CURRICULUM VITAE

Migrationsminister, biträdande justitieminister Heléne Fritzon

JUSTITIEDEPARTEMENTET

http://www.regeringen.se/4a219e/contentassets/d302a6b7a1764416b0cc3fedf5a94efe/cv-helene-fritzonAsyl och

____________________________________________________________________________________

Migration
”Förhandlingar om en ny asyl- och migrationspolitik pågår. Det finns ett kompromissförslag där enskilda EU-länder under vissa villkor ska kunna betala andra EU-länder att ta emot flyktingar från landets flyktingkvot men att alla måste i varierande grad ta emot asylsökande. ”(Europaportalen 2017-07-18)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
_______________________________________________________________________

 
Läxhjälp eller hjälp med annat skolarbete
”Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Nu får fler elever möjlighet till hjälp med läxor eller annat skolarbete. Regeringens satsning på läxhjälp kommer att ge 460 488 elever i hela Sverige möjlighet att få läxhjälp i år.” (Regeringskansliet 2017-07-19)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/i-ar-kan-460-488-elever-fa-laxhjalp-eller-hjalp-med-annat-skolarbete/

____________________________________________________________

Vägen ut ur gänget
”Livet i ett kriminellt gäng ter sig för vissa personer – inte minst i utsatta bostadsområden – som något positivt. Känslan av social gemenskap – ett brödraskap, en familj – känslan av att vara någon, gärna i kombination med yttre framgång med status och pengar, ger mening i livet. Hur kan då vägen ut ur gänget se ut och hur kan samhället underlätta det?” (Kriminalvårdsstyrelsen 2017-07-20)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/juli/kanslan-av-att-vara-nagon-ger-mening/

______________________________________________________________

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa
”Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass ändå inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/regeringen-tillsatter-utredning-for-starkt-elevhalsa/

_______________________________________________________________________________

 

Nytt uppdrag ska stärka kvinnors deltagande i Afghanistan
”Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folke Bernadotteakademin i uppdrag att inkomma med underlag för att ta fram en ny strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2017-2019. Fokus ska vara på kvinnors deltagande.”
(Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nytt-uppdrag-ska-starka-kvinnors-deltagande-i-afghanistan/

______________________________________________________________________

Ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen

”Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra. Diarienummer: S2017/04186/FST.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-att-bedoma-ekonomiska-konsekvenser-av-inkorporering-av-barnkonventionen/

_
________________________________________________________________

Siffror återvändande till Afghanistan

2017
Självmant återvändande 224 (varav ensamkommande barn 17) Återvändande under tvång 36 (varav ensamkommande barn 0)

2016
Självmant återvändande 871 (varav ensamkommande barn 77)
Återvändande under tvång 21 (varav ensamkommande barn 0) (Migrationsverket 2017-07-04) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-04-Migrationsverket-och-Afghanistan---vad-galler.html

______________________________________________________

Miljonstöd till fyra migrationsprojekt
Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.
(Migrationsverket 2017-07-14)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-14-Miljonstod-till-fyra-migrationsprojekt.html

__________________________________________________

 

Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända 

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till. (Migrationsverket 2017-07-05)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-05-Sa-har-kommunerna-klarat-mottagandet-av-nyanlanda.html

___________________________________________________________

Semester och fullmakt – nya svar på aktuella frågor
Migrationsverket har en bra hemsida med information för bland annat gode män som det finns anledning att besöka då och då. 
Här finner du till exempel frågor och svar svar som gäller fullmakt, semester och medicinska åldersbedömningar.
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-06-02-Semester-och-fullmakt---nya-svar-pa-aktuella-fragor.html

_________________________________________________________________

Tre månader av medicinska åldersbedömningar
Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet. (Rättsmedicinalverket 2017-07-04)
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

_________________________________________________________________________

Studera nu!
Tre ungdomar från Afghanistan med tillfälliga uppehållstillstånd la ner tid och kraft på studierna och blev behöriga till nationella gymnasieprogram. En av dem valde hantverksprogrammet , en annan vård-och omsorg och den tredje bygg-och anläggning. Efterfrågan på arbetskraft inom dessa områden är stor och deras möjligheter att få anställning och därmed permanent uppehållstillstånd är stor.

Ungdomar som inte ägnar studierna den tid som behövs utan i stället hänger med kompisar på fritiden kommer när tiden för det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut och de ska utvisas för sent inse sitt misstag.
http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/343-svenska-information
http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/342-dari-information

__________________________________________________________________________

 Frågor och svar-ensamkommande som fyller 18 år.

(Regeringskansliet 2017-07-05)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/

_____________________________________________________________

Sänkta arvoden men inget stöd

I en tid då uppdraget blivit mer omfattande och tidskrävande på grund av tillfälliga uppehållstillstånd och resor för åldersbedömningar borde överförmyndare/nämnd visa sin uppskattning och tacksamhet för gode mäns insatser och ge det stöd som kan behövas. Men i stället sänker man eller planerar att sänka arvoden och ersättningar.

Att många gode män nu ”tappar sugen” på grund av överförmyndare/nämnds inställning och inte påtar sig fler uppdrag måste man ha förståelse för.

Olyckligtvis blir konsekvensen av överförmyndaren/nämnds agerande i förlängningen att ensamkommande barn/unga i stället för en lämplig kvalificerad god man får en person utan erfarenhet och kunskap om uppdraget och kanske också utan en relevant utbildning.

Kommuner som sänker arvoden och ersättningar hänvisar till sänkta statsbidrag som orsak vilket visar att de saknas elementär ekonomisk kunskap. Att förlora så mycket kompetens som man nu gör då gode män slutar är betydligt kostsammare än att betala ut skäliga arvoden och ersättningar.

______________________________________________________________________________

Skäliga arvoden och ersättningar

Om kommuner sänkt arvoden och påkallade kostnader till en nivå som du inte anser är skälig kan det finnas anledning att vända sig till Tingsrätten för att få saken prövad.
Skriv till Tingsrätten och beskriv varför du är missnöjd och anser att överförmyndaren/ nämnd gjort fel då ersättningen enligt din uppfattning inte överensstämmer med vad som sägs i Föräldrabalken 12 kap. 16 § FB.

Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

Bifoga ett eller flera utbetalnings besked från överförmyndare/ nämnd. Har beslutet om sänkta ersättningar inte trätt i kraft ännu kan det ändå vara värt att försöka få frågan prövad.

Se i övrigt artikel artikel Skäliga arvoden och ersättningar.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/337-skaeliga-arvoden-och-ersaettningar

_______________________________________________________________________

Barnkonventionens väg mot svensk lag
Den 6 juli 2017 lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till lagrådet. Med lagen vill regeringen höja statusen för barnets rättigheter och stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt. Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. (Socialdepartementet 2017-07-03)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
___________________________________________________________________

Ledighet för semester eller vid sjukdom

Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget men idag finns det vissa hinder för det eftersom uppdraget är personligt och då uppdraget kan innebära akuta ställningstaganden måste en behörig god man alltid finnas till hands .Om du är förhindrad att utföra uppdraget på grund av  sjukdom eller semester bör du begära att bli entledigad så att överförmyndare/nämnd kan fatta beslut om att entlediga dig ochförordna en någon annan för uppdraget under din frånvaro.

Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebördatt denne får behörighet att företräda barnet. Du kan ju alltid återkomma till uppdraget efter semestern eller sjukdom och överförmyndare/nämnd kan då entlediga den gode man somförordnats under din frånvaro och i stället förordna dig igen som tidigare varit ställföreträdare.

Prata med överförmyndare om att du ska ha semester men vill fortsätta med uppdraget när du är tillbaka och hur du ska gå tillväga. Oftast kan det finnas möjlighet att komma överensom mer enkla och praktiska lösningar än ett entledigande. Men som sagt det måste bli med överförmyndarens godkännande och i alla händelser ska din huvudman, socialtjänsten och personal på boendet informeras.

_____________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/
_
______________________________________________________________

Familjehemsplacering av gravid ensamkommande barn
”Socialnämnden hade beslutat att N, som var gravid, skulle placeras i ett familje- hem enligt Ns önskemål. Gode mannen motsatte sig placeringen och överklagade nämndens beslut.
Förvaltningsrätten anger bl.a. i sin bedömning att den gode mannen vid tidpunkten för avgörande har samma rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare att bestämma i frågor rörande Ns personliga angelägenheter. Vid sådana förhållanden kunde en placering i familjehemmet mot den gode mannens vilja inte åstadkom- mas med stöd av någon bestämmelse i SoL. ”Överklagandet ska därför bifallas och det överklagade beslutet upphävas.Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3194-16, meddelad 2017-03-13.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)

_________________________________________________________________

Ensamkommande barn – alternativt skyddsbehövande
”En afghansk pojke, DH, har fått permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl men Migrationsverket avslog hans yrkande om alternativ skydds- statusförklaring och resedokument.
DH överklagade Migrationsverkets beslut om statusförklaring och Migrationsdomstolen beviljade DH alternativ skyddsstatusförklaring.
Migrationsverket överklagade domstolens beslut till Migrationsöverdomstolen. I sin motivering säger domstolen bl.a. att barnet har vare sig familj eller släktingar i Afghanistan, han har knappast varit där och har inget nätverk i landet. Det finns ”grundad anledning att anta att DH, även vid en framåtsyftande bedömning, löper en individuell och specificerad risk för att utsättas för våld och andra övergrepp som utgör sådan omänsklig eller förnedrande behandling som avses i utlännings- lagen om han återvänder.” 
Överklagandet avslås därför och DH får sin alternativa skyddsstatusförklaring fastställd.Migrationsöverdomstolen, mål nr UM911-16, meddelad 2017-03-17. ” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)
_____________________________________________________________________

Personnummer vid TUT
”Skatteverket har, enligt uppgift, lämnat följande besked: När ett ensam- kommande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och fått sina fyra sista siffror i personnumret är dessa siffror permanenta. Om barnet inte be- viljas förlängt uppehållstillstånd måste Skatteverket få meddelande om när barnet lämnar landet och registrerar då barnet som avflyttat.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)
_____________________________________________________________________

Svenskt medborgarskap och återförening
”Ett barn bad sin gode man om hjälp att ansöka om svenskt medborgarskap. Eftersom barnet var statslös palestinier handlades ärendet snabbare än andra ärenden. När föräldrarna sedan ansökte om uppehållstillstånd fick de avslag på grund av att deras barn var svensk medborgare. Vid kontakt med Migrationsverket upplystes man om att möjligheten för föräldrar att få UT på grund av anknytning gäller endast utländska barn och om barnet har svenskt medborgarskap är det inte utländskt.” (SKL, Nyheter för överförmyndare mars-juni 2017)

_____________________________________________________________________

Människohandel för arbetskraftsexploatering och tvångsarbete
Människohandel för tvångsarbete är en form av arbetskraftsexploatering. Arbetskraftsexploatering handlar om situationer där personer utnyttjas för att utföra ett arbete för mycket låg lön eller utan lön, under dåliga förhållanden. (BRÅ 2017-06-30)
http://bra.se/download/18.5484e1ab15ad731149e14024/1490085173292/Faktablad_M%C3%A4nniskohandel.pdf

 _____________________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/

________________________________________________________________________

Mötesplatser som förenklar nyanländasmyndighets kontakter
”Genom myndigheters samordning har nyanländas myndighetskontakter effektiviserats kraftigt. Kontakter som tidigare tagit tre till fyra veckor kan genom projektet Mötesplatser hanteras på cirka fyra timmar.” (Regeringskansliet 2017-06-29)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/motesplatser-som-forenklar-nyanlandas-myndighetskontakter-ska-fortsatta/

________________________________________________________________________

Effektivare verktyg för att motverka tvångsäktenskap och könsstympning
”Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att genom tvångsåtgärder förhindra att personer som har anknytning till Sverige förs utomlands för att ingå tvångsäktenskap eller könsstympas" (Regeringskansliet 2017-06-29)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/effektivare-verktyg-for-att-motverka-tvangsaktenskap-och-konsstympning/

________________________________________________________________________

Italien överväger att stänga hamnar för migrantbåtar
”Den italienska regeringen ska enligt The Guardian ha gett sig EU-ambassadör Maurizio Massari mandat att undersöka möjligheterna att stänga landets hamnar för båtar som har med sig migranter. Detta efter att närmare 11 000 migranter anlänt landet på fem dagar.” (Europaportalen 2017-06-30) 
https://www.europaportalen.se/content/italien-overvager-stanga-hamnar-migrantbatar?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=5659720b75-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_29&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-5659720b75-183054529
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6729249

_________________________________________________________________________

Gemensamt asylsystem i fokus
”Det råder fortfarande stor oenighet bland EU:s medlemsländer om hur ett nytt gemensamt asylsystem ska utformas. Men migranter fortsätter att komma över Medelhavet och det är inte hållbart att enbart ett fåtal länder tar ett stort ansvar på migrationsområdet.” (Regeringskansliet 2017-06-28)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/gemensamt-asylsystem-i-fokus-nar-migrationsminister-morgan-johansson-talade-i-bryssel/

__________________________________________________________________________

Regeringen stödjer traumacenter för nyanlända och asylsökande
”Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Vårsta Diakoni 2 miljoner kronor för att utveckla ett traumacenter för nyanlända och asylsökande i Härnösand.” (Regeringskansliet 2017-06-28)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-stodjer-traumacenter-for-nyanlanda-och-asylsokande/