Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader kan leda till uppehållstillstånd

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är viktig information för nyanlända elever på introduktionsprogram då det innebär att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader får möjlighet att slutföra studierna för att bli behöriga till studier på ett nationellt program. 

Om studierna på det nationella programmet är yrkesinriktade och leder till en examen kan de få en anställning och i förlängningen beviljas permanent uppehållstillstånd.

Detta känner varken de ungdomar som berörs inte till och i regel inte heller deras gode män.Med tanke på extremt långa väntetider, tillfälliga uppehållstillstånd och en försämrad psykisk hälsa och andra omständigheter borde det ligga i ansvariga myndigheter intresse att vidta lämplig åtgärder för att förbättra deras situation. Som till exempel, att  med vissa förbehåll informera om regeringens förslag som beräknas träda i kraft 1 juni 2017.  

Men det görs inte trots att Migrationsverket, socialtjänst och överförmyndare/nämnd har ett ansvar för och säkerställa att berörda ungdomar och vårdnadshavare får tillgång till relevant information från nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa, framgår det av Barnkonventionen.

http://www.regeringen.se/4adf30/contentassets/11a4383d7c384c5c80c691ce5158c562/uppehallstillstand-for-studier-pa-gymnasial-niva
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier

___________________________________________

 

Regeringen lämnade den 24 februari en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.

Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-24)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617121/

____________________________________________________________

 

Misstänker du människohandel?

Ring 020 390 000

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

http://www.nmtsverige.se/

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/Pages/default.aspx 

___________________________________________

 

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

”Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.” (Migrationsverket 2017-02-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-02-18-Migrationsverket-vantar-med-beslut-i-arenden-dar-medicinsk-aldersbedomning-kan-behovas.html

http://www.regeringen.se/4a75cf/contentassets/bbc0c954e356474e9dfbbf021d94afbf/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen-ds-201637

______________________________________

 Rättsmedicinalverket-åldersbedömningar

"Rättsmedicinalverket gör inga medicinska åldersbedömningar för närvarande. Vår bedömning är att verksamheten kommer igång under första kvartalet 2017. Vi kommer då att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. När verksamheten har startat kommer vi att informera om var och hur medicinska åldersbedömningar kan göras." (Rättsmedicinverket 2017-01-31))
https://www.rmv.se/?s=åldersbedömningar

_______________________________________

 

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader,  kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger ner tid på studierna. 
När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas. 
När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. 
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier

____________________________________________

 

Tänk på att rapportera olovlig frånvaro 
Särskild förordnad vårdnadshavare återbetalningsskyldiga till CSN för ensamkom mande barn/unga.

I ett avgjort rättsfall konstateras att en kvinna som är särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande pojke  är återbetalnings skyldig till CSN efter att pojken haft för mycket ogiltig frånvaro i skolan.  (Allt om Juridik 2016-10-19)
https://www.alltomjuridik.se/sarskild-forordnad-vardnadshavare-aterbetalningsskyldig-till-csn-for-ensamkommande-flyktingbarn/ 

____________________________________________

Tas om hand av medborgare
Ungdomar som uppnår myndighetsålder, eller får sin ålder uppskriven och i normalfallet ska flytta till Migrationsverkets anläggningsboende tas i flera fall i stället hand om lärare, gode män eller andra medborgare som lärt känna dem och kanske ifrågasätter Migrationsverkets åldersbedöm ning.  En humanitär handling men den måste vara långsiktig.(Se senast publicerat, när barn och unga blivit...och på min hemmaplan.)

___________________________________________


Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/

___________________________________________

 

Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehålls tillstånd

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/kompletteringar-av-den-tillfalliga-lagen-for-uppehallstillstand-rorande-studier-pa-gymnasieniva/

____________________________________________


Statistik

121 ensamkommande barn och unga, varav 23 flickor har till och med  30 januari sökt asyl i Sverige flertalet från stater som Afghanistan, Marocko, Somalia, Algeriet och Syrien och i åldern 13-17 år

2016 gjordes 3431 åldersuppskrivningar och hitintills i år 153

Bifallsprocent: Afghanistan 81%, Somalia  86%,Etiopien 78% Irak 66% och Marocko 16% (2016)

Handläggningstid januari 2017  var 446 dagar.

19297 öppna ärenden gällande ensamkommande barn och unga väntar på att utredas.

 (Källa Migrationsverket 2017-01-30)

_____________________________________

Suicidprevention – att förebygga självmord

Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå, omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år, under en längre tid.(Folkhälsomyndigheten 2016-05-24) 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/ 
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

Telefonjourer och rådgivning 
Om du behöver råd och prata med någon:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/

 _______________________________________

Åldersbedömning på eget initiativ

3072 sökanden som uppgett sig var underåriga har under året fram till den 12 december fått sin ålder uppskriven. I flera  fall har det gällt sökande som medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att tillskansa sig förmåner. Men i de fall en god man uppfattar bedömningen som godtycklig och felaktig finns det möjlighet, om den ensamkommande underårige vill det, att på eget initiativ ordna med en åldersbedömning.

FORODONT HB

Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi
Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad
Tel: +46-(0)431-365601
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida:www.forodont.se

 

Skriv ut