemlandet 17 varav 11 till Albanien. Till Dublinland överfördes 11 (4 till Danmark, 3 till Tyskland och 2 till Belgien. Utresta med tvång 4 till hemland, Armenien 1 och till Dublinland 2, Bulgarien och Finland.
Europas största flyktingläger avvecklas

Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren. 
Ungdomar rekryteras för att tvätta pengar. Gode män bör vara uppmärksamma på avvikande transaktioner

Kriminalitet, drogmissbruk, destruktiva gängaktiviteter utnyttjande av unga som knarkkurirer och nu också allt vanligare att kriminella rekryterar ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. Ungdomarna luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. (Polisen 12 mars 2019)
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/

https://www.youtube.com/user/polisen
 


En minskning från över 12500 till ca 1000 gode män för ensam kommande på 5 år
Från och med den 1 januari 2015 gäller att alla 230 överförmyndare/ nämnder ska lämna de uppgifter om  sin verksamhet som länsstyrelsen begär. (Förmyndarskaps förordningen,1995:379 26 §) Men hitintills är det bara 190 av dem som lämnat uppgifter gällande 2018. 
Några exakta uppgifter om hur många gode män för ensamkommande barn/unga som förordnats under 2018 finns därför inte men gissningsvis kan det handla om ca 1000. Men sannolikt kommer den siffran att halveras under 2019 då färre ensamkommande söker sig till Sverige och många får sin ålder uppskriven.

Skriv ut