Skäliga arvoden och kostnadsersättningar

 Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

 

Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämndens förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt.  (Se artikel)


Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram. Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.(Utbildningsdepartementet, Regeringen 2017-04-06)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/04/ratt-att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun/Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet

 

Konsekvenser av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler ensamkommande barn och unga får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas. Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017 (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

 


Fortsatt långa väntetider

Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2400 ensamkommande barn och unga kommer att söka asyl i Sverige under år 2017. Till det antalet tillkommer de 18 000 öppna ärenden från 2015 och senare som väntar på att handläggas. Situationen medför att väntetiderna för utredning och beslut blir fortsatt långa också under 2017 och 2018, då ytterligare omkring 2500 unga väntas söka asyl enligt nuvarande prognoser.   

 

Skriv ut