• Aktuellt
  • Uppehållstillstånd för studier för alla ensamkommande ungdomar

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 

 


 

Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga per capita i Europa. Sedan 2010 har närmare 60000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. 

Den generösa flyktingmottagningen har i olika avseenden inneburit stora påfrestningar på samhället men också att ensamkommande barn och unga kommit att fara illa. 

Efter ett varmt välkomnande, påbörjad utbildning och känsla av tillhörighet i vårt samhälle har långa väntetider på utredning, beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 lett till besvikelse, ovisshet och uppgivenhet.

Sverige har ett moraliskt ansvar för att ställa saker och ting till rätta och tillgodose att dessa unga, som vi så föredömligt tagit emot ges en rimlig chans till mänsklig och samhällelig etablering i Sverige, hemlandet eller i förekommande fall första asylland. 

 

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 till är långt ifrån över. Påfrestningar på samhälleliga funktioner orsakade en uppenbar brist i beredskap vad gäller resurser i såväl tillgänglig som kompetent personal. 

Det finns anledning till oro då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 16000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas. Det  innebär fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.

 

För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk prostitution, gängbildningar, kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser för att inte den rådande krisen ska eskalera och bli okontrollerbar.

 

 

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat. Gällande lagar och förordningar ska naturligtvis efterlevas men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan extra ordinära åtgärder anses ytterst motivera att samtliga ensamkommande barn och unga som registrerats som asylsökanden och fått eller väntar på besked i asylärendet ska beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt de bestämmelser som träder i kraft den 1 juni 2017, om det inte finns direkta legala hinder mot detta och oavsett Migrationsverkets beslut. 

 

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken som bland annat aviseras i vårändringsbudgeten för 2017 och agerar för ett ökat solidariskt ansvarstagande för asylsökande i EU samt att asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.  

 

 

I väntan på att det ska bli verklighet bör Sverige, när läget stabiliserats och utifrån gjorda erfarenheter, agera för en generös mottagning av ensam kommande barn och unga. Men med tydliga mål och krav för att bättre kunna möta deras behov och utnyttja deras potential så att de kan bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina mål som för de allra flesta är en utbildning som leder till arbete, självförsörjning och ett bättre liv.

 

Skriv ut