Delade boenderum ett hinder för självständighet, enligt IVO
Vid en tillsyn av ett stödboende bedömer Inspektionen för vård och tillsyn, IVO med stöd av vad som sägs i 6 kap. l § HSLF-FS 2016256 att det kommunala stödboendets lokaler inte ändamålsenliga då ungdomarna får dela rum.
Enligt IVO:s bedömning bidrar det inte till att de placerade ungdomarna förbereds för ett självständigt liv som är syftet med ett stödboende. Även utifrån ungdomarnas rätt till integritet anser IVO att ungdomar som är placerade på stödboenden ska ha ett eget boenderum.

Det är bekymmersamt att en tillsynsmyndighet utifrån ett otidsenligt och icke ändamålsenligt regelverk kan bestämma hur huvudmän ska anordna boenden för ensamkommande underåriga och därtill utan hänsyn till kostnader som kan uppstå. RGMV har i olika sammanhang förordat en mottagning som inte utgår ifrån att ungdomar generellt är i behov av vård och behandling och inriktat på ett omhändertagande. Ungdomarnas egna mål, att få en utbildning som leder till arbete borde bli samhällets mål  

I övrigt bör beaktas vad sägs  kap.1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, där det anges att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. www.rgmv.se

__________________________________________________________________________

Gode män går back
För att minska kostnaderna för för mottagandet av ensamkommande barn och unga och förenkla för kommunerna trädde den 1 juli 2017 ett nytt ersättningssystem i kraft.
Det föranledde olyckligtvis kommuner att sänka eller halvera ersättningar till gode män vilket i många fall innebar att utgifterna för att kunna utföra uppdraget blev större än ersättningarna. Det förhållandet och ett oprofessionellt bemötande av överförmyndaremyndigheter gjorde att erfarna gode män valde att sluta.Gode män är en viktig länk i asylprocessen och regeringen måste ta ansvar för att villkor och förutsättningar är sådana att uppdraget kan utföras som lagstiftaaren avsett.

_____________________________________________________Uppehållstillstånd
I ett utkast till lagrådsremiss lämnar regeringen förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. (Regeringskansliet 2018-01-30)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

Efterlyses: god man-jour för ensamkommande

Det behövs en god man-jour som kan rycka ut när till exempel en ensamkommande ungdom behöver prata med en myndighet. Det anser RGMV och polisens ungdomssektion i Malmö.
– Jag tror det är en väldigt god idé. Jag upplever att ibland är den tillgängligheten inte alls så bra som vi önskar, säger Jonas Bergman, gruppchef för polisens ungdomssektion i Malmö. (SR 2018-01-28)

Även polisen i Göteborg och Uppsala som RGMV kontaktat är av samma uppfattning
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=god%20man%20jour&programid=3632&filter=false 

Aktuellt från gränspolisen i Syd
Gränspolisen i Syd har fyra huvudverksamheter: Yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter och grova brott. Till detta kommer de av regering och riksdag beslutade tillfälliga inre gränskontrollerna, vars statistik visas i separat artikel. Gränspolisen finns också på Malmö Airport och Småland Airport. (Polisen 2017-01-22)

https://polisen.se/Skane/Aktuellt/Nyheter/Skane/jan-mars/Aktuellt-fran-granspolisen-i-Syd-/

 

 

Skriv ut