Det här bör du veta-konsekvenser  av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017  (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

________________________________________________

Dom Migrationsdomstolen
Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ  skyddsstatusförklaring ska beviljas. Mål nr UM 911-16.(Kammarrätten i Stockholm,  Migrationsöverdomstolen 2017-03-17)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%20911-16.pdf

______________________________________________________

God man ska boka tid för information om samtycke

Migrationsverket skickar i dagarna ut ett brev till god man som företräder asyl­sökande barn utan vårdnadshavare. I brevet ombeds god man att inom en viss tid kontakta den mottagningsenhet som den sökande är inskriven på för att få fördjupad information om medicinska åldersbedömningar, samt att lämna skriftligt samtycke. (Migrationsverket 2017.03-14)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-14-God-man-ska-boka-tid-for-information-om-samtycke.html

 ____________________________________________________________________

 

Asylsökande som fick tidsbegränsade tillstånd ska ansöka om förlängning innan tillståndet går ut 
Alla som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd om det fortfarande finns ett behov av skydd. Du som är god man åt ett barn utan vårdnadshavare i Sverige behöver följa med när barnet ansöker om förlängning. 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Nyhetsarkiv/Nyheter-for-gode-man/2017-03-10-Asylsokande-som-fick-tidsbegransade-tillstand-ska-ansoka-om-forlangning-innan-tillstandet-gar-ut.html  


________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/

____________________________________________________________________

 

 

Foto: JKF PHOTO

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


________________________________________________________________________________________Statistik
Under årets första månader till och med den 9 mars har:

-238 ensamkommande barn/unga från 48 olika länder registrerats som asylsökande i Sverige.
Flertalet i åldern 13-17 år från Afghanistan 52, Marocko 41, Somalia 32, Algeriet 15, Eritrea 12, Syrien 11. 
46 av dessa var flickor.

-1137 ärenden har avgjorts. Vad avser afghaner 619 varav bifall 458 och avslag 112.

-28 har självmant återvänt till hemlandet, flertalet till Albanien.

-37 har överförts enligt Dublin, flertalet till Tyskland. 

-358 har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år. Januari 167, februari 180 och mars 11

-Handläggningstiden i snitt har varit 464 dagar

-18 129 öppna asylärenden väntar på att handläggas

(Källa Migrationsverket 2017-03-09)

___________________________________________________


Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

”Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun. ”(Skolverket 2017-02-22)
https://www.skolverket.se/…/asylsokande-har-ratt-att-fortsa…


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html

 

Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx

 

 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 

Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)

www.nmtsverige.se

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx

 

 

Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/

Skriv ut