Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas
”Den s.k. gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.” (2018-09-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-fran-Migrationsoverdomstolen-Den-sk-gymnasielagen-far-tillampas/

__________________________________________________Men kryssningsfartygen lägger fortfarande till i Catania

Hamnen i Catania var en av de hamnar på Sicilien dit offer och överlevande från båtkatastrofen vid den italienska ön Lampedusa, då 900 människor drunknade, fördes i land i april 2015. 
Sedan dess har år 2016 181000 och 2017 119000 flyktingar och migranter mottagits av Italien men flera tusen har också drunknat på Medelhavet. 
För Italien har det under åren inneburit stora logistiska och ekonomiska påfrestningar att vara det största mottagar landet men förståelsen bland övriga EU länder för de svårigheter Italien ställts inför har varit liten men kritiken mot mottagningen och förhållande på mottagningscenter däremot omfattande. 
Den 10 juni 2018 deklarerade italiens inrikesminister Matteo Salvini ”att Italien säger nej till ”människohandel och  affärerna kring illegal invandring.” 
Italien beslut, att tillämpa ett restriktivt förhållningssätt till att ta emot flyktingar och migranter innebär att få båtar med flyktingar och migranter tillåts anlöpa italienska hamnar. 
Men fortfarande lägger kryssningsfartyg  till i hamnen som en påminnelse om, att den som har, åt honom skall vara givet och hangarfartyg som väcker förundran över att humnaitära prioriteringar får stå åt sidan för militär upprustning. 
____________________________________

Dom i migrationsmål
Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16) 2018-09-24 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2018%20Juli-dec/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%208834-18.pdf

_________________________________________________626 ensamkommande hitintills - flertalet liksom tidigare från Marocko

Fram till början av september i år har 626 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande och som under 2017 kommer de flesta från Marocko och är i åldern 16 till år. Från Syrien registrerades 85, Afghanistan 71,  Somalia 68 och Eritrea 70


Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Migrationsverket har mottagit ca 8300 ansökningar sedan 1 juli när den nya gymnasielagen träde i kraft. 783 ärenden är avgjorda och 716 har fått avslag, 14 har fått bifall.
( Källa Migrationsverket 2018-09-02)

_____________________________________

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd

"I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling." (SIDA 2018-08-18) 
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/asien-och-oceanien/afghanistan/'

 


 

IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten 

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd. (IVO 2018-08-21)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/ivo-polisanmaler-socialnamnd-for-att-systematiskt-ha-kringgatt-tillstandsplikten/

 


 

Asylprocessen påbörjas utan en god man 

 

Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl. Det har inneburit att sedan 2010 har omkring 60 000 underåriga i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts. Ingen har bevakat deras rättigheter. 
Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen i normalfallet inte är något problem och något särskilt stöd av en god man inte är nödvändigt. Det är dock inte möjligt att på förhand avgöra vilka unga som kan komma att behöva det stöd som en god man ger; att chansa på att den unga personen klarar sig själv blir därmed olämpligt. Ett oerhört tungt argument för att gode mannen ska finnas där är förstås också att registreringen är en del av asylprocessen och att det som framkommer vid registreringstillfället ligger till grund för den fortsatta utredningen. Gode mannens uppdrag blir därmed avgörande ur ett rättsperspektiv. 
www.rgmv.se

Statistik

Artiklar visade
2016577
Back to Top