Sök er till annat land
Finansminister Magdalena Andersson (S) tycker inte att integrationen av asylsökande har fungerat i Sverige och mottagandet är fortfarande inte bra, anser hon.
– Integrationen fungerar inte som den ska. Det gjorde den inte före hösten 2015 heller, men för mig är det uppenbart att vi inte kan ha ett större asylmottagande än vi klarar av att integrera. Det blir inte bra för de människor som kommer hit och det blir inte bra för samhället i stort heller, säger hon i en intervju med Dagens Nyheter den 22 december. 

________________________________________________


Lantbruk för ensamkommande underåriga
För sju år sedan kom Najib Rezai som ensamkommande flykting till Sverige från Afghanistan och idag driver han ett eget framgångsrikt lantbruksföretag utanför Västerås. För ensamkommande underåriga med tillfälliga uppehållstillstånd är det avgörande att de får en utbildning som leder till arbete då det kan innebära att de får permanent uppehållstillstånd. Flertalet av dem har erfarenhet av lantarbete och en utbildning inom området kan passa dem bra. 
Film: https://drive.google.com/file/d/1lU3TKsYuzdulfm0F7cRUeb8RpBNROalt/view?usp=sharing
Artikel: http://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/11/Intervju-Najib-Rezai.pdf

_____________________________________________________________

 

18 plus boenden för unga myndiga
I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten. 

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vid för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.

_________________________________________________________________

Bortse inte från 400 000 års erfarenhet! 
Problematiken kring fenomenet ”ensamkommande asylsökande barn” kan inte undgå någon. Bland vanligt folk varierar kunskap, förståelse, intresse för såväl de utsatta personerna som till stor del vid sin ankomst till Sverige är under 18 år, alltså barn. Ett flertal myndighetsfunktioner har att hantera den uppkomna och pågående situationen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Att gemene man har svårt att tolka, analysera och belysa alla effekter av att den stora mängd asylsökande barn utan vårdnadshavare kommer till vårt land är helt förståeligt. Situationen har varit och kommer fortsatt framöver vara fortsatt komplex med många inslag av frustration och ifrågasättande.

________________________________________________________________

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. (Myndigheten för delaktighet 2017-08-24)
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/ 

________________________________________________________________________

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism
Vägledningen Knäck koden ger tips och råd på hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Knäck koden beskriver det civila samhällets och kommunernas olika förutsättningar och ger även perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan. (MUCF 2017-09-29)
https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden 

__________________________________________________________________________

1236 registrerade underåriga
Inkomna ansökningar under 2017 till  2017-12-01  1236  varav  270 flickor. Flertalet i åldern 13-17 år varav flertalet 15-17 år .
Från Marocko 130, Afghanistan 201, Somalia, 150, Syrien  141 och Albanien  74.

Skriv ut