Tolkning
Minderåriga barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra. Användandet kan få allvarliga konsekvenser för de berörda, och innebär att patientsäkerheten och rättssäkerheten åsidosätts. (Socialstyrelsen 2018-08-06
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/barntillatstolkainomoffentligverksamhetvisarnykartlaggning

____________________________________________

En titt framåt
Inom den närmaste tiden kommer Migrationsöverdomstolens avgörande gällande den så kallade gymnasielagen och riksdagsvalet genomförs den 9 september. Förhandlingar om en gemensam migrationspolitiken inom EU fortsätter. Den tillfälliga lagen om tillfälliga uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år. 2020 inkorporeras Barnkonventionen i svensk lagstiftning, Riksdagen beslutar enligt Mottagandeutredningens slutliga förslag och utredningen, Framtidens socialtjänst (S 2017:03), redovisas.

Antalet gode män för ensamkommande var 2016 över 14000 men har under åren minskat och är troligen mindre än 500 om två år. Förhoppningsvis har då en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitiedepartementet övertagit  myndighetsutövningen från kommunerna, vad avser  ärenden som rör ensam kommande asylsökande barn och unga.

________________________________________________ 

Statistik

Till och med  2018-08-06 har 553 ensamkommande underåriga från närmare ett femtiotal olika länder registrerats som asylsökande. Av dessa var 141 flickor.

Under samma period har 87 lämnat Sverige varav 33 självmant till hemland och 44 till Dublinland. Utresta med tvång till hemland 6 och Dublinland 2.

 

Ändringar av födelsedatum för ensamkommande asylsökande från under 18 år till över 18 år gjordes i 9013 fall under perioden januari 2017 till och med 8 augusti 2018.

  

Handläggningstiden i snitt under 2018 är 492 dagar, i juli 328 dagar.

 

 


 

 

Flertalet ensamkommande underåriga som söker asyl i Sverige kommer från Marocko men bara 6% får uppehållstillstånd

Liksom under 2017 då flertalet ensamkommande underåriga kom från Marocko  kommer flertalet även i år därifrån, 88 stycken Hitintills men  få  beviljas uppehålls tillstånd. 2018-08-05 har 79 ärenden avgjorts gällande marockaner varav en ansökan bifallits, 16 avslagits samt två beslut enligt Dublinförordningen, övriga 60.  Bifallsprocent av totalt avgjorda ärenden exklusive Dublin och övriga 6 %.

Motsvarande siffror gällande syriska ensamkommande underåriga är 122 avgjorda ärenden varav 105 bifall, 0 avslag, 9 beslut enligt Dublinförordningen övriga 8. Bifallsprocent av totalt avgjorda ärenden exklusive Dublin och övriga 100 %.

I övrigt gäller för Afghanistan 72%, Etiopien 64%  Somalia 74%.

________________________________________________

Fler kommar att söka asyl i Sverige

”Något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. Det uppger Migrationsverket i sin senaste prognos. Orsaken är att den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år.
”Migrationsverket planerar för att den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige kommer att upphöra att gälla i mitten av nästa år. Därför bedömer man att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. (se artikel)

________________________________________________

Tillfälliga uppehållstillstånd
Till och med juli har 5624 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier inkommit till Migrationsverket och avgjorts enligt den så kallade gymnasielagen
I 1368 ärenden har 34 sökande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd men 121 sökande har fått avslag. 

 

Migrationsverket har stoppat utvisningar av de sökande som har fått nej på sin asylansökan men som ansökt om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen tills Migrationsöverdomstolen prövat två mål som gäller två nittonåringar från Afghanistan och Irak. 
Målen handläggs med förtur 
vilket sannolikt innebär att ett avgörande kan komma redan i augusti 2018.

________________________________

Prövningstillstånd i migrationsmål
"Migrationsöverdomstolen har 2018-08-01 meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.
Migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm har i de överklagade domarna, efter lagprövning, funnit att lagen i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet inte får tillämpas. Målen kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen. och handläggas med förtur och arbetet är påbörjat." (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2018-08-01]
Att prövningstillstånd redan nu meddelats kan innebära att ett avgörande kan komma redan i augusti.

___________________________

Före detta gode män räddningen för många unga
Ytterligare en sommar där hoppfulla unga människor i en utsatt situation än en gång fick anledning att tvivla på framtidsutsikterna när två domstolar ansåg att den så kallade gymnasielageen inte kunde tillämpas men möjligen en liten tröst i sammanhanget  att två domstolar ansåg att den kan tillämpas. 

Men den ovisshet, som man levt med alldeles för lång tid kvarstår och nu inträder en tid av väntan på vad Migrationsöverdomstolen kommer fram till troligen någon gång i september. Att domstolen beviljar prövningstillstånd  råder det enligt sansade bedömare inte någon tvekan om.

För de vuxna däribland i många fall ungdomarnas för detta gode män som stöttar, förklarar och hjälpar till med överklaganden  är det inte heller någon lätt situation. De juridiska turerna är komplicerade till och med för jurister och det finns en osäkerhet hur man bäst  kan hjälpa till.
Den 30 september är sista dagen för att ansöka om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier  och det är således ingen brådska utan det kanske kan vara bra att avvakta Migrationsöverdomstolens dom.
I övrigt kan det vara bra att betänka, att på de fyra Migrationsdomstolarna  finns ett antal olika avdelningar var och en med domare och nämndemän som har att tillämpa och tolka rättsregler och praxis enligt egna bedömningar och uppfattningar. Därav kan som i Malmö samma Migrationsdomstol avkunna olika domar. 

_______________________________________

Migrationsdomstolarna-tre avgöranden

En nittonåring från Irak sökte uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Enligt Migrationsverket uppfyllde han kraven för att beviljas ett tidsbestämt uppehållstillstånd. Men då asylärendet redan låg hos Migrationsdomstolen skickade Migrationsverket ärendet dit för beslut i sin helhet.
2018-07-06 avslog Migrationsdomstolen i Malmö avd 1, (UM 14195-17 ) hans ursprungliga asylansökan och även hans ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagen efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del som avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.

Migrationsdomstolen i Stockholm, avd 12, anger i huvudsak samma skäl när man 2018-07-13 (UM 8864-18 ) inte beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbestämt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Även Migrationsdomstolen i Göteborg har 2018-07-18 (UM 8864-18) avslagit en överklagan från en nittonåring från Afghanistan gällande uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå men i det fallet på grund av att kraven för att omfattas av den så kallade gymnasielagen inte uppfyllts.

Överklaganden
Domarna i Malmö (UM 12649-18) och Stockholm UM 13063-18) har överklagats till Migrationsöverdomstolen som nu bereder ärendet. Enligt uppgift kan målet komma att avgöras målet inom två månader efter det att domstolen beviljat prövningstillstånd vilket man med stor sannolikhet gör, någon gång i augusti 2018.

Två andra avgöranden
Migrationsdomstolarna i Malmö, avd. 3 (UM 643-18) beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader för gymnasiestudier och i Luleå (UM 4201-17) beviljar Migrationsdomstolen också en sökande ett tidsbestämt uppehållstillstånd för studier.

Man gör således andra bedömningar i frågan om identitet än de migrationsdomstolar som underkänt den så kallade gymnasielagen  och anser att det inte finns något absolut förbud i EU-rätten mot att man i nationella regler får göra undantag från kravet att identiteten ska vara styrkt. Orsaken till att andra domstolar underkänt lagen är att den stipulerar att sökande kan beviljas uppehållstillstånd utan att styrka sin identitet, vilket domstolarna anser strider mot EU-lagstiftning, enligt Svenska dagbladet.
https://omni.se/nya-domar-ger-klartecken-for-gymnasielagen/a/zLjO5K


 

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten
"Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen." (Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-07-31)
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=59398

 Oförändrad prognos över asylsökande 

”Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. ”(Migrationsverket 2018-07-29)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html

 


 

Aktuell statistik
Under vecka 30 sökte totalt 401 personer asyl i Sverige, en minskning med 24 personer jämfört med veckan innan. 23 av de asylsökande under vecka 30 var ensamkommande barn, vilket är lika många som veckan innan. De fem största grupperna utgör 38 procent av alla asylsökande.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

 


 

EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet

”Enligt en ny dom från EU-domstolen kan personer utan tillräckliga skyddsskäl inte avvisas med omedelbar verkställighet. Det förtydligas i en ny rättslig kommentar av Migrationsverket.” (Migrationsverket 2018-07-26)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-26-EU-dom-begransar-mojligheterna-att-avvisa-med-omedelbar-verkstallighet.html

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41775

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0404&lang1=sv&type=TXT&ancre

Skriv ut