En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.


Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket

har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)

registrerats som barn vid ankomst

studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,

fortfarande befinner sig i landet, och

inte begått brott

Se artikel

________________________________________________________________________________

 

Rapport från Västmanland
Många ungdomar har blivit uppskrivna i ålder och därmed hemlösa. Enligt uppgift så finns det nu 300 hemlösa ungdomar i Västerås. En rektor på en gymnasieskola berättade att det har minskat betydligt med asylsökande elever på skolan. Många har flyttats till olika kommuner i Norrland.
En av mina ungdomar vill söka svenskt medborgarskap men har blivit avrådd av Socialtjänsten! Orsak: han kommer, om han får medborgarskapet, inte att få något stöd från Soc, varken bostad eller ekonomi.(Just nu bor han på ett Hvb-hem)  De menar att de bistår bara ensamkommande flyktingbarn, inte några svenskar!!! Kan detta vara riktigt? Jag har två ungdomar som bor i familjehem och är svenska medborgare. Där har Soc inte kommenterat någonting. Vari ligger skillnaden?

Hälsningar
Cristina Hahre
2017-11-23

___________________________________________________________________________

 

Återflyttning av vårdnaden
Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 

Efter flera är av självständighet får de nu återgå till gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guid till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till konflikter som såväl socialtjänst som ställföreträdare borde uppmärksamma. Se artikel.

__________________________________________________________________________________

 

Rapport från Skåne

I Skåne är det ganska lugnt. Många ungdomar med PUT flyttas nu över till stödboende och detta medför lite logistiska problem som att plötsligt vara ansvarig för att komma upp i tid,  köpa och fixa sin mat och anmäla ev. frånvaro till skolan. Detta blir naturligvis lite knepigt i början att börja ta ansvar. Skolorna har blivit mycket tuffare med rapportering till CSN och jag har haft ungdom som blivit av med sitt CSN.

Vi har haft en del åldersuppskrivningar och därtill kopplade överklaganden. I och med detta avslutas ju oftast våra uppdrag och ungdomarna flytta till Migrationsverkets boende. Detta ställer till stora problem med skola, kontakt med ombud för överklagande mm. då de oftast inte får vara kvar i hemkommunen om de inte kan fixa boende själva.

Frågor  om pass och ev. resor till Iran och Afghanistan har kommit upp. Vi försöker att förhindra detta och skjuta detta fram till strax före 18 års dagen då de ju är fria att göra vad de vill förutsatt att de har ekonomi för detta. Många av mina ungdomar  kommer att kunna söka till gymnasiet efter vårterminen och det ser riktigt bra ut med skolgången för de flesta: Många av oss gode män går  just nu över i rollen som särskild förordnad vårdnadshavare vilket ju betyder närmare relation till socialtjänsten då det ju är soc. som blir vår uppdragsgivare.

Hälsningar
Göran Dreveborn
2017-11-19

_____________________________________________________________________________________

 
Rapport från Blekinge
Jag är mitt uppe i ett av dessa brutala beslut som drabbar en enskild asylsökande ungdom som skrivits upp i ålder med alla konsekvenser som detta medför! 
Han har också nekats uppehållstillstånd trots att den äldre brodern som jag också varit god man för, fått PUT. Båda är från Afghanistan.
Just denna fredag e.m. den 17:e november - får vi ett samtal från den berörda socialsekreteraren som meddelar att "från och med måndag den 20 november är din plats på HVB hemmet uppsagd och du ska infinna dig på Migr. kontor kl 0900 med dina tillhörigheter och transporteras till XX"! (orten ligger ca 10 mil från Karlskrona..). 
Ingen möjlighet att informera skolan och kompisarna där som han umgåtts med sedan dec.2015!
Detta är den krassa verkligheten som får oanade konsekvenser för den enskilde och hans/hennes nätverk. Ska vi finna oss i detta..eller ?...Man känner sig totalt maktlös och utlämnad och "vet ingen råd"!
Finns det något lagrum som kan förhindra denna typ av beslut? 
Det är ju också med bestörtning vi noterar den nedskärning av personal som Migr. beslutat om - trots den fortsatt orimligt långa asylprocessen!
 
Med vänlig hälsning 2017-11-18
Bengt Winnow
 
_________________________________________________________________________________________
 
Rapport från Medelpad
Som god man har jag upplevt några intensiva veckor. Några besök på skolor, Uvs och samtal gällande ungdom som har tappat lusten att studera, han vill ut och arbeta. Fantastisk lärare och rektor som lyssnade på ungdom och placerade honom på byggprogrammet.En lärare berättade att det är tungt att vara lärare i dag med så många elever som mår dåligt. Kuratorerna har fullbokat med besök av ungdomar som behöver stödsamtal.

Lärare och övrig personal på skolorna får ta mycket av det praktiska när ungdom har fyllt 18 år och god man och boendepersonal inte längre finns kvar som stöd och hjälp med att tyda brev/beslut och att skriva/skicka svara.Många elever deltar fullt ut i skolarbetet trots flera avslag. Det finns en grupp elever som alltid stöttar och peppar när de ser att någon kompis/elev mår dåligt.Jag har två ungdomar nu som är i asyl.  Ytterligare en som väntar på muntlig förhandling. En av dessa killar tackade nej till medicinsk åldersbedömning, han erkände sig överårig på asylutredningen och visade Pass.Jag har några ungdomar som jag har givit mig fullmakt, där finns jag kvar som stöttning och hjälp.

Hälsningar från Gunilla Öhman2017-11-18

_______________________________________________________________________________________

Rapport från Södermanland

Hösten har präglats av mycket oro bland de ensamkommande.Nu har de flesta genomgått sina intervjuer . De flesta har genomgått åldersbedömningar. Efter åldersbedömning har en fått tillfälligt uppehållstillstånd.De som finns kvar på privata HVB hem tas tillbaka till hemkommunen.Så mycket oro kvarstår. Därför har skolgången i många fall blivit lidande. En har blivit varnad för att han kan förlora sitt CSN p g a mycket frånvaro.En som fick PUT har fått hit sin familj på 5 personer och har nu fått boende i norra Sverige.En god man har haft problem med ett familjehem som inte ville respektera godmansuppdraget utan familjen ville själva ha hela ansvaret.

Viveca Kittredge
2017-11-19

___________________________________________________________________________________________

Rapport från Bohuslän
Jag har haft tre avslag och ett PUT besked. Killen som fick PUT har det varit mycket problem runt. Trodde att beskedet skulle ändra på hans beteende men så blev inte fallet. Han var arg den dagen som vi skulle ta emot beskedet. Handläggaren på Migrationsverket frontade honom med att säga; du verkar inte glad och det var han inte heller. Han har flyttat sex gånger varav en på grund av att det boendet stängde. Där hade det fungerar relativt bra. Nu är han akut placerad. 

Dom tre som har fått avslag bor tillsammans med två som syskon i en familj och kommer att få bo kvar fast dom nu är 18 år. Det är familjen som väljer att låta dom bo kvar, inte kommunen. Den tredje killen har flyttat till kyrkans boende. Kyrkan engagerat sig i de killar som nu är 18 och har avslag för att möjliggöra att dom får behålla sitt nätverk och gå kvar i skolan.
På onsdag åker vi till ambassaden i Stockholm för att söka pass, för att ges möjlighet att jobba. Handläggaren på Migrationsverket  tryckte på att dom inte skulle visa sitt Lma kort på ambassaden.
Jag har en kille som väntar på sitt beslut och där Migrationsverket ringde förra veckan och undrade om  jag har haft kontakt med er offentliga biträdet. Han har varit omöjlig att nå. Migrationsverket överväger att entlediga honom. 

En annan kille som är kvar i asylprocessen har Migrationsverket avbokat tre gånger och det kommer jag trycka på vid nästa möte den 28 november. Han blir 18 år i januari och läser omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 
I övrigt så råder det en allmän oro bland ungdomar, skolan och boendepersonal. Ser det som en kollektiv oro, vilket inte är svårt att förstå. Som Godman gäller drt att behålla lugnet. Så viktiga är vi!!!!!!
Killen som jag är vårdnadshavare till försöker få hit sin mamma och pappa. Där har föräldrarna varit på intervju nu på närliggande ambassad. Killen kommer från Syrien.

Ann-Helen Danielsson 
2017-11-19

___________________________________________________________________________

Fortsatt boende trots åldersuppskrivning
Några nationella riktlinjer för hur kommunerna ska agera finns inte och därför kan socialnämnden i landets 290 kommuner  utifrån lokala tolkningar av lagar och förordningar, och möjligen också ekonomiska skäl bestämma om en ungdom ska få bo kvar eller inte. Generella formella hinder för ett fortsatt boende finns inte men socialnämnden kan anse att det finns omständigheter som gör det  olämpligt  att den som ansöker beviljas ett fortsatt boende bland annat med hänsyn till yngre barn/unga på boendet. Se artikel

__________________________________________________________________________


1103 registrerade ensamkommande asylsökande barn och unga

119 ansökningar om asyl har inkommit till Migrationsverket från ensamkommande barn/unga under oktober och totalt under året fram till 1 november 2017 1103, varav  858 pojkar och 245 flickor flertalet i åldern 13 till 18 år.

Återigen kommer flertalet från Marocko 215, Afghanistan 173,  Somalia 143, Syrien 126, Etiopien 48.

Totalt 5099 ärenden avgjorts och handläggningstiden i oktober var 660 dagar och i snitt under året 557 dagar.

Efter beslut om utvisning har sammantaget 107 frivilligt återvänt till hemlandet och 5 med tvång:

19 afghaner har utrest frivilligt till Afghanistan och 1 med tvång, 49 albaner har utrest frivilligt till Albanien och 4 med tvång, 14 irakier har utrest frivilligt  till Irak, ingen med tvång.

Till Dublinland har 149 utrest frivilligt och 4 med tvång

Under oktober gjordes 1500 uppskrivningar av åldern och totalt under året har 4588 uppskrivningar av åldern gjorts.

Öppna ärenden för ensamkommande är den 2017-11-01: 8006 st inkluderar både förstagångs och förlängningsärenden.

6331 sökande har beviljats uppehållstillstånd för 13 månader hittills.

(Källa Migrationsverket)

_____________________________________________________________________

Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag
”Statskontoret har gjort en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. ”(Statskontoret 2017-10-31)
http://www.statskontoret.se/nyheter/ekonomiska-konsekvenser-av-att-inkorporera-barnkonventionen-i-svensk-lag/


Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. (Justitiedepartementet 2017-11-01)
http://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/1f2d4b69dfc34499878805e17036475b/uppehallstillstand-pa-grund-av-praktiska-verkstallighetshinder-och-preskription-sou-201784 

 


Yrkesinriktade svenskutbildningar

Utrikesfödda som har studerat svenska för yrkesutbildade (Sfx) uppvisar högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie svenska för invandrare (Sfi) i Stockholms län. Två år efter avslutad utbildning är 67 procent av Sfx-studenterna i arbete. Det visar en färsk utvärdering som Länsstyrelsen låtit göra. (Länsstyrelsen 2017-10-06)

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/nyheter/2017/Sidor/sfx-underlattar-for-utrikesfodda-att-fa-arbete.aspx

Skriv ut