"Nu moderniserar vi reglerna för gode män”
”Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats.” (Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

Invandringspositiva svenskar sågar integrationen
”Svenskar har den mest positiva synen på invandring i EU samtidigt är svenskar de mest kritiska till integrationen som de anser misslyckad.
Enligt opinionsmätningen Eurobarometern står Sverige och svenskarna står ut som de klart mest positiva till invandring. Flest svenskar i EU anser bland annat att utomeuropeiska invandrare är en möjlighet snarare än ett problem för landet och tre av fyra av svenskar anser sig ha en positiv syn på invandrares påverkan på samhället. ”(Europaportalen 2018-04-16)
https://www.europaportalen.se/2018/04/invandringspositiva-svenskar-sagar-integrationen?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=c0b778c22d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_16&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-c0b778c22d-183054865

Sverige gav flest nya medborgarskap
Inget annat EU-land utfärdade fler medborgarskap under 2016 än Sverige i förhållande till sin folkmängd. De flesta nya svenskar kom från Somalia och Syrien.Under 2016 fick drygt 61 000 personer svenskt medborgarskap, enligt Eurostat. Det är den klart högsta andelen i EU sett till medlemsländernas befolkningsmängd. (Europaportalen 2018-04-10)
https://www.europaportalen.se/2018/04/sverige-gav-flest-nya-medborgarskap?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=ef7049d443-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-ef7049d443-183054529


Studie om barn i Människohandel
"En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.” (Länsstyrelsen i Stockholm 2018-03-16)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2018/sidor/ny-studie-om-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.aspx/

 

 

Statskontoret har analyserat Hur efterlever Sverige FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

”Statskontoret konstaterar att regeringen, statliga myndigheter och statliga bolag har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva principerna. Samtidigt visar vår analys att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden.” (Statskontoret 2018-03-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter--utmaningar-i-statens-arbete/

 


Nytt faktablad om Svensk migrations- och asylpolitik

Faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.
http://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/8e2b2eb4a8a7433fa8d083b27ccdb87a/svensk-migrations--och-asylpolitik


Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

Riksrevisionen har granskat om staten säkerställer att ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är rättssäker. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och länsstyrelserna i Dalarna, Västra Götaland, Stockholm, Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Skåne.


Ansträngt läge
Den gode mannen blev aldrig kontaktad av socialtjänsten i kommun M och när denne ringde upp sa man att man hade resursbrist och det var osäkert om man överhuvudtaget skulle utreda hen som särskilt förordnad vårdnadshavare. JO konstaterar i sin utredning att i februari 2018 har någon utredning ännu inte inletts. Även om JO har förståelse för socialtjänstens ansträngda arbetssituation efter den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015 till kommunen är nämndens dröjsmål inte acceptabelt. Nämnden förtjänar kritik för dröjsmålet. JO, dnr 6489-2017, meddelad 2018-03-05.”  (SKL Nyheter för överförmyndare, mars 2018)

 

sprkintruduktion 3

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” (Svenska Dagbladet 2018-03-23)

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavares (RGMV) uppfattning är, "att efter tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända underåriga borde regeringen vidta omedelbara ändamålsenliga åtgärder och ersätta principen om likvärdighet med särbehandling i vissa avseenden.
Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som gode män sett tidigare och inte inneburit förbättringar för flertalet ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och bli anställningsbara." 

https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever

_______________________________________________________________________________________________________________

 


lagbok2

Struntar i lagen
18 kommuner av 290 har inte rapporterat in de uppgifter länsstyrelsen begärt trots lagstadgad skyldighet att göra det. Men länsstyrelsen har  inte befogenheter till tvingande åtgärder utan kan bara uppmana dem att fullgör sina skyldigheter.

De kommuner det gäller är: Arboga, Arvidsjaur, Arvika, Bjuv, Borgholm, Eda, Eslöv, Göteborg, Härjedalen, Kalmar, Kungsör, Köping, Mörbylånga, Skinnskatteberg, Sorsele, Åsele, Öckerö, Örkelljunga.
Varför man inte lämnar in uppgifter är oklart med gissningsvis handlar det om dålig kontroll och bristande administrativa  rutiner. Då statistiken är viktig för uppföljning och planering är det mycket olyckligt att kommuner inte följer sin lagstadgade skyldighet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7194  gode män för ensamkommande barn/unga 
Enligt den statistik Länsstyrelsen redovisat uppgick antalet gode män för ensamkommande barn unga till 7194,  2017 vilket är närmast en halvering jämfört med 2016. Antalet fortsätter att sjunka i samma takt som fler får sin ålder uppskriven och färre söker asyl i Sverige.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

____________________________________________________________________________________________________________________________________:

Barnsexhandel online
"Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. På internet pågår en mörk handel med varor som används vid sexuella övergrepp på barn. Här finns allt en förövare behöver. Till exempel extra små kondomer till små pojkar. (Ecpat 2018-03-28)https://www.ecpat.se/vad-ar-barnsexhandel/barnsexhandel-online Mottagande utredningen - Reformer behövs

”Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.” (Regeringskansliet 2018-03-28)
http://w

ww.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

statistik2

Statistik ensamkommande underåriga
Fram till och med den 26 mar har 281 ensamkommande underåriga varav 66 flickor från ett fyrtiotal länder registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko (52) Afghanistan (42) Somalia (33)  Eritrea  (30) och Syrien  (28)  i åldrarna: 0-6 år (8)  7-12 år (21) 13-15 år (114)  och 16-17 år  (138)

Under årets tre första månader har 562 ensamkommande underåriga beviljats uppehållstillstånd varav 316 permanenta och 246 tidsbegränsade.

I 192 fall har beslut om utvisning/avvisnings fattats och i fem fall beslut om överföring. 

502 väntar för närvarande på asylutredning.


Under januari och februari 2018 
avgjorda 375 ärenden om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier för personer som fått beslut om avvisning/utvisning med uppskjuten verkställighet. 
Av dessa beviljades 24 och 242 avslogs.

Antal åldersuppskrivningar per den 27 mars var 947 och handläggningstiden i snitt under året 531 dagar. (Migrationsverket 2018-03-27)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ensamvarg eller inriktad på samarbete och utveckling
Försämrade villkor och förutsättningar, otillräcklig och långsam hantering av brådskande åtgärder från regering och riksdag, avsaknad av stöd och utbildning, ett i många fall oprofessionellt bemötande av övermyndaremyndigheten samt   obegripliga beslut av socialdekreterare har inneburit att många gode män begärt att bli entlediga och andra övervägar det.
Det är förståligt men bekymmersamt då gode män i tider av förändring är särskilt behövda av ensamkommande asylsökande underåriga.

Riksföreningen Gode män och vårdnadshavare, RGMV, för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra villkor och förutsättningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare – andra arbetar på HVB, stödboende, familjehem eller har erfarenhet som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Medlemskap

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem. https://www.rgmv.se/medlemskap.html

 

Skriv ut